Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

CODUL PENAL

PARTEA GENERALA

TITLUL I
LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL I
DISPOZITII PRELIMINARE

Scopul legii penale

Art. 1. - Legea penala apara, împotriva infractiunilor, România, suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertatile acesteia, proprietatea, precum si întreaga ordine de drept.

Legalitatea incriminarii si a sanctiunilor de drept penal 
Art. 2. - (1) Legea prevede faptele care constituie infractiuni, pedepsele care se aplica si masurile care se pot lua în cazul savârsirii acestor fapte.

(2) Nimeni nu poate fi sanctionat pentru o fapta care nu era prevazuta de lege ca infractiune la data savârsirii ei. Nu se poate aplica o pedeapsa sau nu se poate lua o masura de siguranta ori o masura educativa neprevazuta de lege la data comiterii faptei.

Crime si delicte 
Art. 3. - Faptele prevazute de legea penala ca infractiuni se împart, dupa gravitatea lor, în crime si delicte.

CAPITOLUL II
APLICAREA LEGII PENALE

Sectiunea 1
Aplicarea legii penale în timp

Activitatea legii penale 
Art. 4. - Legea penala se aplica infractiunilor savârsite în timpul cât ea se afla în vigoare.

Neretroactivitatea si retroactivitatea legii penale 
Art. 5.
 - (1) Legea penala nu se aplica faptelor care, la data când au fost savârsite, nu erau prevazute ca infractiuni.

(2) Legea penala nu se aplica faptelor savârsite sub legea veche, daca nu mai sunt prevazute de legea noua. În acest caz, executarea pedepselor, a masurilor de siguranta si a masurilor educative, pronuntate în baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotarârilor judecatoresti privitoare la aceste fapte înceteaza prin intrarea în vigoare a legii noi.

Aplicarea legii penale mai favorabile 
Art. 6.
 - (1) În cazul în care de la savârsirea infractiunii pâna la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea cea mai favorabila.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si legii declarate neconstitutionale, precum si altor acte normative, aprobate de Parlament cu modificari sau completari ori neaprobate, daca în timpul cât acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozitii penale mai favorabile.

Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive 
Art. 7.
 - (1) Când, dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare si pâna la executarea completa a unei pedepse privative de libertate sau a amenzii, a intervenit o lege care prevede orice fel de pedeapsa, dar cu un maxim special mai mic, sanctiunea aplicata se reduce la acest maxim, daca depaseste maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savârsita.

(2) Daca dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare la detentiune pe viata sau detentiune severa si pâna la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi fapta o alta pedeapsa privativa de libertate, pedeapsa detentiunii pe viata sau a detentiunii severe se înlocuieste cu maximul pedepsei privative de libertate prevazute de legea noua pentru acea infractiune.

(3) Daca legea noua prevede în locul pedepsei închisorii numai pedeapsa amenzii, pedeapsa aplicata se înlocuieste cu amenda, fara a se putea depasi maximul special prevazut în legea noua. Tinându-se seama de partea executata din pedeapsa închisorii, executarea amenzii se poate înlatura în totul sau în parte.

(4) Pedepsele complementare, masurile de siguranta, precum si masurile educative neexecutate si neprevazute în legea noua nu se mai executa, iar cele care au corespondent în legea noua mai favorabila se executa în continutul si limitele prevazute de aceasta lege.

(5) Când o dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, în cazul pedepselor executate pâna la data intrarii în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau înlocuita potrivit dispozitiilor alin. (1)-(4).

Alte situatii privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive 

Art. 8. - (1) Când dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare si pâna la executarea completa a detentiunii severe, a închisorii stricte sau a închisorii a intervenit o lege care prevede acelasi fel de pedeapsa, dar cu un maxim special mai mic, iar sanctiunea aplicata este mai mica decât maximul special prevazut de legea noua, tinându-se seama de infractiunea savârsita, de persoana condamnatului, de conduita acestuia dupa pronuntarea hotarârii sau în timpul executarii pedepsei si de timpul cât a executat din pedeapsa, se dispune fie mentinerea, fie reducerea pedepsei. Pedeapsa aplicata nu poate fi coborâta sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei pedepse proportional cu micsorarea maximului special prevazut pentru infractiunea savârsita.

(2) Dispozitiile art. 7 alin. (5) se aplica si în cazul condamnarilor aratate în prezentul articol, executate pâna la data intrarii în vigoare a legii noi, pedeapsa din hotarâre reducându-se cu o treime, fara a putea fi coborâta sub minimul general al acelei pedepse.

Aplicarea legii penale temporare 

Art. 9. - (1) Legea penala temporara se aplica infractiunii savârsite în timpul când era în vigoare, chiar daca fapta nu a fost urmarita sau judecata în acel interval de timp.

(2) Legea penala temporara este legea penala care prevede data iesirii ei din vigoare sau a carei aplicare este limitata prin natura situatiei temporare care a impus-o.

Sectiunea a 2-a
Aplicarea legii penale în spatiu

Teritorialitatea legii penale 
Art. 10. 
- (1) Legea penala se aplica infractiunilor savârsite pe teritoriul României.

(2) Prin teritoriul României se întelege întinderea de pamânt si apele cuprinse între frontierele de stat, inclusiv apele maritime interioare, subsolul si spatiul aerian, precum si marea teritoriala cu solul, subsolul si spatiul aerian ale acesteia.

(3) Infractiunea se considera savârsita pe teritoriul României si atunci când a fost comisa pe o nava sub pavilion românesc sau aeronava româna, precum si atunci când pe teritoriul României ori pe o nava sub pavilion românesc sau aeronava româna s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infractiunii. Platformele de foraj maritim sunt asimilate navelor sub pavilion românesc.

Personalitatea legii penale 
Art. 11.
 - Legea penala se aplica infractiunilor savârsite în afara teritoriului tarii de un cetatean român sau de o persoana fara cetatenie care are domiciliul în tara, daca fapta este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savârsita.

Realitatea legii penale 
Art. 12
. - (1) Legea penala se aplica infractiunilor savârsite în afara teritoriului tarii de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu are domiciliul în tara, contra securitatii nationale a statului român, contra unui cetatean român sau contra unei persoane juridice române, daca legea penala româna prevede pedeapsa detentiunii pe viata sau a detentiunii severe.

(2) Punerea în miscare a actiunii penale pentru infractiunile prevazute în alin. (1) se face numai cu autorizarea prealabila a procurorului general al Parchetului de pe lânga înalta Curte de Casatie si Justitie.

Universalitatea legii penale 
Art. 13.
 - (1) Legea penala se aplica si altor infractiuni decât celor prevazute în art. 12 alin. (1), savârsite în afara teritoriului tarii de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu are domiciliul în tara, daca:

a) fapta este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savârsita;

b) faptuitorul se afla în tara.

(2) Pentru infractiunile îndreptate contra intereselor statului român, contra unui cetatean român sau contra unei persoane juridice române, faptuitorul poate fi judecat si în cazul când s-a obtinut extradarea lui.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica în cazul când, potrivit legii statului în care faptuitorul a savârsit infractiunea, exista o cauza care împiedica punerea în miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau când pedeapsa a fost executata ori este considerata ca executata.

(4) Când pedeapsa nu a fost executata sau a fost executata numai în parte, se procedeaza potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hotarârilor straine.

Legea penala si conventiile internationale 
Art. 14.
 - Dispozitiile cuprinse la art. 11-13 se aplica daca nu se dispune altfel printr-o conventie internationala la care România este parte.

Imunitatea de jurisdictie 
Art. 15. 
- Legea penala nu se aplica infractiunilor savârsite de reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau de alte persoane care, în conformitate cu conventiile internationale, nu sunt supuse jurisdictiei penale a statului român.

Extradarea 
Art. 16. - (1) Extradarea poate fi acordata sau solicitata pe baza de conventie internationala ori pe baza de reciprocitate.

(2) Conditiile în care se acorda sau se solicita extradarea prevazute în conventii internationale sau declaratii de reciprocitate se completeaza cu cele prevazute în legea speciala.

TITLUL II
INFRACTIUNEA

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Trasaturile esentiale ale infractiunii 
Art. 17.
 - (1) Infractiunea este fapta prevazuta de legea penala, care prezinta pericol social si este savârsita cu vinovatie.

(2) Infractiunea este singurul temei al raspunderii penal

Pericolul social al faptei 
Art. 18. 
- Fapta care prezinta pericol social în întelesul legii penale este orice actiune sau inactiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile aratate în art. 1 si pentru sanctionarea careia este necesara aplicarea unei pedepse.

Fapta care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni 
Art. 19.
 - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala daca prin atingerea minima adusa uneia dintre valorile aparate de lege si prin continutul ei concret, fiind lipsita în mod vadit de importanta, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

(2) La stabilirea în concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savârsire a faptei, de scopul urmarit, de împrejurarile în care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.

(3) În cazul faptelor prevazute în prezentul articol, procurorul sau instanta aplica una dintre urmatoarele sanctiuni cu caracter administrativ:

a) mustrarea;

b) mustrarea cu avertisment;

c) amenda de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei.

Vinovatia 
Art. 20. 
- (1) Fapta prevazuta de legea penala care prezinta pericol social este savârsita cu vinovatie când este comisa cu intentie, din culpa sau cu intentie depasita.

1. Fapta este savârsita cu intentie când infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savârsirea acelei fapte;

b) prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui.

2. Fapta este savârsita din culpa când infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce;

b) nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa îl prevada.

(2) Fapta care consta fie într-o actiune, fie într-o inactiune constituie infractiune numai când este savârsita cu intentie.

(3) Fapta comisa din culpa constituie infractiune numai când în lege se prevede aceasta.

(4) Exista intentie depasita când rezultatul mai grav produs printr-o actiune sau inactiune intentionata se datoreaza culpei faptuitorului.

CAPITOLUL II
CAUZELE JUSTIFICATIVE

Cauzele justificative 
Art. 21.
 - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savârsita în conditiile vreuneia dintre cauzele justificative prevazute de lege.

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde si asupra participantilor.

Legitima aparare 
Art. 22.
 - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savârsita în stare de legitima aparare.

(2) Este în stare de legitima aparare acela care savârseste fapte pentru a înlatura un atac material, direct, imediat si injust îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes general si care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul general.

(3) Se prezuma ca este în legitima aparare si acela care savârseste fapta pentru a respinge patrunderea fara drept a unei persoane prin violenta, viclenie, efractie sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuinta, încapere, dependinta sau loc împrejmuit tinând de acestea.

(4) Este, de asemenea, în legitima aparare si acela care, din cauza tulburarii sau temerii, a depasit limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu împrejurarile în care s-a produs atacul.

Starea de necesitate 

Art. 23. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savârsita de o persoana pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi înlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes general.

(2) Se afla în stare de necesitate si acela care în momentul savârsirii faptei nu si-a dat seama ca pricinuieste urmari vadit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era înlaturat.

Ordinul legii si comanda autoritatii legitime 
Art. 24.
 - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala daca savârsirea ei a fost impusa sau autorizata de lege.

(2) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savârsita pentru îndeplinirea unui ordin dat de catre autoritatea legitima, în forma prevazuta de lege, daca acesta nu este în mod vadit ilegal.

Consimtamântul victimei 
Art. 25.
 - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savârsita cu consimtamântul victimei, daca aceasta putea sa dispuna în mod legal de valoarea sociala lezata sau pusa în pericol.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica în cazul infractiunilor contra vietii, în cazul infractiunilor contra integritatii corporale sau a sanatatii acestea nu se aplica, daca fapta la care s-a consimtit contravine legii sau bunelor moravuri.

CAPITOLUL III
CAUZELE CARE ÎNLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

Cauzele care înlatura caracterul penal al faptei 
Art. 26.
 - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala comisa în conditiile vreuneia dintre cauzele prevazute de lege care înlatura caracterul penal al faptei.

(2) Efectul cauzelor care înlatura caracterul penal al faptei nu se extinde asupra participantilor, cu exceptia cazului fortuit.

Constrângerea fizica 
Art. 27.
 - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savârsita din cauza unei constrângeri fizice careia faptuitorul nu i-a putut rezista.

Constrângerea morala 
Art. 28.
 - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savârsita din cauza unei constrângeri morale, exercitata prin amenintarea cu un pericol grav pentru persoana faptuitorului ori a altuia si care nu putea fi înlaturat în alt mod.

Cazul fortuit 
Art. 29.
 - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala al carei rezultat este consecinta unei împrejurari care nu putea fi prevazuta.

Minoritatea faptuitorului 
Art. 30.
 - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savârsita de un minor care la data comiterii acesteia nu îndeplinea conditiile legale pentru a raspunde penal.

Iresponsabilitatea 
Art. 31.
 - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala daca faptuitorul, în momentul savârsirii faptei, fie din cauza alienatiei mintale, fie din alte cauze, nu putea sa-si dea seama de actiunile sau inactiunile sale ori nu putea fi stapân pe ele.

Betia 
Art. 32
. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala daca faptuitorul, în momentul savârsirii faptei, se gasea, din cauza unor împrejurari independente de vointa sa, în stare de betie completa produsa de alcool sau de alte substante.

(2) Starea de betie voluntara completa produsa de alcool sau de alte substante nu înlatura caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, dupa caz, o circumstanta atenuanta sau agravanta.

Eroarea de fapt 
Art. 33
. - (1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala când faptuitorul, în momentul savârsirii acesteia, nu cunoaste existenta unei stari, situatii sau împrejurari de care depinde caracterul penal al faptei.

(2) Nu constituie o circumstanta agravanta împrejurarea pe care faptuitorul nu a cunoscut-o în momentul savârsirii infractiunii.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si faptelor savârsite din culpa pe care legea penala le pedepseste, numai daca necunoasterea starii, situatiei sau împrejurarii respective nu este ea însasi rezultatul culpei.

CAPITOLUL IV
TENTATIVA

Tentativa 
Art. 34. 
- (1) Tentativa consta în punerea în executare a intentiei de a savârsi infractiunea, executare care a fost, însa, întrerupta sau nu si-a produs efectul.

(2) Exista tentativa si în cazul în care consumarea infractiunii nu a fost posibila din cauza insuficientei sau defectuozitatii mijloacelor folosite, ori din cauza împrejurarii ca în timpul când s-au savârsit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde faptuitorul credea ca se afla.

(3) Nu exista tentativa atunci când imposibilitatea de consumare a infractiunii este consecinta modului cum a fost conceputa executarea.

Pedepsirea tentativei 
Art. 35.
 - (1) Tentativa la crima se pedepseste întotdeauna, iar tentativa la delict numai când legea prevede aceasta.

(2) În cazul persoanei fizice, tentativa se sanctioneaza cu o pedeapsa imediat inferioara categoriei de pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata, daca legea nu prevede altfel.

(3) În cazul persoanei juridice, tentativa se sanctioneaza cu o amenda cuprinsa între minimul special si maximul special al amenzii prevazute de lege pentru infractiunea consumata, reduse la jumatate, daca legea nu prevede altfel. La aceasta pedeapsa se poate adauga una sau mai multe din pedepsele complementare, cu exceptia dizolvarii persoanei juridice.

Desistarea si împiedicarea producerii rezultatului 
Art. 36.
 - (1) Nu se pedepseste faptuitorul care s-a desistat ori a împiedicat mai înainte de descoperirea faptei producerea rezultatului.

(2) Daca actele îndeplinite pâna în momentul desistarii sau împiedicarii producerii rezultatului constituie o alta infractiune, se aplica pedeapsa pentru acea infractiune.

CAPITOLUL V
PARTICIPATIA

Participantii 
Art. 37.
 - Participanti sunt persoanele care contribuie la savârsirea unei fapte prevazute de legea penala în calitate de autori, instigatori sau complici.

Autor 
Art. 38.
 - (1) Autor este persoana care savârseste în mod nemijlocit o fapta prevazuta de legea penala.

(2) Daca mai multe persoane savârsesc nemijlocit, împreuna, o fapta prevazuta de legea penala, fiecare din ele va fi pedepsita ca autor.

Instigator 
Art. 39. 
- Instigator este persoana care, cu intentie, determina o alta persoana sa savârseasca o fapta prevazuta de legea penala.

Complice 
Art. 40. 
- (1) Complice este persoana care, cu intentie, ajuta sau înlesneste în orice mod la savârsirea unei fapte prevazute de legea penala.

(2) Este, de asemenea, complice persoana care promite, înainte sau în timpul savârsirii faptei, ca va tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va favoriza pe faptuitor, chiar daca dupa savârsirea faptei promisiunea nu este îndeplinita.

Pedeapsa în caz de participatie 
Art. 41.
 - Instigatorul si complicele la o fapta prevazuta de legea penala, savârsita cu intentie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savârsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. 87.

Circumstante personale si reale 
Art. 42.
 - (1) Circumstantele privitoare la persoana unui participant nu se rasfrâng asupra celorlalti.

(2) Circumstantele privitoare la fapta se rasfrâng asupra participantilor numai în masura în care acestia le-au cunoscut sau le-au prevazut.

Împiedicarea savârsirii faptei 
Art. 43
. - (1) Participantul nu se pedepseste daca împiedica în cursul executarii, dar înainte de descoperirea faptei, consumarea acesteia.

(2) Daca actele savârsite pâna în momentul împiedicarii constituie o alta fapta prevazuta de legea penala, participantului i se aplica pedeapsa pentru acea fapta.

Participatia improprie 
Art. 44.
 - (1) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea, în orice mod, cu intentie, la savârsirea din culpa de catre o alta persoana, a unei fapte prevazute de legea penala, se sanctioneaza cu pedeapsa pe care legea o prevede pentru fapta comisa cu intentie.

(2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea, în orice mod, cu intentie, la savârsirea unei fapte prevazute de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru aceea infractiune.

(3) Dispozitiile art. 42 si 43 se aplica în mod corespunzator.

CAPITOLUL VI
RASPUNDEREA PENALA A PERSOANEI JURIDICE

Conditiile raspunderii penale a persoanelor juridice 
Art. 45. 
- (1) Persoanele juridice, cu exceptia statului, a autoritatilor publice si a institutiilor publice, raspund penal, în cazurile prevazute de lege, pentru infractiunile savârsite în numele sau în interesul persoanelor juridice, de catre organele sau reprezentantii acestora.

(2) Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a participat la savârsirea aceleiasi fapte.

CAPITOLUL VII
PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

Formele pluralitatii 
Art. 46. 
- Pluralitatea de infractiuni constituie, dupa caz, concurs de infractiuni sau recidiva.

Concursul de infractiuni 
Art. 47. 
- (1) Exista concurs real de infractiuni când doua sau mai multe infractiuni au fost savârsite de aceeasi persoana, prin doua ori mai multe actiuni sau inactiuni, înainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna din ele.

(2) Exista concurs formal de infractiuni când o actiune sau o inactiune savârsita de aceeasi persoana, din cauza împrejurarilor în care a avut loc si urmarilor pe care le-a produs, întruneste elementele mai multor infractiuni.

(3) În cazul concursului formal de infractiuni, fapta se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea cea mai grava.

Pedeapsa principala în caz de concurs de infractiuni 
Art. 48.
 - (1) În caz de concurs real de infractiuni se stabileste pedeapsa pentru fiecare infractiune în parte, iar din acestea se aplica pedeapsa, în una din urmatoarele modalitati:

a) când s-au stabilit numai pedepse privative de libertate:

1. se aplica pedeapsa cea mai grea stabilita pentru una din infractiunile concurente, care poate fi sporita pâna la maximul ei special, iar când acest maxim special nu este îndestulator se poate aplica un spor, fara ca pedeapsa rezultanta sa depaseasca totalul duratei pedepselor stabilite pentru infractiunile concurente si nici maximul general al pedepsei imediat superioare ori

2. se aplica o pedeapsa care reprezinta totalul pedepselor stabilite pentru infractiunile concurente, fara ca pedeapsa rezultanta sa poata depasi maximul general al pedepsei imediat superioare;

b) când s-au stabilit numai pedepse cu amenda:

1. se aplica amenda cea mai mare stabilita pentru una din infractiunile concurente, care poate fi sporita pâna la maximul ei special, iar când acest maxim special nu este îndestulator se poate aplica un spor, fara ca pedeapsa rezultanta sa depaseasca totalul pedepselor cu amenda stabilite de instanta pentru infractiunile concurente si nici maximul general al amenzii ori

2. se aplica o amenda care reprezinta totalul amenzilor stabilite pentru infractiunile concurente, fara ca amenda rezultanta aplicata sa poata depasi maximul general al amenzii;

c) când s-au stabilit pedepse privative de libertate si pedepse cu amenda, se aplica pedeapsa privativa de libertate, potrivit dispozitiilor lit. a) pct. 1, la care se poate adauga amenda, în total sau în parte.

(2) Daca vreuna din pedepsele stabilite pentru infractiunile concurente este detentiunea pe viata, se aplica aceasta pedeapsa.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si în cazul când pentru una sau pentru toate infractiunile concurente s-a pronuntat o hotarâre de condamnare definitiva.

Pedeapsa complementara si masurile de siguranta în caz de concurs real de infractiuni 

Art. 49. - (1) Daca pentru una din infractiunile concurente s-a stabilit si o pedeapsa complementara, aceasta se aplica alaturi de pedeapsa privativa de libertate.

(2) Pedepsele complementare de natura diferita sau chiar de aceeasi natura, dar cu un continut diferit, se aplica alaturi de pedeapsa privativa de libertate.

(3) Daca s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut, se aplica cea mai grea dintre acestea.

(4) Masurile de siguranta de aceeasi natura în cazul infractiunilor concurente se iau o singura data, iar daca sunt de natura diferita, se cumuleaza.

Recidiva 
Art. 50. 
- (1) Recidiva exista în urmatoarele cazuri:

a) când dupa ramânerea definitiva a unei hotarâri de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate cuprinsa între un an si 5 ani, condamnatul savârseste cu intentie o noua infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an, înainte de începerea executarii pedepsei, în timpul executarii acesteia sau în stare de evadare;

b) când dupa ramânerea definitiva a unei hotarâri de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani, condamnatul savârseste cu intentie o noua infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an, înainte de începerea executarii pedepsei, în timpul executarii acesteia sau în stare de evadare;

c) când dupa executarea unei pedepse privative de libertate cuprinse între un an si 5 ani, condamnatul savârseste cu intentie o noua infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an;

d) când dupa executarea unei pedepse privative de libertate mai mare de 5 ani, condamnatul savârseste cu intentie o noua infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an.

(2) Exista recidiva si în cazurile în care una dintre pedepsele prevazute în alin. (1) este detentiunea pe viata.

(3) Pentru stabilirea starii de recidiva se tine seama si de hotarârea de condamnare pronuntata în strainatate pentru o fapta prevazuta si de legea româna, daca hotarârea de condamnare a fost recunoscuta potrivit legii.

Sanctiunea în caz de recidiva 
Art. 51.
 - (1) În cazul recidivei dupa condamnare prevazute în art. 50 alin. (1) lit. a), se aplica regulile concursului de infractiuni. Daca cel condamnat a executat o parte din pedeapsa, regulile concursului de infractiuni se aplica tinând seama de pedeapsa care a mai ramas de executat.

(2) În cazul recidivei dupa condamnare prevazute în art. 50 alin. (1) lit. b), pedeapsa stabilita pentru infractiunea savârsita ulterior si pedeapsa aplicata pentru infractiunea anterioara se cumuleaza, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei imediat superioare. Daca cel condamnat a executat o parte din pedeapsa, cumulul se face între pedeapsa ce a mai ramas de executat si pedeapsa aplicata pentru infractiunea savârsita ulterior.

(3) În cazul recidivei dupa executare prevazute în art. 50 alin. (1) lit. c) si d), se aplica o pedeapsa care poate fi sporita cu 10 ani, în cadrul limitelor pedepsei imediat superioare.

Pedeapsa în unele cazuri când nu exista recidiva
Art. 52.
 - Când dupa condamnarea definitiva cel condamnat savârseste o noua infractiune, înainte de începerea executarii pedepsei, în timpul executarii acesteia sau în stare de evadare, si nu sunt întrunite conditiile prevazute de lege pentru starea de recidiva, pedeapsa se aplica potrivit regulilor concursului de infractiuni.

Condamnari care nu atrag starea de recidiva 

Art. 53. - (1) La stabilirea starii de recidiva nu se tine seama de hotarârile de condamnare privitoare la:

a) infractiunile savârsite în timpul minoritatii;

b) infractiunile savârsite din culpa;

c) infractiunile amnistiate;

d) faptele care nu mai sunt prevazute ca infractiuni de legea penala.

(2) De asemenea, nu se tine seama de condamnarile pentru care a intervenit reabilitarea sau în cazul carora s-a împlinit termenul de reabilitare.

Pedeapsa în cazul pluralitatii de infractiuni savârsite de persoana juridica 
Art. 54. 
- (1) În caz de concurs de infractiuni savârsit de persoana juridica, se aplica amenda pâna la maximul special prevazut în art. 80 alin. (2) sau (3) pentru infractiunea cea mai grava, care poate fi majorat cu o patrime.

(2) În cazul în care persoana juridica a mai fost condamnata anterior definitiv pentru o infractiune, se aplica dispozitiile alin. (1), daca pedeapsa aplicata pentru infractiunea anterioara nu a fost executata. Daca pedeapsa anterioara a fost executata, se aplica pedeapsa amenzii pâna la maximul special prevazut în art. 80 alin. (2) sau (3), care poate fi majorat cu o treime.

(3) Pedepsele complementare se pot cumula.

Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe 
Art. 55. 
- (1) În cazul infractiunii continuate si al infractiunii complexe nu exista pluralitate de infractiuni.

(2) Infractiunea este continuata când o persoana savârseste la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiasi rezolutii, actiuni sau inactiuni care prezinta fiecare în parte continutul aceleiasi infractiuni. În acest caz, se aplica pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savârsita, la care se poate adauga un spor pâna la maximul special, iar când acest maxim nu este îndestulator se poate aplica un spor fara ca pedeapsa sa poata depasi maximul general.

(3) Infractiunea este complexa când în continutul sau intra, ca element constitutiv sau ca element circumstantial agravant, o actiune sau inactiune care constituie prin ea însasi o fapta prevazuta de legea penala.

Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuata sau complexa
Art. 56. - Daca cel condamnat definitiv pentru o infractiune continuata sau complexa este judecat ulterior si pentru alte actiuni sau inactiuni care intra în continutul aceleiasi infractiuni, tinându-se seama de infractiunea savârsita în întregul ei, se stabileste o pedeapsa corespunzatoare, care nu poate fi mai mica decât cea pronuntata anterior.

TITLUL III
PEDEPSELE

CAPITOLUL I
CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR CARE SE APLICA PERSOANEI FIZICE

Pedeapsa si scopul ei 
Art. 57. 
- (1) Pedeapsa este o masura de constrângere aplicata în scopul reeducarii condamnatului si al prevenirii savârsirii de noi infractiuni.

(2) Executarea pedepsei nu trebuie sa cauzeze suferinte fizice si nici sa înjoseasca persoana condamnatului.

Felurile pedepselor 
Art. 58.
 - (1) Pedepsele care se aplica persoanei fizice sunt: pedepse principale, pedepse complementare si pedepse accesorii.

(2) Pedepsele principale se împart în: pedepse principale pentru crime si pedepse principale pentru delicte.

(3) Pedepsele principale pentru crime sunt:

a) detentiunea pe viata;

b) detentiunea severa între 15 si 30 de ani.

(4) Pedepsele principale pentru delicte sunt:

a) închisoarea stricta între un an si 15 ani;

b) închisoarea între 15 zile si un an;

c) amenda sub forma zilelor-amenda, între 5 si 360 de zile, fiecare zi fiind socotita între 100.000 lei si 1.000.000 lei;

d) munca în folosul comunitatii, între 100 si 500 de ore.

(5) Pedepsele complementare pentru crime si delicte sunt:

a) interzicerea exercitiului unor drepturi de la un an la 10 ani;

b) degradarea militara.

(6) Pedeapsa accesorie pentru crime si delicte consta în interzicerea exercitiului tuturor drepturilor prevazute ca pedeapsa complementara.

CAPITOLUL II
CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR CARE SE APLICA PERSOANEI JURIDICE

Felurile pedepselor 
Art. 59.
 - (1) Pedepsele care se aplica persoanei juridice pentru crime sau delicte sunt: pedepse principale si pedepse complementare.

(2) Pedeapsa principala este amenda de la 10.000.000 lei la 10.000.000.000 lei.

(3) Pedepsele complementare sunt:

a) dizolvarea persoanei juridice;

b) suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pe o durata de la un an la 3 ani;

c) interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice, pe o durata de la un an la 5 ani;

d) interzicerea accesului la unele resurse financiare, pe o durata de la un an la 5 ani;

e) afisarea hotarârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României, prin presa ori mijloace de comunicare audiovizuala.

(4) Pedepsele complementare prevazute în alin. (3) lit. b)-e) se pot aplica în mod cumulativ, integral sau partial.

CAPITOLUL III
REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSELOR PRINCIPALE APLICATE PERSOANEI FIZICE

Sectiunea 1
Regimul de executare a pedepselor privative de libertate

Regulile generale ale executarii pedepselor principale privative de libertate
Art. 60. 
- (1) Executarea pedepselor principale privative de libertate se bazeaza pe sistemul progresiv. Condamnatii au posibilitatea sa treaca dintr-un regim de executare în altul, în conditiile prevazute de legea pentru executarea pedepselor.

(2) Pedepsele privative de libertate se executa în unul din urmatoarele regimuri:

a) regimul de maxima siguranta;

b) regimul închis;

c) regimul semideschis;

d) regimul deschis.

(3) Regimul executarii pedepselor privative de libertate se bazeaza pe posibilitatea condamnatilor de a presta o munca utila, daca sunt apti pentru munca, pe educarea condamnatilor, pe respectarea de catre acestia a disciplinei muncii si a ordinii interioare a locurilor de detinere, precum si pe stimularea si recompensarea celor staruitori în munca, disciplinati si care dau dovezi temeinice de îndreptare. Toate mijloacele folosite în cadrul regimului executarii pedepselor privative de libertate trebuie sa contribuie la reintegrarea în societate a celor condamnati si la prevenirea savârsirii de noi infractiuni de catre acestia.

