Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                          SENAT
PROPUNERE LEGISLATIVĂ

Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.1 - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu toate modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează::

1)  Art. 250, alin.(l), pct.1, 3, 4, 5, 7 9, 10, 11, 12, 13, 17,18 si 19 se abrogă

2)  Art. 250, alin.(3) se abrogă.

3)  Art. 257,1 it. b), d), e), f), g), l), m) si r) se abrogă

Art.2 - Prin excepţie de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, eu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei òegi se aplică începănd cu luna calendaristica urmìitoare publicării in Monitorul Oficial al României.

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, eu respectarea prevederilor art.75 şi art.76 alin (l) din Constitutia Romaniei, republicatâ.

Preşe dintele Camerei Deputatilor                                                                                            Preşedintele Senatului 

Roberta Alma Anastase                                                                                                                  Mircea Geoană

Bucureşti..........2010
Nr. .....................şţî 

Trascina file per caricare