Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.459, DATË 23.9.1999 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR KRIJIMIN E KOMITETIT SHTETËROR PËR KULTET"

 (Vendim Nr.128, datë 11.3.2004)

Në mbështetje të neneve 10 e 100 të Kushtetutës, të nenit 10 të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003 "Për organizimin e funksionimin e Këshillit të Ministrave" dhe të neneve 124 e 128 të ligjit nr.8485, datë 12.5.1999 "Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë", me propozimin e Ministrit të Shtetit për Koordinimin, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në vendimin nr.459, datë 23.9.1999 të Këshillit të Ministrave të bëhen këto ndryshime:

1. Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon:

"1. Krijimin e Komitetit Shtetëror për Kultet për të ndihmuar në krijimin, ndryshimin dhe shuarjen e marrëdhënieve ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare, që kanë objekt dhe ndjekin qëllime besimi dhe ndërgjegjje, sipas ligjit në Republikën e Shqipërisë.

Komiteti Shtetëror për Kultet është institucion qendror, person juridik në varësi të Kryeministrit.".

2. Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:

"3. Komiteti Shtetëror për Kultet përbëhet nga kryetari dhe katër anëtarë. Kryetari i Komitetit Shtetëror për Kultet dhe anëtarët e këtij komiteti, të cilët propozohen nga kryetari, emërohen nga Kryeministri. Gjatë emërimit të përbërjes së Komitetit Shtetëror për Kultet, Kryeministri dhe kryetari i tij marrin parasysh dhe ruajnë parimet e asnjanësisë shtetërore dhe të barazisë së bashkësive fetare, si dhe faktin që struktura e komitetit të reflektojë, realisht, identitetin dhe vlerat e bashkësive fetare.

Struktura, organika dhe rregullorja e veprimtarisë së Komitetit Shtetëror për Kultet miratohen nga Kryeministri, me propozimin e Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave.".

 3. Pika 4 ndryshohet, si më poshtë vijon:

"4. Pagat e nëpunësve të Komitetit Shtetëror për Kultet të jenë sipas lidhjes nr.1 që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij, ndërsa punonjësit e tjerë të paguhen sipas lidhjes II-5 të vendimit nr.726, datë 21.12.2000 të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore", të ndryshuar.".

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 KRYEMINISTRI

Fatos Nano

Lidhja nr.1

 

Paga mujore

 

Emërtimit

Paga individuale

(Paga bazë)

Shtesa e pozicionit

 

1

2

3

4

 

Paga e grupit (PG)

Shtesa vjetore për vjetërsi (SHV)

Shtesa për kualifikim (SHK)

Shtesa për pozicion (SHP)

Kryetar

9 000

2%

0

90 000

Anëtar

9 000

2%

0

55 000

Specialist

9 000

2%

0

20 000

 

©GC

Trascina file per caricare