Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

(Ligj Nr.7895, datë 27.1.1995)

(I azhornuar)

(Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave)

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

[...]

Neni 11

Ekstradimi

Ekstradimi mund të lejohet vetëm kur është parashikuar shprehimisht në marrëveshjet ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë.

Ekstradimi lejohet kur vepra penale që përbën objektin e kërkesës për ekstradim është e parashikuar si e tillë njëkohësisht si nga ligji shqiptar dhe ai i huaj.

Ekstradimi nuk lejohet:

a) në qoftë se personi që do të ekstradohet është shtetas shqiptar, veç rasteve kur në marrëveshje është parashikuar ndryshe;

b) në qoftë se vepra penale që përbën objektin e kërkesës për ekstradim ka një karakter politik ose ushtarak;

c) kur ka arsye për të dyshuar që personi i kërkuar të ekstradohet do të persekutohet, dënohet ose kërkohet për arsye të bindjeve të tija politike, fetare, kombëtare, racore ose etnike.

d) në qoftë se personi që kërkohet të ekstradohet është gjykuar nga një gjykatë kompetente shqiptare për veprën penale për të cilën kërkohet ekstradimi.

[...]

Neni 50

Rrethanat rënduese

(Ndryshuar shkronja “b”, shtuar shkronja “h” dhe “i” me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 5)

Rëndojnë dënimin rrethanat që vijojnë:

a) Kryerja e veprës i shtyrë nga motive të dobëta;

b) kryerja e veprës për të vënë para përgjegjësisë ose për të fshehur përgjegjësinë penale të një tjetri apo për të shmangur dënimin për një vepër penale tjetër ose për të realizuar, ose për të siguruar për vete a për të tretët fitime pasurore, ose çdo lloj përfitimi tjetër material;

c) kryerja e veprës penale me egërsi dhe mizori;

ç) kryerja e një krimi pas dhënies së një dënimi për një krim të kryer më parë;

d) kryerja e veprimeve që rëndojnë apo shtojnë pasojat e veprës penale;

dh) kryerja e veprës duke shpërdoruar detyrat që burojnë nga një funksion ose shërbim shtetëror apo fetar;

e) kur vepra është kryer kundër fëmijëve, grave shtatzëna ose personave që, për shkaqe të ndryshme, nuk mund të mbrohen;

f) kur vepra është drejtuar ndaj përfaqësuesve të shteteve të tjera;

g) kur vepra është kryer duke përfituar nga marrëdhëniet familjare, të miqësisë, të mikpritjes;

gj) kryerja e veprës penale në bashkëpunim;

h) kryerja e veprës penale më shumë se një herë;

i) kur vepra është kryer duke përdorur armë, municione luftarake, lëndë plasëse, djegëse, helmuese dhe radioaktive.

[...]

PJESA E POSAÇME

KREU I

KRIME KUNDËR NJERËZIMIT

Neni 73

Genocidi

(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 79)

Zbatimi i një plani të paramenduar që synon shkatërrimin tërësisht apo pjesërisht të një grupi nacional, etnik, racial apo fetar i drejtuar kundër anëtarëve të grupit dhe i shoqëruar me veprat që vijojnë, si: vrasje me dashje të anëtarëve të grupit, dëmtime të rënda fizike dhe psikike, vendosja në

kushte jetese të rënda që shkaktojnë shkatërrimin fizik, zbatimi i masave që synojnë pengimin e lindjeve, si dhe transferimi i detyrueshëm i fëmijëve të një grupi në një grup tjetër, dënohet me burgim jo më pak se dhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 74

Krime kundër njerëzimit

(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 8)

Vrasjet, shfarosjet, kthimi në skllevër, internimet dhe dëbimet, si dhe çdo lloj torture ose dhune tjetër njerëzore të kryera, sipas një plani konkret të paramenduar, kundër një grupi të popullsisë civile për motive politike, ideologjike, raciale, etnike e fetare dënohen jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 75

Krimet e luftës

(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 79)

Veprat e kryera nga persona të ndryshëm në kohë lufte, si vrasja, keqtrajtimi ose dëbimi për punë skllavëruese, si dhe për çdo lloj shfrytëzimi tjetër çnjerëzor në dëm të popullsisë civile ose në territor të pushtuar, vrasja ose keqtrajtimi i robërve të luftës, vrasja e pengjeve, shkatërrimi i pasurisë private ose publike, shkatërrimi i qyteteve, komunave ose fshatrave, jo të diktuara nga nevoja ushtarake, dënohet me heqje të lirisë jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.

