Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

MBI CFUQIZIMIN E DISA DEKRETEVE

(Dekret Nr.4337, datë 13.11.1967)

Në mbështetje të nenit 58, pika 6, të Kushtetutës;

Me propozimin e qeverisë;

PRESIDIUMI I KUVENDIT POPULLOR I

REPUBLIKËS POPULLORE TË SHQIPËRISË

VENDOSI

Neni 1

Dekreti Nr. 743 datë 26.11.1949 "Mbi komunitetet fetare", siç është ndryshuar me dekretin Nr. 3660 datë 10.4.1943; dekreti nr. 1064 datë 4.5.1950 "Mbi aprovimin e statutit të komunitetit mysliman shqiptarë"; dekreti Nr. 1065 datë 4.5.1950 "Mbi aprovimin e statutit të kishës autoqefale të Shqipërisë"; dekreti Nr.1066 datë 4.5.1950 "Mbi aprovimin e statutit të komunitetit bektashian shqiptarë"; dekreti nr.1322 datë 30.7.1951 "Mbi aprovimin e statutit të kishës katolike të Shqipërisë", çfuqizohen.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

PËR PRESIDIUMIN E KUVENDIT POPULLOR

TË REPUBLIKËS POPULLORE TË SHQIPËRISË

SEKRETARI                                                                                 KRYETARI

Bilbil Klosi                                                                                Haxhi Lleshi

 

©GC

Trascina file per caricare