(4) Dupa împlinirea vârstei de 60 de ani, condamnatii pot presta o munca numai la cererea acestora, daca sunt apti pentru munca.

Locul si modul de executare a pedepselor privative de libertate 
Art. 61.
 - (1) Executarea pedepselor privative de libertate se face, potrivit dispozitiilor legii pentru executarea pedepselor, în locuri anume destinate, denumite penitenciare.

(2) Femeile condamnate la pedepse privative de libertate executa aceste pedepse separat de condamnatii barbati.

(3) Minorii condamnati la pedepse privative de libertate executa aceste pedepse separat de condamnatii majori sau în locuri de detinere speciale, cu asigurarea posibilitatii de a continua învatamântul general obligatoriu si de a dobândi o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile lor.

Regimul de munca 
Art. 62. 
- (1) Munca prestata de condamnat este remunerata, cu exceptia muncilor cu caracter gospodaresc necesare locului de detinere.

(2) Normele, timpul de munca si remuneratia muncii condamnatului sunt cele stabilite prin lege.

(3) Din remuneratia muncii condamnatului o parte revine acestuia, iar cealalta parte revine administratiei penitenciarului. Aceste parti, precum si modul de folosire se stabilesc prin legea pentru executarea pedepselor.

Sectiunea a 2-a
Regimul de executare a pedepsei detentiunii pe viata si a pedepsei detentiunii severe

Locul si modul de executare a pedepsei detentiunii pe viata si a detentiunii severe 

Art. 63. - (1) Detentiunea pe viata si detentiunea severa se executa în penitenciare anume destinate sau în sectii speciale ale celorlalte penitenciare.

(2) Regimul executarii detentiunii pe viata si detentiunii severe este regimul de maxima siguranta. Condamnatul la pedeapsa detentiunii pe viata sau detentiunii severe poate trece în celelalte regimuri în conditiile prevazute de legea pentru executarea pedepselor.

Neaplicarea pedepsei detentiunii pe viata

Art. 64. - (1) Pedeapsa detentiunii pe viata nu se aplica persoanei care, la data pronuntarii hotarârii de condamnare, a împlinit vârsta de 60 de ani. În acest caz, în locul detentiunii pe viata se aplica pedeapsa maxima a detentiunii severe si pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului unor drepturi pe durata maxima.

(2) În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executarii pedepsei, în locul pedepsei detentiunii pe viata se aplica pedeapsa maxima a detentiunii severe si pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului unor drepturi pe durata maxima.

Calculul pedepsei în cazul comutarii sau înlocuirii pedepsei detentiunii pe viata 

Art. 65. - În cazul comutarii sau înlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa detentiunii severe, perioada de detentiune executata se considera ca parte executata din pedeapsa detentiunii severe.

Sectiunea a 3-a
Regimul de executare a pedepsei închisorii stricte si a pedepsei închisorii

Locul si modul de executare a pedepsei închisorii stricte 
Art. 66.
 - (1) Executarea pedepsei închisorii stricte se face în penitenciare anume destinate.

(2) Regimul executarii pedepsei închisorii stricte este regimul închis, în cazul persoanei condamnate la pedeapsa închisorii stricte mai mare de 5 ani sau regimul semideschis, în cazul pedepsei închisorii stricte care nu depaseste 5 ani.

(3) Condamnatul la pedeapsa închisorii stricte poate trece în celelalte regimuri în conditiile prevazute de legea pentru executarea pedepselor.

Locul si modul de executare a pedepsei închisorii 
Art. 67. 
- (1) Executarea pedepsei închisorii se face în penitenciare anume destinate.

(2) Regimul executarii pedepsei închisorii este regimul deschis, prevazut de legea pentru executarea pedepselor.

Sectiunea a 4-a
Regimul de executare a pedepsei amenzii

Continutul pedepsei amenzii sub forma zilelor-amenda 
Art. 68.
 - (1) Pedeapsa amenzii consta în suma de bani pe care faptuitorul este condamnat sa o plateasca.

(2) Pedeapsa amenzii se aplica sub forma zilelor-amenda. În acest caz suma totala care urmeaza sa fie platita rezulta din înmultirea numarului de zile de pedeapsa stabilite de instanta în raport cu gravitatea faptei si persoana faptuitorului, cu suma reprezentând evaluarea în bani a fiecarei zile de pedeapsa, tinându-se seama de posibilitatile financiare ale faptuitorului si de obligatiile legale ale acestuia fata de persoanele aflate în grija sa.

(3) Daca legea prevede ca o infractiune se pedepseste numai cu amenda, fara a-i arata limitele, minimul special al zilelor-amenda este de 20 zile, iar maximul special de 120 zile, daca legea nu prevede altfel.

(4) Când legea prevede pedeapsa amenzii, fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa închisorii, minimul special al zilelor-amenda este de 40 zile, iar maximul special de 180 zile, iar când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii stricte, minimul special este de 60 zile si maximul special de 240 zile.

Înlocuirea pedepsei amenzii sub forma zilelor-amenda
Art. 69.
 - (1) În cazul condamnatului care se sustrage cu rea-credinta de la executarea amenzii, daca legea prevede pedeapsa închisorii stricte ca pedeapsa alternativa la amenda, instanta poate înlocui amenda cu munca în folosul comunitatii pâna la 500 de ore sau, în cazul în care condamnatul nu îsi da consimtamântul pentru aceasta pedeapsa, cu pedeapsa închisorii stricte.

(2) În cazul condamnatului care se sustrage cu rea-credinta de la executarea amenzii, daca legea prevede pedeapsa închisorii ca pedeapsa alternativa la amenda, instanta poate înlocui amenda cu munca în folosul comunitatii pâna la 300 de ore sau, în cazul în care condamnatul nu îsi da consimtamântul pentru aceasta pedeapsa, cu pedeapsa închisorii.

(3) La înlocuirea pedepsei amenzii, se tine seama de durata zilelor-amenda neplatite.

Sectiunea a 5-a
Regimul de executare a pedepsei muncii în folosul comunitatii

Continutul pedepsei si modul de executare 
Art. 70.
 - (1) Daca legea prevede pentru un delict pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel mult 3 ani, instanta poate dispune în locul pedepsei privative de libertate executarea unei munci neremunerate în folosul comunitatii, pe o durata de cel putin 100 de ore.

(2) Durata maxima a muncii în folosul comunitatii este de 300 de ore, în cazul în care legea prevede pedeapsa închisorii, si de 500 de ore, în cazul în care legea prevede pedeapsa închisorii stricte de cel mult 3 ani.

(3) Munca în folosul comunitatii poate fi dispusa numai cu consimtamântul inculpatului.

(4) Daca persoana condamnata nu executa aceasta pedeapsa sau, în timpul executarii ei nu îndeplineste obligatiile care-i revin ori le îndeplineste în mod defectuos, instanta poate dispune, daca legea nu prevede alt mod de sanctionare, revocarea muncii în folosul comunitatii, înlocuind-o, integral sau partial, dupa caz, cu închisoarea sau cu închisoarea stricta de cel mult 3 ani.

(5) Modul de executare a muncii în folosul comunitatii este reglementat prin legea pentru executarea pedepselor.

Sectiunea a 6-a
Liberarea conditionata

Liberarea conditionata a condamnatului la pedeapsa închisorii, a închisorii stricte si a detentiunii severe 

Art. 71. - (1) Dupa ce a executat cel putin doua treimi din pedeapsa închisorii ori a închisorii stricte sau trei patrimi din pedeapsa detentiunii severe, condamnatul care este staruitor în munca, disciplinat si da dovezi temeinice de îndreptare, tinându-se seama de durata din pedeapsa care mai ramâne de executat, de vârsta, starea sanatatii, forma de vinovatie si de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat înainte de executarea în întregime a pedepsei.

(2) Minorii condamnati la pedeapsa închisorii ori închisorii stricte pot fi liberati conditionat dupa executarea unei treimi din pedeapsa aplicata. Condamnatii trecuti de 60 de ani, pentru barbati si 55 de ani, pentru femei, pot fi liberati conditionat dupa executarea unei treimi din pedeapsa închisorii ori închisorii stricte sau jumatate din pedeapsa detentiunii severe.

(3) În calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute în alin. (1) se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea conditionata nu poate fi acordata înainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din pedeapsa închisorii ori a închisorii stricte sau a cel putin doua treimi din pedeapsa detentiunii severe.

(4) În timpul liberarii conditionate, instanta poate sa-l oblige pe condamnat sa se supuna masurilor de supraveghere prevazute în art. 103.

Liberarea conditionata a condamnatului la pedeapsa detentiunii pe viata 
Art. 72. 
- (1) Cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata poate fi liberat conditionat, în mod exceptional, dupa executarea efectiva a 20 de ani de detentiune, tinându-se seama de antecedentele sale penale, precum si de faptul ca este staruitor în munca, disciplinat si da dovezi temeinice de îndreptare.

(2) Condamnatul trecut de vârsta de 60 de ani poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 15 ani de detentiune, daca sunt îndeplinite si celelalte conditii prevazute în alin. (1).

(3) Pedeapsa se considera executata daca în termen de 10 ani de la liberare condamnatul nu a savârsit din nou o infractiune. Daca în acest interval condamnatul a comis din nou o infractiune, se aplica în mod corespunzator dispozitiile art. 73.

(4) În timpul liberarii conditionate instanta poate sa-l oblige pe condamnat sa se supuna masurilor de supraveghere prevazute în art. 103.

Efectele liberarii conditionate 
Art. 73.
 - (1) Pedeapsa se considera executata daca în intervalul de timp de la liberare si pâna la împlinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a savârsit din nou o infractiune.

(2) Daca pâna la împlinirea duratei pedepsei cel liberat a comis din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii, instanta, tinând seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie mentinerea liberarii conditionate, fie revocarea.

(3) Daca pâna la împlinirea duratei pedepsei cel liberat a comis din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii stricte, a detentiunii severe sau a detentiunii pe viata, revocarea liberarii conditionate este obligatorie.

(4) În cazul revocarii liberarii conditionate, pedeapsa stabilita pentru infractiunea ulterioara si restul de pedeapsa care a mai ramas de executat din pedeapsa anterioara se cumuleaza, fara a depasi maximul general al pedepsei celei mai grele.

Sectiunea a 7-a
Executarea pedepsei într-o închisoare militara

Modul de executare a pedepsei într-o închisoare militara
Art. 74.
 - (1) Executarea pedepsei închisorii care nu depaseste 2 ani, de catre militarii în termen, se face într-o închisoare militara în cazurile prevazute de lege, precum si în cazurile când instanta judecatoreasca, tinând seama de împrejurarile cauzei si de persoana condamnatului, dispune aceasta.

(2) Daca militarul condamnat a executat jumatate din durata pedepsei si a dat dovezi temeinice de îndreptare, partea din durata pedepsei ce a mai ramas de executat se reduce cu o treime, iar daca s-a evidentiat în mod deosebit, reducerea poate depasi o treime, putând cuprinde chiar tot restul pedepsei.

(3) Daca în timpul executarii pedepsei militarul condamnat devine inapt serviciului, este liberat conditionat.

(4) Daca în timpul executarii pedepsei militarul condamnat savârseste din nou o infractiune, instanta care pronunta condamnarea aplica dispozitiile art. 51 sau ale art. 52. Pedeapsa astfel stabilita se executa într-un loc de detinere.

(5) Dupa executarea pedepsei potrivit alin. (1)-(3) sau dupa gratierea totala ori dupa gratierea restului de pedeapsa, cel condamnat este reabilitat de drept.

(6) Dispozitiile alin. (1)-(5) sunt aplicabile si celor care au devenit militari în termen dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare.

(7) În cazul în care, înainte de începerea executarii pedepsei într-o închisoare militara, condamnatul a fost trecut în rezerva, pedeapsa se executa într-un loc de detinere.

CAPITOLUL IV
PEDEPSELE COMPLEMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

Sectiunea 1
Pedepsele complementare

Continutul pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi 
Art. 75.
 - (1) Pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului unor drepturi consta în interzicerea exercitiului unuia sau mai multora dintre urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a alege si de a fi ales în autoritatile publice sau în functii eligibile publice;

b) dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;

c) dreptul de a ocupa o functie, de a exercita o profesiune sau de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savârsirea infractiunii;

d) drepturile parintesti;

e) dreptul de a fi tutore sau curator.

(2) Interzicerea exercitiului drepturilor prevazute la alin. (1) lit. b) se poate pronunta numai pe lânga interzicerea exercitiului drepturilor prevazute la alin. (1) lit. a), în afara de cazul când legea dispune altfel.

Aplicarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi 
Art. 76.
 - (1) Pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului unor drepturi poate fi aplicata daca pedeapsa principala stabilita este privatiunea de libertate de cel putin 2 ani si instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, împrejurarile cauzei si persoana faptuitorului, aceasta pedeapsa este necesara.

(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi este obligatorie când legea prevede aceasta pedeapsa.

(3) Conditia prevazuta în alin. (1) cu privire la cuantumul privatiunii de libertate trebuie sa fie îndeplinita si în cazul în care aplicarea pedepsei prevazuta în acel alineat este obligatorie.

Executarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi 
Art. 77.
 - Executarea pedepsei interzicerii exercitiului unor drepturi începe dupa executarea pedepsei privative de libertate, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori dupa prescriptia executarii pedepsei.

Continutul pedepsei degradarii militare si modul ei de aplicare 
Art. 78.
 - (1) Pedeapsa complementara a degradarii militare consta în pierderea gradului si a dreptului de a purta uniforma.

(2) Degradarea militara se aplica în mod obligatoriu condamnatilor militari si rezervisti, daca pedeapsa principala stabilita este detentiunea pe viata sau detentiunea severa.

(3) Degradarea militara poate fi aplicata condamnatilor militari si rezervisti pentru infractiuni savârsite cu intentie, daca pedeapsa principala stabilita este închisoarea stricta de cel putin 5 ani si de cel mult 15 ani.

Sectiunea a 2-a
Pedepsele accesorii

Continutul si modul de executare a pedepsei accesorii 
Art. 79
. - (1) Pedeapsa accesorie consta în interzicerea tuturor drepturilor prevazute în art. 75.

(2) Condamnarea la o pedeapsa privativa de libertate atrage de drept interzicerea drepturilor prevazute în alin. (1) din momentul în care hotarârea de condamnare a ramas definitiva si pâna la terminarea executarii pedepsei, pâna la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pâna la împlinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.

(3) Pe durata amânarii sau întreruperii executarii pedepsei privative de libertate, condamnatul poate sa-si exercite drepturile parintesti si dreptul de a fi tutore sau curator, în afara de cazul în care aceste drepturi au fost anume interzise condamnatului prin hotarârea judecatoreasca.

(4) Pe durata suspendarii executarii pedepsei privative de libertate se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

CAPITOLUL V
REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSELOR APLICATE PERSOANEI JURIDICE

Sectiunea 1
Regimul de executare a pedepsei amenzii

Continutul pedepsei amenzii 
Art. 80.
 - (1) Pedeapsa amenzii consta în suma de bani pe care persoana juridica este obligata sa o plateasca.

(2) Când legea prevede pentru infractiunea savârsita de persoana fizica pedeapsa detentiunii, minimul special al amenzii pentru persoana juridica este de 25.000.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 7.500.000.000 lei.

(3) Când legea prevede pentru infractiunea savârsita de persoana fizica pedeapsa închisorii stricte sau a închisorii, minimul special al amenzii pentru persoana juridica este de 10.000.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 5.000.000.000 lei.

Sectiunea a 2-a
Regimul de executare a pedepsei dizolvarii persoanei juridice

Continutul si modul de executare a pedepsei dizolvarii persoanei juridice

Art. 81. - (1) Dizolvarea persoanei juridice poate fi pronuntata atunci când persoana juridica a fost constituita în scopul savârsirii de infractiuni sau când obiectul sau de activitate a fost deturnat în scopul savârsirii de infractiuni.

(2) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii.

(3) Prin hotarârea de dizolvare a persoanei juridice, instanta desemneaza lichidatorul.

(4) O copie dupa dispozitivul hotarârii de dizolvare se transmite organului care a autorizat înfiintarea persoanei juridice si organului care a înregistrat persoana juridica, pentru a lua masurile necesare.

Sectiunea a 3-a
Regimul de executare a pedepsei suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice

Continutul si modul de executare a pedepsei suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice 

Art. 82. - (1) Suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice consta în interzicerea activitatii sau a aceleia dintre activitatile persoanei juridice în exercitarea careia a fost savârsita infractiunea.

(2) Suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice poate fi aplicata pentru o durata de la un an la 3 ani.

(3) O copie dupa dispozitivul hotarârii de suspendare se transmite organului care a autorizat înfiintarea persoanei juridice si organului care a înregistrat persoana juridica, pentru a lua masurile necesare.

Sectiunea a 4-a
Dispozitii comune dizolvarii persoanei juridice si suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice

Continutul dispozitiilor comune 
Art. 83. 
- (1) Dizolvarea si suspendarea nu pot fi aplicate partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, cultelor religioase sau organizatiilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale, constituite potrivit legii.

(2) Dizolvarea nu poate fi aplicata persoanelor juridice care îsi exercita activitatea în domeniul presei sau al audiovizualului.

(3) Activitatea în domeniul presei sau al audiovizualului nu poate fi suspendata.

Sectiunea a 5-a
Regimul de executare a pedepsei interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice

Continutul si modul de executare a pedepsei interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice 

Art. 84. - (1) Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice consta în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, prevazute de lege, pe o durata de la un an la 5 ani.

(2) O copie dupa dispozitivul hotarârii prin care s-a aplicat pedeapsa prevazuta în alin. (1) se transmite de îndata:

a) oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal, în vederea efectuarii formalitatilor de publicitate în registrul comertului;

b) Ministerului Justitiei, în vederea efectuarii formalitatilor de publicitate în registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;

c) altor autoritati care tin evidenta persoanelor juridice, în vederea efectuarii formalitatilor de publicitate.

Sectiunea a 6-a
Regimul de executare a pedepsei interzicerii accesului la unele resurse financiare

Continutul si modul de executare a pedepsei interzicerii accesului la unele resurse financiare 

Art. 85. - (1) Interzicerea accesului la unele resurse financiare consta în interzicerea de a obtine fonduri prin plasamente de titluri de valoare sau de a obtine fonduri de la institutiile de credit ori institutiile financiare, pe o durata de la un an la 5 ani.

(2) O copie dupa dispozitivul hotarârii prin care s-a aplicat pedeapsa prevazuta la alin. (1) de interzicere se transmite Bancii Nationale a României, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Sectiunea a 7-a
Regimul de executare a pedepsei afisarii hotarârii de condamnare sau difuzarii acesteia

Continutul si modul de executare a pedepsei afisarii hotarârii de condamnare sau difuzarii acesteia 

Art. 86. - (1) Afisarea hotarârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României, prin presa ori mijloace de comunicare audiovizuala se realizeaza pe cheltuiala persoanei juridice condamnate. Cheltuielile de afisare sau difuzare nu pot depasi cuantumul pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice.

(2) Instanta poate dispune afisarea sau difuzarea integrala sau în extras a hotarârii de condamnare.

(3) Afisarea sau difuzarea hotarârii de condamnare nu poate dezvalui identitatea victimei sau a reprezentantului legal al acesteia fara consimtamântul lor.

(4) Afisarea hotarârii de condamnare se realizeaza în locul stabilit de instanta si pentru perioada stabilita de aceasta, fara a putea depasi o durata de 2 luni.

(5) Difuzarea hotarârii de condamnare se face prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în unul sau mai multe ziare sau prin unul sau mai multe servicii de comunicatii audiovizuale, stabilite de instanta.

CAPITOLUL VI
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea 1
Dispozitii generale

Regulile generale de individualizare a pedepsei 
Art. 87.
 - (1) La stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana fizica se tine seama de dispozitiile partii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala, de gravitatea faptei savârsite, de persoana faptuitorului si de împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

(2) Când pentru infractiunea savârsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de dispozitiile alin. (1), atât pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative, cât si pentru proportionalizarea acesteia.

(3) Pedeapsa majorata ca urmare a cauzelor de agravare se executa în regimul corespunzator pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savârsita.

(4) La stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana juridica se tine seama de dispozitiile partii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala pentru persoana fizica, de gravitatea faptei savârsite si de împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

(5) Cauzele de agravare sau de atenuare a raspunderii penale retinute de instanta trebuie motivate în cuprinsul hotarârii.

Sectiunea a 2-a
Circumstante atenuante si agravante legale si judiciare

Circumstante atenuante legale 
Art. 88.
 - Urmatoarele împrejurari constituie circumstante atenuante legale:

a) savârsirea infractiunii sub stapânirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau prin alte actiuni ilicite grave;

b) depasirea limitelor legitimei aparari sau ale starii de necesitate;

c) savârsirea faptei cu un mobil sau cu un scop care pune în evidenta pericolul redus al persoanei faptuitorului;

d) daca prin atingerea minima adusa uneia dintre valorile aparate de lege si prin continutul ei concret fapta prezinta o gravitate redusa.

Circumstante agravante legale 
Art. 89.
 - Urmatoarele împrejurari constituie circumstante agravante legale:

a) savârsirea faptei de trei sau mai multe persoane împreuna;

b) savârsirea infractiunii prin metode sau mijloace care prezinta pericol public;

c) savârsirea infractiunii de catre un faptuitor major, daca aceasta a fost comisa împreuna cu un minor;

d) savârsirea infractiunii din motive josnice;

e) savârsirea infractiunii de catre o persoana care a profitat de situatia prilejuita de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenta;

f) savârsirea infractiunii asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a se apara sau de a-si exprima vointa, asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani ori asupra unui membru de familie;

g) savârsirea infractiunii pentru a se sustrage pe sine sau pe altul de la urmarire, arestare sau executarea pedepsei;

h) savârsirea infractiunii pentru a înlesni sau ascunde comiterea altei infractiuni.

Circumstante atenuante judiciare 
Art. 90. 
- (1) Urmatoarele împrejurari pot constitui circumstante atenuante judiciare:

a) conduita buna a faptuitorului înainte de savârsirea infractiunii;

b) staruinta depusa de faptuitor pentru a înlatura rezultatul infractiunii sau a repara paguba pricinuita;

c) atitudinea faptuitorului dupa savârsirea infractiunii, rezultând din prezentarea sa în fata autoritatii, comportarea sincera în cursul procesului, înlesnirea descoperirii ori arestarii participantilor.

(2) Împrejurarile enumerate în prezentul articol au caracter exemplificativ.

Circumstante agravante judiciare 
Art. 91.
 - Poate constitui o circumstanta agravanta judiciara orice alta împrejurare decât cele enumerate în art. 89 care imprima faptei un caracter grav.

Efectele circumstantelor atenuante 
Art. 92. 
- (1) În cazul când exista circumstante atenuante, pedeapsa principala pentru persoana fizica se modifica dupa cum urmeaza:

a) când pentru infractiunea savârsita legea prevede detentiunea pe viata, se aplica pedeapsa detentiunii severe;

b) când pentru infractiunea savârsita legea prevede detentiunea severa, se aplica pedeapsa închisorii stricte;

c) când pentru infractiunea savârsita legea prevede închisoarea stricta, se aplica pedeapsa închisorii sau se aplica munca în folosul comunitatii ori amenda sub forma zilelor-amenda;

d) când pentru infractiunea savârsita legea prevede închisoarea, se aplica munca în folosul comunitatii sau amenda sub forma zilelor-amenda;

e) când pentru infractiunea savârsita legea prevede numai amenda sub forma zilelor-amenda, se aplica amenda între 5 si 20 de zile.

(2) Când exista circumstante atenuante, pedeapsa complementara privativa de drepturi, prevazuta de lege pentru infractiunea savârsita, poate fi înlaturata, iar în cazul persoanei juridice, nu se poate aplica pedeapsa complementara a dizolvarii ori a suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice.

(3) Coborârea pedepsei sub limitele legale este obligatorie în cazul circumstantelor atenuante legale si facultativa în celelalte cazuri.

Efectele circumstantelor agravante 
Art. 93.
 - (1) În cazul când exista circumstante agravante, persoanei fizice i se aplica o pedeapsa care poate fi sporita cu 5 ani, în cadrul limitelor pedepsei imediat superioare, daca legea nu prevede altfel.

(2) În cazul aplicarii amenzii sub forma zilelor amenda, se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special, fara sa depaseasca maximul general.

(3) Când exista circumstante agravante, persoanei juridice i se aplica pedeapsa amenzii pâna la maximul special prevazut în art. 80 alin. (2) sau (3), care poate fi majorat cu o treime.

Concursul între cauzele de agravare si de atenuare 
Art. 94. - (1) În caz de concurs între cauzele de agravare si cauzele de atenuare, instanta aplica prevederile art. 92 sau art. 93, dupa cum cauzele de atenuare sau de agravare au caracter preponderent. În cazul în care cauzele de atenuare au caracter preponderent, se poate face abstractie de cauzele de agravare, iar daca au caracter preponderent cauzele de agravare, se poate face abstractie de cauzele de atenuare.

(2) În caz de echivalenta a acestor cauze, se aplica o pedeapsa facându-se abstractie de cauzele de atenuare sau de agravare.

Sectiunea a 3-a
Suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate persoanei fizice

Conditiile de aplicare a suspendarii conditionate 
Art. 95.
 - (1) Instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o anumita durata daca sunt întrunite urmatoarele conditii:

a) pedeapsa aplicata pentru delict este închisoarea stricta sau închisoarea

      de cel mult 5 ani sau amenda;

 

b) faptuitorul nu a mai fost condamnat anterior la o pedeapsa privativa de libertate când condamnarea intra în unul din cazurile prevazute în art. 53;

c) se apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.

(2) Suspendarea conditionata a executarii pedepsei poate fi acordata si în caz de concurs de infractiuni daca pedeapsa aplicata este închisoarea de cel mult 3 ani si sunt întrunite conditiile prevazute în alin. (1) lit. b) si c).

(3) Suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu atrage suspendarea executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute în hotarârea de condamnare.

(4) Suspendarea conditionata a executarii pedepsei trebuie motivata.

 

Termenul de încercare 
Art. 96.
 - (1) Durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei constituie termen de încercare pentru condamnat si se compune din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care se adauga un interval de timp de 2 ani.

(2) În cazul când pedeapsa a carei executare a fost suspendata consta în zile-amenda, termenul de încercare este de un an.

(3) Termenul de încercare se calculeaza de la data când hotarârea prin care s-a pronuntat suspendarea conditionata a executarii pedepsei a ramas definitiva.

Revocarea în cazul savârsirii unei infractiuni 
Art. 97.
 - (1) Daca în cursul termenului de încercare cel condamnat a savârsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea conditionata, dispunând executarea în întregime a pedepsei.

(2) Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei nu are loc daca infractiunea savârsita ulterior a fost descoperita dupa expirarea termenului de încercare.

(3) Daca infractiunea ulterioara este savârsita din culpa, se poate aplica din nou suspendarea conditionata a executarii pedepsei. În acest caz, nu mai are loc revocarea primei suspendari.

Revocarea în cazul neexecutarii obligatiilor civile 
Art. 98. 
- Daca pâna la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarârea de condamnare, instanta poate dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei, în afara de cazul când cel condamnat dovedeste ca nu a avut posibilitatea de a îndeplini acele obligatii.

Anularea suspendarii pentru infractiuni savârsite anterior 
Art. 99. 
- (1) Daca se descopera ca cel condamnat a mai savârsit o infractiune înainte de pronuntarea hotarârii prin care s-a dispus suspendarea sau pâna la ramânerea definitiva a acesteia, pentru care i s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate chiar dupa expirarea termenului de încercare, suspendarea conditionata a executarii pedepsei se anuleaza, aplicându-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni sau recidiva.

(2) Anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei nu are loc daca infractiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperita dupa expirarea termenului de încercare.

(3) În cazurile prevazute în alin. (1), daca pedeapsa rezultata în urma aplicarii dispozitiilor privind concursul de infractiuni sau recidiva nu depaseste 3 ani, instanta poate aplica dispozitiile art. 95.

(4) În cazul când se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, termenul de încercare se calculeaza de la data ramânerii definitive a hotarârii prin care s-a pronuntat suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

Reabilitarea în cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei 
Art. 100. 
- Condamnatul este reabilitat de drept daca nu a savârsit din nou o infractiune înauntrul termenului de încercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei în baza art. 97 sau art. 98.

Sectiunea a 4-a
Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere aplicate persoanei fizice

Conditiile de aplicare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere 
Art. 101.
 - (1) Instanta poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere daca sunt întrunite urmatoarele conditii:

a) pedeapsa aplicata pentru delict este închisoarea stricta sau închisoare de cel mult 7 ani;

b) faptuitorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa detentiunii sau a închisorii stricte ori a fost condamnat la pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani, în afara de cazul când condamnarea intra în unul dintre cazurile prevazute în art. 53;

c) se apreciaza, tinând seama de persoana condamnatului si de comportamentul sau dupa comiterea faptei, ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru acesta si, chiar fara executarea pedepsei, condamnatul nu va mai savârsi infractiuni.

(2) Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere poate fi acordata si în cazul concursului de infractiuni, daca pedeapsa aplicata este închisoarea de cel mult 5 ani si sunt întrunite conditiile prevazute în alin. (1) lit. b) si c).

(3) Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere nu atrage suspendarea executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute în hotarârea de condamnare.

(4) Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere trebuie motivata.

Termenul de încercare 
Art. 102. 
- (1) Termenul de încercare în cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere se compune din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care se adauga un interval de timp, stabilit de instanta, între 2 ani si 5 ani.

(2) Dispozitiile art. 96 alin. (3) se aplica în mod corespunzator.