[...]

Neni 118

Dhunimi i varreve

Dhunimi i varrezave, varreve, nxjerrja e kufomës, si dhe vjedhja e sendeve që mund të ndodhen në to, si dhe çdo veprim tjetër që ul respektin ndaj të vdekurve, dënohen me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.

[...]

SEKSIONI X

VEPRA PENALE KUNDËR LIRISË SË BESIMIT

Neni 131

Pengimi i veprimtarive të organizatave fetare

Ndalimi i veprimtarive të organizatave fetare, si dhe krijimi i pengesave për ushtrimin e lirë të veprimtarive të tyre, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.

Neni 132

Shkatërrimi ose dëmtimi i objekteve të kultit

Shkatërrimi ose dëmtimi me dashje i objekteve të kultit, kur ka shkaktuar humbjen plotësisht ose pjesërisht të vlerave të tyre, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.

Neni 133

Pengimi i ceremonive fetare

Ndalimi ose krijimi i pengesave që u bëhen personave për të marrë pjesë në ceremonitë fetare, si dhe për të shprehur lirisht bindjet fetare, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit. [...]

Neni 138

Vjedhja e veprave të artit e kulturës

Vjedhja e veprave të artit e kulturës dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.

Vjedhja e veprave të artit e kulturës me rëndësi kombëtare dënohet me burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.

Neni 138/a

Trafikimi i veprave të artit dhe kulturës

(Shtuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 39)

Importimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi në kundërshtim me ligjin i veprave të artit dhe të kulturës, me qëllim fitimi material ose çdo përfitim tjetër, dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet.

Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, ose sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

Neni 139

Vjedhja me dhunë

Vjedhja e pasurisë e shoqëruar me përdorim dhune dënohet me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

Neni 140

Vjedhja me armë

(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 40)

Vjedhja e pasurisë, e shoqëruar me mbajtjen pa leje të armëve dhe municioneve luftarake ose me përdorimin e tyre, dënohet me burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.

[...]

Neni 253

Shkelja e barazisë së shtetasve

Kryerja për shkak të detyrës e në ushtrim të saj, nga ana e punonjësit me funksion shtetëror apo në shërbim publik, të dallimeve mbi bazë origjine, seksi, gjendjes shëndetësore, bindjeve fetare, politike, të veprimtarisë sindikale ose për shkak të përkatësisë në një etni, komb, racë apo fe të

caktuar, që konsiston në krijimin e privilegjeve të padrejta ose në refuzimin e një të drejte ose përfitimi që buron nga ligji, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.

[...]

Neni 265

Nxitja e urrejtjes ose grindjeve ndërmjet kombësive, racave dhe feve

Nxitja e urrejtjes dhe e grindjeve raciale, nacionale ose fetare, si dhe përgatitja, përhapja ose ruajtja me qëllim përhapjeje e shkrimeve me përmbajtje të tillë, dënohen me gjobë ose me burgim gjer në dhjetë vjet.

[...]

© G C

Trascina file per caricare

REPUBLIC OF ALBANIA

PEOPLE’S ASSEMBLY

LAW

No. 7895, date 27 January, 1995, amended by Law No. 8204, date 10 April 1997, amended by Law No. 8279, date 15 January 1998, amended by Law No. 8733, date 24 January 2001

CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

In compliance with Article 16 of Law No. 7491, date 29 April 1991 “On the Main Constitutional Provisions,” upon the proposal of the Council of the Ministers,

THE PEOPLE'S ASSEMBLY

OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

DECIDED:

I. GENERAL PART

CHAPTER I

CRIMINAL LAW AND ITS APPLICATION

Article 1

Criminal Law and classification of criminal acts

Criminal law defines the criminal acts, the sentences and other measures taken against the persons who committed them.

Criminal acts are classified into offences and contraventions. The distinction between them is made in the provisions of the Special Part of the present Code.

[...]

Article 11

Extradition

          Extradition may be granted only when explicitly provided for by international treaties where the Republic of Albania is a party.

          Extradition shall be granted when the criminal act which constitutes the object of the request for extradition is provided for as such simultaneously by both Albanian law and foreign law.

