Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIDHJA  BEKTASHIJANE

(4-1-1921)

STATUTE I KONGRESIT PERGJITHSHME ZEVENDES-PRINDERIA BEKTASHIJNE NE SHQIPERI.

(4/17JAnar 1336/1921)

1.-Per administrimin fetar te teqeve bektashi te shqiperise e per te mbajtur regullimin e grupit klerikal bektashjan,kongresi i Prishtines i dha fuqi kryesimi “Keshilles Atnore”q’u formua prej Gjysh Ahmet Baba Turani,Gjysh Sulejman Baba Gjinokastra;prej Atervet Ahmet Baba Elbasani,Xhemal Baba Permeti,Mustafa Baba Frasheri,Kamber Baba Prishtina,Hajdar Baba Turani Korca.

2.-Menyra e administrimit dhe kryesimit te Keshilles Atnore e mban “Ligji i Perjetshem Bektashiani”

3.-Mbledhja e zakonshme e Keshilles Atenore do t’jete dy here ne mot kur ta doje nevoja behen dhe mbledhje te jasht zakonshme.

4.-Keshilla Atenore u zgjodh per kater vjet,pas kater vjet nje kongres tjeter mund te zgjedhe nje keshill tjeter.

5.-Kryetar,Arketar edhe Sekretere e zgjedh Keshilla vete fuqi-plotesisht.

6.-Doreheqja e anetareve te Keshillit Atenore nuk u pranohet,perfaqesonjesit fuqi-plote i anetarit;per shkake te aresyeshme pranohet.

7.-Kur te mungoje prej jete ose kur ndodhet ne mergim ndo nje nga Anetaret,ose kur del ndoje nga regulli i Keshilles,ahere keshilla vete zgjedh ne vendin t’atij nje Anetar tjeter.

8.-Fuqia e Shtat Baballarave te Keshilles Atenore ben fuqine e nje Zevendes Prindi(d.m.th)vegil deje; te cilen titull e mban Kryetar i Keshilles.

.Lidhja Morale me Prindit e Bektashive, ne teqen e madhe te Haxhi Bektashi Veliut(Engjyri-Asi e Vogel)per doremarjen e Virgjinise(erqani terxheryt)Varfet dhe per gyysherie (Alifellek) Atet;kjo lidhje eshte e pa prere.

.Kryesimi per çeshtje te tjera mbi Bektashinjt Shqiptare i perket “Keshilles Atenore” fuqi-plotesisht.

9.-“Keshilla Atnore” si nxenes do te kete prane dhe gjashte a shtate Varfe te cilet mund t’i perdore si anetere pa fuqi votimi ose si si shkronjes si  Pares  ne per teqete etj…;kur ta doje nevoja mer si ndihmes edhe disa nga dashurit (myhypet) e dijshim dhe besnike.

10.-Keshilla Atenore si kunder eshte e pyetshme per baren qe ju ngarkua ashtu eshte dhe fuqi-plote ne veprim denimi per Varfet ose Atet ose te dashurit fajtore apo te pa bindur ne vendimet e keti kongresi,gradee pyetesit dhe fuqi-plotesies ta keshilles e shenon “Ligji i perjetshem”.

11.-Leter vendimet e Keshilles Atenore vihen ne veprim dhe ne anen e qeveries ahere kur takohen ne kundershtin.

II

ARKA E PERGJITHSHME E BEKTASHIVE.

12.-Arka e Pergjithshme e Bektashive u themelua ne kete kongres per mbushjen e deshires perparimit Bektashian.

13.-Qendra e arkes liret ne vendimin e K eshilles Atnore.

14.-Mbas Leter Zotimit te cdo teqeje ne Kongres, fondi i arkes i pervitshem eshte;

       Qe cdo teqe eshte e detyruar t’i paguaje Keshilles Atenore per Arken e pergjithshme Sumen e        caktuar ne kete Leter-Zotin.

15.-Menyra e Administrimit  te Arkes varet ne urdherimet e Ligjit te pergjidhshem Bektashian.