Masurile de supraveghere si obligatiile condamnatului 
Art. 103. 
- (1) Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte, la datele fixate, la judecatorul desemnat cu supravegherea lui, la serviciul de reintegrare sociala si supraveghere sau la alte organe stabilite de instanta;

b) sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea;

c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

d) sa comunice informatii de natura a permite controlul mijloacelor lui de existenta.

(2) Datele prevazute în alin. (1) lit. b), c) si d) se comunica persoanelor sau organelor stabilite la alin. (1) lit. a).

(3) Instanta poate sa impuna condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din urmatoarele obligatii:

a) sa desfasoare o activitate sau sa urmeze un curs de învatamânt ori de calificare;

b) sa nu schimbe domiciliul sau resedinta avuta ori sa nu depaseasca limita teritoriala stabilita decât în conditiile fixate de instanta;

c) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;

d) sa nu intre în legatura cu anumite persoane;

e) sa nu conduca nici un vehicul sau anumite vehicule;

f) sa se supuna masurilor de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicarii.

(4) Supravegherea executarii obligatiilor stabilite de instanta conform alin. (3) lit. a)-f) se face de organele prevazute în alin. (1) lit. a) si aceleasi organe sesizeaza instanta în caz de neîndeplinire a obligatiilor, pentru luarea masurilor în conditiile art. 104 alin. (2).

Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere 
Art. 104. 
- (1) Dispozitiile art. 97 si art. 98 se aplica în mod corespunzator si în cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

(2) Daca cel condamnat nu îndeplineste masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta poate sa revoce suspendarea executarii pedepsei dispunând executarea în întregime a pedepsei sau sa prelungeasca termenul de încercare cu cel mult 3 ani.

Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere 
Art. 105
. - (1) Dispozitiile art. 99 alin. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator si în cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

(2) În cazurile prevazute de art. 99 alin. (1), daca pedeapsa rezultata în urma aplicarii dispozitiilor privind concursul de infractiuni sau recidiva nu depaseste 5 ani, instanta poate aplica dispozitiile art. 101.

(3) În cazul când se dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, termenul de încercare se calculeaza de la data ramânerii definitive a hotarârii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

Reabilitarea în cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere 
Art. 106. 
- Condamnatul este reabilitat de drept daca nu a savârsit din nou o infractiune înauntrul termenului de încercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, în baza art. 104.

Sectiunea a 5-a
Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere cu obligatia condamnatului de a efectua o munca în folosul comunitatii

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere cu obligatia condamnatului de a efectua o munca în folosul comunitatii 

Art. 107. - (1) În cazul în care dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere în conditiile art. 101, instanta poate stabili obligatia condamnatului de a efectua în termenul de încercare o munca în folosul comunitatii, pe o perioada de cel mult 300 de ore, potrivit art. 70.

(2) Daca cel condamnat nu efectueaza munca în folosul comunitatii ori are o conduita necorespunzatoare în timpul efectuarii acesteia prin neîndeplinirea obligatiilor care îi revin sau prin îndeplinirea lor nesatisfacatoare, instanta poate revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei sau prelungirea termenului de încercare cu cel mult 3 ani.

(3) Dispozitiile art. 103 - 106 se aplica în mod corespunzator.

Sectiunea a 6-a
Renuntarea la pedeapsa si amânarea aplicarii pedepsei pentru persoana fizica

Renuntarea la pedeapsa

Art. 108. - În cazul infractiunilor sanctionate cu pedeapsa închisorii, instanta poate sa nu aplice nici o pedeapsa inculpatului care nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat si a dat dovezi temeinice ca se poate îndrepta chiar fara aplicarea unei pedepse.

Amânarea aplicarii pedepsei 
Art. 109.
 - (1) În cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel mult 5 ani, instanta, dupa stabilirea pedepsei, poate sa amâne aplicarea acesteia daca inculpatul nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat sau dovedeste ca are posibilitatea de a-l acoperi, iar dupa savârsirea faptei a dat dovezi temeinice ca se poate îndrepta chiar fara aplicarea pedepsei.

(2) În cazul în care amâna aplicarea pedepsei, instanta fixeaza în cuprinsul hotarârii data la care urmeaza sa se pronunte asupra pedepsei, care nu poate depasi 2 ani din momentul pronuntarii hotarârii.

(3) Intervalul de timp dintre momentul pronuntarii hotarârii si data fixata de instanta potrivit alin. (2) constituie perioada de proba pentru inculpat.

(4) În perioada de proba, instanta îl poate obliga pe inculpat sa se supuna masurilor de supraveghere si sa respecte una sau mai multe dintre obligatiile prevazute în art. 103.

(5) Daca inculpatul a avut o conduita corespunzatoare în perioada de proba, instanta poate sa nu aplice nici o pedeapsa, iar daca inculpatul nu a avut o conduita corespunzatoare, instanta poate fie sa amâne înca o data pentru acelasi termen aplicarea pedepsei, fie sa aplice pedeapsa în limitele prevazute de lege.

Sectiunea a 7-a
Calculul pedepselor

Durata executarii 
Art. 110.
 - (1) Durata executarii pedepsei privative de libertate se socoteste din ziua în care condamnatul a început executarea hotarârii definitive de condamnare.

(2) Ziua în care începe executarea pedepsei si ziua în care înceteaza se socotesc în durata executarii.

(3) Timpul în care condamnatul, în cursul executarii pedepsei, se afla bolnav în spital intra în durata executarii, în afara de cazul în care si-a provocat în mod voit boala, iar aceasta împrejurare se constata în cursul executarii pedepsei.

Computarea retinerii si a arestarii preventive 
Art. 111.
 - (1) Timpul retinerii si al arestarii preventive se scade din durata pedepsei privative de libertate pronuntate. Scaderea se face si atunci când condamnatul a fost urmarit sau judecat, în acelasi timp ori în mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente, chiar daca a fost scos de sub urmarire, s-a încetat urmarirea penala sau a fost achitat ori s-a încetat procesul penal pentru fapta care a determinat retinerea sau arestarea preventiva.

(2) Scaderea retinerii si a arestarii preventive se face si în caz de condamnare la zile-amenda, prin înlaturarea în totul sau în parte a executarii zilelor amenda.

Computarea privatiunii de libertate executate în afara tarii 
Art. 112
. - În cazul infractiunilor savârsite în conditiile art. 11, 12 sau 13, partea din pedeapsa, precum si retinerea si arestarea preventiva executate în afara teritoriului tarii se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeasi infractiune de instantele române.

TITLUL IV
MINORITATEA

Limitele raspunderii penale 
Art. 113
. - (1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu raspunde penal.

(2) Minorul care are vârsta între 14 si 16 ani raspunde penal numai daca se dovedeste ca a savârsit fapta cu discernamânt.

(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani raspunde penal potrivit legii.

Consecintele raspunderii penale 
Art. 114.
 - (1) Fata de minorul care raspunde penal se poate lua o masura educativa ori i se poate aplica o pedeapsa. La alegerea sanctiunii se tine seama de gravitatea faptei savârsite, de starea fizica, de dezvoltarea intelectuala si morala a minorului, de comportarea lui, de conditiile în care a fost crescut si a trait si de orice alte elemente de natura sa caracterizeze persoana minorului.

(2) Pedeapsa se aplica numai daca se apreciaza ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru îndreptarea minorului.

Masurile educative 
Art. 115.
 - Masurile educative care se pot lua fata de minor sunt:

a) mustrarea;

b) libertatea sub supraveghere;

c) libertatea sub supraveghere severa;

d) internarea într-un centru de reeducare;

e) internarea într-un institut medical-educativ.

Mustrarea 
Art. 116
. - (1) Masura educativa a mustrarii consta în dojenirea minorului, în explicarea gravitatii faptei savârsite, în sfatuirea minorului de a se purta în asa fel încât sa dea dovada de îndreptare, atragându-i-se totodata atentia ca, daca va savârsi din nou o infractiune, se va lua fata de el o masura mai severa sau i se va aplica o pedeapsa.

(2) Masura mustrarii nu se poate lua daca minorul a devenit major la data judecarii. În acest caz, în locul masurii educative a mustrarii se dispune amenda sub forma zilelor-amenda între 5 si 10 zile, fiecare zi fiind socotita între 50.000 si 100.000 lei, sau munca în folosul comunitatii pe o perioada între 25 si 50 de ore.

Libertatea sub supraveghere 
Art. 117. 
- (1) Masura educativa a libertatii sub supraveghere consta în lasarea minorului în libertate pe timp de un an sub supravegherea parintilor sai, a celui care l-a adoptat sau a tutorelui. Daca acestia nu pot asigura supravegherea în conditii satisfacatoare, instanta dispune încredintarea minorului, pe acelasi interval de timp, unei persoane de încredere, de preferinta unei rude apropiate, la cererea acesteia.

(2) Instanta pune în vedere, celui caruia i s-a încredintat supravegherea, îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptarii lui. De asemenea, i se pune în vedere ca are obligatia sa înstiinteze instanta de îndata, daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau daca a savârsit o noua infractiune.

(3) Instanta poate sa impuna minorului respectarea uneia sau mai multora din urmatoarele obligatii:

a) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;

b) sa nu intre în legatura cu anumite persoane si, daca a fost contactat de acestea, sa anunte de îndata;

c) sa frecventeze cursuri scolare din învatamântul general obligatoriu;

d) sa presteze o activitate neremunerata într-o institutie de interes public fixata de instanta, cu o durata între 50 si 100 de ore, de maximum 3 ore pe zi, dupa programul de scoala, în zilele nelucratoare si în vacanta.

(4) Instanta atrage atentia minorului asupra consecintelor comportarii sale.

(5) Dupa luarea masurii libertatii sub supraveghere, instanta încunostinteaza scoala unde minorul învata sau unitatea la care este angajat si, dupa caz, institutia la care presteaza activitatea stabilita de instanta.

(6) Daca înauntrul termenului prevazut în alin. (1) minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui ori savârseste o infractiune, instanta revoca libertatea sub supraveghere si ia fata de minor fie masura libertatii sub supraveghere severa, fie masura internarii într-un centru de reeducare sau îi aplica o pedeapsa.

(7) Daca minorul a devenit major la data judecarii, se dispune, în locul masurii educative a libertatii sub supraveghere, amenda sub forma zilelor-amenda de la 10 zile la 20 zile, fiecare zi fiind socotita între 50.000 si 200.000 lei, sau munca în folosul comunitatii pe o perioada între 50 si 150 de ore.

(8) Termenul prevazut în alin. (1) curge de la data punerii în executare a libertatii sub supraveghere.

Libertatea sub supraveghere severa
Art. 118.
 - (1) Masura educativa a libertatii sub supraveghere severa consta în lasarea minorului în libertate pe o perioada între un an si 3 ani, sub supravegherea unei institutii legal însarcinate cu supravegherea minorilor sau a serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere.

(2) Supravegherea poate consta în includerea minorului în programe de reintegrare sociala, precum si în acordarea de asistenta si consiliere. Pe durata supravegherii severe, instanta poate sa impuna minorului respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute în art. 117 alin. (3).

(3) Dispozitiile art. 117 alin. (2), (4) - (6) si (8) se aplica în mod corespunzator.

(4) Daca minorul a devenit major la data judecarii, se dispune, în locul masurii educative a libertatii sub supraveghere severa, o amenda sub forma zilelor-amenda între 15 si 30 de zile, fiecare zi fiind socotita între 50.000 si 300.000 lei sau munca în folosul comunitatii pe o perioada între 100 si 200 de ore.

Internarea într-un centru de reeducare 
Art. 119.
 - (1) Masura educativa a internarii într-un centru de reeducare se dispune cu privire la minorul care, în raport cu gravitatea faptei savârsite si cu nevoile de reeducare, are posibilitatea de a se îndrepta chiar fara a i se aplica o pedeapsa. În timpul internarii i se asigura minorului posibilitatea de a dobândi educatia necesara si o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile sale.

(2) Masura se va lua pe timp nedeterminat, însa nu poate dura decât pâna la împlinirea vârstei de 18 ani. În mod exceptional, masura educativa a internarii poate dura pâna la împlinirea vârstei de 20 de ani, daca minorul a comis fapta la o data apropiata vârstei de 18 ani sau daca gravitatea faptei savârsite, nevoile de reeducare a minorului si necesitatea continuitatii procesului sau de pregatire justifica aceasta.

(3) Daca în perioada internarii într-un centru de reeducare minorul savârseste din nou o infractiune pentru care se apreciaza ca este necesar sa i se aplice o pedeapsa privativa de libertate, instanta revoca internarea si aplica pedeapsa. În cazul când instanta nu considera ca este necesara aplicarea pedepsei, se mentine masura internarii.

(4) Daca se descopera, dupa pronuntarea unei hotarâri prin care s-a dispus internarea minorului într-un centru de reeducare, ca minorul savârsise o infractiune concurenta pentru care se apreciaza ca este necesar sa i se aplice o pedeapsa privativa de libertate, instanta revoca internarea si aplica pedeapsa. În cazul când instanta nu considera ca este necesara aplicarea pedepsei, se mentine masura internarii.

(5) Daca se descopera, dupa pronuntarea unei hotarâri prin care s-a dispus internarea minorului într-un centru de reeducare, ca minorul suferise pentru o infractiune concurenta si o condamnare la o pedeapsa privativa de libertate, masura internarii se revoca.

(6) Daca minorul a devenit major la data judecarii, se poate dispune internarea într-un centru de reeducare pâna la împlinirea vârstei de 20 de ani sau, în locul masurii educative a internarii într-un centru de reeducare, se poate dispune amenda sub forma zilelor-amenda între 20 si 50 de zile, fiecare zi fiind socotita între 50.000 si 350.000 lei sau munca în folosul comunitatii pe o perioada între 100 si 300 de ore.

Internarea într-un institut medical-educativ 
Art. 120.
 - (1) Masura internarii într-un institut medical-educativ se ia fata de minorul care, din cauza starii sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical si de un regim special de educatie.

(2) Masura se ia pe timp nedeterminat, însa nu poate dura decât pâna la împlinirea vârstei de 18 ani.

(3) Masura poate fi ridicata si înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, daca a disparut cauza care a impus luarea acesteia. Dispunând ridicarea masurii, instanta poate sa ia fata de minor masura internarii într-un centru de reeducare.

(4) Dispozitiile art. 119 alin. (3) se aplica în mod corespunzator.

(5) Daca minorul a devenit major la data judecarii, se poate dispune internarea într-un institut medical-educativ pâna la împlinirea vârstei de 20 de ani sau, în locul masurii educative a internarii într-un institut medical-educativ, se poate dispune obligarea la tratament medical si amenda sub forma zilelor-amenda între 10 si 20 de zile, fiecare zi fiind socotita între 50.000 si 200.000 lei sau munca în folosul comunitatii pe o perioada între 50 si 150 de ore.

Liberarea minorului înainte de a deveni major 
Art. 121.
 - (1) Daca a trecut cel putin un an de la data internarii în centrul de reeducare, iar minorul a dat dovezi temeinice de îndreptare, se poate dispune liberarea acestuia înainte de a deveni major.

(2) Cel care a devenit major în cursul judecatii si instanta a dispus internarea în centru de reeducare pâna la împlinirea vârstei de 20 de ani poate fi liberat dupa ce a executat cel putin un an din aceasta masura, daca a dat dovezi temeinice de îndreptare.

Revocarea liberarii minorului 
Art. 122.
 - (1) Daca în perioada liberarii acordate potrivit art. 121, minorul savârseste din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii, instanta, tinând seama de gravitatea infractiunii, poate dispune fie mentinerea liberarii, fie revocarea si aplicarea unei pedepse. În cazul în care nu este necesara aplicarea unei pedepse, se revoca numai liberarea.

(2) Daca în perioada liberarii minorul savârseste din nou o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii stricte, a detentiunii severe sau a detentiunii pe viata, instanta revoca liberarea si aplica o pedeapsa. În cazul când nu este necesara aplicarea pedepsei, se revoca numai liberarea.

Pedepsele pentru minori 
Art. 123.
 - (1) Pedepsele care se pot aplica minorului sunt urmatoarele:

a) închisoarea stricta de la 5 la 15 ani, când legea prevede pentru

      infractiunea savârsita pedeapsa detentiunii pe viata;

 

b) închisoarea stricta de la 3 la 12 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa detentiunii severe;

c) închisoarea stricta între limitele reduse la jumatate ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savârsita, când legea prevede pentru aceasta pedeapsa închisorii stricte, fara ca minimul închisorii stricte aplicabile minorului sa depaseasca 3 ani;

d) închisoarea între limitele reduse la jumatate ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savârsita, când legea prevede pentru aceasta pedeapsa închisorii;

e) amenda sub forma zilelor-amenda, între 5 si 180 de zile, fiecare zi fiind socotita între 50.000 lei si 500.000 lei;

f) munca în folosul comunitatii, între 50 si 250 de ore.

(2) Pedepsele aplicate minorului se executa în regimul prevazut în legea pentru executarea pedepselor.

(3) Pedepsele complementare nu se aplica minorului.

(4) Condamnarile pronuntate pentru faptele savârsite în timpul minoritatii nu atrag incapacitati sau decaderi.

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate minorului 

Art. 124. - (1) În cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei aplicate minorului, termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii la care se adauga un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, stabilit de instanta. Daca pedeapsa aplicata consta în zile-amenda, termenul de încercare este de 6 luni.

(2) Pe durata termenului de încercare, dar pâna la împlinirea vârstei de 18 ani, instanta poate dispune încredintarea supravegherii minorului unei persoane din cele aratate în art. 117 ori unei institutii legal însarcinate cu supravegherea minorilor sau serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, potrivit art. 118. Instanta poate stabili, totodata, pentru minor una sau mai multe obligatii dintre cele prevazute în art. 117 alin. (3), iar dupa împlinirea vârstei de 18 ani, instanta poate sa oblige pe minor la respectarea de catre acesta a masurilor de supraveghere ori a obligatiilor prevazute în art. 103 si art. 107.

(3) Dispozitiile art. 95 alin. (3), art. 96 alin. (3), art. 97 si art. 98 se aplica în mod corespunzator.

(4) Sustragerea minorului de la îndeplinirea obligatiilor prevazute în art. 117 alin. (3), art. 103 si art. 107 poate atrage revocarea suspendarii conditionate potrivit art. 104 alin. (2) si art. 107 alin. (2).

(5) În cazul neîndeplinirii masurilor de supraveghere ori a obligatiilor stabilite de instanta, potrivit art. 103, se aplica în mod corespunzator dispozitiile art. 104 alin. (2).

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere aplicata minorului 
Art. 125. 
- (1) În cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere aplicate minorului, termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii, la care se adauga un interval de timp de la un an la 3 ani, stabilit de instanta.

(2) Pe durata termenului de încercare, instanta poate dispune luarea vreuneia din masurile prevazute în art. 124 alin. (2).

Renuntarea la pedeapsa aplicabila minorului 
Art. 126.
 - În cazul infractiunilor sanctionate cu pedeapsa închisorii sau cu pedeapsa închisorii stricte de cel mult 2 ani, instanta poate sa nu aplice nici o pedeapsa minorului care nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat si a dat dovezi temeinice ca se poate îndrepta chiar fara aplicarea unei pedepse.

Amânarea aplicarii pedepsei minorului 
Art. 127.
 - (1) În cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel mult 5 ani, instanta, dupa stabilirea pedepsei, poate sa amâne aplicarea acesteia, daca minorul nu are antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat sau dovedeste ca are posibilitatea de a-l acoperi si dupa savârsirea faptei a dat dovezi temeinice ca se poate îndrepta chiar fara aplicarea pedepsei.

(2) În cazul în care instanta amâna aplicarea pedepsei, aceasta fixeaza în cuprinsul hotarârii data la care urmeaza sa se pronunte asupra pedepsei, care nu poate depasi 2 ani din momentul pronuntarii hotarârii.

(3) Intervalul de timp dintre momentul pronuntarii hotarârii si data fixata de instanta potrivit alin. (2) constituie perioada de proba pentru minor.

(4) În perioada de proba, dar pâna la împlinirea vârstei de 18 ani, instanta poate dispune încredintarea minorului unei persoane din cele aratate în art. 117 ori unei institutii legal însarcinate cu supravegherea minorului sau serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, putând sa dispuna totodata pentru minor unele din obligatiile prevazute în art. 117 alin. (3).

(5) Daca minorul a avut o conduita corespunzatoare în perioada de proba, instanta poate sa nu aplice nici o pedeapsa, iar daca minorul nu a avut o conduita corespunzatoare, instanta poate fie sa amâne înca o data pentru acelasi termen aplicarea pedepsei, fie sa aplice pedeapsa în limitele prevazute de lege.

TITLUL V
MASURILE DE SIGURANTA

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Scopul masurilor de siguranta 
Art. 128. 
- (1) Masurile de siguranta au ca scop înlaturarea unei stari de pericol si preîntâmpinarea savârsirii faptelor prevazute de legea penala.

(2) Masurile de siguranta se iau fata de persoanele care au comis fapte prevazute de legea penala.

(3) Masurile de siguranta se pot lua chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa, cu exceptia masurilor prevazute în art. 129 lit. d) si e).

Felurile masurilor de siguranta 
Art. 129.
 - Masurile de siguranta sunt:

a) obligarea la tratament medical;

b) internarea medicala;

c) interzicerea de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alta ocupatie;

d) interzicerea de a se afla în anumite localitati;

e) interdictia de a reveni în locuinta familiei pe o perioada determinata;

f) expulzarea strainilor;

g) confiscarea speciala.

CAPITOLUL II
REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA

Obligarea la tratament medical 
Art. 130. 
- (1) Daca faptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicarii cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substante, prezinta pericol pentru societate, acesta poate fi obligat sa se prezinte în mod regulat la tratament medical pâna la însanatosire.

(2) Când persoana fata de care s-a luat aceasta masura nu se prezinta regulat la tratament, se poate dispune internarea medicala.

(3) Daca persoana obligata la tratament este condamnata la o pedeapsa privativa de libertate, tratamentul se efectueaza si în timpul executarii pedepsei.

(4) Masura obligarii la tratament medical poate fi luata în mod provizoriu si în cursul urmaririi penale sau al judecatii.

Internarea medicala 
Art. 131.
 - (1) Când faptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman si se afla într-o stare care prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii acestuia într-un institut medical de specialitate, pâna la însanatosire.

(2) Aceasta masura poate fi luata si în cursul urmaririi penale sau al judecatii.

(3) Persoana internata care paraseste fara învoire institutul medical va fi obligata, cu sprijinul organelor de politie, sa revina la institut, daca legea nu prevede altfel.

Interzicerea unei functii sau profesii 

Art. 132. - (1) Când faptuitorul a savârsit fapta datorita incapacitatii, nepregatirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite functii ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau altei ocupatii, se poate lua masura interzicerii ocuparii acelei functii sau exercitarii acelei profesii, meserii ori ocupatii.

(2) Aceasta masura poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O noua cerere nu se poate face decât dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.

(3) Masura interzicerii unei functii sau profesii poate fi luata în mod provizoriu si în cursul urmaririi penale sau al judecatii.

(4) Aceasta masura nu poate fi luata în cazul persoanelor care exercita un mandat electiv, au responsabilitati sindicale sau patronale ori desfasoara o activitate în domeniul presei.

Interzicerea de a se afla în anumite localitati 

Art. 133. - (1) Daca instanta constata ca prezenta unei persoane condamnate la pedeapsa privativa de libertate de cel putin un an în localitatea unde a savârsit infractiunea sau în alte localitati constituie un pericol grav pentru societate, poate lua fata de aceasta masura interzicerii de a se afla în acea localitate sau în alte localitati anume determinate prin hotarârea de condamnare.

(2) Aceasta masura poate fi luata pe o durata de pâna la 5 ani si poate fi prelungita daca nu a disparut pericolul care a justificat luarea masurii. Prelungirea nu poate depasi durata masurii luate initial.

(3) Masura de siguranta poate fi revocata la cerere sau din oficiu, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O noua cerere nu se poate face decât dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.

Interdictia de a reveni în locuinta familiei pe o perioada determinata 
Art. 134. 
- (1) Daca instanta constata ca prezenta, în locuinta familiei, a persoanei condamnate la pedeapsa privativa de libertate de cel putin un an pentru loviri sau orice alte acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice sau psihice ori pentru vatamare corporala, sau pentru act sexual cu un minor, ori pentru coruptie sexuala, savârsite asupra unui membru de familie, constituie un pericol grav pentru ceilalti membri ai familiei, poate lua fata de aceasta persoana masura interzicerii de a reveni în locuinta familiei, la cererea partii vatamate.

(2) Aceasta masura poate fi luata pe o durata de pâna la 2 ani si poate fi prelungita daca nu a disparut pericolul care a justificat luarea masurii. Prelungirea nu poate depasi durata masurii luate initial.

(3) Masura poate fi luata în mod provizoriu si în cursul urmaririi penale sau al judecatii.

(4) Partea vatamata poate cere oricând revocarea masurii prevazute în alin. (1).

Expulzarea 
Art. 135. 
- (1) Cetateanului strain care a comis o infractiune i se poate interzice ramânerea pe teritoriul tarii.

(2) În cazul în care expulzarea însoteste pedeapsa privativa de libertate, aducerea la îndeplinire a expulzarii are loc dupa executarea pedepsei.

(3) Încetarea expulzarii se pronunta de instanta.

(4) Persoanele prevazute în prezentul articol nu vor fi expulzate daca exista pericolul real de a fi condamnate la moarte ori de a fi supuse la tortura, tratamente inumane sau degradante în statul în care ar urma sa fie expulzate sau daca sunt casatorite cu cetateni români, au domiciliul si familia în România, iar casatoria este anterioara savârsirii faptei.

Confiscarea speciala
Art. 136.
 - (1) Sunt supuse confiscarii speciale:

a) bunurile produse ori care au dobândit un alt regim juridic prin infractiune;

b) bunurile care au servit sau care au fost destinate sa serveasca la savârsirea vinei infractiuni, daca sunt ale faptuitorului sau daca, apartinând altei persoane, aceasta a cunoscut modul lor de folosire. Aceasta masura nu poate fi dispusa în cazul infractiunilor savârsite prin presa;

c) bunurile care au fost date pentru a determina savârsirea unei infractiuni sau pentru a rasplati pe faptuitor;

d) bunurile dobândite prin savârsirea infractiunii, daca nu sunt restituite persoanei vatamate si în masura în care nu servesc la despagubirea acesteia;

e) bunurile detinute în contra dispozitiilor legale.

(2) Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

(3) Instanta poate sa nu dispuna confiscarea bunului, daca acesta face parte dintre mijloacele de existenta, de trebuinta zilnica ori de exercitare a profesiei faptuitorului.

TITLUL VI
CAUZELE CARE ÎNLATURA RASPUNDEREA PENALA

Efectele amnistiei 
Art. 137. 
- (1) Amnistia înlatura raspunderea penala pentru fapta savârsita. Daca intervine dupa condamnare, ea înlatura si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Amenda încasata anterior amnistiei nu se restituie.

(2) Amnistia nu are efecte asupra masurilor de siguranta, masurilor educative si asupra drepturilor persoanei vatamate.

Prescriptia raspunderii penale 
Art. 138.
 - (1) Prescriptia înlatura raspunderea penala.

(2) Prescriptia nu înlatura raspunderea penala în cazul infractiunilor contra umanitatii.

Termenele de prescriptie a raspunderii penale 
Art. 139.
 - (1) Termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt:

a) 25 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa detentiunii pe viata;

b) 20 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa detentiunii severe;

c) 15 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii stricte mai mare de 10 ani;

d) 10 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii stricte mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;

e) 5 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii stricte între un an si 5 ani;

f) 3 ani, când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii, amenda sub forma zilelor-amenda ori munca în folosul comunitatii.

(2) Prevederile alin. (1) lit. e) se aplica si în cazul pedepselor prevazute de lege pentru persoana juridica.

(3) Termenele prevazute în prezentul articol se socotesc de la data savârsirii infractiunii. În cazul infractiunilor continue termenul curge de la data încetarii actiunii sau inactiunii, iar în cazul infractiunilor continuate, de la data savârsirii ultimei actiuni sau inactiuni.

Întreruperea cursului prescriptiei 
Art. 140. 
- (1) Cursul termenului prescriptiei prevazute în art. 139 se întrerupe prin îndeplinirea oricarui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfasurarea procesului penal.

(2) Dupa fiecare întrerupere începe sa curga un nou termen de prescriptie.

(3) Întreruperea cursului prescriptiei produce efecte fata de toti participantii la infractiune, chiar daca actul de întrerupere priveste numai pe unii dintre ei.

(4) Termenele prevazute în art. 139, daca au fost depasite cu înca o jumatate, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.

Suspendarea cursului prescriptiei 
Art. 141. 
- (1) Cursul termenului prescriptiei prevazute în art. 139 este suspendat pe timpul cât o dispozitie legala sau o împrejurare de neprevazut ori de neînlaturat împiedica punerea în miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal.

(2) Prescriptia îsi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

Termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru minori 
Art. 142. 
- Termenele de prescriptie a raspunderii penale se reduc la jumatate pentru cei care la data savârsirii infractiunii erau minori.

Lipsa plângerii prealabile 
Art. 143.
 - (1) În cazul infractiunilor pentru care punerea în miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plângeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa acestei plângeri înlatura raspunderea penala.

(2) Retragerea plângerii prealabile, de asemenea, înlatura raspunderea penala.

(3) Fapta care a adus o vatamare mai multor persoane atrage raspunderea penala, chiar daca plângerea prealabila s-a facut sau se mentine numai de catre una dintre ele.

(4) Fapta atrage raspunderea penala a tuturor participantilor la savârsirea acesteia, chiar daca plângerea prealabila s-a facut sau se mentine cu privire numai la unul dintre ei.

(5) În cazul în care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitatea de exercitiu restrânsa, actiunea penala se pune în miscare si din oficiu.