          Extradition shall not be granted:

          a) if the person to be extradited is an Albanian citizen, unless otherwise provided for by the treaty;

          b) if the criminal act constituting the object of the request for extradition is of political or military character;

          c) when there is reasonable ground to believe that the person requested to be extradited will be persecuted, punished or  wanted because of his political, religious, national, racial or ethnic beliefs;

          d) if the person requested to be extradited has been tried for the criminal act for which the extradition is demanded by a competent Albanian court.

[...]

Article 50

Aggravating circumstances

         The following circumstances aggravate the punishment:

                  a) When the act committed is based upon weak motives;

                  b) When the act is committed for the purpose of making responsible or hiding the criminal responsibility of a third person, or for avoiding the sentencing for another criminal act;

                  c) When the criminal act is committed savagely and ruthlessly;

                  d) When an offence is committed after a sentence was decided for a previous offence;

                  e) When actions which aggravate or increase the consequences of a criminal act are committed;

                  f) When the act is committed by abusing duties which derive from a state or religious function or service;

                  g) When the act is committed against children, pregnant women, or other people who, for different reasons, cannot protect themselves;

                  h) When the act is directed against representatives of other states;

                  i) When the act is committed by taking advantage of family, friendship, or hospitable relations.

                  j) When the act is committed in collusion.

[...]

CRIMES AGAINST HUMANITY

Article 73

Genocide

         The execution of a premeditated plan aiming at the total or partial destruction of a national, ethnic, racial or religious group directed towards its members, and combined with the following acts, such as: intentionally killing a group's members, serious physical and psychological harm, placement in difficult living conditions which cause physical destruction, applying birth preventing measures, as well as the obligatory transfer of children from one group to another, is sentenced with no less than ten years of imprisonment, or with life imprisonment, or death penalty.

Article 74

Crimes against humanity

         Killing, massacres, slavery, internal exile and deportation, as well as every act of torture or other inhuman violence committed for political, ideological, racial, ethnic and religious reasons, are sentenced with no less than fifteen years of imprisonment, or with life imprisonment, or death penalty.

[...]

Article 118

Desecration of graves

         Desecration of cemeteries, graves, exhumations, as well as theft of items found therein, as well as every other act of disrespect towards the dead, is sentenced to a fine or up to five years of imprisonment.

[...]

SECTION X

CRIMINAL ACTS AGAINST FREEDOM OF RELIGION

Article 131

Obstructing the activities of religious organizations

         Ban on the activity of religious organizations, or creating obstacles for the free exercise of their activities, is sentenced to a fine or to up tp three years of imprisonment.

Article 132

Ruining or damaging places of worship

         Ruining or damaging places of worship, when it has inflicted the partial or total loss of their values, is sentenced to a fine or up to three years of imprisonment.

Article 133

Obstructing religious ceremonies

         Ban or creating obstacles for participating in religious ceremonies, as well as for freely expressing religious beliefs, constitutes criminal contravention and is sentenced to a fine or up to one year of imprisonment.

[...]

Article 253

Denying equality of the citizens

         Discrimination by a worker holding a state function or public service conducted because of his capacity or during its exercise, when the discrimination is based upon origin, sex, health situation, religious or political beliefs, trade-union activity or because of belonging to a particular ethnic group, nation, race or religion, which consists in creating unfair privileges or in refusing a right or benefit deriving by law, is sentenced to a fine or up to five years of imprisonment.

[...]

Article 265

Inciting nationality, racial and religious hatred or conflict

         Inciting nationality, racial and religious hatred or conflict as well as preparing, propagating, or preserving with the intent of propagating, of writings with that content, is sentenced to a fine or to up ten years of imprisonment.

[...]

 

© G C

 

Trascina file per caricare

REPUBBLICA DI ALBANIA 
ASSEMBLEA POPOLARE 
LEGGE 
N. 7895, del 27 gennaio 1995 
SEZIONE X 
REATI CONTRO LA LIBERTÀ DI RELIGIONE


Articolo 11 
Estradizione 

Estradizione può essere concessa solo se espressamente previsto da trattati internazionali cui la Repubblica di Albania è parte. 
L'estradizione deve essere concessa quando l'atto criminale che costituisce l'oggetto della richiesta di estradizione è previsto come tale simultaneamente da entrambi albanesi diritto e legge straniera. 
L'estradizione non deve essere concesso:

a) se la persona che deve essere estradata è un cittadino albanese, se non diversamente previsto dal trattato; 
b) se l'atto criminale che costituisce l'oggetto della richiesta di estradizione è di politiche o di carattere militare; 
c) quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che la persona che ha chiesto di essere estradato saranno perseguitati, puniti o voluto a causa della sua politica, religiosa, nazionale, razziale o etnica credenze; 
 d) se la persona che ha chiesto di essere estradato è stato processato per il reato per il quale l'estradizione viene chiesto da un tribunale competente albanese.


