Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

218

ZÁKON

ze dne 14. října 1949

o hospodářském zabezpečení církví

a náboženských společností státem

 

Změna: 88/1950 Sb.

Změna: 16/1990 Sb.

Změna: 165/1992 Sb.

Změna: 522/1992 Sb.

Změna: 3/2002 Sb. (účinná od 7. ledna 2002; v textu vyznačeno tučně)

 

 

 

       Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

Osobní požitky duchovních

 

§ 1

 

       (1) Stát poskytuje podle dalších ustanovení tohoto zákona registrovaným[1] církvím a náboženským společnostem, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, stanovenou[2]  úhradu osobních požitků duchovních, působících jako zaměstnanci církví a náboženských společností v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních, jestliže o to církev nebo náboženská společnost požádá.

 

       (2) Tuto povinnost nemají církve a náboženské společnosti, jejichž duchovním byly osobní požitky státem poskytovány ke dni 31. 12. 1989.

 

       (3) Celkový rozsah úhrady podle odstavců 1 a 2 stanoví státní rozpočty České republiky a Slovenské republiky.

 

§ 2

 

       Duchovenskou činnost v církvích a náboženských společnostech mohou vykonávat jen osoby, které jsou bezúhonné.

 

§ 3

 

       (1) Osobní požitky duchovních tvoří:

a)    základní plat,

b)   hodnostní přídavek a

c)    odměna za vyšší výkon.

 

       (2) Částky základního platu, způsob a míru jeho zvyšování, podmínky pro přiznání hodnostního přídavku a jeho výši, jakož i podmínky pro přiznání odměny za vyšší výkon a podrobnosti o této odměně stanoví vláda nařízením.

 

§ 4

 

Náhrada cestovních, stěhovacích a jiných výloh

 

       Duchovní, kteří mají nárok na osobní požitky, mají též nárok na náhradu cestovních, stěhovacích a jiných výloh podle obecných předpisů.

 

§ 5

 

Povinnost vyučovati náboženství

 

       Duchovní působící v duchovní správě jsou povinni vyučovati bezplatně náboženství na školách, není-li o vyučování náboženství jinak postaráno. Rozsah této povinnosti a bližší její úpravu stanoví v dohodě s ministrem školství, věd a umění nařízením ministr, který řídí Státní úřad pro věci církevní.

 

§ 6

 

Sociální dávky

 

       Sociální dávky, zejména dávky na nezaopatřené děti, a pensijní zabezpečení duchovních a jejich rodinných příslušníků se poskytují podle obdoby předpisů platných pro státní zaměstnance. Podrobnosti stanoví vláda.

 

§ 7

 

zrušen

 

§ 8

 

Věcné náklady

 

       (1) Stát hradí registrovaným1 církvím a náboženským společnostem, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, podle jejich schváleného rozpočtu řádné věcné náklady spojené s výkonem bohoslužeb a jiných náboženských úkonů i s církevní administrativou.

 

       (2) Na mimořádné věcné náklady poskytne stát v odůvodněných případech zvláštní pomoc.

 

§ 9

 

Rozpočty

 

       (1) Zástupci církví a náboženských společností a správcové církevního majetku jsou povinni sestavovat rozpočty a závěrečné účty a předkládat je Státnímu úřadu pro věci církevní ke schválení.

 

       (2) Rozpočty na řádné věcné náklady sestavují se podle skutečných potřeb, a to podle zásad státního rozpočtu; podrobnosti stanoví Státní úřad pro věci církevní v dohodě s ministerstvem financí.

 

§ 10

 

zrušen

 

§ 11

 

Zánik závazků

 

       (1) Veškerý soukromý a veřejný patronát nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy přechází na stát.

 

       (2) Veškeré závazky přispívat na účely církví a náboženských společností, jejich složek, komunit, ústavů, nadací, kostelů, obročí a fondů, opírající se o patronát nebo o jiné právní důvody nebo dlouhodobé zvyklosti, zanikají s výjimkou závazků členů církví a náboženských společností, vyplývajících ze zřízení státem schválených.

 

§ 12

 

Učiliště pro výchovu duchovních

 

       Stát vydržuje učiliště a ústavy pro výchovu duchovních.

 

§ 13

 

zrušen

 

§ 14

 

Zrušovací ustanovení

 

       Všechny předpisy, které upravují právní poměry církví a náboženských společností, se zrušují.

 

§ 15

 

Účinnost a provedení zákona

 

       Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1949; provedou jej všichni členové vlády. a)[1] Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

[2] Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

 

a) částka rozeslána dne 14.10.1949, zákon nabyl účinnosti dne 1.11.1949

Trascina file per caricare

LEGGE SULLA SICUREZZA ECONOMICA DELLE CHIESE

E DELLE ASSOCIAZIONI RELIGIOSEdel 14 ottobre 1949, n. 218Stipendi personali degli ecclesiastici

Art. 1

Lo Stato concede, secondo le seguenti norme di legge, stipendi personali agli ecclesiastici delle chiese e associazioni religiose che, con il consenso statale, prestano la loro Opera in cura d’anime, nell’amministrazione ecclesiastica o negli istituti per l’educazione del clero. L’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici può, in via eccezionale, d’intesa con il ministero delle finanze, concedere stipendi personali anche agli ecclesiastici che svolgono altra attività.