Împacarea partilor 
Art. 144
. - (1) Împacarea partilor în cazurile prevazute de lege înlatura raspunderea penala si stinge si actiunea civila.

(2) Împacarea este personala si produce efecte numai daca intervine pâna la ramânerea definitiva a hotarârii.

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu împacarea se face numai de reprezentantii lor legali. Cei cu capacitate de exercitiu restrânsa se pot împaca cu încuviintarea persoanelor prevazute de lege. Împacarea produce efecte si în cazul în care actiunea penala a fost pusa în miscare din oficiu.

TITLUL VII
CAUZELE CARE ÎNLATURA SAU MODIFICA EXECUTAREA PEDEPSEI

Efectele gratierii 
Art. 145.
 - (1) Gratierea are ca efect înlaturarea, în totul sau în parte, a executarii pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai usoara.

(2) Gratierea nu are efecte asupra pedepselor complementare, afara de cazul când se dispune altfel prin actul de gratiere.

(3) Gratierea nu are efect asupra masurilor de siguranta si masurilor educative, afara de cazul când se dispune altfel prin actul de gratiere.

(4) Gratierea are efecte si asupra pedepselor a caror executare este suspendata conditionat. În acest caz, partea din termenul de încercare care reprezinta durata pedepsei pronuntate de instanta se reduce în mod corespunzator. Daca suspendarea conditionata este revocata sau anulata, se executa numai partea din pedeapsa ramasa negratiata.

Prescriptia executarii pedepsei 
Art. 146
. - (1) Prescriptia înlatura executarea pedepsei principale.

(2) Prescriptia nu înlatura executarea pedepselor principale pronuntate pentru infractiunile contra umanitatii.

Termenele de prescriptie a executarii pedepsei 
Art. 147.
 - (1) Termenele de prescriptie a executarii pedepsei sunt:

a) 20 de ani, când pedeapsa care urmeaza a fi executata este detentiunea pe viata sau detentiunea severa;

b) 5 ani, plus durata pedepsei închisorii stricte sau închisorii care urmeaza a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul pedepselor cu închisoarea;

c) 3 ani, în cazul pedepsei amenzii sub forma zilelor-amenda si a muncii în folosul comunitatii.

(2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica corespunzator si în cazul pedepselor aplicate persoanei juridice.

(3) Termenele prevazute în alin. (1) se socotesc de la data când hotarârea de condamnare a ramas definitiva.

(4) În cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei sau a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, termenul de prescriptie începe sa curga de la data când hotarârea de revocare a ramas definitiva.

(5) Masurile de siguranta nu se prescriu.

Termenele de prescriptie a executarii pedepsei pentru minori 
Art. 148. 
- Termenele de prescriptie a executarii pedepsei se reduc la jumatate pentru cei care la data savârsirii infractiunii erau minori.

Întreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei 
Art. 149.
 - (1) Cursul termenului prescriptiei executarii pedepsei se întrerupe prin începerea executarii pedepsei. Sustragerea de la executare, dupa începerea executarii pedepsei, face sa curga un nou termen de prescriptie de la data sustragerii.

(2) Cursul termenului prescriptiei executarii se întrerupe si prin savârsirea din nou a unei infractiuni.

Suspendarea cursului prescriptiei executarii pedepsei 
Art. 150. - (1) Cursul termenului prescriptiei executarii pedepsei este suspendat în cazurile si conditiile prevazute în Codul de procedura penala.

(2) Prescriptia îsi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

TITLUL VIII
CAUZELE CARE ÎNLATURA CONSECINTELE CONDAMNARII

Reabilitarea de drept 
Art. 151. 
- (1) Reabilitarea de drept are loc în cazul condamnarii la amenda sub forma zilelor-amenda, la munca în folosul comunitatii sau la pedeapsa închisorii, daca în decurs de 3 ani condamnatul nu a savârsit nici o alta infractiune.

(2) Prevederile art. 155 se aplica în mod corespunzator.

(3) Reabilitarea de drept poate fi constatata si de instanta de judecata. În acest caz instanta verifica îndeplinirea conditiilor prevazute în alin. (1), dupa care pronunta o hotarâre în constatare.

Reabilitarea judecatoreasca
Art. 152.
 - (1) Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecatoreasca:

a) în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii stricte, dupa trecerea unui termen de 5 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate;

b) în cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii severe ori la pedeapsa detentiunii pe viata comutata sau înlocuita cu pedeapsa detentiunii severe, dupa trecerea unui termen de 7 ani, la care se adauga o jumatate din durata pedepsei pronuntate;

c) în cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii pe viata considerata executata ca urmare a gratierii, a împlinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau a împlinirii termenului prevazut de lege în cazul liberarii conditionate, dupa trecerea unui termen de 20 de ani.

(2) Instanta poate dispune, în cazuri exceptionale, reducerea termen

elor prevazute în acest articol.

 

(3) Condamnatul decedat pâna la împlinirea conditiilor de reabilitare poate fi reabilitat daca instanta, evaluând comportarea condamnatului pâna la deces, apreciaza ca merita acest beneficiu.

Calculul termenului de reabilitare 
Art. 153.
 - (1) Termenele prevazute în art. 152 si 153 se socotesc de la data când a luat sfârsit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.

(2) Pentru cei condamnati la amenda sub forma zilelor-amenda, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitata sau executarea ei s-a stins în orice alt mod.

(3) În caz de gratiere totala sau de gratiere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de gratiere, daca la acea data hotarârea de condamnare era definitiva si de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare, daca actul de gratiere se refera la infractiuni în curs de judecata.

Conditiile reabilitarii judecatoresti 
Art. 154.
 - (1) Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat întruneste urmatoarele conditii:

a) nu a suferit o noua condamnare în intervalul prevazut în art. 152;

b) îsi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si în cazul când are vârsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca;

c) a avut o buna conduita;

d) a achitat în întregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, în afara de cazul când partea vatamata a renuntat la despagubiri, sau când instanta constata ca cel condamnat si-a îndeplinit în mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotarârea de condamnare.

(2) Când instanta constata ca nu este îndeplinita conditia de la alin. (1) lit. d), dar aceasta nu se datoreaza relei-vointe a condamnatului, poate dispune reabilitarea.

Efectele reabilitarii de drept si judecatoresti 
Art. 155.
 - (1) Reabilitarea face sa înceteze decaderile si interdictiile, precum si incapacitatile care rezulta din condamnare.

(2) Reabilitarea nu are ca urmare obligatia de reintegrare în functia din care faptuitorul a fost scos în urma condamnarii ori de rechemare în cadrele permanente ale fortelor armate sau de redare a gradului militar pierdut.

(3) De asemenea, reabilitarea nu are efecte asupra masurilor de siguranta, cu exceptia celor prevazute în art. 129 lit. d) si e).

Reînnoirea cererii de reabilitare judecatoreasca 
Art. 156. - (1) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o noua cerere decât dupa un termen de 3 ani în cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii severe si dupa un termen de 2 ani în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii stricte; aceste termene se socotesc de la data respingerii cererii.

(2) Conditiile prevazute în art. 154 trebuie sa fie îndeplinite si pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.

(3) Cererea respinsa ca urmare a neîndeplinirii unor conditii de forma poate fi reînnoita potrivit Codului de procedura penala.

Anularea reabilitarii 
Art. 157.
 - Reabilitarea judecatoreasca va fi anulata când dupa acordarea ei s-a descoperit ca cel reabilitat mai suferise o condamnare care, daca ar fi fost cunoscuta, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare.

TITLUL IX
ÎNTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALA

Savârsirea unei infractiuni 
Art. 158.
 - Prin savârsirea unei infractiuni sau comiterea unei infractiuni se întelege savârsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea acestora ca autor, instigator sau complice.

Public 
Art. 159.
 - Prin termenul public se întelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice sau alte persoane juridice de drept public.

Consecinte deosebit de grave 
Art. 160.
 - Prin consecinte deosebit de grave se întelege o paguba materiala mai mare de 3.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activitatii, cauzate vreuneia dintre unitatile la care se refera art. 159 ori altei persoane juridice sau fizice.

Functionar public 
Art. 161
. - Prin functionar public se întelege orice persoana care exercita permanent sau temporar o însarcinare de orice natura, în serviciul vreuneia dintre unitatile la care se refera art. 159.

Functionar 
Art. 162.
 - Prin functionar se întelege orice persoana care exercita o însarcinare în serviciul unei persoane juridice de drept privat.

Persoana care exercita un serviciu de interes public 

Art. 163. - Prin persoana care exercita un serviciu de interes public se întelege orice persoana particulara care exercita o profesie de interes public, pentru care este necesara o abilitare speciala a autoritatilor publice si care este supusa controlului acestora.

Rude apropiate 
Art. 164.
 - (1) Rude apropiate sunt ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude.

(2) Dispozitiile din legea penala privitoare la rude apropiate, în limitele prevazute de alin. (1), se aplica, în caz de adoptie, atât persoanei adoptate, cât si descendentilor acesteia si în raport cu rudele firesti.

Membru de familie 
Art. 165.
 - Prin membru de familie se întelege sotul sau ruda apropiata, daca aceasta din urma locuieste si gospodareste împreuna cu faptuitorul.

Informatii secrete de stat si înscrisuri oficiale 
Art. 166. 
- (1) Informatii secrete de stat sunt informatiile clasificate astfel de autoritatile competente, potrivit legii.

(2) Înscris oficial este orice înscris care emana de la o unitate din cele la care se refera art. 159 sau care apartine unei asemenea unitati.

Arme 
Art. 167.
 - (1) Arme sunt piesele, instrumentele sau dispozitivele declarate astfel prin dispozitii legale.

(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost întrebuintate pentru atac.

Fapta savârsita în public 
Art. 168.
 - Fapta se considera savârsita în public atunci când a fost comisa:

a) într-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nici o persoana;

b) în orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fata doua sau mai multe persoane;

c) în loc neaccesibil publicului, însa cu intentia ca fapta sa fie auzita sau vazuta si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane;

d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre persoanele participante.

Timp de razboi 
Art. 169.
 - Timp de razboi este intervalul de timp de la data declararii mobilizarii sau de la începerea operatiilor de razboi pâna la data trecerii armatei la starea de pace.

Calculul timpului 
Art. 170.
 - La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore si saptamâna de 7 zile. Luna si anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzatoare datei de la care au început sa curga.

Pedeapsa prevazuta de lege 
Art. 171
. - Prin pedeapsa prevazuta de lege se întelege pedeapsa prevazuta în textul de lege care incrimineaza fapta, fara luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.

PARTEA SPECIALA

TITLUL I
CRIME SI DELICTE CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I
CRIME CONTRA UMANITATII

Genocidul
Art. 172.
 - (1) Savârsirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios a vreuneia dintre urmatoarele fapte:

a) uciderea membrilor colectivitatii sau grupului;

b) vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului;

c) supunerea colectivitatii ori a grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugere fizica;

d) luarea de masuri tinzând la împiedicarea nasterilor în sânul colectivitatii sau al grupului;

e) transferarea fortata a copiilor apartinând unei colectivitati sau unui grup în alta colectivitate sau în alt grup, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Întelegerea în vederea savârsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.

Tratamentele neomenoase 
Art. 173.
 - (1) Supunerea la tratamente neomenoase a ranitilor ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Rosii ori al organizatiilor asimilate acesteia, a naufragiatilor, a prizonierilor de razboi si, în general, a oricarei alte persoane cazute sub puterea adversarului, ori supunerea acestora la experiente medicale sau stiintifice care nu sunt justificate de un tratament medical în interesul lor, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savârsirea fata de persoanele aratate în alin. (1) a vreuneia dintre urmatoarele fapte:

a) constrângerea de a servi în fortele armate ale adversarului;

b) luarea de ostatici;

c) deportarea;

d) dislocarea sau lipsirea de libertate fara temei legal;

e) condamnarea sau executia fara o judecata prealabila efectuata de catre o instanta constituita în mod legal si care sa fi judecat cu respectarea garantiilor judiciare fundamentale prevazute de lege.

(3) Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevazuti în alin. (1) se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Crime contra umanitatii savârsite în timp de razboi 
Art. 174.
 - Faptele prevazute în art. 172 si art. 173 savârsite în timp de razboi se pedepsesc cu detentiunea pe viata.

Alte crime contra umanitatii 
Art. 175
. - (1) Savârsirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva populatiei civile, a vreuneia dintre urmatoarele fapte:

a) omorul;

b) vatamarea grava a integritatii fizice sau sanatatii fizice ori mintale;

c) exterminarea;

d) supunerea la sclavie;

e) deportarea sau transferarea fortata de populatie;

f) privarea de libertate, fara o judecata prealabila efectuata de catre o instanta constituita în mod legal si care sa fi judecat cu respectarea garantiilor judiciare fundamentale prevazute de lege;

g) tortura;

h) violul, prostitutia fortata, provocarea fortata a graviditatii, sterilizarea fortata sau orice alta asemenea forma de violenta sexuala;

i) discriminarea oricarui grup sau a oricarei colectivitati din motive politice, rasiale, nationale, etnice, culturale, religioase sau sexuale;

j) disparitiile fortate de persoane, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si detonarea armelor nucleare sau a oricaror dispozitive explozive nucleare.

Excluderea oricaror împrejurari justificative 
Art. 176.
 - În cazul infractiunilor prevazute în prezentul capitol, nici o împrejurare exceptionala fie ca este vorba de o stare de razboi sau de amenintari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de oricare alta stare de exceptie, nu poate fi invocata pentru a justifica fapta; de asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul legii sau comanda autoritatii legitime.

Sanctionarea tentativei 
Art. 177.
 - Tentativa la crimele prevazute în acest capitol se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta pentru infractiunea consumata sau cu o pedeapsa în cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea consumata.

CAPITOLUL II
CRIME SI DELICTE CONTRA VIETII PERSOANEI

Omorul 
Art. 178.
 - Uciderea unei persoane se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Omorul calificat 

Art. 179. - Omorul savârsit în vreuna din urmatoarele împrejurari:

a) cu premeditare;

b) asupra sotului sau unei rude apropiate;

c) asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani;

d) profitând de starea de neputinta a victimei de a se apara;

e) asupra unei femei gravide;

f) prin cruzimi;

g) asupra a doua sau mai multe persoane;

h) pentru a savârsi sau a ascunde savârsirea unei tâlharii sau piraterii;

i) în timpul sau în legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei, se pedepseste cu detentiune pe viata sau detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Pruncuciderea 
Art. 180.
 - Uciderea copilului nou nascut, savârsita imediat dupa nastere de catre mama aflata într-o stare de tulburare pricinuita de nastere, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

Uciderea din culpa 
Art. 181.
 - (1) Uciderea din culpa a unei persoane se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activitati se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(3) Când uciderea din culpa a unei persoane este savârsita de un conducator de vehicul cu tractiune mecanica, având în sânge o îmbibatie alcoolica ce depaseste limita legala sau care se afla în stare de ebrietate produsa de alcool sau se afla sub influenta stupefiantelor ori a altor substante toxice, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 12 ani.

(4) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza uciderea din culpa savârsita de orice alta persoana în exercitiul profesiei sau meseriei si care se afla în stare de ebrietate produsa de alcool sau se afla sub influenta stupefiantelor ori a altor substante toxice.

(5) Daca prin fapta savârsita s-a cauzat moartea a doua sau mai multe persoane, pedeapsa este închisoarea stricta de la 7 la 15 ani.

(6) Daca fapta prin care s-a produs uciderea din culpa constituie prin ea însasi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 
Art. 182.
 - (1) Fapta de a determina sau de a înlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Când fapta prevazuta în alin. (1) s-a savârsit fata de un minor sau fata de o persoana care nu era în stare sa-si dea seama de fapta sa ori nu putea fi stapâna pe actele sale, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

Sanctionarea tentativei 
Art. 183.
 - Tentativa la crimele prevazute în art. 178 si art. 179 se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta pentru infractiunea consumata sau cu o pedeapsa în cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea consumata.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 184.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunea prevazuta în art. 181 alin. (2).

CAPITOLUL III
DELICTE CONTRA INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII PERSOANEI

Lovirea sau alte violente 
Art. 185.
 - (1) Lovirea sau orice alte acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepseste cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda.

(2) Faptele prevazute în alin. (1) savârsite asupra unui membru de familie se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(3) Lovirea sau actele de violenta care au pricinuit o vatamare ce necesita pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(4) Faptele prevazute în alin. (3) savârsite asupra unui membru de familie se pedepsesc cu închisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(5) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. În cazul faptelor prevazute în alin. (2) si (4), actiunea penala se pune în miscare si din oficiu.

(6) Împacarea partilor înlatura raspunderea penala, producându-si efectele si în cazul în care actiunea penala a fost pusa în miscare din oficiu.

Vatamarea corporala 
Art. 186. 
- (1) Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Fapta prevazuta în alin. (1) savârsita asupra membrilor familiei se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 6 ani.

(3) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. În cazul faptei prevazute în alin. (2), actiunea penala se pune în miscare si din oficiu.

(4) Împacarea partilor înlatura raspunderea penala, producându-si efectele si în cazul în care actiunea penala a fost pusa în miscare din oficiu.

Vatamarea corporala grava 
Art. 187.
 - (1) Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Daca fapta a produs vreuna din urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, încetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica sau psihica, slutirea, avortul ori punerea în primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este închisoarea stricta de la 2 la 10 ani.

(3) Când fapta a fost savârsita în scopul producerii consecintelor prevazute în alin. (1) si (2), pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 12 ani.

Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte 
Art. 188.
 - Daca vreuna dintre faptele prevazute în art. 185-187 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Vatamarea corporala din culpa
Art. 189.
 - (1) Fapta prevazuta în art. 185 alin. (3) care a pricinuit o vatamare ce necesita pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 10 zile, precum si cea prevazuta în art. 186, savârsite din culpa, se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta a avut vreuna din urmarile prevazute în art. 187 alin. (1) sau (2), pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau zile-amenda.

(3) Când savârsirea faptei prevazute în alin. (1) este urmarea nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru îndeplinirea unei anumite activitati, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amenda.

(4) Fapta prevazuta în alin. (2), daca este urmarea nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere aratate în alin. (3), se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda.

(5) Daca faptele prevazute în alin. (3) si (4) sunt savârsite de catre o persoana care se afla în stare de ebrietate, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda, în cazul alin. (3), si închisoarea stricta de la un an la 5 ani, în cazul alin. (4).

(6) Pentru faptele prevazute în alin. (1)-(4), actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Avortul 

Art. 190. - (1) Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, savârsita în vreuna din urmatoarele împrejurari:

a) în afara institutiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop;

b) de catre o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate;

c) daca vârsta sarcinii a depasit paisprezece saptamâni, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Întreruperea cursului sarcinii, savârsita în orice conditii, fara consimtamântul femeii însarcinate, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Daca prin faptele prevazute în alin. (1) si (2) s-a cauzat femeii însarcinate o vatamare corporala grava, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca fapta a avut ca urmare moartea femeii însarcinate, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) În cazul în care fapta prevazuta în alin. (2) sau (3) a fost savârsita de medic, pe lânga pedeapsa închisorii se va aplica si interdictia exercitarii profesiei de medic, potrivit art. 75 alin. (1) lit. c).

(5) Nu se pedepseste întreruperea cursului sarcinii efectuata de medic:

a) daca întreruperea cursului sarcinii era necesara pentru a salva viata, sanatatea sau integritatea corporala a femeii însarcinate de la un pericol grav si iminent si care nu putea fi înlaturat altfel;

 

b) în cazul prevazut în alin. (1) lit. c), când întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozitiilor legale;

c) în cazul prevazut în alin. (2) când femeia însarcinata s-a aflat în imposibilitatea de a-si exprima vointa, iar întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice potrivit dispozitiilor legale.

Sanctionarea tentativei 
Art. 191.
 - Tentativa la delictele prevazute în art. 187 alin. (3) si art. 101 alin. (2) se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 192.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 189 alin. (3) si (4).

CAPITOLUL IV
CRIME SI DELICTE PRIVIND MANIPULAREA GENETICA

Alterarea genotipului 
Art. 193. 
- Alterarea genotipului uman, cu intentie, în orice mod, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 5 ani.

Utilizarea periculoasa a ingineriei genetice 
Art. 194
. - Utilizarea ingineriei genetice pentru a produce arme biologice sau alte arme de exterminare în masa se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Crearea ilegala de embrioni umani si clonarea 
Art. 195.
 - (1) Crearea de embrioni umani în alte scopuri decât procreatia se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si crearea, prin clonare, a unei fiinte umane genetic identice unei alte fiinte umane, vii sau moarte.

Sanctionarea tentativei 
Art. 196.
 - Tentativa la delictele prevazute în art. 195 se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 197.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în prezentul capitol.

CAPITOLUL V
DELICTE PRIN CARE SE PUNE ÎN PERICOL VIATA,
INTEGRITATEA CORPORALA SI SANATATEA PERSOANEI

Punerea în primejdie a unei persoane în neputinta de a se îngriji 
Art. 198.
 - (1) Parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, în orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putinta de a se îngriji, de catre persoana care o are sub paza sau îngrijire, punându-i în pericol iminent viata, sanatatea sau integritatea corporala, se pedepseste cu închisoarea stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Este aparata de pedeapsa persoana care, dupa savârsirea faptei, îsi reia de bunavoie îndatoririle.

Lasarea fara ajutor 
Art. 199. 
- Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a înstiinta autoritatea, de catre cel care a gasit o persoana a carei viata, sanatate sau integritate corporala este în primejdie si care este lipsita de puterea de a se salva, se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

Lasarea fara ajutor prin omisiunea de înstiintare 
Art. 200
. - Neînstiintarea autoritatii de catre cel ce gaseste o persoana abandonata sau pierduta, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusa în pericol viata, sanatatea ori integritatea corporala, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu zile-amenda.

CAPITOLUL VI
CRIME SI DELICTE CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

Lipsirea de libertate în mod ilegal 
Art. 201.
 - (1) Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani.

(2) În cazul în care fapta este savârsita în vreuna din urmatoarele împrejurari:

a) prin simularea de calitati oficiale;

b) prin rapire;

c) de o persoana înarmata;

d) de doua sau mai multe persoane împreuna;

e) daca în schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avantaj;

f) când victima este minora;

g) când victima este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata îi este pusa în pericol, pedeapsa este închisoarea stricta de la 7 la 15 ani.

(3) Daca pentru eliberarea persoanei se cere, în orice mod, ca statul, o persoana fizica sau juridica, o organizatie internationala interguvernamentala sau un grup de persoane sa îndeplineasca sau sa nu îndeplineasca un anumit act, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani.

(4) Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani.

Sclavia 
Art. 202.
 - Punerea sau tinerea unei persoane în stare de sclavie, precum si traficul de sclavi, se pedepsesc cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Supunerea la munca fortata sau obligatorie 
Art. 203.
 - Fapta de a supune o persoana, în alte cazuri decât cele prevazute de dispozitiile legale, la prestarea unei munci contra vointei sale sau la o munca obligatorie se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

Traficul de persoane adulte 
Art. 204. 
- (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau preluarea unei persoane prin amenintare sau prin alte forme de constrângere, prin rapire, frauda ori înselaciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea persoanei de a se apara ori de a-si exprima vointa, ori prin darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtamântului persoanei care are autoritate asupra altei persoane în scopul exploatarii acestei persoane, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi daca:

a) fapta a fost savârsita de doua sau mai multe persoane împreuna;

b) s-a cauzat victimei o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii;

c) fapta a produs beneficii materiale importante.

(3) Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza si fapta de a determina sau de a permite, cu intentie, direct sau indirect, intrarea sau ramânerea pe teritoriul României a unei persoane care nu este cetatean român sau nu are domiciliul în România, victima a traficului de persoane, savârsita în una din urmatoarele împrejurari:

a) folosind fata de victima mijloace frauduloase, violenta, amenintari sau orice alta forma de constrângere;

b) abuzând de starea speciala în care se gaseste victima, din cauza situatiei sale ilegale ori precare de intrare sau sedere în tara ori din cauza starii de graviditate, unei boli sau infirmitati ori unei deficiente fizice sau mintale.

(5) Daca fapta prevazuta în alin. (4) se savârseste în mod repetat, maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani.

Traficul de minori 
Art. 205.
 - (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau preluarea unei persoane cu vârsta cuprinsa între 15 si 18 ani, în scopul exploatarii acesteia, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi daca:

a) fapta a fost savârsita asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 15 ani;

b) fapta a fost savârsita prin amenintare, violenta sau prin alte forme de constrângere, prin rapire, frauda ori înselaciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea minorului de a se apara ori de a-si exprima vointa, ori prin darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtamântului persoanei care are autoritate asupra minorului;

c) fapta a fost savârsita de doua sau mai multe persoane împreuna;

d) s-a cauzat victimei o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii;

e) fapta a produs beneficii materiale importante.

(3) Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea pe viata sau detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Consimtamântul victimei traficului de persoane 
Art. 206.
 - În cazul infractiunilor prevazute în art. 204 si art. 205, consimtamântul victimei nu constituie o cauza justificativa.

Definirea exploatarii unei persoane 
Art. 207.
 - În sensul art. 204 si art. 205, prin exploatarea unei persoane se întelege:

a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod fortat, cu încalcarea normelor legale privind conditiile de munca, salarizare, sanatate si securitate;

b) tinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemanatoare de lipsire de libertate ori de aservire;

c) obligarea la practicarea prostitutiei, la manifestari pornografice în vederea producerii si difuzarii de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuala;

d) obligarea la practicarea cersetoriei;

e) prelevarea de organe.

Violarea de domiciliu ori a sediului 
Art. 208.
 - (1) Patrunderea fara drept, în orice mod, într-o locuinta, încapere, dependinta sau într-un loc împrejmuit tinând de acestea, fara consimtamântul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi la cererea acesteia se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza patrunderea fara drept în sediile autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice, ale partidelor sau în locul unde o persoana fizica sau juridica îsi desfasoara activitatea.

(3) În cazul în care fapta prevazuta în alin. (1) sau (2) se savârseste de o persoana înarmata, de doua sau mai multe persoane împreuna, în timpul noptii sau prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Pentru fapta prevazuta în alin. (1), actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Încalcarea prin orice mijloace de interceptare a dreptului la viata privata 
Art. 209.
 - (1) Încalcarea dreptului la viata privata al unei persoane prin folosirea oricaror mijloace de interceptare de la distanta de date, informatii, imagini sau sunete din interiorul locurilor mentionate în art. 209 alin. (1), fara consimtamântul persoanei care le foloseste sau fara permisiunea legii, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Fotografierea sau filmarea din locuri publice a exteriorului unui imobil cu destinatia de locuinta, resedinta sau casa de vacanta, apartinând oricarei persoane, nu constituie infractiune.

(3) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate, împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Amenintarea 
Art. 210.
 - (1) Fapta de a ameninta o persoana cu savârsirea unei infractiuni sau a unei fapte pagubitoare îndreptate împotriva ei, a sotului ori a unei rude apropiate, daca este de natura sa o alarmeze, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depasi sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintarii.

(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Santajul 
Art. 211. 
- (1) Constrângerea unei persoane, prin violenta sau amenintare, sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, daca fapta este comisa spre a dobândi un folos injust, pentru sine sau pentru altul, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Când constrângerea consta în amenintarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru persoana amenintata, pentru sotul acesteia sau pentru o ruda apropiata, pedeapsa este închisoarea stricta de la 2 la 7 ani.

Violarea secretului corespondentei 
Art. 212.
 - (1) Deschiderea unei corespondente adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanta, fara drept, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza sustragerea, distrugerea sau retinerea unei corespondente, precum si divulgarea continutului unei corespondente, chiar si atunci când a fost trimisa deschisa sau a fost deschisa din greseala, ori divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar în cazul în care faptuitorul a luat cunostinta de aceasta din greseala sau din întâmplare.

(3) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Confectionarea sau utilizarea de aparate pentru interceptarea comunicatiilor 
Art. 213.
 - Confectionarea, comercializarea, instalarea sau utilizarea, fara drept, de mijloace tehnice destinate interceptarii sau împiedicarii comunicatiilor se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

Divulgarea secretului profesional 
Art. 214. 
- (1) Divulgarea, fara drept, a unor date de catre acela caruia i-au fost încredintate sau de care a luat cunostinta în virtutea profesiei ori functiei, daca fapta este de natura a aduce prejudicii unei persoane, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Utilizarea sau divulgarea în alte scopuri decât cele prevazute de lege a documentelor sau informatiilor cu caracter de secret profesional, de catre cel care le-a primit ori a luat cunostinta de ele în îndeplinirea atributiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

(3) Actiunea penala pentru fapta prevazuta în alin. (1) se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate, împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Sanctionarea tentativei 

Art. 215. - (1) Tentativa la delictele prevazute în art. 201 alin. (1) si (2), art. 202, art. 204 alin. (1) si (4) si art. 205 alin. (1) se pedepseste.

(2) Constituie tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri în vederea comiterii crimei prevazute în art. 201 alin. (3).

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 216. 
- Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 201-205 si art. 211-213.

CAPITOLUL VII
CRIME SI DELICTE CONTRA LIBERTATII SEXUALE

Violul 
Art. 217.
 - (1) Actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-si exprima vointa, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi daca:

a) fapta a fost savârsita de doua sau mai multe persoane împreuna;

b) victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

c) victima este un membru de familie;

d) victima era un minor care nu împlinise vârsta de 15 ani;

e) s-a cauzat victimei o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii.

(3) Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Actiunea penala pentru fapta prevazuta în alin. (1) se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Actul sexual cu un minor 
Art. 218.
 - (1) Actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a împlinit vârsta de 15 ani, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex a carei vârsta este între 15 si 18 ani, daca fapta este savârsita de tutore sau curator, ori de supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori daca faptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia.