16.-Per te rritur te ardhurat e Arkes Baballaret do te  formojne dhe arka te vecanta ne per teqerat ne keto Arka  per here te pare do te ndihmojne te Dashurit (myhypet) e do te shenojne ne register onerin e ndihmetarit dhe sumes e ndihmes regullisht.Per mire perdorimin e ketyre Arkave  jane te pyetshme (Mesul) Baballaret te çdo teqeje.

17.-Te Dashurit te pasur te çdo klasi do t’i pagojne per vit nga nje sume te caktuar Arkes,prej Baballarevet,emrat e ndihmetareve kane nje Shenim nderimi te vecante ne regjistern e keshilles atenore.

18.-Keshilla Atenore eshte e detyruar  t’i lidhinj dhe te tjera te ardhura te Arkes se pergjitheshme Keshilles Atenore.

                                                                 III

                                            MESIMTORJA BEKTASHIANE

19.-Kongresi dha vendim te themeltarit  te Mesimores Bektashiane ne teqe te Sukes, ku  u shenua  dhe qendra e Keshilles Atenore.

20.-Kjo po te jete Stervitjetore per Varfe e pregatitore per ata  qe do te behen Varfer.

21.-Mbajtja e kesaj mesimore u lidh me nje buqete  te veçuar nga Arka e Pergjithshme  dhe ne shpenzimet qe do te heqe çdo Baba per Varfet o Pregatitoret qe dergojn ne kete mesimore.Kur nje Baba eshte i vobeket Varfa i tia ne mesimore pranohet ne Spencimet e Arkes se pergjithshme(mexhanen) me vendimin e Keshilles Atenore.

22.-Administrimi i Mesimores mbetet ne kujdes te nje Komisioni Aresimtar qe shenon Keshilla atenore.

NYJE TE VECANTE RRETH STATUTES SE KONGRESIT.

1.Per te pare pemet e ketij Kongresi dhe per te zgjeruar fushen e perparimit pak me shume e me mire,u vendos mbajtja  e nje Kongresi  tjeter me 10 qershor 1922,vendi i kongresit ardhme do te caktohet prej Keshilles Atenore.

2.Varfet (Paresit) inspektore (Sejah axhazetlli Baba) me urdher te posaçem inspektojne tri here ne mot te gjitha teqet e Shqiperise si dhe ç’do qark Bektashian.Keta i zgjedh Keshillla Atenore e u jep urdherin me dokument ne dore per detyren qe u eshte dhene.Paresit,mbledhin ne liste emrat e Varfeve e Dashurve nga te gjithe teqete, kjo liste dorezohet ne Keshill Atenore.Paresit mbledhin e sumat e arkave te vecuara te teqevet per Arken e pergjithshme per t’i dorezuar ne Keshillen Atenore  per Paresit e pyetshem(responsabile) eshte kurdohere kjo keshille.

3.Pasuniet(mylqet) te teqeve Bektashiane jane te lidhura ne kujdesin e Keshilles Atenore .Sigurimi i ketyre mylqeve,mbushen me mareveshjen e Keshilles Atenore dha Qeverise, d.m.th. Keshilla Atenore mbron pasunien e c’do teqeje Bektashi te Shqiperise nga c’do far keq perdorimi ose c’do far nderhyrje te lakmuesve te perjashtme, me kete nyj kongresi rezon fuqiplotesisht c’do nderhrje  Verathet e Mytevel-lilleket qe  esht vepruar padrejtesisht ne teqe qe ne kohen e Turqies.

4.Kongresi duke peshtetur Stabin klerikal Bektashi, nen mbrojtesien e Qeverise Shqiptare, Keshilla Atenore urdheron gjithe Baballaret te perdorojme lutje ne gjithe faljet per shtetin Shqiptar e per kombin.

5.Baballaret jane ta pyetshem(mesul a rasponsable)kundrejt Keshilles te veprojne pas gojadhanes se perkthyer ne gjuhe amtare prej Komisionit te posacem d.m.th. ky eshte cap i pare qe Bektashizmi e provin se feja predikohet ne gjuhe amtare.