Articolo 50 
Circostanze aggravanti

Le seguenti circostanze aggravare la pena: 
a) Quando l'atto commesso sia basata su motivi deboli; 
b) Quando l'atto si è impegnata ai fini di rendere responsabile o nascondere la responsabilità penale di una terza persona, o per evitare la condanna per un altro reato; 
c) Quando l'atto criminale si è impegnata selvaggiamente e spietatamente; 
d) Quando un reato è commesso dopo una frase, è stato deciso per un precedente reato; 
e) Quando le azioni che aggravano o aumentare le conseguenze di un atto criminale si sono impegnati; 
f) Qualora l'atto si è impegnata abusando di doveri che derivano da uno stato o funzione religiosa o del servizio; 
g) Quando l'atto si è impegnata nei confronti dei bambini, donne incinte, o altre persone che, per varie ragioni, non può proteggere se stessi; 
h) quando l'atto è diretto contro i rappresentanti di altri Stati; 
i) quando l'atto si è impegnata usufruendo di famiglia, l'amicizia, o relazioni ospitale. 
j) quando l'atto si è impegnata in collusione.

 

CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ


Articolo 73 
Genocidio 

L'esecuzione di un piano premeditato che mira ad distruzione totale o parziale di una nazionale, etnico, razziale o religioso gruppo orientato verso i suoi membri, e combinate con i seguenti atti, come ad esempio: l'uccisione intenzionale di un gruppo di membri, gravi fisica e psicologica danno, collocamento in difficili condizioni di vita che sono causa di distruzione fisica, applicando misure di prevenzione della nascita, come pure l'obbligo di trasferimento dei bambini da un gruppo ad un altro, è condannato a non meno di dieci anni di reclusione, o con l'ergastolo o pena di morte. 


Articolo 74 
Crimini contro l'umanità 

L'abbattimento, massacri, la schiavitù, interno esilio e la deportazione, così come ogni atto di tortura o di altre disumane violenze commesse per la politica, ideologica, razziale, etnica e religiosa motivi, sono condannati a non meno di quindici anni di reclusione, o con l'ergastolo , O pena di morte. 


Articolo 118 
Profanazione di tombe 

Profanazione dei cimiteri, dei sepolcri, exhumations, così come il furto di oggetti trovati, nonché ogni altro atto di mancanza di rispetto verso i morti, è condannato a una multa o fino a cinque anni di reclusione. 


Articolo 131 
Ostacolare le attività delle organizzazioni religiose 

Divieto di attività delle organizzazioni religiose, o creare ostacoli per il libero esercizio della loro attività, è condannato a una multa o tp fino a tre anni di reclusione. 


Articolo 132 
Rovinare o danneggiare i luoghi di culto 

Rovinare o danneggiare i luoghi di culto, quando ha inflitto la parziale o totale perdita dei loro valori, è condannato a una multa o fino a tre anni di reclusione. 


Articolo 133 
Ostacolare le cerimonie religiose 

Divieto o creare ostacoli per la partecipazione alle cerimonie religiose, come pure per esprimere liberamente le convinzioni religiose, costituisce violazione penale ed è condannato a una multa o fino a un anno di reclusione. 


Articolo 253 
Negando l'uguaglianza dei cittadini 

La discriminazione di un lavoratore in possesso di un Stato funzione o servizio pubblico condotto a causa della sua capacità o durante il suo esercizio, quando la discriminazione è basata su origine, sesso, situazione sanitaria, religiose o politiche, sindacali o perché l'attività di appartenenza a un particolare etnia, nazione, razza o religione, che consiste nella creazione di privilegi o sleali nel rifiuto di un diritto o beneficio derivante dalla legge, è condannato a una multa o fino a cinque anni di reclusione.

Articolo 265 
Che incitano alla nazionalità, razza e all'odio religioso o di conflitto

Che incitano alla nazionalità, razza e all'odio religioso o di conflitto, nonché la preparazione, la propagazione, la conservazione o con l'intento di propagazione, di scritti che con i contenuti, è condannato a una multa o fino a dieci anni di reclusione.

Trascina file per caricare