Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обн. ДВ. бр.84 от 21 Октмври 2005г., изм. ДВ. бр.89 от 8 Ноември 2005г., попр. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2006г.

 

 

Чл. 107. Дирекция "Етнически и демографски въпроси":

1. осигурява информация и анализи за състоянието на междуетническите отношения и демографските процеси в страната;

2. осигурява разработването на проекти на стратегии и програми за осъществяване на правителствената политика по отношение на демографското развитие, както и в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на лицата, принадлежащи към етнически малцинства, и тяхната интеграция в обществото;

3. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове във връзка с междуетническите отношения, защитата на правата на лицата, принадлежащи към етнически малцинства, и тяхната интеграция в обществото;

4. участва в разработването, изпълнението и координирането на международни проекти и програми, включително проекти, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове и програмите на Европейския съюз, отнасящи се до междуетническите отношения и интеграцията на лицата, принадлежащи към етнически малцинства, в обществото и демографското развитие;

5. осъществява координация и текущ контрол по изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и на други програми, насочени към равноправно интегриране в обществото на лица, които се намират в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства;

6. осигурява организационно и технически работата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси, като подпомага председателя на съвета във връзка с осъществяването на правомощията му;

7. съдейства за сътрудничеството и координацията между сдруженията с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, други сдружения с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и/или на демографското развитие, и държавните органи;

8. подпомага дейността на сдруженията с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, както и на други сдружения с нестопанска цел при осъществяването на проекти в областта на междуетническите отношения и за съхраняването и развитието на културата и самобитността на етническите малцинства;

9. подготвя становища по внесени в Министерския съвет материали и проекти на актове във връзка с демографските процеси, както и с междуетническите отношения, защитата на правата на лицата, принадлежащи към етнически малцинства, и тяхната интеграция в обществото;

10. осигурява методическа помощ на областните управители, на областните съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси, на експертите в областните администрации, на които е възложено да работят по етническите и демографските въпроси, и на кметовете на общини и на техните администрации в областта на сътрудничеството по етническите и демографските въпроси;

11. осъществява контакти и координационни връзки с аналогични административни звена в чужбина, както и с международни организации, имащи за предмет на дейност демографските процеси, както и защитата на лицата, принадлежащи към етнически, религиозни и езикови малцинства, и междуетническите отношения;

12. организира издаването на периодичен бюлетин на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси и поддържа страница в интернет.

Trascina file per caricare

Regolamento sulla struttura del Consiglio dei ministri e sul suo funzionamento

Riformato  G. U. n. 84 del 21 ott. 2005; riformato G. U. n. 89 del 8 nov. 2005; riformato G. U. n. 92 del 18 nov. 2005; riformato G. U. 2 marzo 2006.

Art. 107. Direzione, “domande demografiche e etniche”.

 1. Provvede a raccogliere informazioni e analisi che riguardano i rapporti tra i gruppi etnici e demografici del paese.
 2. Predispone e mette in funzione progetti e programmi che riguardano la politica governativa a relativa alla crescita demografica, i rapporti etnici, la difesa dei diritti delle persone che appartengono ai diversi gruppi etnici e la loro integrazione.
 3. Predispone progetti e atti normativi concernenti i rapporti con gruppi etnici, la difesa dei diritti delle persone che appartengono ai diversi gruppi etnici e la loro integrazione.
 4. Partecipa e provvede al coordinamento di progetti internazionali e programmi della comunità europea che riguardano i rapporti tra i gruppi etnici e la crescita demografica
 5. Realizza il progetto che riguarda l’integrazione e l’uguaglianza dei Room nella comunità bulgara e in rapporto agli altri gruppi etnici.
 6. Provvede a organizzare il lavoro tecnico del Consiglio Nazionale per la collaborazione con i gruppi etnici e per le attività demografiche, e fornisce aiuto per la realizzazione dei loro diritti.
 7.  Collabora con le associazioni senza fini di lucro che si occupano dei gruppi etnici
 8. Fornisce aiuto per la protezione e lo sviluppo dei gruppi etnici e la conservazione delle loro tradizioni
 9. Prepara progetti, atti normativi programmi e materiali da sottoporre al Consiglio dei Ministri, che riguardano i rapporti con i gruppi etnici e demografici, la difesa dei diritti delle persone e la loro integrazione sociale.
 10. Aiuta i Comuni e i sindaci relativamente ai rapporti con i gruppi etnici e demografici e a collaborare tra loro
 11. Mantiene rapporti con organizzazioni internazionali che hanno per oggetto della loro attività i rapporti demografici, la difesa delle persone che appartengono a gruppi religiosi e etnici diversi.
 12. […]

 

Trad.

Kristina Petrova

Trascina file per caricare