6.Ne nyje e ketij Statutit  nuk u shto as pakeson dot kurr-kush, vec vendimi i Kongresit Ardhme.

7.Keshilla Atenore eshte e pyetshme te botoje me te shpejt “Ligjin e pergjithshem” per te mare  frenin e qeverimit te grupit Bektashian  regullisht.

 

SHENIM;

Keta Shtate nyje shtohen me rendesi duke dale nga nyjet e Ligjit te pergjthshme.

 

@GC

Trascina file per caricare

La lega dei Bektashi.

(4-1-1921)

 Statuto del Congresso Generale dei padri Bektashi tenuto nella Teqe di Prishtes.

(4/17 gennaio 1336/1921)

1-    Per l’amministrazione religiosa delle Teqe Bektashi dell’Albania e per mantenere l’organizzazione del gruppo clericale dei Bektashi, il congresso di Pristina ha attribuito ruolo direttivo “Keshilles (Consiglio) Atnore” fondato da Gjysh Ahmet Baba Turani, Gjysh Sulejman Baba Gjinokastra; prej Padri Ahmet Baba Elbasani, Xhemal Baba Permeti, Mustafa Baba Frasheri, Kamber Baba Prishtina, Hajdar Baba Turani Korca.

2-    L’amministrazione e la direzione del “Consiglio Atenore” sono regolati dalla “Legge Eterna dei Bektashi” ( “Ligji i perjetshem Bektashian”).

3-    Il “Consiglio Atenore” si terrà due volte all’anno. Qualora risulti necessario si terranno delle riunioni straordinarie.

4-    Il “Consiglio Atenore” viene eletto per quattro anni, al termine dei quali un altro Congresso potrà nominare un nuovo Consiglio.

5-    Il presidente, (Arketar) e il segretario sono eletti dal “Consiglio Atenore”.

6-    Le dimissioni dei membri del Consiglio sono ammesse solo per giusta causa.

7-    In caso di morte, in caso di violazione del regolamento o qualora uno dei membri emigrasse, il Consiglio stesso nomina un nuovo membro.

8-    Il potere dei “Shtat Baballareve del Consiglio Atenore” rappresenta il potere di un vice Prindi, quindi vegil Dede, il quale titolo è riconosciuto al Presidente del Consiglio.

Il legame con il fondatore della confessione Bektashiana è indissolubile.

Sulle altre questioni dei  Bektashi si occupa il “Consiglio Atenore” al quale è riconosciuto pieno potere.

9-    Il “Consiglio Atenore” può nominare anche sei o sette Varfe senza diritto di voto i quali possono svolgere le funzioni di Pares nelle Teqe. In caso di bisogno può altresì  avvalersi della collaborazione dei Dashurit ( myhypet) colti e fedeli.

10-         Il “Consiglio Atenore” è responsabile degli impegni presi ed ha il pieno potere nel punire i Varfe, i Padri oppure i Dashurit colpevoli o disobbedienti nelle decisioni di questo Congresso. Le modalità dell’interrogatorio e il pieno potere sono stabiliti dalla “Ligji i perjetshem“.

11-         Le decisioni del Consiglio Atenore vengono messe in atto tramite i veries anche qualora siano in contraddizione tra di loro

II

Le finanze dei Bektashi

12. Il patrimmonio generale dei bektashi viene costituito in questo congresso per la realizzazione del desiderio di sviluppare il bektashismo.

13. Il luogo in cui viene custodito il tesoro dei Bektashi  viene deciso dal Consiglio Atenore

14. Ogni teqe ha un proprio bilancio che viene sottoposto al congresso in modo da contribuire al bilancio annuale dei Bektashi

Ogni teqe è obbligata a contribuire al bilancio generale con una somma stabilita annualmente dal Consiglio Atenore.

