Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 25 АПРИЛ 1991 Г.

 Обн. ДВ. бр.34 от 30 Април 1991г., изм. ДВ. бр.60 от 26 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.80 от 27 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.34 от 24 Април 1992г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 1992г., изм. ДВ. бр.8 от 29 Януари 1993г., изм. ДВ. бр.30 от 9 Април 1993г., изм. ДВ. бр.72 от 24 Август 1993г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.100 от 6 Декември 1994г., попр. ДВ. бр.103 от 16 Декември 1994г., доп. ДВ. бр.5 от 13 Януари 1995г., доп. ДВ. бр.48 от 26 Май 1995г., изм. ДВ. бр.95 от 27 Октомври 1995г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 1997г., изм. ДВ. бр.57 от 18 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.61 от 31 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.112 от 28 Ноември 1997г., изм. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.18 от 13 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.18 от 26 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.41 от 26 Април 2001г., изм. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2004г.

[…]

Глава трета.

ЗЕМЯ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ И ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (Загл. изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)

[…]

Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Възстановява се правото на собственост върху земеделските земи, отнети от Българската православна църква и другите религиозни общности, от кооперации и от други организации по тяхно искане, освен ако са законно застроени след отнемането им със сгради, които нямат земеделско предназначение или с тях са оземлени граждани. В тези случаи на съответните организации се предоставя равностоен имот от държавния или общинския поземлен фонд. При липса на такава земя обезщетяването на собствениците се извършва с поименни компенсационни бонове.

[…]

§ 54. (1) Започнатите до влизането в сила на ЗКИР (31 декември 2000 г.) производства по изработване, приемане и съобщаване на заинтересуваните на плановете по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ и чл. 13а, ал. 1 от правилника се приключват по реда на § 6 и 7 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 71 от 2001 г.).

(2) Започнатите производства след датата по ал. 1 се довършват по реда на правилника.

Trascina file per caricare

REGULATION FOR IMPLEMENTATION OF THE LAW OF OWNERSHIP AND USE OF THE FARM LANDS

APPROVED WITH DECREE No 74 OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF APRIL 25, 1991

 Prom. SG. 34/30 Apr 1991, amend. SG. 60/26 Jul 1991, amend. SG. 80/27 Sep 1991, amend. SG. 34/24 Apr 1992, amend. SG. 92/13 Nov 1992, amend. SG. 8/29 Jan 1993, amend. SG. 30/9 Apr 1993, amend. SG. 72/24 Aug 1993, amend. SG. 2/7 Jan 1994, amend. SG. 100/6 Dec 1994, corr. SG. 103/16 Dec 1994, suppl. SG. 5/13 Jan 1995, suppl. SG. 48/26 May 1995, amend. SG. 95/27 Oct 1995, amend. SG. 28/4 Apr 1997, amend. SG. 57/18 Jul 1997, amend. SG. 61/31 Jul 1997, amend. SG. 112/28 Nov 1997, amend. SG. 122/19 Dec 1997, amend. SG. 18/13 Feb 1998, amend. SG. 18/26 Feb 1999, amend. SG. 113/28 Dec 1999, amend. SG. 41/26 Apr 2001, amend. SG. 44/8 May 2001, amend. SG. 31/4 Apr 2003, amend. SG. 69/6 Aug 2004, amend. SG. 86/1 Oct 2004

[…]

Chapter three.

LAND OF THE STATE, THE MUNICIPALITIES AND OTHER CORPORATE BODIES (title amend. SG 122/97)

[…]

Art. 47a. (new – SG 34/92, amend. SG 113/99) The right of ownership in the farm lands, divested from the Bulgarian Orthodox Church and the other religious communities, co-operations and other organisation shall be restored upon their request unless they are lawfully built up after divesting with buildings with no agricultural designation or they have been conceded to citizens. In these cases to the respective organisations shall be conceded equal property from the state or the municipal land entirety. Upon lack of such land the indemnification of the owners shall be implemented with personal compensation vouchers.

[…]

§ 54. (1) The procedures for working out, approval and announcement to the interested of the plans of § 4j, para 1 of LOUFL and art. 13a, para 1 of the regulation, tarted till the LCPR enters into force (December 31, 2000) shall be finished by the order of § 6 and 7 of Ordinance No 14 of 2001 for the content, the creating and the maintenance of the cadastral map and the cadastral registers (SG 71/00).

(2) The procedures, started after the date of para 1, shall be finished by the order of the regulation.

Trascina file per caricare