(3) Daca actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a împlinit vârsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Daca faptele prevazute în alin. (1)-(3) au fost savârsite în scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Când fapta prevazuta în alin. (1) a fost savârsita în împrejurarile prevazute în art. 217 alin. (2) lit. b) ori daca faptele prevazute în alin. (1)-(4) au avut urmarile prevazute în art. 217 alin. (2) lit. e), pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(6) Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Seductia 
Art. 219. 
- (1) Fapta aceluia care, prin promisiuni de casatorie, determina o persoana de sex feminin care nu împlinise vârsta de 18 ani sa aiba cu el raport sexual se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Perversiunea sexuala 
Art. 220.
 - (1) Actele de perversiune sexuala savârsite în public se pedepsesc cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si actele de perversiune sexuala cu o persoana a carei vârsta este între 15 si 18 ani, daca fapta este savârsita de tutore sau curator ori de catre supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa ori daca faptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia.

(4) Daca actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Daca faptele prevazute în alin. (2), (3) si (4) au fost savârsite în scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(6) Actele de perversiune sexuala cu o persoana în imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(7) Daca faptele prevazute în alin. (1)-(6) au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Coruptia sexuala
Art. 221.
 - (1) Actele cu caracter obscen savârsite asupra unui minor sau în prezenta unui minor se pedepsesc cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Când actele prevazute la alin. (1) se savârsesc asupra unui membru de familie, pedeapsa este închisoarea stricta de la 2 la 7 ani.

(3) Daca faptele prevazute în alin. (1) si (2) au fost savârsite în scopul producerii de materiale pornografice, maximul special al pedepsei închisorii se majoreaza cu 2 ani.

(4) Ademenirea unei persoane în vederea savârsirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelasi sex se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

Incestul 
Art. 222.
 - Raportul sexual între rude în linie directa sau între frati si surori se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

Hartuirea sexuala 
Art. 223.
 - (1) Hartuirea unei persoane prin amenintare sau constrângere în scopul de a obtine satisfactii de natura sexuala, de catre o persoana care abuzeaza de calitatea sau de influenta pe care i-o confera functia îndeplinita la locul de munca, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate, împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Sanctionarea tentativei 
Art. 224.
 - Tentativa la delictele prevazute în art. 217 alin. (1), art. 218 alin. (1)-(4), art. 220 alin. (1)-(6), art. 221 si art. 222 se pedepseste.

CAPITOLUL VIII
DELICTE CONTRA DEMNITATII

Calomnia 
Art. 225.
 - (1) Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoana, care, daca ar fi adevarata, ar expune acea persoana la o sanctiune penala, administrativa sau disciplinara, ori dispretului public se pedepseste cu zile-amenda, de la 10 la 120.

(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate, împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Proba veritatii sau a bunei-credinte 
Art. 226.
 - (1) Nu constituie infractiunea de calomnie fapta cu privire la care s-a facut proba veritatii sau cu privire la care faptuitorul dovedeste ca a avut motive rezonabile de a crede ca este adevarata.

(2) În cazul faptelor referitoare la viata privata a unei persoane, proba veritatii sau dovada ca faptuitorul a avut motive rezonabile de a crede ca aceste fapte sunt adevarate este admisibila pentru apararea unui interes legitim.

(3) În cazul faptelor referitoare la viata privata a unei persoane care afecteaza capacitatea acesteia de exercitare a unei functii publice, proba veritatii sau dovada ca faptuitorul a avut motive rezonabile de a crede ca aceste fapte sunt adevarate este admisibila, fara a fi necesara dovedirea unui interes legitim.

CAPITOLUL IX
DELICTE CONTRA FAMILIEI

Bigamia 
Art. 227.
 - (1) Încheierea unei noi casatorii de catre o persoana casatorita se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Persoana necasatorita care se casatoreste cu o persoana pe care o stie casatorita se pedepseste cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu zile-amenda.

(3) Faptele prevazute în prezentul articol nu se sanctioneaza daca prima sau cea de-a doua casatorie este declarata nula pentru alt motiv decât bigamia.

Abandonul de familie 
Art. 228.
 - (1) Savârsirea de catre persoana care are obligatia legala de întretinere, fata de cel îndreptatit la întretinere, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a) parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunându-l la suferinte fizice sau morale;

b) neîndeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de întretinere prevazuta de lege;

c) neplata cu rea-credinta, timp de doua luni, a pensiei de întretinere stabilita pe cale judecatoreasca, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

(3) Daca partile nu s-au împacat, dar în cursul judecatii inculpatul îsi îndeplineste obligatiile, instanta, în cazul când stabileste vinovatia, pronunta împotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, chiar daca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute în art. 95.

(4) Revocarea suspendarii conditionate nu are loc decât în cazul când, în cursul termenului de încercare, condamnatul savârseste din nou o infractiune de abandon de familie.

(5) Dispozitiile alin. (3) se aplica numai în cazul primei condamnari a faptuitorului pentru abandon de familie.

Relele tratamente aplicate minorului 
Art. 229. 
- Punerea în primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de catre orice persoana careia minorul i-a fost încredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Nerespectarea masurilor privind încredintarea minorului 
Art. 230
. - (1) Retinerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consimtamântul celuilalt parinte sau al persoanei careia i-a fost încredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an sau zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei careia i s-a încredintat minorul prin hotarâre judecatoreasca, spre crestere si educare, de a împiedica în mod repetat pe oricare dintre parinti sa aiba legaturi personale cu minorul, în conditiile prevazute de parti sau de catre organul competent.

(3) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Fapte de coruptie în legatura cu adoptia 
Art. 231.
 - (1) Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil care pretinde sau primeste, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase în scopul adoptiei copilului se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta persoanei care intermediaza sau înlesneste adoptia unui copil în scopul obtinerii unui folos necuvenit.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 232. 
- Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunea prevazuta în art. 231 alin. (2).

CAPITOLUL X
CRIME SI DELICTE CONTRA BUNELOR MORAVURI

Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice 
Art. 233. 
- (1) Fapta persoanei care, în public, savârseste acte sau gesturi, profereaza cuvinte ori expresii sau se deda la orice alte manifestari prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori se tulbura, în alt mod, linistea si ordinea publica se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Daca prin fapta prevazuta în alin. (1) s-a tulburat grav linistea publica, pedeapsa este închisoarea stricta de la 2 la 5 ani.

Prostitutia 
Art. 234. 
- Fapta persoanei care îsi procura principalele mijloace de existenta practicând în acest scop acte sexuale cu diferite persoane se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

Proxenetismul 
Art. 235. 
- (1) Îndemnul sau înlesnirea practicarii prostitutiei ori tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre o persoana se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Recrutarea unei persoane pentru prostitutie sau constrângerea la prostitutie se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Daca fapta prevazuta în alin. (1) sau (2) este savârsita fata de un minor sau prezinta un alt caracter grav, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Raspândirea de materiale pornografice 
Art. 236.
 - (1) Fapta de a expune, a vinde sau a raspândi, a închiria, a distribui, a confectiona ori a produce în alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispozitie ori de a detine în vederea raspândirii, toate acestea fara drept, de materiale pornografice, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si importarea, exportarea ori predarea de materiale dintre cele prevazute în alin. (1) unui agent de transport sau de distribuire, în vederea comercializarii ori distribuirii lor.

Pornografia infantila
Art. 237.
 - (1) Fapta de a expune, a vinde sau a raspândi, a închiria, a distribui, a confectiona ori a produce în alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispozitie ori de a detine în vederea raspândirii sau de a detine, fara drept, materiale pornografice cu minori, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si importarea, exportarea ori predarea de materiale dintre cele prevazute în alin. (1) unui agent de transport sau de distribuire în vederea comercializarii ori distribuirii lor.

Pornografia infantila prin intermediul sistemelor informatice 
Art. 238. 
- Producerea în vederea raspândirii, oferirea sau punerea la dispozitie, raspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice, ori detinerea, fara drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Materiale pornografice 
Art. 239.
 - (1) În sensul art. 236, prin materiale pornografice se întelege orice material care prezinta o persoana având un comportament sexual explicit.

(2) În sensul art. 237 si art. 238, prin materiale pornografice cu minori se întelege orice material care prezinta un minor având un comportament sexual explicit sau o persoana majora care este prezentata ca un minor având un comportament sexual explicit ori imagini care, desi nu prezinta o persoana reala, simuleaza, în mod credibil, un minor având un comportament sexual explicit.

Jocul de noroc 
Art. 240.
 - (1) Organizarea sau îngaduirea jocurilor de noroc pentru public, fara autorizare, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza organizarea sau îngaduirea în mod obisnuit a jocurilor de noroc, într-o casa particulara, în scopul de a realiza foloase materiale.

(3) Desfasurarea fara licenta a oricaror activitati din domeniul jocurilor de noroc se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

Sanctionarea tentativei 
Art. 241.
 - Tentativa la delictele prevazute în art. 235 alin. (1) si (2), art. 237 si art. 238 se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 242.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 235-238 si art. 240.

CAPITOLUL XI
DELICTE CONTRA PROTECTIEI MUNCII

Neluarea masurilor legale de protectie a muncii 
Art. 243. 
- (1) Neluarea vreuneia din masurile legale de protectie a muncii de catre persoana care avea îndatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de îmbolnavire profesionala, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) se comite în locuri de munca ce prezinta un pericol deosebit, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda.

(3) Fapta prevazuta în alin. (1) savârsita din culpa se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda, iar fapta prevazuta în alin. (2) savârsita din culpa se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

Nerespectarea regulilor de protectie a muncii 
Art. 244. 
- (1) Nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la protectia muncii, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de îmbolnavire profesionala, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) se comite în locuri de munca ce prezinta un pericol deosebit, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda.

(3) Daca nerespectarea consta în repunerea în functie a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 2 ani sau zile-amenda.

(4) Faptele prevazute în alin. (1) si (3) savârsite din culpa se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda, iar fapta prevazuta în alin. (2) savârsita din culpa se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 245.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în prezentul capitol.

CAPITOLUL XII
DELICTE CONTRA CULTELOR SI A RESPECTULUI DATORAT MORTILOR

Împiedicarea libertatii cultelor 
Art. 246.
 - (1) Împiedicarea sau tulburarea libertatii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat si functioneaza potrivit legii, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta de a obliga o persoana, prin constrângere, sa participe la serviciile religioase ale vreunui cult sau sa îndeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult.

Profanarea de morminte 
Art. 247.
 - Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru, se pedepseste cu închisoare stricta de la unu la 5 ani sau cu zile-amenda.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 248
. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunea prevazuta în art. 246.

TITLUL II
CRIME SI DELICTE CONTRA PATRIMONIULUI

Furtul 
Art. 249.
 - (1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamântul acestuia, în scopul de a si-l însusi pe nedrept, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) Fapta constituie furt si daca bunul apartine în întregime sau în parte faptuitorului, daca în momentul savârsirii acel bun se gasea în posesia sau detentia legitima a altei persoane.

(3) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza si sustragerea de impulsuri electro-magnetice prin folosirea mijloacelor de telecomunicatii ori racordarea fara drept la mijloacele audio-vizuale ale unei persoane.

(4) De asemenea, constituie furt luarea în conditiile alin. (1) a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept.

(5) Se considera bunuri mobile si orice energie care are o valoare economica, precum si înscrisurile.

Furtul calificat 
Art. 250.
 - (1) Furtul savârsit în urmatoarele împrejurari:

a) de o persoana având asupra sa o arma, o substanta narcotica sau paralizanta;

b) de o persoana mascata, deghizata sau travestita;

c) într-un loc public;

d) într-un mijloc de transport în comun;

e) în timpul noptii;

f) prin efractie, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 10 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si furtul privind:

a) un bun care face parte din patrimoniul cultural;

b) un act care serveste pentru dovedirea starii civile, pentru legitimare sau identificare;

c) titei, produse petroliere sau gaze naturale;

d) echipamente, instalatii si componente ale acestora, daca sunt bunuri de interes general.

(3) Furtul care a produs consecinte deosebit de grave se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani.

Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabila
Art. 251. 
- (1) Furtul savârsit între soti ori între rude apropiate, sau de catre un minor în paguba tutorelui sau, de catre cel care locuieste împreuna cu persoana vatamata sau este gazduit de aceasta, se urmareste numai la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

(2) Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Tâlharia 
Art. 252.
 - Furtul savârsit prin întrebuintarea de violente sau amenintari, ori prin punerea victimei în stare de inconstienta sau neputinta de a se apara, precum si furtul urmat de întrebuintarea unor astfel de mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru înlaturarea urmelor infractiunii, ori pentru ca faptuitorul sa-si asigure scaparea, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani.

Tâlharia calificata
Art. 253.
 - (1) Tâlharia savârsita în urmatoarele împrejurari:

a) de o persoana având asupra sa o arma, o substanta narcotica sau paralizanta;

b) de o persoana mascata, deghizata sau travestita;

c) în timpul noptii;

d) într-un loc public;

e) într-un mijloc de transport;

f) într-o locuinta sau în dependinte ale acesteia;

g) a avut vreuna din urmarile prevazute în art. 187, se pedepseste cu închisoare stricta de la 7 la 15 ani.

(2) Tâlharia care a produs consecinte deosebit de grave sau care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Pirateria 
Art. 254. 
- (1) Jefuirea prin acte de violenta, savârsite în scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se gasesc pe acea nava ori împotriva altei nave, daca navele se afla în marea libera sau într-un loc care nu este supus jurisdictiei nici unui stat, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(2) Exista piraterie si daca fapta s-a comis pe o aeronava sau între aeronave si nave.

Pirateria calificata
Art. 255
. - (1) Pirateria care a avut vreuna din urmarile prevazute în art. 187 se pedepseste cu închisoare stricta de la 7 la 15 ani.

(2) Pirateria care a produs consecinte deosebit de grave sau care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Abuzul de încredere 

Art. 256. - (1) Însusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept, ori refuzul de a-l restitui, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta de a schimba, în totul sau în parte, substanta sau calitatile marfurilor încredintate spre transport.

(3) Daca schimbarea substantei sau a calitatilor marfurilor încredintate spre transport s-a facut prin folosirea de substante vatamatoare, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(4) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (3) se sanctioneaza si fapta de a distruge obiectele primite în gaj de catre creditor.

(5) Daca bunul este proprietate privata, actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor 
Art. 257. 
- (1) Fapta de a ascunde, a deteriora, a distruge în totul sau în parte valori ori bunuri din patrimoniul propriu sau de a invoca datorii fictive ori alte acte în paguba creditorilor, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta persoanei care, desi se afla în imposibilitate de plata, pretinde sau accepta sa i se puna la dispozitie marfuri ori servicii, producând o paguba creditorului.

(3) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a partii vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Gestiunea frauduloasa
Art. 258.
 - (1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinta, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Gestiunea frauduloasa savârsita în scopul de a dobândi un folos material se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(3) Daca bunul este proprietate privata, actiunea penala pentru fapta prevazuta în alin. (1) se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Însusirea bunului gasit 
Art. 259. 
- (1) Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al sau, se pedepseste cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si însusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare sau în mod fortuit în posesia faptuitorului.

(3) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Înselaciunea 

Art. 260. - (1) Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, în scopul de a obtine pentru sine ori pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) Înselaciunea savârsita prin folosirea de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani.

(3) Inducerea sau mentinerea în eroare a unei persoane, cu prilejul încheierii sau executarii unui contract, savârsita în asa fel încât fara aceasta eroare cel înselat nu ar fi încheiat sau executat contractul în conditiile stipulate, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) sau (2), dupa distinctiile acolo aratate.

(4) Emiterea unui cec sau a unui alt instrument de plata asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind ca pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesara sau nu va exista pâna la termenul convenit între parti, precum si fapta de a retrage, dupa emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plati înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul aratat în alin. (1), daca s-a pricinuit o paguba posesorului cecului sau a altui instrument de plata, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. (2).

(5) Folosirea de mijloace frauduloase pentru a îndeparta de la licitatie publica o persoana sau de a limita licitatiile ori numarul participantilor se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(6) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza exploatarea necunoasterii sau a lipsei de experienta a unui minor sau a starii de slabiciune a persoanelor vulnerabile datorita vârstei, bolii sau starii de graviditate, pentru a le determina sa încheie acte prejudiciabile pentru acestea.

(7) Inducerea sau mentinerea în eroare cu privire la conditiile de trai din tara de emigrare, savârsita în conditiile alin. (1), în scopul de a determina o persoana sa emigreze, se pedepseste potrivit alin. (1).

(8) Înselaciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(9) Daca mijlocul fraudulos folosit pentru savârsirea înselaciunii constituie prin el însusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

Distrugerea si însusirea de valori materiale interesând umanitatea 
Art. 261. 
- (1) Distrugerea în întregime sau în parte:

a) a cladirilor, a oricaror altor constructii sau a navelor care servesc ca spitale;

b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Rosie, ori al organizatiilor asimilate acesteia, pentru transportul ranitilor, bolnavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Rosii ori ale organizatiilor asimilate acesteia;

c) a depozitelor de materiale sanitare, daca toate acestea poarta semnele distinctive reglementare, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza însusirea sub orice forma, nejustificata de o necesitate militara si savârsita în proportii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori îngrijirea ranitilor sau bolnavilor cazuti sub puterea adversarului.

(3) Tot astfel se sanctioneaza distrugerea în întregime sau în parte, ori însusirea sub orice forma, nejustificata de vreo necesitate militara si savârsita în proportii mari, a oricaror alte bunuri.

Distrugerea si însusirea de valori culturale ale popoarelor 
Art. 262. 
- (1) Distrugerea sub orice forma, fara necesitate militara, de monumente sau constructii care au o valoare artistica, istorica ori arheologica, de muzee, mari biblioteci, arhive de valoare istorica sau stiintifica, opere de arta, manuscrise, carti de valoare, colectii stiintifice sau colectii importante de carti, de arhive, ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus si, în general, a oricaror valori culturale ale popoarelor, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza jefuirea sau însusirea sub orice forma, de pe teritoriile aflate sub ocupatie militara, a vreuneia dintre valorile culturale aratate în prezentul articol.

Distrugerea 
Art. 263. 
- (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare a unui bun apartinând altuia ori împiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si înlaturarea masurilor luate, se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) În cazul în care bunul are o deosebita valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 7 ani.

(3) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înalta tensiune, a echipamentelor sau instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. (2).

(4) Distrugerea în totul sau în parte a unui act autentic sau sub semnatura privata care nu apartine faptuitorului sau nu-i apartine în exclusivitate ori ascunderea unui act care nu apartine faptuitorului, în scopul de a provoca o paguba unei persoane, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(5) Distrugerea sau degradarea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment ori a semnelor geodezice din reteaua nationala, amplasate pe sol sau pe cladiri, ori a bornelor, stâlpilor, balizelor sau a altor semne care marcheaza frontiera de stat ori împiedicarea luarii unor masuri de conservare a acestor bunuri se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. (2).

(6) Daca distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare se savârseste prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(7) Dispozitiile prevazute în alin. (2), (3) si (6) se aplica chiar daca bunul apartine faptuitorului.

(8) Daca bunul este proprietate privata, actiunea penala pentru fapta prevazuta în alin. (1) se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Distrugerea calificata
Art. 264
. - (1) Daca faptele prevazute în art. 263 au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Dezastrul consta în distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport în comun, de marfuri sau de persoane, ori a unor instalatii sau lucrari si care a avut ca urmare moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale sau sanatatii mai multor persoane.

Distrugerea din culpa
Art. 265. 
- (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, în cazul în care fapta este savârsita prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public, se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza distrugerea ori degradarea din culpa a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înalta tensiune, a echipamentelor sau instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa, daca a avut ca urmare aducerea în stare de neîntrebuintare a acestora.

(3) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, în cazul în care a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Când dezastrul ori consecintele deosebit de grave s-au produs ca urmare a parasirii postului sau a savârsirii oricarei alte fapte de catre personalul de conducere a unui mijloc de transport în comun, ori de catre personalul care asigura direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 12 ani.

Tulburarea de posesie 
Art. 266.
 - (1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fara drept, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile amenda.

(2) Ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fel, înfiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare, fara drept, ori refuzul de a elibera terenul astfel ocupat fara drept se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(3) Daca fapta prevazuta în alin. (1) se savârseste prin violenta sau amenintare ori prin desfiintarea sau stramutarea semnelor de hotar ale unui imobil aflat în posesia altuia, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(4) Daca fapta prevazuta în alin. (2) se savârseste prin violenta sau amenintare, pedeapsa este închisoarea stricta de la 2 la 7 ani.

(5) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (3) se sanctioneaza si înfiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare fara drept, când acestea se refera la limitele de zona ale caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor silvice, geologice si miniere.

(6) Daca imobilul se afla în posesia unei persoane private, actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Tainuirea 
Art. 267.
 - (1) Primirea, dobândirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificarii acestuia, cunoscând ca bunul provine din savârsirea unei fapte prevazute de legea penala, daca prin aceasta s-a urmarit obtinerea pentru sine ori pentru altul a unui folos material, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 5 ani, fara ca sanctiunea aplicata sa poata depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea din care provine bunul tainuit.

(2) Tainuirea savârsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.

Spalarea banilor 
Art. 268.
 - (1) Se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând ca provin din savârsirea de infractiuni, în scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a savârsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi, a provenientei, situarii, dispozitiei, circulatiei sau proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând ca bunurile provin din savârsirea de infractiuni;

c) dobândirea, detinerea sau folosirea de bunuri cunoscând ca acestea provin din savârsirea de infractiuni.

(2) În sensul alin. (1), prin bunuri se întelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum si actele juridice sau documentele care atesta un titlu ori un drept cu privire la acestea.

Sanctionarea tentativei 
Art. 269. 
- Tentativa la delictele prevazute în art. 249, art. 250 alin. (1) si (2), art. 252, art. 253 alin. (1), art. 254, art. 255 alin. (1), art. 260 alin. (1)-(7), art. 263 si art. 268 se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 270.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 256-258 si art. 260-268.

TITLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA SECURITATII NATIONALE

Tradarea 
Art. 271. 
- Fapta cetateanului român, a persoanei fara cetatenie care are domiciliul în România sau a strainului aflat în serviciul statului român de a stabili legaturi cu o putere sau cu o organizatie straina ori cu agenti ai acestora, în scopul de a suprima sau stirbi unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin actiuni de provocare de razboi contra tarii sau de înlesnire a ocupatiei militare straine, ori de subminare economica, politica sau a capacitatii de aparare a statului, ori de aservire fata de o organizatie straina sau putere straina, precum si de întrajutorare a unei organizatii ori a unei puteri straine pentru desfasurarea unei activitati inamice împotriva securitatii nationale se pedepseste cu detentiune pe viata sau detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tradarea prin transmiterea de informatii secrete de stat 
Art. 272.
 - Transmiterea de informatii secrete de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, precum si procurarea de documente sau date ce constituie informatii secrete de stat ori detinerea de asemenea documente de catre cel care nu avea calitatea de a le cunoaste, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, savârsite de un cetatean român, de o persoana fara cetatenie care are domiciliul în România sau de un strain aflat în serviciul statului român, se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tradarea prin ajutarea inamicului 
Art. 273. 
- (1) Fapta cetateanului român, a persoanei fara cetatenie care are domiciliul în România sau a strainului aflat în serviciul statului român care în timp de razboi:

a) preda teritorii, orase, pozitii de aparare, depozite ori instalatii ale fortelor armate române sau care servesc apararii;

b) preda nave, aeronave, masini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtarii razboiului;

c) procura inamicului oameni, valori si materiale de orice fel;

d) trece de partea inamicului sau efectueaza alte actiuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea inamicului ori sa slabeasca puterea de lupta a fortelor armate române sau a armatelor aliate,

se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza cetateanul român care în timp de razboi lupta sau face parte din formatii de lupta împotriva statului român sau a aliatilor sai.

Actiuni ostile contra statului român 
Art. 274.
 - Faptele prevazute în art. 271 si art. 273 savârsite de un cetatean strain, de o persoana fara cetatenie care nu are domiciliul în România sau de un strain care nu se afla în serviciul statului român se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Spionajul 
Art. 275.
 - Faptele prevazute în art. 272 savârsite de un cetatean strain, de o persoana fara cetatenie care nu are domiciliul în România sau de un strain care nu se afla în serviciul statului român, se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Raspândirea de informatii false în scopul provocarii unui razboi 
Art. 276.
 - Raspândirea de informatii false în scopul provocarii unui razboi, savârsita prin orice mijloace, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Compromiterea unor interese de stat 
Art. 277.
 - Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o organizatie straina sau o putere straina, daca fapta este de natura a compromite interese de stat, se pedepseste cu închisoare stricta de la 7 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Comunicarea de informatii false 
Art. 278.
 - Comunicarea sau raspândirea, cu stiinta, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, daca fapta este de natura sa aduca atingere securitatii nationale sau relatiilor internationale ale României ori ale unui stat aliat, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

Acte ostile contra unui stat strain 
Art. 279. 
- (1) Savârsirea de pe teritoriul României de acte ostile contra unuia dintre statele membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau care fac parte din Uniunea Europeana ori din Consiliul Europei se pedepseste cu închisoare stricta de la 7 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si actele ostile contra securitatii altui stat decât cel prevazut în alin. (1), si care nu se afla în razboi cu România.

(3) Actiunea penala se pune în miscare la dorinta exprimata de statul strain.

Infractiuni contra persoanelor care se bucura de protectie internationala
Art. 280. 
- (1) Infractiunile contra vietii, integritatii corporale, sanatatii, libertatii sau demnitatii, savârsite împotriva persoanelor care se bucura de protectie internationala, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savârsita, iar daca maximul special al acesteia nu este îndestulator se poate aplica o pedeapsa pâna la maximul general.

(2) Actele de violenta savârsite împotriva localurilor oficiale ale misiunilor diplomatice, a locuintei sau resedintei persoanelor care se bucura de protectie internationala ori a mijloacelor de transport apartinând acestor persoane, daca sunt de natura sa le puna în pericol persoana sau libertatea, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savârsita, iar daca maximul special al acesteia nu este îndestulator se poate aplica o pedeapsa pâna la maximul general.

(3) Actiunea penala se pune în miscare la dorinta exprimata de statul strain.

Atentatul care pune în pericol securitatea nationala
Art. 281. 
- Atentatul savârsit contra vietii, integritatii corporale ori sanatatii unei persoane care îndeplineste o activitate importanta de stat sau alta activitate publica importanta, în împrejurari care fac ca fapta sa puna în pericol securitatea nationala, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Actiuni împotriva ordinii constitutionale 
Art. 282.
 - Initierea, organizarea, savârsirea sau sprijinirea de actiuni violente în scopul de a schimba ordinea constitutionala, caracterul national, suveran, independent, unitar si indivizibil al statului român se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Subminarea puterii de stat 
Art. 283. 
- (1) Actiunea armata de natura sa slabeasca puterea de stat se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Orice alte actiuni violente savârsite de mai multe persoane împreuna, de natura sa atraga aceleasi urmari, se pedepsesc cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Daca în urma faptelor prevazute în alin. (2) au fost atacate sau ocupate institutii publice, depozite de arme, sedii ale partidelor politice ori s-au produs incendieri, distrugeri sau au fost provocate vatamari grave ale integritatii corporale sau sanatatii persoanei, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Uzurparea militara
Art. 284.
 - Exercitarea ilegala a unei functii cu caracter militar, daca fapta este de natura sa puna în pericol securitatea nationala, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Actele de diversiune 
Art. 285
. - Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a uzinelor, instalatiilor, cailor de comunicatie, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicatii, constructiilor, produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, daca fapta este de natura sa aduca în orice mod atingere securitatii nationale sau securitatii unui stat aliat, se pedepseste cu detentiune pe viata sau detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Complotul 
Art. 286.
 - (1) Initierea sau constituirea unei asociatii sau grupari în scopul savârsirii vreuneia dintre infractiunile contra securitatii nationale ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asociatii sau grupari se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decât sanctiunea prevazuta de lege pentru cea mai grava dintre infractiunile care intra în scopul asociatiei sau gruparii.

(3) Daca faptele prevazute în alin. (1) au fost urmate de savârsirea unei infractiuni, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(4) Nu se pedepseste persoana care, savârsind fapta prevazuta în alin. (1), o denunta mai înainte de a fi descoperita.

Constituirea de structuri informative ilegale 
Art. 287. 
- Initierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative, desfasurarea de catre acestea a vreuneia dintre activitatile de culegere, prelucrare si valorificare a informatiilor în afara cadrului legal, în împrejurari care pot aduce atingere securitatii nationale, sprijinirea în orice mod a acestora ori aderarea la ele se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Nerespectarea regimului juridic al activitatilor informative 
Art. 288.
 - (1) Desfasurarea, fara drept, a activitatilor informative supuse autorizarii în conditiile legii, precum si depasirea autorizarii acordate, cu exceptia situatiilor care impun înlaturarea potrivit legii a unor pericole iminente pentru securitatea nationala, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta functionarului public sau a functionarului care divulga, refuza sau împiedica, în orice mod, punerea în executare a autorizarii eliberate cu respectarea dispozitiilor legale ori care face publice sau foloseste informatiile care privesc viata privata, onoarea sau reputatia persoanelor, daca aceste informatii au fost cunoscute incidental în activitatea de serviciu.

Constituirea de organizatii cu caracter fascist, rasist sau xenofob 

Art. 289. - (1) Constituirea unei organizatii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseste cu închisoare stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Aderarea la o organizatie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum si sprijinirea sub orice forma a unei organizatii având acest caracter se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. (1).

Divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala
Art. 290. 
- (1) Divulgarea informatiilor secrete de stat sau a informatiilor secrete de serviciu de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa puna în pericol securitatea nationala, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Detinerea în afara îndatoririlor de serviciu de catre persoana prevazuta la alin. (1) a unui document ce constituie secret de stat, daca fapta este de natura sa puna în pericol securitatea nationala, se pedepseste cu închisoare severa de la 3 la 10 ani.

(3) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (2), se sanctioneaza detinerea, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce constituie secret de serviciu, în vederea divulgarii, daca fapta este de natura sa puna în pericol securitatea nationala.

