Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

STRUCTURAL REGULATIONS OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Prom. SG. 76/29 Aug 2003, amend. SG. 25/26 Mar 2004, amend. SG. 34/27 Apr 2004, amend. SG. 56/29 Jun 2004, amend. SG. 58/15 Jul 2005

[…]

Section V.

Specialised administration

[…]

Art. 36. (1) Directorate "Consular relations" shall assist the Minister in conducting the foreign policy of the Republic of Bulgaria in the field of the consular relations, the implementation of the consular functions, the consular servicing of Bulgarian and foreign individuals and corporate bodies, the regime for entering and stay of foreigners, the preparation and the updating of the normative base for consular issues and for the accession of the country to the European "Zone of freedom, security and justice".

(2) Directorate "Consular relations" shall:

1. provide diplomatic protection of the interests of the Bulgarian state in its relations with other states and with the international government organisations;

2. provide diplomatic and judicial defence of the rights of the Bulgarian citizens and corporate bodies abroad;

3. provide the consular servicing of Bulgarian and foreign individuals and corporate bodies and implement the regime for entering and stay of foreigners in the country;

4. assist the protection of the rights and the legal interests of the Bulgarians, living outside the Republic of Bulgaria, the establishment and the activity of their organisations, aiming at the preservation and the development of the Bulgarian language, cultural and religious tradition and assist the Bulgarian Orthodox Church in carrying out its functions abroad;

5. undertake diplomatic actions for protection of the Bulgarian state properties, possessions, cultural - historic heritage and monuments abroad;

6. render assistance to the activity of the Bulgarian institutes abroad in the field of science, education, culture and information;

7. prepare drafts, make proposals and give statements about drafts of normative acts, regulating consular issues and issues of the sphere "Justice and internal affairs" in the process of approximation of the Bulgarian legislation with the legislation of the European Union;

8. work out the main directives, carry out methodological management and give practical instructions for the work of the consular offices at the Bulgarian diplomatic representations;

9. carry out interaction with the competent departments and institutions in the country for conducting unified and lawful activity for the consular issues and, in particular, the applying of the visa regime, for the border pass control and for the counteraction to the illegal migration and fight against the cross-border crime;

[…]
Trascina file per caricare

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.76 от 29 Август 2003г., изм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2004г., изм. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004г., изм. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г.

Следващи редакции: отм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2006г.

[…]

Раздел V.

Специализирана администрация

[…]

Чл. 36. (1) Дирекция "Консулски отношения" подпомага министъра при провеждането на външната политика на Република България в областта на консулските отношения, осъществяването на консулските функции, консулското обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица, режима за влизане и пребиваване на чужденци, изготвянето и осъвременяването на нормативната база по консулски въпроси и за присъединяването на страната към европейската "Зона на свобода, сигурност и правосъдие".

(2) Дирекция "Консулски отношения":

1. осъществява дипломатическа защита на интересите на българската държава в отношенията й с други държави и с международни правителствени организации;

2. осъществява дипломатическа и юридическа защита на правата на българските граждани и юридически лица в чужбина;

3. осъществява консулското обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица и прилага режима за влизане и пребиваване на чужденци в страната;

4. съдейства за защита на правата и законните интереси на българите, живеещи извън Република България, за учредяването и дейността на техни организации, насочена към съхраняване и развитие на българската езикова, културна и религиозна традиция, и подпомага Българската православна църква при осъществяването на функциите й зад граница;

5. предприема дипломатически действия за опазване на българските държавни имоти, имущество, културно-историческо наследство и паметници в чужбина;

6. оказва съдействие на българските институти в чужбина в областта на науката, образованието, културата и информацията;

7. изготвя проекти, прави предложения и дава становища по проекти на нормативни актове, регламентиращи консулски въпроси и въпроси от областта "Правосъдие и вътрешни работи" в процеса на уеднаквяването на българското законодателство със законодателството на ЕС;

8. изготвя главните направления, осъществява методическо ръководство и дава практически указания за работата на консулските служби към българските дипломатически представителства;

9. осъществява взаимодействие с компетентните ведомства и институции в страната за провеждане на единна и законосъобразна дейност по консулските въпроси и по-специално по прилагането на визовия режим, на граничния пропускателен контрол и за противодействие на нелегалната миграция и борба с трансграничната престъпност.

[…]
Trascina file per caricare