Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Karistusseadustik

(Vastu võetud 6. juunil 2001. a.RT I 2001, 61, 364; terviktekst RT I 2002, 86, 504),

jõustunud 1. septembril 2002. a., muudetud järgmiste seadustega:

28.06.2004 jõust.01.08.2004 - RT I 2004, 56, 401;

28.06.2004 jõust.01.07.2004 - RT I 2004, 54, 387;

19.05.2004 jõust.01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329;

28.01.2004 jõust.14.02.2004 - RT I 2004, 7, 40;

18.12.2003 jõust.01.01.2004 - RT I 2003, 90, 601;

17.12.2003 jõust.01.01.2004 - RT I 2003, 83, 557;

18.12.2002 jõust.23.01.2003 - RT I 2003, 4, 22;

04.12.2002 jõust.02.01.2003 - RT I 2002, 105, 612.

[…]

§ 90. Genotsiid

Rahvusliku, etnilise, rassilise, usulise, okupatsioonirežiimile vastupanu osutava või muu sotsiaalse grupi liikme tapmise, piinamise, talle tervisekahjustuse tekitamise, sellises grupis laste sündi takistavate sunnimeetmete rakendamise või sealt laste vägivaldse äravõtmise eest eesmärgiga hävitada grupp täielikult või osaliselt, samuti grupi liikmete asetamise eest elamistingimustesse, mis on põhjustanud grupi osalise või täieliku hävimise ohu, – karistatakse kümne- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

[…]

§ 102. Kaitstud isiku vastane rünne

Nõuetekohaseid eraldusmärke kandva meditsiiniüksuse liikme või muu haigete või haavatute eest hoolitseva isiku, vaimuliku, sõjategevuse piirkonnas oma kohustusi täitva humanitaarorganisatsiooni esindaja, tsiviilkaitsetöötaja, parlamentääri või teda saatva isiku tapmise, piinamise, talle tervisekahjustuse tekitamise või tema pantvangi võtmise eest – karistatakse kuue- kuni viieteistaastase vangistusega.

[…]

§ 107. Kultuuriväärtuste vastu suunatud rünne

Kultuurimälestise, kiriku või muu religioosse tähendusega ehitise või objekti, kunsti- või teadusteose, kultuuriväärtusega arhiivi, raamatukogu, muuseumi või teaduslike kollektsioonide, mida ei kasutata sõjalisel otstarbel, hävitamise, kahjustamise või ebaseadusliku omastamise eest – karistatakse rahalise karistuse või ühe- kuni viieaastase vangistusega.

[…]

10. peatükk

Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod

1. jagu

Süüteod võrdõiguslikkuse vastu

§ 151. Sotsiaalse vaenu õhutamine

Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele või vägivallale seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundiga, – karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:

1) vähemalt teist korda või

2) kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(19.05.2004 jõust.01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329)

§ 152. Võrdõiguslikkuse rikkumine

Inimese õiguste ebaseadusliku piiramise või inimesele ebaseaduslike eeliste andmise eest tema rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundi alusel – karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:

1) vähemalt teist korda või

2) kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele, – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(19.05.2004 jõust.01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329)

[…]

2. jagu

Põhivabaduste rikkumised

§ 154. Usuvabaduse rikkumine

Usulisse ühendusse kuulumise või usutalituse täitmise takistamise eest, välja arvatud juhul, kui usulisse ühendusse kuulumine või usutalituse täitmine kahjustab kõlblust, teiste inimeste õigusi või tervist või rikub avalikku korda, – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

[…]

§ 155. Usulisse ühendusse või erakonda astuma ja selle liikmeks olema sundimine

(18.12.2003 jõust.01.01.2004 - RT I 2003, 90, 601)

Usulisse ühendusse või erakonda astuma või selle liikmeks olema sundimise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(18.12.2003 jõust.01.01.2004 - RT I 2003, 90, 601)

 

© G C

Trascina file per caricare

Penal Code Estonia

(Passed 6 June 2001, RT1 I 2001, 61, 364; consolidated text RT I 2002, 86, 504, entered into force 1 September 2002)

[…]

§ 90. Genocide

A person who, with the intention to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, a group resisting occupation or any other social group, kills or tortures members of the group, causes health damage to members of the group, imposes coercive measures preventing childbirth within the group or forcibly transfers children of the group, or subjects members of such group to living conditions which have caused danger for the total or partial physical destruction of the group, shall be punished by 10 to 20 years’ imprisonment or life imprisonment.

[…]

§ 102. Attacks against protected persons

A person who kills, tortures, causes health damage to or takes hostage a member of a medical unit with proper distinguishing marks, or any other person attending to sick or wounded persons, a minister of religion, a representative of an humanitarian organisation performing his or her duties in a war zone, a civil-defence worker, a member of a parliament, or a person accompanying such person, shall be punished by 6 to 15 years’ imprisonment.

[…]

§ 107. Attacks against cultural property

Destruction, damaging or illegal appropriation of a cultural monument, church or other structure or object of religious significance, a work of art or science, an archive of cultural value, a library, museum or scientific collection not used for military purposes is punishable by a pecuniary punishment or 1 to 5 years’ imprisonment.

[…]

Chapter 10

Offences Against Political and Civil Rights

Division 1

Offences Against Equality

§ 151. Incitement of hatred

(1) Activities which publicly incite to hatred, violence or discrimination on the basis of nationality, race, colour, sex, language, origin, religion, sexual orientation, political opinion, or financial or social status if this results in danger to the life, health or property of a person are punishable by a fine of up to 300 fine units or by detention.

(2) Same act, if

1) if it causes the death of a person or results in damage to health or other serious consequences, or

2) it was committed by a person who has previously been punished by such act, or

3) it was committed by a criminal organisation, - is punishable by pecuniary punishment or up to 3 years’ imprisonment.

(3) An act provided for in subsection (1) of this section, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 50 000 kroons.

(4) An act provided for in subsection (2) of this section, if committed by a legal person, is punishable by a pecuniary punishment.

(14.06.2006 entered into force 16.07.2006 - RT I 2006, 31, 234)

(2) The same act, if committed:

1) at least twice, or

2) significant damage is thereby caused to the rights or interests of another person protected by law or to public interests, is punishable by a pecuniary punishment or up to 3 years’ imprisonment.

(19.05.2004 entered into force 01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329)

§ 152. Violation of equality

(1) Unlawful restriction of the rights of a person or granting of unlawful preferences to a person on the basis of his or her nationality, race, colour, sex, language, origin, religion, sexual orientation, political opinion, financial or social status is punishable by a fine of up to 300 fine units or by detention.

(14.06.2006 entered into force 16.07.2006 - RT I 2006, 31, 234)

(2) The same act, if committed:

1) at least twice, or

2) significant damage is thereby caused to the rights or interests of another person protected by law or to public interests, is punishable by a pecuniary punishment or up to one year of imprisonment.

(19.05.2004 entered into force 01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329)

[…]

Division 2

Violation of Fundamental Freedoms

§ 154. Violation of freedom of religion

A person who interferes with the religious affiliation or religious practices of a person, unless the religious affiliation or practices are detrimental to the morals, rights or health of other people or violate public order, shall be punished by a pecuniary punishment or up to one year of imprisonment.

[…]

§ 155. Compelling person to join or retain membership of religious association or political party

(18.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 90, 601)

Compelling a person to join or be a member of a religious association or a political party is punishable by a pecuniary punishment or up to one year of imprisonment.

(18.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 90, 601)

 

© G C

 

Trascina file per caricare