Art. 2

Il consenso statale può essere concesso soltanto agli ecclesiastici che sono cittadini dello stato cecoslovacco, fedeli allo stato, irreprensibili e che sono forniti anche di altri requisiti generali necessari per l’ammissione al servizio dello stato. L’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici può, in casi degni di particolare riguardo, non esigere la condizione della cittadinanza dello stato cecoslovacco.

Art. 3

1) Gli stipendi personali del clero sono :

a) stipendio-base;

b) supplemento onorario;

e) premio per la prestazione superiore.

2) Con un decreto governativo viene stabilito l’ammontare dello stipendio base, il modo e la misura del suo aumento, le condizioni per l’assegnazione del supplemento onorario e la sua quantità, come pure le condizioni per l’assegnazione del premio per la prestazione superiore e le particolarità riguardanti questo premio.

Art. 4

Rimborso per spese di viaggio, trasporto e altre.

Gli ecclesiastici che hanno diritto allo stipendio personale, hanno anche diritto al rimborso per viaggi, trasporti e altre spese, secondo le norme generali.

Art. 5

Obbligo dell’insegnamento religioso.

Gli ecclesiastici che lavorano in cura d’anime sono obbligati ad insegnare gratuitamente la religione nelle scuole, se non è stato provveduto diversamente all’insegnamento religioso.

Il ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici stabilisce con un’ordinanza, d’intesa con il Ministro delle scuole, della scienza e dell’arte, l’ambito di questo obbligo e la sua più precisa regolamentazione.

Art. 6

Diritti sociali,

I diritti sociali, soprattutto quelli relativi ai figli a carico e l’assicurazione

della pensione -degli ecclesiastici e dei loro famigliari, sono regolati dalle norme in vigore per gli impiegati dello stato. Il governo stabilisce norme parti colari.

Art. 7

Attività e nomine del clero.

1) L’attività ecclesiastica (la predicazione e simili) nelle chiese e nelle comunità religiose può essere esercitata soltanto dalle persone che hanno a tal fine il consenso statale e che prestano il giuramento. Il governo fissa con un decreto la formula del giuramento.

2) Ogni incarico (elezione, nomina) conferito a queste persone richiede il consenso previo dello stato.

3) I posti vacanti devono essere coperti al massimo entro trenta giorni. Se ciò non avviene, lo stato può adottare i provvédimenti necessari per assicurare il funzionamento ordinario della cura d’anime, dell’amministrazione ecclesiastica o dell’ educazione del clero

Art. 8

Spese reali.

1) Lo stato rimborsa alle chiese e alle associazioni religiose, secondo il loro bilancio preventivo approvato, le spese reali ordinarie connesse con l’ esercizio del culto, con le altre funzioni religiose e con l’ amministrazione della chiesa.

2) Per le spese reali straordinarie lo stato concederà nei casi motivati un aiuto speciale.

Art. 9

Bilanci.

1) I rappresentanti delle chiese e delle associazioni religiose e gli amministratori dei beni ecclesiastici sono tenuti a compilare i bilanci preventivi ei conti finali e a presentarli per l’approvazione all’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici.-

2) I bilanci preventivi per le spese reali ordinarie sono compilati secondo le effettive necessità e secondo i principi del bilancio dello stato I Ufficio statale per gli affari ecclesiastici determinerà i particolari d’intesa con il Ministero delle finanze.

Art 10

I beni

1) Lo stato sorveglia i beni delle chiese e delle associazioni religiose.

2) I rappresentanti delle chiese e delle associazioni religiose e gli amministratori dei beni ecclesiastici compileranno un inventano di tutto il patrimonio mobile e immobile e dei diritti patrimoniali delle chiese e delle associazioni religiose dei loro membri comunità istituti fondazioni chiese prebende e fondi e lo presenteranno entro tre mesi dall’ entrata in vigore della presente legge, all’ Ufficio statale per gli affari ecclesiastici. Questo Ufficio determinerà i particolari.

3) Qualsiasi sottrazione o alienazione del patrimonio delle chiese e delle associazioni religiose richiede Il previo consenso dell’ amministrazione statale.

Art. 11

Cessazione di obblighi.

1) Ogni patronato privato e pubblico sulle chiese benefici e altre istituzioni ecclesiastiche passa allo stato.

2) Cessano tutte le obbligazioni di contribuire alle necessità delle chiese e delle associazioni religiose, dei loro membri, comunità, istituti, fondazioni chiese, benefici e fondi basate sul patronato o su altri titoli giuridici o su usi ab immemorabili, ad eccezione delle obbligazioni dei membri delle chiese e associazioni religiose derivanti da incarichi conferiti con i approvazione dello stato.

Art. 12

Studentati per l’educazione del clero.

Lo Stato mantiene gli studentati e gli istituti per l’educazione del clero.

Art. 13

Norme penali.

Gli atti o le omissioni in contrasto sia con le disposizioni della presente legge sia con le disposizioni emanate in sua applicazione, sono puniti - se non si tratta di reato già punibile per legge- dal Comitato Nazionale distrettuale come violazione della presente legge con l’ammenda fino a 100.000 Kčs. Nel caso di non pagamento dell’ammenda, verrà stabilita una pena detentiva sostitutiva fino a sei mesi, secondo la misura della violazione.

Art. 14

Abrogazione di norme.

Tutte le disposizioni che regolano i rapporti giuridici delle chiese e delle associazioni religiose sono abrogate.

Art. 15

Entrata in vigore e applicazione della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno 1° novembre 1949 e sarà applicata da tutti i membri del governo.

 

© GB FB

Trascina file per caricare