Propaganda în favoarea statului totalitar 
Art. 291
. - (1) Propaganda în vederea instaurarii unui stat totalitar, savârsita prin orice mijloace, în public, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Propaganda consta în raspândirea în mod sistematic sau în apologia unei idei, conceptii sau doctrine, cu intentia de a convinge si atrage noi adepti.

Nedenuntarea 
Art. 292. 
- (1) Nedenuntarea savârsirii vreuneia dintre infractiunile prevazute în art. 271-275, art. 281-283, art. 285 si 286 se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(2) Nedenuntarea savârsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.

(3) Nu se pedepseste persoana care, înainte de a se fi început urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, înstiinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a început urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a înlesnit arestarea acestora.

(4) Participantul la infractiunile prevazute în acest titlu nu se pedepseste daca denunta savârsirea infractiunii înainte ca urmarirea penala sa fi început ori faptuitorii sa fie descoperiti.

(5) Participantul care, dupa ce urmarirea penala a început ori faptuitorii au fost descoperiti, înlesneste arestarea acestora se sanctioneaza cu o pedeapsa redusa potrivit dispozitiilor art. 92.

Tentativa, tainuirea si favorizarea 
Art. 293.
 - (1) Tentativa la delictele prevazute în prezentul titlu se pedepseste.

(2) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri în vederea comiterii infractiunilor prevazute în acest titlu.

(3) Tainuirea si favorizarea infractiunilor prevazute în acest titlu se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Pedeapsa aplicata tainuitorului sau favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

(5) Tainuirea si favorizarea savârsita de sot sau o ruda apropiata în cazul infractiunilor prevazute în art. 271-275, art. 281-283, art. 285 si art. 286 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevazute în alin. (3) se reduc potrivit dispozitiilor art. 92.

Sanctionarea persoanei juridice 

Art. 294. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 271-275, art. 277, art. 279, art. 282, art. 283, art. 285-287, art. 289 si art. 293 alin. (3).

TITLUL IV
CRIME SI DELICTE DE TERORISM

Acte de terorism 
Art. 295. 
- (1) Constituie acte de terorism urmatoarele infractiuni atunci când sunt savârsite în scopul tulburarii grave a ordinii publice, prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica:

a) infractiunile de omor si omor calificat prevazute în art. 178 si art. 179, vatamarea corporala si vatamarea corporala grava prevazute în art. 186 si art. 187, precum si lipsirea de libertate în mod ilegal prevazuta în art. 201;

b) infractiunile prevazute în art. 105 din Codul aerian;

c) infractiunile de distrugere prevazute în art. 263 si art. 264;

d) infractiunile de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare si a altor materii radioactive, precum si nerespectarea regimului materiilor explozive, prevazute în art. 406-408;

e) introducerea sau raspândirea în atmosfera, pe sol, în subsol sau în apa de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa puna în pericol sanatatea oamenilor sau animalelor ori mediul înconjurator;

f) amenintarea cu bombe sau cu alte materii explozive.

(2) În cazul infractiunilor prevazute în alin. (1) lit. a)-d) se aplica maximul special al pedepsei prevazute de lege, care poate fi sporit pâna la maximul ei general, iar daca maximul general este neîndestulator, pedeapsa poate fi sporita pâna la maximul general al pedepsei imediat superioare.

(3) În cazul infractiunii prevazute în alin. (1) lit. e), pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar în cazul infractiunii prevazute în alin. (1) lit. f), pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Tentativa se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta pentru infractiunea consumata sau cu o pedeapsa în cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea consumata.

(5) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri în vederea comiterii infractiunilor prevazute la alin. (1).

(6) Întelegerea în vederea savârsirii de acte de terorism se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Asocierea pentru savârsirea de acte de terorism 

Art. 296. - Asocierea în vederea savârsirii de acte de terorism se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Finantarea actelor de terorism 
Art. 297. 
- (1) Punerea la dispozitie sau colectarea de fonduri, direct sau indirect, stiind ca aceste fonduri sunt folosite, în totul sau în parte, pentru savârsirea actelor de terorism, se sanctioneaza cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si realizarea de fonduri în scopul finantarii actelor de terorism.

(3) Fondurile puse la dispozitie sau colectarea pentru savârsirea actelor de terorism ori realizate în scopul finantarii actelor de terorism se confisca.

Amenintarea în scop terorist 
Art. 298. 
- (1) Amenintarea unei persoane sau colectivitati prin orice mijloace cu raspândirea sau folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa puna în pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurator se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(2) Amenintarea adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea materialelor nucleare, a altor materii radioactive sau a materiilor explozive, în scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unei persoane ori pagube materiale, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(3) Daca fapta prevazuta la alin. (2) este conditionata de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin amenintare, sub orice forma, se pretinde a se da ori a se preda materialele nucleare, alte materii radioactive ori materii explozive, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Alarmarea în scop terorist 
Art. 299.
 - Alarmarea fara motiv întemeiat, în scopul crearii unei stari de panica, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de mentinere a ordinii publice prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta cu privire la raspândirea sau folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine din cele prevazute în art. 298 alin. (1) se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 300.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în prezentul titlu.

TITLUL V
DELICTE CONTRA EXERCITARII DREPTURILOR POLITICE SI CETATENESTI

Împiedicarea exercitarii drepturilor electorale 
Art. 301.
 - (1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales ori de a participa la referendum se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) În cazul în care fapta prevazuta în alin. (1) a avut vreuna din urmarile prevazute în art. 187, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

Divulgarea secretului votului si falsificarea votului 
Art. 302.
 - (1) Divulgarea prin orice mijloace a secretului votului de catre membrii biroului electoral al sectiilor de votare sau de catre alte persoane, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Tiparirea si utilizarea de buletine de vot false, introducerea în urna a unui numar suplimentar de buletine fata de cele votate de alegatori, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum si utilizarea unei carti de alegator nule sau false se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

Coruperea alegatorilor 
Art. 303.
 - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale în scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati sau un anumit candidat, ori sa voteze sau sa nu voteze în cadrul referendumului, precum si primirea acestora de catre alegator, în acelasi scop, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa, se sanctioneaza si fapta persoanei care voteaza fara a avea drept de vot sau fapta alegatorului care voteaza de mai multe ori în ziua alegerilor sau a referendumului.

(3) Daca fapta prevazuta în alin. (1) este savârsita de un observator intern, pedeapsa este închisoarea stricta de la 2 la 7 ani.

Atacul prin orice mijloace asupra sectiei de votare 
Art. 304. 
- Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Deschiderea anticipata a urnelor 

Art. 305. - Deschiderea urnei înainte de ora stabilita pentru încheierea votarii, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

Împiedicarea exercitarii drepturilor sindicale 
Art. 306.
 - (1) Împiedicarea exercitiului dreptului de libera organizare sau asociere sindicala, în scopurile si în limitele prevazute de lege, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si conditionarea sau constrângerea unei persoane, în orice mod, având ca scop limitarea exercitarii atributiilor functiei membrilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor.

Sanctionarea tentativei 
Art. 307.
 - Tentativa la delictele prevazute în prezentul titlu se pedepseste.

TITLUL VI
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE

CAPITOLUL I
CRIME SI DELICTE DE CORUPTIE

Luarea de mita
Art. 308. 
- (1) Fapta functionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

2) Fapta prevazuta în alin. (1), daca a fost savârsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si urmatoarelor persoane:

a) functionarilor sau persoanelor care îsi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare, în cadrul unei organizatii publice internationale la care România este parte;

b) membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care România este parte;

c) functionarilor sau persoanelor care îsi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare, în cadrul Comunitatilor Europene;

d) persoanelor care exercita functii judiciare în cadrul instantelor internationale a caror competenta este acceptata de România, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;

e) functionarilor unui stat strain;

f) membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.

(4) În cazul în care luarea de mita a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Darea de mita
Art. 309.
 - (1) Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar public sau unui functionar ori unei persoane care exercita un serviciu de interes public, pentru sine sau pentru altul, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar al unui stat strain sau al unei organizatii publice internationale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, în scopul obtinerii unui folos necuvenit în cadrul operatiunilor economice internationale, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 7 ani.

(3) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase uneia dintre persoanele prevazute în art. 308 alin. (3), pentru sine sau pentru altul, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.

(4) Fapta prevazuta în alin. (1), (2) sau (3) nu constituie infractiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.

(5) Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fie sesizat pentru acea infractiune.

(6) Dispozitiile art. 308 alin. (5) se aplica în mod corespunzator, chiar daca oferta nu a fost urmata de acceptare.

(7) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile prevazute în alin. (4) si (5).

Primirea de foloase necuvenite 
Art. 310. 
- (1) Primirea de catre un functionar public, direct sau indirect, de bani ori alte foloase dupa ce a îndeplinit un act în virtutea functiei sale si la care era obligat în temeiul acesteia se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) Fapta prevazuta în alin. (1), daca a fost savârsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(3) Dispozitiile din alin. (1) se aplica si persoanelor prevazute în art. 308 alin. (3).

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Remuneratia injusta
Art. 311. 
- (1) Fapta functionarului public care, în virtutea functiei, avea sub supraveghere sau control o persoana juridica de drept privat, de a primi însarcinari retribuite de la o asemenea persoana, înainte de a se fi împlinit 3 ani de la data pensionarii, a demisiei, destituirii sau revocarii, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Conducatorii unor asemenea persoane juridice de drept privat se considera complici la comiterea faptei prevazute în alin. (1).

Traficul de influenta
Art. 312.
 - (1) Primirea ori pretinderea de bani sau de alte foloase ori acceptarea de promisiuni, daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, savârsite de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public sau a unui functionar pentru a-l determina sa faca, sa nu faca ori sa întârzie un act ce intra în atributiile sale de serviciu sau sa faca un act contrar acestor atributii, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 10 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public sau a unui functionar, pentru a-l determina sa faca, sa nu faca ori sa întârzie un act ce intra în atributiile sale de serviciu sau sa faca un act contrar acestor atributii.

(3) Fapta prevazuta în alin. (2) nu se pedepseste daca faptuitorul denunta autoritatii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea fapta.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul infractiunii prevazute în alin. (1) sau (2) se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazul prevazut în alin. (3).

(6) În sensul alin. (1) si (2), prin functionar se întelege si oricare dintre persoanele prevazute în art. 308 alin. (3).

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 313.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 309 si art. 312.

CAPITOLUL II
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE SAVÂRSITE DE
FUNCTIONARI PUBLICI SI FUNCTIONARI

Delapidarea 
Art. 314.
 - (1) Însusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar public sau un functionar în interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(2) În cazul în care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor 
Art. 315.
 - (1) Fapta functionarului public care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu intentie nu îndeplineste un act sau îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Fapta prevazuta în alin. (1), daca a fost savârsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Abuzul în serviciu prin îngradirea unor drepturi 
Art. 316
. - (1) Îngradirea de catre un functionar public a folosintei sau a exercitiului drepturilor vreunui cetatean ori crearea pentru acesta a unei situatii de inferioritate pe temei de nationalitate, rasa, sex sau religie se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(2) Fapta prevazuta în alin. (1), daca a fost savârsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Abuzul în serviciu contra intereselor generale 
Art. 317. 
- (1) Fapta functionarului public care, în exercitiul atributiilor de serviciu, cu intentie, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o tulburare însemnata bunului mers al unei autoritati sau institutii publice sau al unei persoane juridice ori o paguba patrimoniului acesteia se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Fapta prevazuta în alin. (1), daca a fost savârsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

Abuzul în serviciu în forma calificata
Art. 318.
 - (1) Faptele prevazute în art. 315-317, savârsite de functionari publici, daca au avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare stricta de la 5 la 15 ani.

(2) Fapta prevazuta în alin. (1), daca a fost savârsita de un functionar sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

Neglijenta în serviciu 
Art. 319.
 - (1) Încalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei îndatoriri de serviciu prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare însemnata bunului mers al unei autoritati sau institutii publice sau al unei persoane juridice de drept public ori o paguba în patrimoniul acesteia sau o vatamare importanta a intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Fapta prevazuta în alin. (1), daca a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

Neglijenta în pastrarea informatiilor secrete de stat 
Art. 320.
 - Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce contine informatii secrete de stat, precum si neglijenta care a dat prilej altei persoane sa afle un asemenea secret, daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor statului, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

Profitul prin eroare 
Art. 321.
 - Primirea sau retinerea, pentru sine ori pentru altul, de catre un functionar public de bani sau alte foloase profitând de eroarea altuia, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Purtarea abuziva
Art. 322.
 - (1) Întrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre un functionar public în exercitarea atributiilor de serviciu se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Lovirea sau alte acte de violenta savârsite în conditiile alin. (1) se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

CAPITOLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR PUBLICE SAVÂRSITE DE ORICE PERSOANA

Ultrajul 
Art. 323.
 - (1) Amenintarea savârsita nemijlocit sau prin orice mijloace de comunicare directa contra unui functionar public care îndeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat în exercitiul functiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(2) Lovirea sau orice alte acte de violenta, precum si vatamarea corporala savârsite împotriva persoanei prevazute în alin. (1), aflata în exercitiul functiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 6 ani, iar daca s-a produs o vatamare corporala grava, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 12 ani.

(3) Daca faptele prevazute în alin. (1) si (2) sunt savârsite împotriva unui magistrat, politist sau jandarm ori alt militar, maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani.

(4) Daca împotriva sotului, copiilor sau parintilor persoanelor aratate în alin. (3) s-au comis infractiunile prevazute în art. 185-187, art. 201 si art. 210, în scop de intimidare sau de razbunare pentru actele sau faptele îndeplinite de functionarul public în exercitiul functiunii, pedepsele prevazute de lege pentru aceste infractiuni pot fi sporite pâna la maximul lor general.

Uzurparea de calitati oficiale 
Art. 324.
 - Folosirea fara drept a unei calitati oficiale, însotita sau urmata de îndeplinirea unui act legat de acea calitate, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Purtarea fara drept de decoratii, uniforme sau semne distinctive 
Art. 325.
 - (1) Purtarea fara drept de decoratii, uniforme sau de semne distinctive ale unei autoritati publice se pedepseste cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda.

(2) Purtarea, fara drept, de uniforme, grade sau insigne militare se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(3) Daca fapta prevazuta în alin. (2) se savârseste în timp de razboi, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani.

Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri 
Art. 326.
 - (1) Sustragerea sau distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt înscris care se afla în pastrarea ori detinerea unui organ sau unei autoritati publice se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Distrugerea din culpa a vreunuia dintre înscrisurile prevazute în alin. (1), care prezinta o valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(3) Daca faptele prevazute în alin. (1) si (2) sunt savârsite de un functionar public în exercitarea atributiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea stricta de la 2 la 7 ani.

Ruperea de sigilii 
Art. 327. 
- (1) Înlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta a fost savârsita de custode sau de un functionar public, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amenda.

Sustragerea de sub sechestru 

Art. 328. - (1) Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta a fost savârsita de catre custode sau de un functionar public, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amenda.

Împiedicarea concurentei în licitatiile publice 
Art. 329.
 - (1) Împiedicarea ori tulburarea liberei concurente în licitatiile publice, în vederea înlaturarii concurentilor de la acestea, se pedepseste cu închisoare de la 2 luni la un an sau zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta ofertantului sau concurentului care cere sau primeste direct sau indirect bani, promisiuni sau orice alt profit pentru a se abtine de la participarea la licitatie.

(3) Daca fapta prevazuta în alin. (1) sau (2) este savârsita de mai multe persoane întelese în acest scop, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda.

Trecerea frauduloasa a frontierei de stat 
Art. 330.
 - (1) Intrarea sau iesirea din tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) a fost savârsita în scopul sustragerii de la executarea unei pedepse, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(3) Intrarea frauduloasa pe teritoriul tarii a strainului declarat indezirabil ori caruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de sedere în tara se pedepseste cu închisoare de la 2 la 6 ani.

(4) Daca fapta prevazuta în alin. (2) a fost savârsita în mod repetat, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 7 ani.

(5) Fapta persoanei care racoleaza, îndruma sau calauzeste una sau mai multe persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum si a persoanei care organizeaza asemenea activitati se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 7 ani.

Traficul de migranti 
Art. 331. 
- (1) Traficul de migranti savârsit în scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos material se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 7 ani.

(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) este de natura sa puna în pericol viata sau securitatea victimei ori sa o supuna unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 10 ani.

(3) Fapta persoanei care, pentru a facilita traficul de migranti, produce documente de calatorie sau acte de identitate false ori procura, furnizeaza sau poseda asemenea documente, în scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos material, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(4) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (3) se sanctioneaza fapta persoanei care faciliteaza ramânerea pe teritoriul României a unei persoane care nu are cetatenia româna si nici domiciliul în România, prin orice mijloace ilegale, în scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos material.

(5) Prin trafic de migranti se întelege asigurarea intrarii ilegale pe teritoriul unui stat a unei persoane care nu are cetatenia acelui stat sau nu domiciliaza pe teritoriul acelui stat.

Sanctionarea tentativei 

Art. 332. - Tentativa la delictele prevazute în art. 326 alin. (1), art. 330 si art. 331 se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice
Art. 333. 
- Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 326-329, art. 330 alin. (5) si art. 331.

TITLUL VII
CRIME SI DELICTE CONTRA ÎNFAPTUIRII JUSTITIEI

Denuntarea calomnioasa 
Art. 334. 
- (1) Învinuirea mincinoasa facuta prin denunt sau plângere, cu privire la savârsirea unei infractiuni de catre o anume persoana, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Producerea sau ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(3) Daca cel care a savârsit fapta declara mai înainte de punerea în miscare a actiunii penale fata de persoana în contra careia s-a facut denuntul sau plângerea ori împotriva careia s-au produs probele, ca denuntul, plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 92.

(4) Când cel denuntat a fost condamnat pe nedrept, se aplica pedeapsa prevazuta în art. 335.

Marturia mincinoasa

Art. 335. - (1) Fapta martorului care într-o cauza penala, civila sau în orice alta cauza în care se asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la împrejurarile esentiale asupra carora a fost întrebat se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca în urma marturiei mincinoase a rezultat o condamnare la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani, iar daca a rezultat condamnarea la o pedeapsa mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea stricta de la 2 la 10 ani.

(3) Fapta prevazuta în alin. (1) sau (2) nu se pedepseste daca, în cauzele penale, mai înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în toate cazurile, mai înainte de a se fi pronuntat o hotarâre sau de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, martorul îsi retrage marturia.

(4) Daca retragerea marturiei a intervenit în cauzele penale dupa ce s-a produs arestarea inculpatului sau în toate cauzele dupa ce s-a pronuntat o hotarâre sau s-a dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, instanta va reduce pedeapsa potrivit art. 92.

(5) Dispozitiile alin. (1)-(4) se aplica în mod corespunzator si expertului sau interpretului.

Încercarea de a determina marturia mincinoasa
Art. 336.
 - (1) Încercarea de a determina o persoana prin constrângere ori corupere sa dea declaratii mincinoase sau sa nu depuna marturie într-o cauza penala, civila, disciplinara sau în orice alta cauza în care se asculta martori se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si în cazul în care fapta este savârsita fata de un expert sau interpret.

Împiedicarea participarii la proces 
Art. 337. 
- Împiedicarea participarii într-o cauza penala, civila, disciplinara sau în orice alta cauza a unui martor, expert, interpret sau aparator, savârsita prin violenta, amenintare sau prin orice alt mijloc de constrângere îndreptat împotriva sa ori a sotului sau a unei rude apropiate se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 7 ani.

Nedenuntarea unor infractiuni 
Art. 338. 
- (1) Nedenuntarea de îndata a savârsirii vreuneia dintre infractiunile prevazute în art. 178, art. 179, art. 252-art. 255, art. 261-art. 263 alin. (2)-(6), art. 264 alin. (1), art. 314 si art. 331 se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) este savârsita din culpa, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an.

(3) Fapta prevazuta în alin. (1) sau (2) savârsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.

(4) Nu se pedepseste persoana care, mai înainte de a se fi început urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, încunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a început urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a înlesnit arestarea acestora.

Omisiunea sesizarii organelor judiciare 
Art. 339.
 - (1) Fapta functionarului public care, luând cunostinta de savârsirea unei infractiuni în legatura cu serviciul în cadrul caruia îsi îndeplineste sarcinile, omite sesizarea de îndata a procurorului sau a organului de cercetare penala, potrivit legii de procedura penala, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca fapta este savârsita de catre un functionar public cu atributii de conducere sau de control, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 7 ani.

Favorizarea infractorului 
Art. 340. 
- (1) Ajutorul dat unui infractor fara o întelegere prealabila stabilita înainte sau în timpul savârsirii infractiunii, pentru a îngreuna sau împiedica urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

(3) Favorizarea savârsirii de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.

Omisiunea de a încunostinta organele judiciare 
Art. 341. 
- (1) Fapta de a nu aduce la cunostinta organelor judiciare a unor împrejurari care, daca ar fi fost cunoscute, ar fi dus la stabilirea nevinovatiei unei persoane trimise în judecata sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane tinute în arest preventiv pe nedrept, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Fapta prevazuta în alin. (1) nu se pedepseste daca, prin aducerea la cunostinta, persoana care are aceasta obligatie ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru sotul sau sau pentru o ruda apropiata.

Arestarea nelegala si cercetarea abuziva
Art. 342.
 - (1) Retinerea sau arestarea nelegala ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguranta sau educative, în alt mod decât cel prevazut prin dispozitiile legale, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani sau cu zile-amenda.

(2) Întrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente împotriva unei persoane aflate în curs de urmarire penala ori de judecata, pentru obtinerea de declaratii, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si întrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente fata de un martor, expert sau interpret.

Tortura 
Art. 343.
 - (1) Fapta prin care se provoaca, cu intentie, unei persoane, o durere intensa sau suferinte puternice, fizice ori psihice, cu scopul de a obtine de la acea persoana sau de la o persoana terta informatii sau marturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este banuita ca l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terte persoane sau pentru orice alt motiv bazat pe o forma de discriminare oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau astfel de suferinte sunt provocate de catre un agent al autoritatii publice sau de orice alta persoana care actioneaza cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimtamântul expres sau tacit al unor asemenea persoane, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani.

(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a avut vreuna din urmarile aratate la art. 186 sau art. 187, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani.

(3) Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani.

(4) Nici o împrejurare exceptionala, fie ca este vorba de o stare de razboi sau de amenintari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de oricare alta stare de exceptie, nu poate fi invocata pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul legii sau comanda autoritatii legitime.

(5) Faptele prevazute în alin. (1) nu constituie infractiunea de tortura daca durerea sau suferinta rezulta exclusiv din sanctiuni legale si sunt inerente acestor sanctiuni sau pricinuite de ele.

Represiunea nedreapta
Art. 344.
 - Fapta de a pune în miscare actiunea penala, de a dispune arestarea, de a trimite în judecata sau de a condamna o persoana, stiind ca este nevinovata, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

Îngaduirea retinerii sau arestarii nelegale 
Art. 345. 
- Fapta persoanei care, luând cunostinta în orice mod despre vreo retinere sau arestare nelegala, nu ia masurile legale de îndata, dar nu mai târziu de 6 ore, desi aceasta era o îndatorire inerenta functiei sale, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

Supunerea la rele tratamente 
Art. 346.
 - Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate în stare de retinere, detinere ori în executarea unei masuri de siguranta sau educative se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 ani la 7 ani.

Retinerea sau distrugerea de înscrisuri 
Art. 347.
 - Retinerea sau distrugerea unui înscris emis de un organ de urmarire penala, de o instanta de judecata sau de un alt organ de jurisdictie ori împiedicarea în orice mod ca un înscris destinat unuia dintre organele sus-aratate sa ajunga la acestea, când astfel de înscrisuri sunt necesare solutionarii unei cauze, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Împiedicarea activitatii justitiei 
Art. 348. 
- (1) Fapta de a participa la grupuri de presiune în salile de judecata ori în incinta instantei, cu ocazia judecarii unui proces, cu scopul de a intimida sau influenta în orice fel judecata, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu zile amenda.

(2) Amenintarea sau actul de intimidare comise fata de un judecator, procuror, organ de cercetare penala, avocat, expert sau interpret, în scopul de a influenta comportarea acestuia în îndeplinirea obligatiilor legale, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(3) Cu aceeasi pedeapsa, prevazuta la alin. (2), se sanctioneaza încercarea de a determina o persoana prin constrângere ori corupere sa nu prezinte probe într-o cauza aflata în curs de solutionare.

Evadarea 
Art. 349.
 - (1) Evadarea din starea legala de retinere sau detinere, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Daca fapta este savârsita prin folosirea de violente, de arme sau de alte instrumente ori de catre doua sau mai multe persoane împreuna, pedeapsa este închisoarea stricta de la 2 la 8 ani.

(3) Pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la pedeapsa ce se executa, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei imediat superioare.

Înlesnirea evadarii 
Art. 350. 
- (1) Înlesnirea, prin orice mijloace, a evadarii se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani, iar daca fapta s-a savârsit de catre o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Înlesnirea evadarii în conditiile art. 349 alin. (2) se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 8 ani, iar daca fapta este savârsita de o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(3) Înlesnirea evadarii unei persoane retinute, arestate sau condamnate pentru o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 10 ani se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani, iar daca fapta este savârsita de o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 12 ani.

(4) Înlesnirea evadarii savârsita din culpa de catre o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel evadat se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

Nerespectarea hotarârilor judecatoresti 
Art. 351.
 - (1) Împotrivirea la executarea unei hotarâri judecatoresti, prin amenintare fata de organul de executare, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani, iar daca fapta a fost savârsita prin acte de violenta, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 7 ani.

(2) Împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori o parte din locuinta sau imobil, detinute în baza unei hotarâri judecatoresti, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(3) Daca fapta prevazuta în alin. (2) se savârseste prin amenintare, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 3 ani, iar daca fapta a fost savârsita prin acte de violenta, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(4) Nerespectarea hotarârilor judecatoresti prin sustragerea de la executarea masurilor de siguranta prevazute în art. 129 lit. c)-e) se pedepseste cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda.

Sanctionarea tentativei 
Art. 352. 
- Tentativa la delictele prevazute în art. 337, art. 343 alin. (1), art. 349 si art. 350 alin. (1)-(3) se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 353.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 336-art. 337, art. 340 si art. 347.

TITLUL VIII
CRIME SI DELICTE DE PERICOL PUBLIC

CAPITOLUL I
CRIME SI DELICTE PRIVIND CRIMINALITATEA ORGANIZATA SI ASOCIEREA
PENTRU SAVÂRSIREA DE INFRACTIUNI

Constituirea unui grup infractional organizat 
Art. 354.
 - (1) Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, se pedepseste cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa pentru faptele prevazute în alin. (1) nu poate fi mai mare decât sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea cea mai grava care intra în scopul grupului infractional organizat.

(3) Daca fapta prevazuta în alin. (1) a fost urmata de savârsirea unui delict, se aplica pedeapsa prevazuta pentru acel delict în concurs cu pedeapsa prevazuta în alin. (1), iar daca infractiunea savârsita este crima, se poate aplica pedeapsa detentiunii pe viata.

(4) Nu se pedepsesc persoanele prevazute în alin. (1) care denunta autoritatilor grupul infractional organizat mai înainte de a fi fost descoperit si de a se fi început savârsirea infractiunii care intra în scopul grupului.

(5) Persoana care a savârsit fapta prevazuta în alin. (1) sau una dintre infractiunile grave care intra în scopul grupului infractional organizat si care, în cursul urmaririi penale sau al judecatii, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai grupului, beneficiaza de reducerea pedepsei potrivit art. 92.

Asocierea pentru savârsirea de infractiuni 
Art. 355. 
- (1) Initierea sau constituirea unei asociatii sau grupari care nu are caracterul unui grup infractional organizat, în scopul savârsirii uneia sau mai multor infractiuni, altele decât cele aratate în art. 286 ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri sau grupari, se pedepseste cu închisoare stricta de la 5 la 15 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru cea mai grava dintre infractiunile care intra în scopul asocierii sau gruparii.

(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) a fost urmata de savârsirea unei infractiuni, se aplica pedeapsa prevazuta pentru acea infractiune în concurs cu pedeapsa prevazuta în alin. (1).

(3) Nu se pedepsesc persoanele prevazute în alin. (1) care denunta autoritatilor asocierea sau gruparea mai înainte de a fi fost descoperita si de a se fi început savârsirea infractiunii care intra în scopul asocierii.

Definirea grupului infractional organizat si a infractiunii grave 
Art. 356. 
- (1) Prin grup infractional organizat se întelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exista pentru o perioada de timp si actioneaza în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infractional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si care nu are continuitate sau o structura determinata ori roluri prestabilite pentru membrii sai în cadrul grupului.

(2) Prin infractiune grava se întelege orice infractiune pentru care legea prevede pedeapsa privativa de libertate al carei maxim special este de peste 5 ani.

Dispozitii speciale privind tainuirea 
Art. 357.
 - (1) Infractiunea de tainuire prevazuta în art. 267, daca bunul provine dintr-o infractiune grava savârsita de unul sau mai multi membri ai unui grup infractional organizat, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani, fara ca sanctiunea aplicata sa poata depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea grava din care provine bunul tainuit.

(2) Tainuirea savârsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 358.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în prezentul capitol.

CAPITOLUL II
DELICTE CONTRA LINISTII PUBLICE

Tulburarea linistii publice prin violente 
Art. 359.
 - (1) Participarea în cadrul unei multimi care tulbura linistea publica, daca cei care participa nu se disperseaza dupa trei somatii ale organelor de ordine, se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) În cazul în care participantii au savârsit violente contra persoanelor sau bunurilor, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 3 ani sau zile-amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Neluarea de masuri pentru asigurarea linistii publice 
Art. 360. 
- Neasigurarea, de catre administratorii localurilor publice si localurilor de agrement, a linistii publice în localurile respective, precum si refuzul acestora de a sprijini organele în drept pentru restabilirea ordinii publice sau pentru luarea masurilor împotriva persoanelor care au încalcat legea se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

Instigarea publica si apologia infractiunilor 
Art. 361. 
- (1) Fapta de a îndemna publicul prin viu grai, scris sau prin orice alte mijloace de a nu respecta legile ori de a savârsi fapte ce constituie infractiuni se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savârsirea careia s-a instigat.

