Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Capo II  

Dei delitti contro la libertà religiosa e di coscienza

 

Art. 140. - Coloro che, col fine di minare la pace dello Stato usano come mezzo la fede o i simboli di una fede, cosi come coloro che con lo stesso fine incitano i sentimenti religiosi, vengono puniti con la reclusione da tre mesi a tre anni e con una multa grave da cento fino a mille fr. d’oro.

Art. 155. - Chiunque al fine di offendere uno dei culti onorati dallo Stato, impedisce o turba l’esercizio di funzioni o cerimonie religiose è punito con il carcere fino tre mesi e con la multa da 50 fino a 500 monete d’oro. Se il fatto è commesso con violenza, minaccia o ingiuria, il reo è punito con la reclusione da 3 mesi a 30 mesi e con la multa da 100 fino a 1500 monete d’oro.

Art. 156. - Chiunque al fine di offendere uno dei culti onorati dallo Stato, vilipende pubblicamente colui che lo professa, a querela della parte offesa, è punito con il carcere fino a tre mesi oppure con la multa da 100 a 3000 monete d’oro.

Art.157. - Chiunque al fine di offendere uno dei culti onorati dallo Stato, distrugge, danneggia,  o in altro modo vilipende in un luogo pubblico cose destinate al culto, è punito con la reclusione in carcere da 10 giorno fino a due mesi e con la multa fino a 300 monete d’oro.  Nel caso in cui si tratti di un offesa commessa durante l’esercizio di un culto o con violenza contro un ministro di culto nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con il carcere da uno a sei mesi e con la multa da 100 a 1000 monete d’oro.

Art. 158. - Chiunque, nei luoghi destinati al culto oppure nei cimiteri, distrugge o sfigura le statue, i dipinti le iscrizioni o i sepolcri, è punito con il carcere da un mese fino a un anno e con la multa fino a 500 monete d’oro.

Art. 159. - Chiunque, commettendo atti di vilipendio su un cadavere umano o sopra le sue ceneri, con il fine di ingiuria o altro fine illecito, sottrae per intero o in parte il cadavere o le ceneri e ne viola in qualsiasi modo il sepolcro o l’urna,  è punito con il carcere da 1 fino a 6 mesi e con la multa fino a 1000 monete d’oro. 

Al di fuori dei casi sopra descritti, chiunque toglie del tutto o in parte, oppure senza autorizzazione, disseppellisce un cadavere umano o ne sottrae le ceneri, è punito con il carcere fino ad un mese e con la multa fino a 300 monete d’oro. 

 Se il fatto è commesso dalla persona preposta o addetta alla custodia del cimitero o ad altri luoghi di sepoltura, o alla quale siano affidati il cadavere o le ceneri, essa è punita nel caso del primo comma con il carcere da due mesi ad un anno e con la multa da 50 a 1500 monete d’oro, nel caso del secondo comma con il carcere fino a due mesi e con la multa fino a 300 monete d’oro.  

Art. 160. - Chiunque offende pubblicamente qualcuno a causa del suo non professare alcuna fede religiosa, è punito, a querela della parte offesa, con la il carcere fino a tre mesi, o con la multa fino a 1000 monete d’oro.

Trascina file per caricare

Kaptina II

Delikte kundra liriës së fesë dhe së ndërgjegjes

 

Neni 140. - Ata që, për me prishë qetësinë Shtetnore bajnë vegël fenë ose të shënjtat e një feje, sidhe ata që me atë qëllim eksitojnë ndjenjat fetare, ndëshkohen me burgim nga tre muaj deri në tre vjet dhe me gjobë të randë nga një qint deri në njëmijë fr. ari.

Neni 155. - Kushdo që, për me poshtënue ndo njanën nga fet e ndreueme prej Shtetit, ndalon ose turbullon ushtrimin e funksionit të fesë, ose ceremonitë fetare, ndeshkohet me burgim deri në tre muej dhe me gjobë të randë nga pesdhjet deri në pesqint fr. ari. Në qoftë se faji asht ba tue përdorë violencë, friksime ose çnderime, fajtori ndeshkohet me burgim nga tre deri ne tridhjet muej dhe me gjobë të randë nga njëqint deri në njëmijë e pesëqint fr. ari.

Neni 156. - Kushdo që, për me poshtënue ndo njanën nga fet e ndreueme prej Shtetit botënisht poshtënon ushtëruësin e asaj feje, mbi kërkimin e anës s’ofendueme, ndeshkohet me burgim deri në tre muej ose me gjobë të randë nga njëqint deri në tremijë fr. ari.

Neni 157. - Kushdo që, për me poshtënue ndo njanën nga fet e ndreueme prej Shtetit, shkatërron, prish ose me mënyra të tjera çnderon në vënde publike sende që janë të destinueme për ushtërimin e asaj feje, ndeshkohet me burgim nga dhet ditë deri në dy muej dhe me gjobë të randë deri në treqint fr. ari. Në qoftë se poshtënimi asht ba n’ushtrimin’ e sipër të fesë ose kundra një fetari asht përdor violencë ose, ky asht poshtënue n’ushtrimin’ e sipër ose nga  shkaku i ushtrimit të funksionit të tij, ndeshkohet  me burgim nga një deri në gjashtë muej dhe me gjobë të randë nga njëqint deri në njëmijë fr. ari. 

Neni 158. - Kushdo që, në vëndet e destinueme për fè, ose vorreza, prish, çfiguron ose ndynë statuët, pikturat, vorrezat, ndeshkohet me burgim nga një muej deri në një vjet dhe  me gjobë të randë deri pesëqint fr. ari.

Neni 159. - Kushdo që tue ba vepra poshtënuese mbi nje kufomë njeriu ose mbi eshtnat e këtij, ose me qëllim çnderimi ose me çdo tjetër qëllim të paligjëshme, heq tanësisht ose pjesërisht, kufomën ose eshtnat, ose violon me çdo mënyrë varrin ose arkën ose sendet e tjera që janë varrosun bashkë me kufomën, ndeshkohet me burgimnga një deri në gjashtë muej dhe me gjobë të randë deri në njëmijë fr. ari. 

Jashtë rasteve të sipër-tregueme, kushdo që heq tanësisht ose pjesërisht, ose, pa pasun leje, çvaros një kufomë njeriu, ose vjeth eshtnat e atij, ndeshkohet me burgim deri në një muej dhe me gjobë të randë deri në treqint fr. ari. 

Në qoftë se vepra asht ba nga persona që kanë përsipër ose janë emnuem me rujtun vorrezat, ose të tjera vënde për varrosje, ose nga ata persona të cilve u asht lanë rujtja e kufomave, ndeshkimi asht, në rastin e §1. të këtij neni, me burgim nga dy muej deri në një vit dhe me gjobë të randë nga pësdhjet deri njëmij e pesqint fr. ari, dhe në rastin e §II. me burgim deri në dy muej dhe me gjobë të randë deri në treqint fr. ari.

Neni 160. - Kushdo që poshtënon botënisht tjetrin për shkak se nuk ushtron veprat e një feje, ndeshkohet mbi kërkimin e t’ofenduemit, me burgim deri në tre muej, ose me gjobë të randë deri në njëmijë fr. ari.

Trascina file per caricare