Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 25 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обн. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., изм. ДВ. бр.97 от 2 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:

 

[…]

 

 

6. Постановление № 125 на Министерския съвет от 1990 г. за закриване на Комитета по въпросите на Българската православна църква и на религиозните култове и за образуване на Дирекция по вероизповеданията (обн., ДВ, бр. 100 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 14 и 77 от 1994 г.).

7. Постановление № 192 на Министерския съвет от 1994 г. за преобразуване на Дирекцията по вероизповеданията и за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 1990 г. за закриване на Комитета по въпросите на Българската православна църква и на религиозните култове и за образуване на Дирекция по вероизповеданията (ДВ, бр. 77 от 1994 г.).

 

[…]

 

Отм. - ДВ, бр. 26 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г., в сила от 01.01.2000 г.

Trascina file per caricare

DECREE NO 209 OF NOVEMBER 25, 1999 FOR ADOPTING STRUCTURAL REGULATIONS OF THE COUNCIL OF MINISTERS AND ITS ADMINISTRATION

Prom. SG. 103/30 Nov 1999, amend. SG. 4/14 Jan 2000, amend. SG. 12/11 Feb 2000, amend. SG. 16/25 Feb 2000, amend. SG. 26/29 Mar 2000, amend. SG. 44/8 May 2001, amend. SG. 54/31 May 2002, amend. SG. 97/2 Nov 2004, amend. SG. 83/18 Oct 2005

[…]

Transitional and concluding provisions

§ 1. Revoked are:

6. Decree No 125 of the Council of Ministers of 1990 for closing down the Committee for the Bulgarian Orthodox Church and the religious cults and for establishing Directorate for the religions (prom., SG, No 100 of 1990; amend., and suppl. No 14 and 77 of 1994).

7. Decree No 192 of the Council of Ministers of 1994 for transformation of the Directorate for the religions and for amendment of Decree No 125 of the Council of Ministers of 1990 for closing down the Committee for the Bulgarian Orthodox Church and for the religious cults and for establishing Directorate for the religions (SG, No 77 of 1994).

 […]

 § 6. The decree shall enter into force on January 1, 2000, and § 2, item 6 shall enter into force on March 1, 2000.

Trascina file per caricare