(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) este savârsita de un functionar public care îndeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat ori de catre o persoana din cele prevazute în art. 281, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savârsirea careia s-a instigat.

(3) Daca instigarea publica a avut ca urmare savârsirea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.

(4) Purtarea în public a unei uniforme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, în scopurile aratate în alin. (1), se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(5) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea în public a celor care au savârsit infractiuni sau a infractiunilor savârsite de acestia.

Manifestari de rasism sau nationalism sovin 
Art. 362.
 - (1) Împiedicarea unui cetatean român de a-si stabili în mod liber nationalitatea sau limba materna, ori modificarea abuziva a datelor privind nationalitatea sau limba materna a unei persoane se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Împiedicarea prin orice mijloace a unei persoane de a întrebuinta o alta limba decât cea oficiala a statului, precum si refuzul sau împiedicarea liberei transmiteri prin viu grai ori scris a comunicarii sau corespondentei daca este vorbita ori scrisa în alta limba decât cea oficiala se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu zile-amenda.

Propaganda nationalist-sovina
Art. 363.
 - Propaganda nationalist-sovina, instigarea la ura de rasa sau nationalitate, daca fapta nu constituie infractiunea prevazuta în art. 291, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Tulburarea folosintei locuintei 
Art. 364.
 - (1) Fapta prin care se tulbura în mod repetat folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil ori prin care se împiedica normala folosinta a locuintei se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

(3) Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Exercitarea fara drept a unei profesii 
Art. 365.
 - Exercitarea fara drept a unei profesii sau a oricarei activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora în alte conditii decât cele legale, daca legea speciala prevede ca savârsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an sau cu zile amenda.

Încaierarea 
Art. 366.
 - (1) Participarea la o încaierare între mai multe persoane se pedepseste cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu zile-amenda.

(2) Daca în cursul încaierarii s-a cauzat o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane, cel care a savârsit aceasta fapta se pedepseste pentru infractiunea savârsita, al carei maxim se reduce cu un an. Ceilalti participanti se pedepsesc cu pedeapsa prevazuta în alin. (1).

(3) În cazul prevazut în alin. (2), daca nu se cunoaste care dintre participanti au savârsit faptele aratate în acel alineat, se aplica tuturor pedeapsa închisorii stricte de la un an la 5 ani, când s-a cauzat vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. În cazul în care s-a cauzat moartea, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 15 ani.

(4) Nu se pedepseste cel care a fost prins în încaierare împotriva vointei sale sau care a încercat sa desparta pe altii, sa respinga un atac ori sa apere pe altul.

Cersetoria 
Art. 367.
 - Fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apeleaza în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda.

Cersetoria calificata
Art. 368. 
- Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil care, având capacitatea de a munci, se foloseste de copil pentru a apela în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

Organizarea cersetoriei 
Art. 369.
 - (1) Îndemnul sau înlesnirea practicarii cersetoriei de catre un minor ori tragerea de foloase de pe urma practicarii cersetoriei de catre un minor se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(2) Recrutarea sau constrângerea unui minor la cersetorie se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(3) Daca fapta prevazuta în alin. (1) sau (2) este savârsita de un parinte sau de un reprezentant legal al minorului, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 7 ani si interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (1), si închisoarea stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2).

Portul si folosirea fara drept de arme albe 
Art. 370.
 - (1) Portul, fara drept, în locuri publice a cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului sau a altor asemenea obiecte periculoase se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Portul sau folosirea, fara drept, a obiectelor prevazute în alin. (1) în localul autoritatilor publice, institutiilor publice, institutiilor sau altor persoane de interes public, la întruniri publice ori în localuri de alegeri se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Folosirea si procurarea de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate 
Art. 371.
 - (1) Folosirea în locuri publice a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice, în alte scopuri decât legitima aparare, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Importul sau procurarea pe orice cale, în vederea comercializarii, fara drept, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, care imprima proiectilului o viteza mai mare de 220 m/s, cu exceptia celor destinate activitatii sportive, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Sanctionarea tentativei 
Art. 372.
 - Tentativa la delictul prevazut în art. 369 se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 373.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 360, art. 364, art. 369 alin. (1) si (2) si art. 371.

CAPITOLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATE

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa din culpa 

Art. 374. - (1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa, din culpa, de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar fi putut pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Când fapta prevazuta în alin. (1) a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 7 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani.

Neîndeplinirea cu intentie a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa

Art. 375. - (1) Neîndeplinirea cu intentie a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa, de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar putea pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca îndeplinirea defectuoasa sau neîndeplinirea cu intentie aratata în alin. (1) a avut ca urmare o tulburare a activitatii de transport pe cale ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani, iar daca s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani.

Parasirea postului si prezenta la serviciu în stare de ebrietate 
Art. 376.
 - (1) Parasirea postului, în orice mod si sub orice forma, de angajatii care asigura direct siguranta mijloacelor de transport ale cailor ferate, daca prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza exercitarea atributiilor de serviciu în stare de ebrietate de catre angajatii care asigura direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate.

(3) Când prin faptele prevazute în alin. (1) si (2) s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani, iar când s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Distrugerea si semnalizarea falsa
Art. 377.
 - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare a liniei de cale ferata sau a instalatiilor de cale ferata ori a celor de telecomunicatii feroviare, precum si a oricaror bunuri sau dotari aferente infrastructurii feroviare ori asezarea de obstacole pe linia ferata, daca prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranta mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savârsirea de acte de semnalizare falsa sau savârsirea oricaror alte acte de natura a induce în eroare personalul cailor ferate în timpul executarii serviciului, daca aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrofa de cale ferata.

(3) În cazul când faptele prevazute în alin. (1) si (2) au avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea stricta de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea pe viata sau detentiunea severa de la 15 la 25 de ani.

(4) Savârsirea din culpa a faptelor aratate în alin. (1), (2) si (3) se pedepseste în cazul alin. (1) si (2) cu închisoare stricta de la un an la 5 ani, iar în cazul alin. (3) cu închisoare stricta de la 3 la 7 ani, daca s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, si cu închisoare stricta de la 10 la 15 ani daca s-a produs o catastrofa de cale ferata.

(5) Daca vreuna din faptele prevazute în acest articol este savârsita de catre un angajat al cailor ferate se aplica maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa, iar daca acest maxim este neîndestulator se poate aplica o pedeapsa pâna la maximul ei general.

Accidentul si catastrofa de cale ferata
Art. 378. 
- (1) Accidentul de cale ferata consta în distrugerea sau degradarea importanta adusa materialului rulant de cale ferata sau altor instalatii feroviare în cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport ale cailor ferate.

(2) Catastrofa de cale ferata consta în deraierea, rasturnarea sau prabusirea unui mijloc de transport al cailor ferate sau producerea unui alt asemenea rezultat, precum si în ciocnirea a doua mijloace de transport ale cailor ferate sau a unui mijloc de transport al cailor ferate cu un alt vehicul, daca s-au produs urmari deosebit de grave prin moartea sau vatamarea integritatii corporale a unor persoane ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale cailor ferate, a instalatiilor de cale ferata sau a marfurilor încredintate pentru transport.

Punerea în miscare a actiunii penale 
Art. 379.
 - Actiunea penala pentru faptele prevazute în art. 374 alin. (1), art. 375 alin. (1) si art. 376 alin. (1) si (2) se pune în miscare numai la sesizarea organelor competente ale cailor ferate.

Sanctionarea tentativei 
Art. 380. 
- Tentativa la delictele prevazute în art. 377 alin. (1)-(3) se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 

Art. 381. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 374, art. 375 si art. 377.

CAPITOLUL IV
CRIME SI DELICTE CONTRA SANATATII PUBLICE

Nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri 
Art. 382.
 - (1) Se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani:

a) importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate din categoria deseurilor interzise la import;

b) neluarea de masuri sau nerespectarea masurilor obligatorii în desfasurarea activitatilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor periculoase;

c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deseurilor periculoase pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului României;

d) refuzul de a aduce la îndeplinire decizia autoritatilor competente privind lucrarile sau activitatile de producere si gestionare a deseurilor;

c) refuzul de returnare în tara de origine a deseurilor pentru care s-a dispus o astfel de masura de catre organele în drept;

f) efectuarea oricaror alte operatiuni de import de deseuri sau reziduuri de orice fel sau de alte marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul înconjurator ori introducerea în orice mod sau tranzitarea acestora pe teritoriul României, fara respectarea dispozitiilor legale.

(2) Daca faptele prevazute în alin. (1) au pus în pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane sau au avut vreuna din urmarile aratate în art. 188 ori au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori s-au adus pagube importante economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Împiedicarea combaterii bolilor 
Art. 383.
 - Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, daca a avut ca urmare raspândirea unei asemenea boli, se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

Contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit 
Art. 384. 
- (1) Transmiterea unei boli venerice prin act sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex sau prin acte de perversiune sexuala de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit SIDA de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu închisoare stricta de la 5 la 15 ani.

(3) Instanta de judecata va dispune masura de siguranta a obligarii la tratament medical.

Raspândirea bolilor la animale sau plante 
Art. 385.
 - (1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a daunatorilor, daca a avut ca urmare raspândirea unei asemenea boli ori a daunatorilor sau alte urmari grave, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza ascunderea, cu intentie, a aparitiei unei boli molipsitoare la animale sau plante, precum si opunerea la aplicarea masurilor de combatere a formelor de boala si de prevenire a raspândirii bolilor.

Traficul ilicit de droguri 
Art. 386.
 - (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea sau alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fara drept, se pedepsesc cu închisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Daca faptele prevazute în alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (2) se sanctioneaza si introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul de droguri de risc, fara drept, în scopurile prevazute la alin. (1).

(4) Daca fapta prevazuta în alin. (3) are ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Organizarea, conducerea sau finantarea faptelor prevazute în alin. (1)-(4) se sanctioneaza cu maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa, iar daca acest maxim este neîndestulator se poate aplica o pedeapsa pâna la maximul ei general.

Nerespectarea dispozitiilor privind administrarea ilicita de droguri 
Art. 387.
 - (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea, introducerea si scoaterea din tara de droguri pentru consum propriu, fara drept, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(2) Punerea la dispozitie, cu intentie, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinte sau a oricarui alt loc amenajat în care are acces publicul pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intentie, de catre medic, fara ca aceasta sa fie necesara din punct de vedere medical, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(4) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (3) se sanctioneaza si eliberarea sau obtinerea, cu intentie, de droguri de mare risc pe baza unei retete medicale prescrise în conditiile prevazute în alin. (3) sau a unei retete medicale falsificate.

(5) Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara conditiilor legale, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(6) Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanti chimici toxici unui minor se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

(7) Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, daca este urmat de executare, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani, iar daca îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 2 ani sau zile-amenda.

(8) Organizarea, conducerea sau finantarea faptelor prevazute în alin. (1)-(7) se sanctioneaza cu maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa, iar daca acest maxim este neîndestulator se poate aplica o pedeapsa pâna la maximul ei general.

Traficul si administrarea ilicita de droguri care a avut ca urmare moartea victimei 

Art. 388. - Daca faptele prevazute în art. 386 alin. (1), (2) si (5) si art. 387 alin. (1), (3)-(6) si (8) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detentiunea severa de la 1 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Nerespectarea dispozitiilor privind regimul precursorilor 
Art. 389. 
- (1) Producerea, sinteza, extractia, experimentarea, detinerea, transportul, vânzarea, plasarea pe piata sau efectuarea oricaror alte operatiuni cu precursori, fara drept, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza si comercializarea de precursori catre agentii economici sau persoane fizice neautorizate.

(3) Daca faptele prevazute în alin. (1) si (2) sunt savârsite în scopul producerii sau fabricarii ilicite a altor droguri decât cele de mare risc, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Trecerea peste frontiera a precursorilor, fara documente legale, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(5) Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpararea sau detinerea de precursori, echipamente ori materiale, în scopul utilizarii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicita de droguri de mare risc, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Traficul de substante toxice 
Art. 390. 
- Producerea, detinerea sau orice alta operatiune privind circulatia produselor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante ori experimentarea produselor ori substantelor toxice, toate acestea fara drept, se pedepsesc cu închisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Falsificarea de alimente sau alte produse 
Art. 391.
 - (1) Prepararea de alimente ori bauturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vatamatoare sanatatii, expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau bauturi, cunoscând ca sunt falsificate, alterate ori interzise consumului sau vatamatoare sanatatii, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 8 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza falsificarea sau substituirea altor marfuri sau produse, daca prin falsificare sau substituire acestea au devenit vatamatoare sanatatii.

(3) Punerea în consum public de carne sau produse din carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca a avut ca urmare îmbolnavirea unei persoane, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani, iar daca a avut ca urmare moartea, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Daca prin faptele prevazute în alin. (1) sau (2) s-au produs vatamari uneia sau mai multor persoane care necesita pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca necesita îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(5) În cazul în care prin faptele prevazute în alin. (1) sau (2) s-au produs vatamari uneia sau mai multor persoane care necesita pentru vindecare mai mult de 60 de zile ori vreuna din consecintele prevazute în art. 187 alin. (2) pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au avut ca urmare moartea, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Nerespectarea dispozitiilor privind gestionarea deseurilor reciclabile 
Art. 392.
 - (1) Prezentarea de documente false, de catre detinatorul de deseuri industriale reciclabile, privind provenienta acestora, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Furtul de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificarii ca deseuri, se sanctioneaza potrivit art. 249. Daca fapta a pus în pericol mediul înconjurator, sanatatea sau siguranta populatiei, pedeapsa este cea prevazuta în art. 250 alin. (1).

Sanctionarea tentativei 
Art. 393.
 - (1) Tentativa la delictele prevazute în art. 382, art. 386 alin. (1) si (5), art. 387, art. 390 si art. 391 alin. (1)-(3) se pedepseste.

(2) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri în vederea comiterii infractiunilor prevazute în art. 386 alin. (1)-(5) si art. 387 alin. (1)-(8).

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 394. 
- Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 382, art. 383 si art. 385-art. 392.

CAPITOLUL V
CRIME SI DELICTE CONTRA MEDIULUI ÎNCONJURATOR

Încalcarea regulilor privind protectia atmosferei 
Art. 395. 
- (1) Neluarea de masuri pentru oprirea functionarii instalatiilor care constituie o sursa de risc major pentru calitatea aerului constatat de catre autoritatile competente, precum si neanuntarea acestora se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) a avut ca urmare vatamarea corporala grava a unei persoane sau a pus în pericol sanatatea ori integritatea corporala a unui numar mare de persoane sau a cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Daca fapta prevazuta în alin. (1) a avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane sau o paguba importanta adusa economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Încalcarea regulilor privind protectia apei 
Art. 396.
 - (1) Evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafata sau subterane, în apele maritime interioare sau în apele marii teritoriale de ape uzate, deseuri, reziduuri sau produse de orice fel, care contin substante, bacterii sau microbi, în cantitate sau concentratie care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viata, sanatatea si integritatea corporala a persoanelor, viata animalelor, mediul înconjurator, productia agricola sau industriala ori fondul piscicol, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza si urmatoarele fapte:

a) poluarea, în orice mod, a resurselor de apa, daca are un caracter sistematic si produce daune utilizatorilor de apa din aval;

b) descarcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale;

c) poluarea prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale a unor substante sau deseuri periculoase direct sau de pe nave ori platforme plutitoare;

d) depozitarea, în albia majora a râurilor, a combustibilului nuclear sau a deseurilor rezultate din folosirea acestuia.

(3) Depozitarea sau folosirea de îngrasaminte chimice, pesticide sau alte substante toxice periculoase, în zonele de protectie a apelor, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(4) Savârsirea din culpa a faptelor prevazute în alin. (1) si (2) se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda, iar a faptelor prevazute în alin. (3) cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(5) Daca faptele prevazute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare vatamarea corporala grava a unei persoane sau au pus în pericol sanatatea ori integritatea corporala a unui numar mare de persoane sau au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(6) Daca faptele prevazute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, otravirea în masa a populatiei, provocarea de epidemii sau o paguba importanta adusa economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Încalcarea regulilor de gospodarire a apelor 
Art. 397. 
- (1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrari, constructii ori instalatii pe ape sau care au legatura cu apele, fara avizul legal sau fara notificarea unei astfel de lucrari, precum si darea în exploatare de unitati, fara punerea concomitenta în functiune a retelelor de canalizare, a statiilor si instalatiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizatiei de gospodarire a apelor, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza:

a) exploatarea sau întretinerea lucrarilor construite pe ape ori în legatura cu apele, desfasurarea activitatii de topire a teiului, cânepii, inului si a altor plante textile, de tabacire a pieilor si de extragere a agregatelor minerale, fara autorizatia de gospodarire a apelor;

b) exploatarea de agregate minerale în zonele de protectie sanitara a surselor de apa, în zonele de protectie a albiilor, malurilor, constructiilor hidrotehnice, constructiilor si instalatiilor hidrometrice sau a instalatiilor de masurare automata a calitatii apelor;

c) utilizarea albiilor minore, fara autorizatia de gospodarire a apelor, precum si a plajei si tarmului marii în alte scopuri decât îmbaierea sau plimbarea;

d) continuarea activitatii dupa pierderea drepturilor obtinute în baza legii.

(3) Faptele prevazute în alin. (1) si (2) savârsite din culpa se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

Încalcarea regulilor privind utilizarea apei potabile 

Art. 398. - (1) Restrângerea utilizarii apei potabile pentru populatie în folosul altor activitati sau depasirea cantitatii de apa alocate, daca are un caracter sistematic ori a produs o perturbare în activitatea unei unitati de ocrotire sociala sau a cauzat neajunsuri în alimentarea cu apa a populatiei, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Savârsirea din culpa a faptelor prevazute în alin. (1) se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

Distrugerea lucrarilor de protectie a apelor 
Art. 399.
 - (1) Distrugerea, deteriorarea sau manevrarea de catre persoanele neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, barierelor sau a altor constructii ori instalatii hidrotehnice se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza efectuarea de sapaturi, gropi sau santuri în baraje, diguri ori în zonele de protectie a acestor lucrari, precum si extragerea pamântului sau a altor materiale din lucrarile de aparare, fara avizul de gospodarire a apelor sau cu nerespectarea acestuia.

(3) Savârsirea din culpa a faptelor prevazute în alin. (1) si (2) se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

Încalcarea regulilor privind protectia solului 
Art. 400. 
- (1) Introducerea în tara a culturilor de microorganisme, plante si animale vii din flora si fauna salbatica fara acordul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza si neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor chimice periculoase care au devenit deseuri, nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase, precum si refuzul de a interveni în cazul poluarii accidentale a apelor si a zonelor de coasta.

(3) Se pedepseste cu închisoare severa de la un an la 5 ani:

a) transportul sau tranzitul de produse de uz fitosanitar. substante sau deseuri periculoase pentru care este necesara autorizarea, fara aceasta autorizare;

b) producerea, livrarea sau utilizarea îngrasamintelor chimice si a produselor de uz fitosanitar care nu îndeplinesc normele calitative comunitare;

c) nerespectarea dispozitiilor privind normele de utilizare pe terenurile agricole a produselor de uz fitosanitar sau a îngrasamintelor chimice;

d) nerespectarea obligatiei de depozitare a îngrasamintelor chimice si a produselor de uz fitosanitar numai ambalate si în locuri protejate;

e) provocarea, din cauza nesupravegherii surselor de radiatii ionizante, a contaminarii mediului si a expunerii populatiei la radiatii ionizante;

f) omisiunea de a raporta de îndata cresterea peste limitele admise a contaminarii mediului;

g) aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie în caz de accident nuclear;

h) depozitarea necontrolata a deseurilor menajere, industriale si animaliere în zone neamenajate special si neautorizate, având ca efect degradarea grava a solului si poluarea mediului înconjurator;

i) nerespectarea obligatiilor legale privind depozitarea în locuri cu destinatie speciala si reciclarea deseurilor reciclabile.

(4) Daca faptele prevazute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare vatamarea corporala grava a unei persoane sau au pus în pericol sanatatea ori integritatea corporala a unui numar mare de persoane sau au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Daca faptele prevazute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane sau o paguba importanta adusa economiei nationale, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Încalcarea regulilor privind protectia fondului forestier 
Art. 401
. - Defrisarea vegetatiei lemnoase din afara fondului forestier, situata pe terenuri cu pante foarte mari sau la limita superioara de altitudine a vegetatiei forestiere, daca faptele au fost de natura sa puna în pericol viata sau sanatatea umana, animala ori vegetala, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

Poluarea fonica
Art. 402. 
- Producerea de zgomote peste limitele admise de lege, în mod repetat, daca prin aceasta se pune în pericol grav sanatatea persoanelor, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

Poluarea accidentala 
Art. 403.
 - Poluarea accidentala din cauza nesupravegherii executarii lucrarilor noi, a functionarii instalatiilor, echipamentelor tehnologice si de tratare si neutralizare prevazute în acordul sau autorizatia de mediu, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amenda.

Sanctionarea tentativei 
Art. 404. 
- Tentativa la delictele prevazute în art. 395 alin. (1), art. 396 alin. (1)-(3), art. 397 alin. (1) si (2), art. 398 alin. (1), art. 399 alin. (1) si (2) si art. 400 alin. (1)-(3) se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 405. 
- Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în prezentul capitol.

CAPITOLUL VI

CRIME SI DELICTE PRIVITOARE LA REGIMUL ARMELOR, MUNITIILOR, MATERIALELOR RADIOACTIVE SI A MATERIILOR EXPLOZIVE

Nerespectarea regimului armelor si munitiilor 
Art. 406. 
- (1) Detinerea, portul, confectionarea, transportul, precum si orice operatii privind circulatia armelor si munitiilor sau functionarea atelierelor de reparat arme, fara drept, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 8 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza si nedepunerea armei sau munitiei, în termenul fixat de lege la organul competent, de catre cel caruia i s-a respins cererea de prelungire a valabilitatii permisului.

(3) Se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani:

a) detinerea, înstrainarea sau portul, fara drept, de arme ascunse ori de arme militare, precum si a munitiei pentru astfel de arme;

b) detinerea, înstrainarea sau portul, fara drept, al mai multor arme, altele decât cele prevazute la lit. a), precum si a armelor de panoplie ori a munitiei respective în cantitati mari.

(4) Portul de arme, fara drept, în localul autoritatilor sau al institutiilor publice, la întruniri publice sau în localuri de alegeri se pedepseste cu închisoare stricta de la 5 la 12 ani.

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive 

Art. 407. - (1) Primirea, detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrainarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice operatie privind circulatia acestora, cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia sau montajul obiectelor ori instalatiilor nucleare, punerea în functiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul sau exportul instalatiilor nucleare, fara drept, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, precum si dezvoltarea, fabricarea, detinerea, importul, exportul sau tranzitul armelor nucleare sau al oricaror dispozitive explozive nucleare se pedepseste cu închisoare de la 5 la 12 ani.

(3) Daca faptele prevazute în alin. (1) si (2) au produs pericol public sau au avut vreuna din urmarile aratate în art. 187 sau art. 188, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) În cazul în care faptele prevazute în alin. (1) si (2) au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) Scoaterea din functiune în totalitate sau în parte a echipamentelor de supraveghere si control, în cazul când fapta nu este justificata de securitatea nucleara sau de radioprotectie, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

(6) Daca fapta prevazuta în alin. (5) este savârsita din culpa, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la un an sau zile-amenda.

Nerespectarea regimului materiilor explozive 
Art. 408. 
- (1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind aceste materii, fara drept, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu închisoare stricta de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Faptele prevazute în alin. (1) si (2), daca au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmarile aratate în art. 187 si art. 188 ori au cauzat o paguba materiala, se pedepsesc cu închisoare stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(4) Când faptele prevazute în alin. (1) si (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea exploziva este însotita de materiale de initiere, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(5) În cazul în care faptele prevazute în alin. (1), (2) si (4) au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Sanctionarea tentativei 
Art. 409
. - Tentativa la delictele prevazute în art. 406, art. 407 alin. (1) si (2) si art. 408 alin. (1) si (2) se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 

Art. 410. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în prezentul capitol.

CAPITOLUL VII
CRIME SI DELICTE PRIVIND CALITATEA CONSTRUCTIILOR SI BARAJELOR

Nerespectarea dispozitiilor legale privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

Art. 411. - Executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrarilor pentru care este necesara o asemenea autorizatie, continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organul de control, precum si întocmirea sau semnarea proiectelor tehnice si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pentru alte specialitati decât cele certificate prin diploma universitara în conditiile legii se pedepsesc cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Nerespectarea dispozitiilor legale privind calitatea constructiilor 
Art. 412.
 - (1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii sau executarea de modificari ale acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, daca prin aceasta s-ar putea produce pierderi de vieti omenesti, vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante ori alte consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu închisoare stricta de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Daca s-a produs vreuna din consecintele prevazute în alin. (1), pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Continuarea lucrarilor de constructie executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control deoarece afecteaza rezistenta si stabilitatea constructiei, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Nerespectarea dispozitiilor privind calitatea barajelor 
Art. 413. 
- Se pedepsesc cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda urmatoarele fapte:

a) executarea barajelor fara acordul de functionare în siguranta a barajului;

b) functionarea barajelor fara autorizatie de functionare în conditii de siguranta, punând în pericol populatia si mediul;

c) nedeclararea barajelor detinute si a caracteristicilor acestora;

d) neîndeplinirea masurilor stabilite prin expertize avizate de organul competent, daca fapta pune în pericol siguranta constructiei si produce urmari grave pentru populatie sau pentru factorii de mediu;

e) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de masura si control montate în baraje sau folosirea unei aparaturi neetalonate.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 414. 
- Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în prezentul capitol.

TITLUL IX
DELICTE CONTRA VALORILOR CULTURALE SI CONTRA PROPRIETATII INTELECTUALE

CAPITOLUL I
DELICTE CONTRA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL MOBIL SI CONTRA PATRIMONIULUI ARHIVISTIC NATIONAL

Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri 
Art. 415.
 - (1) Înstrainarea, ascunderea sau orice alta fapta prin care se pricinuieste pierderea de catre patrimoniul cultural national mobil sau de catre fondul arhivistic national a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Daca pierderea bunului de catre patrimoniul sau de catre fondul prevazut în alin. (1) a fost pricinuita prin savârsirea unei fapte care constituie prin ea însasi o alta infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(3) Fapta prevazuta în alin. (1) nu se pedepseste daca, înainte ca hotarârea sa fi ramas definitiva, faptuitorul înlatura rezultatul infractiunii, facând ca bunul sa reintre în acel patrimoniu sau fond.

Scoaterea peste granita a documentelor de arhiva 
Art. 416. 
- Scoaterea peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al României sau înstrainarea acestora catre persoane fizice sau persoane juridice straine, fara autorizarea Arhivelor Nationale, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Nerespectarea masurilor de protectie a patrimoniului cultural national mobil 
Art. 417.
 - (1) Executarea de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate, fara acordul scris al titularului dreptului de administrare al patrimoniului ori al proprietarului, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Copiile, mulajele, tirajele postume sau facsimilele executate în conditiile prevazute în alin. (1) se confisca si se transmit în administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Executarea de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate, în scopuri comerciale sau în orice alte scopuri, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare a unui bun cultural mobil clasat ori împiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si înlaturarea masurilor luate se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

Exportul ilegal de bunuri culturale mobile 
Art. 418.
 - (1) Efectuarea fara certificat de export a unor operatiuni de export de bunuri culturale mobile se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Bunurile culturale mobile care au facut obiectul exportului ilegal se confisca si sunt transmise în administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Daca fapta prevazuta în alin. (1) a avut ca urmare pierderea unui bun cultural mobil clasat, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Efectuarea oricaror operatiuni în vederea exportului de bunuri culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publica sau de bunuri culturale mobile clasate în tezaur, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani, iar bunurile se confisca si se transmit în administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

Importul ilegal de bunuri culturale mobile 
Art. 419. 
- (1) Introducerea pe teritoriul statului român, precum si detinerea, comercializarea, organizarea de expozitii sau orice operatiune privind circulatia bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat strain, conform dispozitiilor legale ale statului respectiv, si care au fost exportate ilegal, se pedepsesc cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani.

(2) Bunurile prevazute în alin. (1) se confisca si se transmit unor institutii specializate, în vederea conservarii si restituirii acestor bunuri statului din al carui patrimoniu cultural fac parte.

Furnizarea de date confidentiale privind patrimoniul cultural national mobil 
Art. 420.
 - Furnizarea de date confidentiale privind patrimoniul cultural national mobil altor persoane fizice sau juridice decât cele prevazute de lege se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile amenda.

Schimbarea categoriei juridice a unui bun cultural mobil 
Art. 421. 
- Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridica a patrimoniului cultural în alta, precum si declasarea unui bun cultural mobil fara respectarea procedurilor prevazute de lege se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

Efectuarea de lucrari ilegale asupra bunurilor din patrimoniul cultural 
Art. 422.
 - (1) Efectuarea de catre persoane fizice sau juridice neautorizate a unor detectii sau sapaturi în siturile arheologice se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza topirea sau modificarea sub orice forma a bunurilor culturale mobile clasate care sunt detinute cu orice titlu de Banca Nationala a României, de celelalte banci sau de Monetaria Statului.

(3) Efectuarea de lucrari de conservare sau de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate de catre persoane fara acreditare si certificat de libera practica se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(4) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (3) se sanctioneaza functionarea fara autorizatie legala a laboratoarelor si atelierelor care executa lucrari de restaurare si conservare a bunurilor culturale mobile clasate.

Sanctionarea tentativei 
Art. 423.
 - Tentativa la delictele prevazute în art. 416, art. 417, art. 419 si art. 422 alin. (1) se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 424.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în prezentul capitol.