15. L’amministrazione del bilancio annuale viene gestita secondo la legge generale dei bektashi.

16. Per aumentare i proventi del tesoro i Padri (Baballaret) costituiranno dei piccoli patrimmoni presso le varie teqe e alla costituzione di questi tesori contribuiranno nella fase iniziale i Dashurit i nomi dei quali verranno annotati nei registri insieme all’importo della donazione. Per la gestione di questi tesori vengono sentiti (o incaricati) Baballaret di ogni teqe.

17. I ricchi Dashurit contribuiranno ogni anno e il loro nome verrà onorato in maniera particolare nel registro del Consiglio Atenore.

18. Il Consiglio Atenore è obbligato a contribuire anche in altri modi alla formazione del bilancio annuale.

III

La scuola dei Behtashi

19. Il congresso ha deciso che la sede nella quale viene fondata la scuola bektashana sarà la teqe di Sukes, dove è stato stabilito che avrà sede il centro del Consiglio Atenore.

20. La scuola sarà centro di preparazione per coloro che diventeranno Varfet e di aggiornamento per coloro che lo sono già.

21. Una parte del bilancio verrà destinato al mantenimento di questa scuola: dal bilancio verrà ricavata una somma destinata alla preparazione dei Varfet. Ogni Baba prepara (educa) un Varfat. Le spese per questa preparazione vengono ricavate con decisione del Consiglio Atenore dal tesoro generale.

22. L’amministrazione della scuola viene affidata ad un’apposita commissione nominata dal Consiglio Atenore.

 

MODALITA’ DI  FUNZIONAMENTO DELLO STATUTO

1.    Per approfondire le problematiche affrontate da questo Congresso viene deciso di tenere un altro congresso il 10 giugno 1922. Il luogo del congresso verrà deciso dal Consiglio Atenore.

2.    I Vafet (Paresit) ispettori con apposito ordine ispezioneranno le diverse teqe dell’Albania tre volte l’anno. Costoro vengono eletti dal Consiglio Atenore il quale assegna loro, mediate apposita documentazione, il compito da svolgere. I Paresit compilano un elenco di tutti i Varfeve e dei Dashurve di tutte le teqe. Quest’elenco viene consegnato al Consiglio Atenore. I Paresit raccolgono le somme provenienti dai piccoli tesori delle teqe per poi consegnarli al Consiglio Atenore. Dell’operato dei Paresit è sempre responsabile il Consiglio.

3.    I beni (Mylqet) delle teqe bektashiane sono legate tra loro (poste) sotto la cura del Consiglio Atenore. La conservazione di questi beni (mylqeve) viene attuata tramite un accordo tra il Consiglio Atenore e il Governo, cioè il Consiglio Atenore i beni di ogni teqe bektashiana da ogni cattivo funzionamento o da interventi esterni. Su queste questioni viene riconosciuto al Congresso il pieno potere di considerare non validi gli interventi sulle singole teqe attuati dai Verathet e dai Mytevel –lilleket fin dal tempo della Turchia.

4.    Il Congresso, appoggiando lo stabilimento del culto dei Bektashi, con l’appoggio del governo albanese, il Consiglio Atenore ordina a tutti i Baballaret di pregare per lo Stato albanese e per l’intera nazione.

5.    I Baballaret vengono invitati dal Consiglio a predicare e operare in lingua albanese. Questo è il primo passo che prova che il Bektashismo viene predicato nella lingua nazionale

6.    Gli articoli così stabiliti dal Congresso non possono essere modificati da nessuno tranne che dal prossimo Congresso.

7.    Il Consiglio Atenore è invitato a pubblicare al più presto possibile la legge eterna per poter governare regolarmente la comunità dei Bektashi.

 

Nota: Questi 7 articoli vengono aggiunti alla Legge generale.

 

Elenco dei membri del Consiglio Atenore

Firme dei presenti e dei rappresentanti nel congresso dei bektashin di Prishtes:

 

 

Il verbalizzante del Congresso, successivamente nominato membro del Consiglio Atenore

Varfe Ali Prishta d. v.

 

©Trad. Flora Koleci

Trascina file per caricare