CAPITOLUL II
DELICTE CONTRA PROPRIETATII INTELECTUALE

Contrafacerea obiectului unei inventii si însusirea, fara drept, a calitatii de inventator 

Art. 425. - (1) Contrafacerea sau folosirea, fara drept, a obiectului unei inventii, precum si însusirea, fara drept, în orice mod, a calitatii de inventator se pedepsesc cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

(3) Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Punerea în circulatie a produselor contrafacute 
Art. 426. 
- Punerea în circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fara drept a obiectului unei inventii, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Nerespectarea masurilor de protectie a desenelor si modelelor industriale 

Art. 427. - (1) Însusirea, fara drept, în orice mod, a calitatii de autor al desenului sau modelului industrial se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Reproducerea, fara drept, a desenului sau modelului industrial în scopul fabricarii de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse în vederea punerii în circulatie ori folosirii, fara acordul titularului certificatului de înregistrare al desenului sau modelului industrial, în perioada de valabilitate a acestuia, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. (1).

(3) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Divulgarea datelor cuprinse în cererea de brevet sau în cererea de înregistrare a desenelor si modelelor industriale 

Art. 428. - Divulgarea de catre personalul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si de catre persoanele care efectueaza lucrari în legatura cu inventiile sau desenele si modelele industriale, a datelor cuprinse în cererea de brevet sau în cererea de înregistrare, pâna la publicarea lor, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Nerespectarea masurilor de protectie a topografiei circuitelor integrate 
Art. 429.
 - (1) Exploatarea, fara autorizatia titularului, a unei topografii înregistrate a circuitelor integrate se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Nerespectarea masurilor de protectie a marcilor si indicatiilor geografice 
Art. 430. 
- (1) Se pedepsesc cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda urmatoarele fapte:

a) contrafacerea, imitarea sau folosirea fara drept a unei marci, în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calitatii produselor sau serviciilor la care se refera marca;

b) punerea în circulatie fara drept a unui produs purtând o marca identica sau similara cu o marca înregistrata pentru produse identice sau similare si care îl prejudiciaza pe titularul marcii înregistrate;

c) punerea în circulatie a produselor care poarta indicatii geografice care indica sau sugereaza ca produsul în cauza este originar dintr-o alta regiune geografica, decât locul adevarat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografica a produsului.

(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Utilizarea neloiala a marcilor sau indicatiilor geografice 
Art. 431. 
- (1) Utilizarea marcilor sau a indicatiilor geografice, contrara practicilor loiale în activitatea industriala sau comerciala, în scopul de a induce în eroare consumatorii, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Producerea si punerea în circulatie de marfuri si dispozitive pirat 
Art. 432. 
- (1) Realizarea în scopuri comerciale, cu orice mijloace si în orice mod, de marfuri pirat sau dispozitive de control al accesului, precum si importul, tranzitul sau orice alta modalitate de introducere pe piata interna, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 5 ani.

(2) Distribuirea sau detinerea, în scopuri comerciale, de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, în magazine specializate în distribuirea de produse purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 5 ani.

(3) Depozitarea si transportul, în scopuri comerciale, de marfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(4) Se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani, daca anterior s-au aplicat doua sanctiuni contraventionale pentru fapte de acelasi fel, savârsirea oricareia din faptele urmatoare:

a) distribuirea de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului sau detinerea acestora în scopul distribuirii, atunci când aceste activitati se desfasoara în public, cu exceptia magazinelor specializate în distribuirea de produse purtatoare de drepturi de autor sau conexe;

b) oferirea spre vânzare sau închiriere de marfuri pirat prin prezentarea copertelor si a cataloagelor de marfuri pirat.

(5) Daca faptele prevazute la alin. (1)-(3) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sanctioneaza cu închisoare stricta de la 5 la 10 ani. În acest caz, calculul prejudiciului se efectueaza tinând seama de marfurile pirat detinute în conditiile prevazute la alin. (1)-(3) si de pretul în lei/unitate al produselor originale similare la data savârsirii faptei.

(6) Închirierea de marfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum si oferirea spre vânzare sau închiriere a acestora prin anunturi publice sau prin mijloace electronice de comunicare se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(7) Prin marfuri pirat se întelege: toate copiile realizate fara consimtamântul titularului de drepturi sau al persoanelor legal autorizate de acesta si care sunt executate, direct sau indirect, total sau partial, dupa un produs purtator al dreptului de autor sau al drepturilor conexe.

(8) Prin dispozitive pirat de control al accesului se întelege: orice dispozitiv neautorizat realizat pentru facilitarea accesului la servicii de programe de televiziune cu acces conditionat.

(9) Scopul comercial se prezuma daca marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de agentii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe.

(10) Nu se pedepseste persoana care, mai înainte de a fi începuta urmarirea penala, denunta autoritatilor competente participarea sa la o asociatie sau întelegere în vederea comiterii uneia din faptele prevazute la alin. (1)-(6), permitând astfel identificarea si tragerea la raspunderea penala a celorlalti participanti.

(11) Persoana care a comis una din faptele prevazute la alin. (1)-(6) si care, în timpul urmaririi penale, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savârsit infractiuni legate de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.

Refuzul cooperarii cu organele competente 
Art. 433. 
- Refuzul de a declara provenienta marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

Punerea la dispozitia publicului a produselor purtatoare de drepturi 
Art. 434.
 - Punerea la dispozitia publicului, fara consimtamântul titularilor de drepturi a produselor purtatoare de drepturi de autor, de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date, astfel încât publicul sa le poata accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 4 ani sau cu zile-amenda.

Reproducerea neautorizata a programelor de calculator 
Art. 435.
 - (1) Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator în oricare din urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare sau transmitere în retea, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 4 ani sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Nerespectarea normelor privind protectia drepturilor patrimoniale de autor si conexe 

Art. 436. - (1) Se pedepsesc cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamântul titularului drepturilor de autor sau a drepturilor conexe:

a) distribuirea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

b) importul pe piata interna a copiilor operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe, realizate cu consimtamântul titularilor;

c) închirierea operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe;

d) comunicarea publica a operelor, altele decât cele muzicale, sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

e) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

f) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

g) realizarea de opere derivate;

h) fixarea, în scop comercial, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.

(2) Prin produse purtatoare de drepturi conexe se întelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele ori propriile emisiuni sau servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune.

(3) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Nerespectarea normelor privind protectia drepturilor nepatrimoniale de autor 

Art. 437. - (1) Fapta persoanei care îsi însuseste, fara drept, calitatea de autor al unei opere sau fapte persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume decât acela decis de autor, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani sau cu zile-amenda.

(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Nerespectarea masurilor tehnice de protectie si a informatiilor privind regimul drepturilor de autor si al drepturilor conexe 

Art. 438. - (1) Fapta persoanei care produce, importa, distribuie sau închiriaza, ofera, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere ori detine în vederea comercializarii, dispozitive ori componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care presteaza servicii care conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie, inclusiv în mediul digital, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda, fapta persoanei care fara a avea consimtamântul titularilor de drepturi:

a) înlatura în scop comercial de pe opere sau alte produse protejate ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabile;

b) distribuie, importa în scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitia publicului, astfel încât sa poata fi accesate, în orice loc si în orice moment ales în mod individual, fara drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate pentru care informatiile existente sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe au fost înlaturate sau modificate fara autorizatie, stiind ca acest lucru permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o infractiune prevazuta în art. 436-437.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 439. 
- Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 425-427, art. 429-432 si art. 434-438.

TITLUL X
DELICTE CONTRA DATELOR SI SISTEMELOR INFORMATICE

CAPITOLUL I
DELICTE CONTRA CONFIDENTIALITATII SI INTEGRITATII DATELOR SI SISTEMELOR INFORMATICE

Accesul ilegal la un sistem informatic 

Art. 440. - (1) Accesul, fara drept, la un sistem informatic se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Fapta prevazuta în alin. (1) savârsita în scopul obtinerii de date informatice se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(3) Daca fapta prevazuta în alin. (1) sau (2) este savârsita prin încalcarea masurilor de securitate, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 12 ani.

Interceptarea ilegala a unei transmisii de date informatice 
Art. 441. 
- (1) Interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care este destinata unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectueaza în cadrul unui sistem informatic se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si interceptarea, fara drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce contine date informatice care nu sunt publice.

Alterarea integritatii datelor informatice 
Art. 442.
 - (1) Fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, fara drept, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani.

(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sanctioneaza si transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.

Perturbarea functionarii sistemelor informatice 
Art. 443. 
- Fapta de a perturba grav, fara drept, functionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, stergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restrictionarea accesului la date informatice se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 15 ani.

Operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice 
Art. 444.
 - (1) Se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 6 ani:

a) fapta de a produce, vinde, importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice alta forma, fara drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul savârsirii uneia din infractiunile prevazute în art. 440-443;

b) fapta de a produce, vinde, importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice alta forma, fara drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau partial la un sistem informatic în scopul savârsirii uneia din infractiunile prevazute în art. 440-443.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si detinerea, fara drept, a unui dispozitiv, program informatic, parola, cod de acces sau data informatica dintre cele prevazute în alin. (1) în scopul savârsirii uneia din infractiunile prevazute în art. 440-443.

CAPITOLUL II
DELICTE INFORMATICE

Falsul informatic 
Art. 445.
 - Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, daca fapta are ca rezultat obtinerea de date necorespunzatoare adevarului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

Frauda informatica 
Art. 446.
 - Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a functionarii unui sistem informatic, în scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani.

CAPITOLUL III

DISPOZITII COMUNE

Sanctionarea tentativei 
Art. 447.
 - Tentativa la delictele prevazute în prezentul titlu se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 448. 
- Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 425-427, art. 429-432 si art. 436-437.

Întelesul unor termeni sau expresii 
Art. 449.
 - (1) În sensul prezentului titlu:

a) prin sistem informatic se întelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relatie functionala, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automata a datelor, cu ajutorul unui program informatic;

b) prin program informatic se întelege un ansamblu de instructiuni care pot fi executate de un sistem informatic în vederea obtinerii unui rezultat determinat;

c) prin date informatice se întelege orice reprezentare a unor fapte, informatii sau concepte într-o forma care poate fi prelucrata printr-un sistem informatic. În aceasta categorie se include si orice program informatic care poate determina realizarea unei functii de catre un sistem informatic;

d) prin masuri de securitate se întelege folosirea unor proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate cu ajutorul carora accesul la un sistem informatic este restrictionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori.

(2) În sensul prezentului titlu, actioneaza fara drept persoana care se afla în una din urmatoarele situatii:

a) nu este autorizata, în temeiul legii sau al unui contract;

b) depaseste limitele autorizarii;

c) nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente sa o acorde, potrivit legii, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfasura cercetari stiintifice sau de a efectua orice alta operatiune într-un sistem informatic.

TITLUL XI
CRIME SI DELICTE CONTRA ECONOMIEI, INDUSTRIEI, COMERTULUI SI REGIMULUI FISCAL

CAPITOLUL I
DELICTE CONTRA VIETII ECONOMICE

Specula cu produse care nu pot face obiectul comertului privat si camata 
Art. 450.
 - (1) Savârsirea uneia din urmatoarele fapte:

a) cumpararea în scop de revânzare a produselor industriale sau agricole care, potrivit legii, nu pot face obiectul comertului privat;

b) cumpararea produselor industriale sau agricole în scop de prelucrare în vederea revânzarii, daca ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit legii, obiectul comertului privat, se pedepsesc cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si urmatoarele fapte:

a) operatiunile de împrumut de bani sau titluri de valoare, efectuate cu titlu profesional de catre persoane neautorizate, direct sau prin acte simulate, daca dobânda stabilita este mai mare decât dobânda prevazuta de lege;

b) operatiunile de împrumut de bani sau titluri de valoare, efectuate de catre persoane neautorizate, direct sau prin acte simulate, daca se stabileste o capitalizare a dobânzii pentru dobânzi datorate pe o perioada mai mica de un an de zile.

Divulgarea secretului economic 
Art. 451.
 - Divulgarea informatiilor secrete de serviciu de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa produca pagube, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

Nerespectarea dispozitiilor privind operatiunile de import si export 
Art. 452. 
- Efectuarea, fara autorizatie, a oricaror acte sau fapte care potrivit dispozitiilor legale, sunt considerate operatiuni de export, import sau tranzit, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

Concurenta neloiala
Art. 453.
 - Fabricarea ori punerea în circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false, precum si aplicarea pe produsele puse în circulatie de mentiuni false privind brevetele de inventii ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Deturnarea de fonduri 
Art. 454.
 - (1) Schimbarea destinatiei fondurilor banesti sau a resurselor materiale, fara respectarea prevederilor legale, daca fapta a cauzat o perturbare a activitatii economico-financiare sau a produs o paguba unei autoritati publice sau unei institutii publice, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate, precum si furnizarea de date eronate la fundamentarea documentatiei prezentate în vederea obtinerii autorizatiei pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi externe, se pedepseste cu închisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(4) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si utilizarea fondurilor în lei si în valuta provenite din contractarea datoriei publice în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate, precum si furnizarea de date eronate la fundamentarea documentatiei prezentate în vederea obtinerii avizelor necesare pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi externe.

Înselaciunea la masuratoare 
Art. 455. 
- Înselarea prin folosirea unui instrument de masurat inexact ori prin folosirea frauduloasa a unui instrument de masurat exact se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

Înselaciunea cu privire la calitatea marfurilor 
Art. 456. 
- (1) Falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând ca sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) Daca marfurile sau produsele au devenit prin falsificare sau substituire vatamatoare sanatatii, sunt aplicabile dispozitiile art. 391 alin. (2).

(3) Falsificarea ori substituirea de materii prime sau materiale folosite la fabricarea sau prepararea bunurilor alimentare, precum si livrarea acestora cunoscând ca au fost fabricate ori preparate din materii prime sau materiale falsificate ori substituite se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. (1).

(4) Daca prin falsificarea sau substituirea materiilor prime ori a materialelor, bunurile alimentare au devenit vatamatoare sanatatii, pedeapsa este cea prevazuta în art. 391 alin. (1).

Sanctionarea tentativei 
Art. 457. 
- Tentativa la delictele prevazute în art. 455 si art. 456 se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 458
. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 450 si art. 451-456.

CAPITOLUL II
DELICTE CONTRA REGIMULUI FISCAL

Înstrainarea fara drept a participatiilor la capitalul social sau a activelor 
Art. 459. 
- Cesionarea sau înstrainarea de catre administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societati, sub orice forma, a actiunilor, partilor sociale sau activelor fixe ale antrepozitarilor autorizati ori ale unui antrepozitar a carui autorizatie a fost anulata sau revocata conform Codului fiscal, fara a fi adusa la cunostinta autoritatii fiscale competente cu cel putin 60 de zile înainte de realizarea acestei operatiuni, în vederea efectuarii controlului financiar-fiscal, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani.

Nerespectarea regimului fiscal al alcoolului 
Art. 460. 
- Savârsirea uneia din urmatoarele fapte de catre administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societati:

a) achizitionarea de alcool etilic si de distilate de la alti furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati de astfel de produse potrivit Codului fiscal;

b) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteza si a alcoolului tehnic ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice de orice fel, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

Nerespectarea regimului fiscal al uleiurilor minerale 
Art. 461.
 - (1) Savârsirea uneia din urmatoarele fapte de catre administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societati:

a) achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime de la alti furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatori autorizati potrivit Codului fiscal;

b) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiurilor sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85?C, altfel decât direct catre utilizatorii finali, care folosesc aceste produse în scop industrial;

c) comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor uleiuri minerale decât a celor din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor auto care corespund standardelor nationale de calitate, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Livrarea de uleiuri minerale de catre antrepozitarii autorizati pentru productie, fara prezentarea catre cumparatorul persoana juridica a documentelor de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

Sanctionarea tentativei 
Art. 462.
 - Tentativa la delictele prevazute în art. 459-461 se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 
Art. 463.
 - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în art. 459-461.

CAPITOLUL III
CRIME SI DELICTE CONTRA ÎNCREDERII PUBLICE

Falsificarea de monede sau de alte valori 
Art. 464.
 - (1) Falsificarea de moneda metalica, moneda de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea platilor, instrumente de plata electronica, emise de institutii de credit competente sau falsificarea oricaror alte titluri ori valori asemanatoare se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea în circulatie, în orice mod, a valorilor falsificate aratate în alin. (1) sau detinerea lor în vederea punerii în circulatie.

(3) Daca faptele prevazute în alin. (1) si (2) ar fi putut cauza o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au cauzat o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Falsificarea de timbre, marci sau de bilete de transport 

Art. 465. - Falsificarea de timbre, marci postale, plicuri postale, carti postale, bilete ori foi de calatorie sau transport, cupoane raspuns international, ori punerea în circulatie a unor astfel de valori falsificate se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

Falsificarea de valori straine

Art. 466. - Dispozitiile cuprinse în prezentul capitol se aplica si în cazul când infractiunea priveste monede sau timbre ale altor state ori alte valori straine.

Detinerea de instrumente în vederea falsificarii de valori 

Art. 467. - Fabricarea ori detinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate în art. 464-466 se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

Falsificarea instrumentelor oficiale 

Art. 468. - Falsificarea unui sigiliu, a unei stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc autoritatile sau institutiile publice se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 4 ani sau cu zile-amenda.

Folosirea instrumentelor oficiale false 

Art. 469. - (1) Folosirea instrumentelor false aratate în art. 468 se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza folosirea fara drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tarii.

Falsul material în înscrisuri oficiale 

Art. 470. - (1) Falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natura sa produca consecinte juridice, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 4 ani.

(2) Falsul prevazut în alin. (1), savârsit de un functionar în exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(3) Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale, biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.

Falsul intelectual 

Art. 471. - Falsificarea unui înscris oficial, cu prilejul întocmirii acestuia, de catre un functionar aflat în exercitiul atributiilor de serviciu sau de o persoana care exercita un serviciu de interes public, prin atestarea unor fapte sau împrejurari necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu intentie de a insera unele date sau împrejurari, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

Falsul în înscrisuri sub semnatura privata 

Art. 472. - Falsificarea unui înscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate în art. 470, daca faptuitorul foloseste înscrisul falsificat ori îl încredinteaza altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinte juridice se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Uzul de fals 

Art. 473. - Folosirea unui înscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscând ca este fals, în vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 4 ani, când înscrisul este oficial si cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda, când înscrisul este sub semnatura privata.

Falsul în declaratii 

Art. 474. - Declaratia necorespunzatoare adevarului, facuta unei autoritati sau institutii publice, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile-amenda.

Falsul privind identitatea 

Art. 475. - (1) Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, pentru a induce sau mentine în eroare o autoritate sau institutie publica, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza încredintarea unui înscris care serveste pentru dovedirea starii civile ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit fara drept.

Falsul privind folosirea emblemei Crucea Rosie 

Art. 476. - (1) Folosirea fara drept a emblemei sau denumirii Crucea Rosie ori a unei embleme sau denumiri asimilate acesteia, precum si folosirea oricarui semn sau oricarei denumiri care constituie o imitatie a unei asemenea embleme ori denumiri, daca fapta a cauzat pagube materiale, se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an sau cu zile-amenda.

(2) Daca fapta se savârseste în timp de razboi, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani.

Sanctionarea tentativei 

Art. 477. - Tentativa la delictele prevazute în art. 464, art. 465, art. 468, art. 470, art. 471 si art. 472 se pedepseste.

Sanctionarea persoanei juridice 

Art. 478. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în prezentul capitol.

CAPITOLUL IV
CRIME SI DELICTE CONTRA INTERESELOR FINANCIARE
ALE COMUNITATILOR EUROPENE

Nerespectarea normelor privind obtinerea de fonduri din bugetele Comunitatilor Europene 

Art. 479. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu intentie, datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri.

(3) Daca faptele prevazute în alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Deturnarea de fonduri din bugetele Comunitatilor Europene 

Art. 480. - (1) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obtinut, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. (1).

Diminuarea ilegala a resurselor din bugetele Comunitatilor Europene 

Art. 481. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu intentie, datele cerute potrivit legii, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

(3) Daca faptele prevazute în alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Sanctionarea tentativei 

Art. 482. - Tentativa la delictele prevazute în art. 479-481 se pedepseste.

Neglijenta care prejudiciaza interesele financiare ale Comunitatilor Europene 

Art. 483. - Încalcarea din culpa, de catre director, administrator sau persoana cu atributii de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasa, daca a avut ca rezultat savârsirea uneia dintre infractiunile prevazute în art. 479-481 sau savârsirea unei infractiuni de coruptie ori de spalare a banilor cu privire la fondurile Comunitatilor Europene, de catre o persoana care se afla în subordinea sa si care a actionat în numele respectivului agent economic, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

Sanctionarea persoanei juridice 

Art. 484. - Persoana juridica se sanctioneaza pentru infractiunile prevazute în prezentul capitol.

TITLUL XII
CRIME SI DELICTE CONTRA CAPACITATII DE APARARE A TARII

CAPITOLUL I
CRIME SI DELICTE SAVÂRSITE DE MILITARI

Absenta nejustificata

Art. 485. - (1) Absenta nejustificata de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 ore, dar nu mai mult de 3 zile, a militarului în termen sau a militarului concentrat care are grad egal celui acordat militarului în termen se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an.

(2) Pedeapsa aplicata militarului în termen se executa într-o închisoare militara.

(3) În timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 4 ore dar nu mai mult de 24 ore se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

Dezertarea 
Art. 486.
 - (1) Absenta nejustificata de la unitate sau de la serviciu, care depaseste 3 zile, a oricarui militar se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 7 ani.

(2) În timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 ore, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani.

Încalcarea de consemn 

Art. 487. - (1) Încalcarea regulilor serviciului de garda, de paza, de însotire sau de securitate, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an.

(2) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza si parasirea comenzii sau a oricarui alt post de catre militar.

(3) Încalcarea consemnului de catre santinela aflata în serviciul de garda sau de paza pe lânga depozitele de armament, munitii sau alte materiale explozive, la frontiera ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(4) Faptele prevazute în alin. (1)-(3) savârsite în timp de razboi se pedepsesc cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani.

Insubordonarea 

Art. 488. - (1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani.

(2) Daca fapta este savârsita de un ofiter, de un maistru militar sau subofiter, de un militar angajat, de doi sau mai multi militari împreuna ori în fata trupei adunate sau daca fapta are urmari grave, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(3) În timp de razboi, pedeapsa pentru fapta prevazuta în alin. (1) este închisoarea stricta de la 2 la 7 ani, iar pentru fapta prevazuta în alin. (2), de la 3 la 12 ani.

Lovirea superiorului 

Art. 489. - (1) Lovirea superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani.

(2) În cazul în care cel lovit se gaseste în exercitiul atributiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani.

(3) Daca faptele prevazute în alin. (1)-(2) sunt savârsite în timp de razboi, maximul pedepselor se sporeste cu 2 ani.

Lovirea inferiorului 

Art. 490. - (1) Lovirea inferiorului ori subordonatului de catre superior sau sef se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica în timp de razboi, daca faptele au fost determinate de o necesitate militara.

 

Punerea în miscare a actiunii penale 

Art. 491. - Actiunea penala pentru infractiunile prevazute în art. 485-490 se pune în miscare numai la sesizarea comandantului.

Capitularea 

Art. 492. - Predarea în mâinile inamicului de catre comandant a fortelor armate pe care le comanda, lasarea în mâinile inamicului, distrugerea sau aducerea în starea de neîntrebuintare de catre comandant a mijloacelor de lupta sau a altor mijloace necesare pentru purtarea razboiului, fara ca vreuna dintre acestea sa fi fost determinata de conditiile de lupta, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Parasirea câmpului de lupta
Art. 493. 
- Parasirea câmpului de lupta sau refuzul de a actiona, savârsite în timpul luptei, ori predarea în captivitate sau savârsirea altor asemenea fapte de natura a servi cauzei inamicului, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Zborul neautorizat 
Art. 494. 
- (1) Zborul cu o aeronava apartinând fortelor armate ale statului român, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor, daca prin aceasta se pericliteaza securitatea zborului în spatiul aerian sau a aeronavei, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani.

(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) a cauzat urmari grave, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani, iar daca a cauzat un dezastru, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Parasirea navei 
Art. 495. 
- (1) Parasirea unei nave militare în caz de naufragiu, de catre comandant, mai înainte de a-si fi exercitat pâna la capat îndatoririle de serviciu, precum si de catre orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, fara ordinul comandantului, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Aceeasi fapta savârsita în timp de razboi, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Parasirea comenzii 
Art. 496.
 - (1) Parasirea comenzii de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, în situatii ce ar fi putut periclita nava sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) În cazul în care parasirea comenzii s-a savârsit în timpul luptei, de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, pedeapsa este detentiunea pe viata sau detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Neluarea masurilor necesare în operatiunile navale 
Art. 497.
 - Fapta comandantului unei nave militare sau grupari de nave militare care, fara a fi fost oprit prin vreun ordin sau fara a fi fost împiedicat de misiunea speciala pe care o avea, nu ia masurile necesare sa atace, sa lupte împotriva inamicului, sa ajute o nava a statului român sau a unei tari aliate urmarita de inamic ori angajata în lupta, sau nu ia masurile necesare pentru a distruge un convoi inamic ori nu urmareste navele de razboi sau comerciale ale inamicului se pedepseste cu detentiune pe viata sau detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Coborârea pavilionului 
Art. 498.
 - Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza inamicului, savârsita de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, precum si de catre orice alta persoana ambarcata, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Coliziunea 
Art. 499. 
- (1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oricarei persoane aflate la bordul navei, prin care s-a cauzat, din culpa, o coliziune sau punerea pe uscat a navei, daca fapta a avut ca urmare avarierea grava a navei sau alte urmari grave, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani.

(2) În cazul în care fapta prevazuta în alin. (1) a fost savârsita cu intentie, pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) În timp de razboi, fapta prevazuta în alin. (2) se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu detentiune severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Sanctionarea tentativei 
Art. 500. 
- Tentativa la delictele prevazute în art. 494, art. 495 alin. (1), art. 496 alin. (1) si art. 499 alin. (1) se pedepseste.

Infractiuni privitoare la aeronave
Art. 501. 
- Dispozitiile art. 495-500 se aplica în mod corespunzator si în ce priveste aeronavele militare.

CAPITOLUL II
DELICTE SAVÂRSITE DE MILITARI SI DE CIVILI

Instigarea militarilor la nerespectarea obligatiilor 
Art. 502.
 - (1) Instigarea prin orice mijloace a militarilor de a nu se supune legilor sau de a-si calca juramântul sau obligatiile militare se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si urmatoarele fapte:

a) instigarea militarilor chemati de instanta de judecata sa nu raspunda acestei obligatii;

b) instigarea personalului civil din serviciul armatei de a nu-si îndeplini obligatiile legale de aparare nationala.

Sustragerea de la serviciul militar 

Art. 503. - Fapta persoanei care îsi provoaca vatamari integritatii corporale sau sanatatii, simuleaza o boala sau infirmitate, foloseste înscrisuri false sau orice alte mijloace, în scopul de a se sustrage serviciului militar, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani, iar în timp de razboi, cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani.

Defetismul 
Art. 504.
 - Raspândirea sau publicarea în timp de razboi de zvonuri sau informatii false relative la situatia economica si politica a tarii, la starea morala a populatiei în legatura cu declansarea si mersul razboiului, precum si savârsirea altor asemenea fapte de natura sa slabeasca rezistenta morala a populatiei, se pedepsesc cu închisoare stricta de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Jefuirea celor cazuti pe câmpul de lupta
Art. 505.
 - (1) Jefuirea pe câmpul de lupta a mortilor sau ranitilor se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta prevazuta în alin. (1), care, fara sa fie savârsita pe câmpul de lupta, este urmarea unor operatii de razboi.

Folosirea emblemei Crucea Rosie în timpul operatiilor militare 
Art. 506.
 - Folosirea, fara drept, în timp de razboi si în legatura cu operatiile militare, a emblemei ori denumirii de Crucea Rosie sau a celor asimilate acesteia se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 7 ani.

Sustragerea de la rechizitii militare 
Art. 507.
 - Refuzul nejustificat de a pune la dispozitia fortelor armate bunurile legal rechizitionate, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligatii ori declararea la recensamânt a bunurilor supuse rechizitionarii se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 2 ani sau cu zile-amenda.

(2) În cazul când fapta se savârseste în timp de razboi, pedeapsa este închisoarea stricta de la un an la 5 ani.

CAPITOLUL III
DELICTE SAVÂRSITE DE CIVILI

Sustragerea de la recrutare 

Art. 508. - (1) Sustragerea de la recrutare în timp de pace se pedepseste cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu zile-amenda

(2) Sustragerea de la recrutare în timp de razboi se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

Neprezentarea la încorporare sau concentrare 
Art. 509. 
- (1) Neprezentarea la încorporare sau concentrare în termen de 3 zile de la încunostintare, iar daca termenul de prezentare fixat este mai mare de 3 zile, neprezentarea la acest termen a celui chemat de autoritatea militara se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanctioneaza si neprezentarea celui încorporat sau concentrat la unitatea la care a fost repartizat.

(3) În timp de mobilizare sau de razboi, precum si în caz de chemare urgenta, expres prevazuta în ordinul de chemare, termenele de prezentare sunt cele specificate în ordin. În caz de neprezentare, pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani.

(4) Termenele de prezentare prevazute în alin. (1)-(3) se sporesc cu 10 zile în cazul în care cel chemat se afla în strainatate.

Punerea în miscare a actiunii penale 
Art. 510.
 - Actiunea penala pentru infractiunile prevazute în art. 508 si art. 509 se pune în miscare numai la sesizarea comandantului.

DISPOZITII FINALE

Art. 511. - Dispozitiile din partea generala a acestui cod se aplica si faptelor sanctionate penal prin legi speciale, daca legea nu prevede altfel.

Art. 512. - Prezentul Cod intra în vigoare la un an de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Trascina file per caricare