Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZÁKON
ze dne 20. dubna 1995
o státní statistické službě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 


ČÁST PRVNÍ

§ 1
Státní statistická služba


(1) Státní statistická služba shromažďuje statistické informace o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, zajišťuje jejich srovnatelnost, obstarává statistické informace pro potřeby státních orgánů a orgánů územní samosprávy a zveřejňováním statistických informací přispívá k uspokojování práva občanů na informace.
(2) Součástí státní statistické služby není shromažďování nebo vyžadování informací a podkladů prováděné na základě zvláštních zákonů1) k jiným než statistickým účelům. 


§ 2
Vymezení pojmů


(1) Individuálním údajem se pro účely tohoto zákona rozumí údaj týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získaný pro statistické účely podle tohoto zákona, nebo informace, ze které lze údaj o jednotlivé osobě zjistit bez vynaložení mimořádných nákladů a práce.
(2) Statistická informace je informace sociálního, ekonomického nebo ekologického charakteru, která vznikla agregací individuálních údajů.
(3) Statistický účel je užití pro číselný nebo slovní popis hromadných jevů a procesů ve společnosti, národním hospodářství a životním prostředí pomocí statistických informací charakterizujících celek nebo jeho části.
(4) Statistické zjišťování je získávání údajů od zpravodajských jednotek pro statistické účely podle tohoto zákona.
(5) Zpravodajská jednotka je právnická nebo fyzická osoba nebo její součást a státní orgán, od nichž se požaduje poskytnutí údajů ve statistickém zjišťování podle tohoto zákona.
(6) Zpravodajská povinnost je povinnost zpravodajské jednotky poskytnout úplně, správně, pravdivě a včas požadované údaje pro všechna statistická zjišťování uvedená v programu statistických zjišťování.
(7) Ekonomický subjekt je každá právnická osoba a dále fyzická osoba, která má podle zvláštního předpisu postavení podnikatele.2)
(8) Identifikační číslo je číselný pořadový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů. 


§ 3
Orgány vykonávající státní
statistickou službu


(1) Státní statistickou službu vykonává Český statistický úřad.
(2) Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem mohou státní statistickou službu vykonávat ministerstva a jiné ústřední správní úřady a jimi zmocněné organizace (dále jen „ministerstva“).
(3) Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny zajistit ochranu individuálních údajů způsobem stanoveným tímto zákonem. 


§ 4
Působnost Českého statistického úřadu


(1) Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejnosti. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. K tomu
a) stanovuje metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ekonomické a ekologické úrovně České republiky a jejích jednotlivých částí a pro posuzování jejího vývoje,
b) sestavuje program statistických zjišťování,
c) provádí statistická zjišťování,
d) sestavuje souhrnné statistické charakteristiky vývoje národního hospodářství a jeho jednotlivých odvětví,
e) sestavuje národní účty a stanoví jejich metodiku,
f) vypracovává analýzy, popřípadě prognózy vybraných charakteristik sociálního, ekonomického a ekologického vývoje České republiky a jejích jednotlivých částí,
g) sestavuje statistiky stavu a pohybu obyvatelstva (dále jen „statistika obyvatelstva“) a zpracovává analýzy a prognózy populačního vývoje,
h) provádí konjunkturální průzkumy a průzkumy kupní síly osob žijících ve společné domácnosti,
i) vydává, zveřejňuje a poskytuje statistické informace, včetně metodiky jejich zjišťování, informuje veřejnost o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky i jednotlivých správních celků,
j) sleduje dodržování povinností v oblasti státní statistické služby a ukládá sankce za jejich porušení,
k) vytváří a spravuje statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry a poskytuje z nich informace,
l) zajišťuje identifikační čísla pro ekonomické subjekty a v případech stanovených tímto zákonem je přiděluje.
(2) Český statistický úřad dále
a) shromažďuje zahraniční statistické informace, zejména pro účely porovnání úrovně sociálního, ekonomického a ekologického vývoje státu se zahraničím; získané informace i výsledky porovnání poskytuje státním orgánům i veřejnosti,
b) poskytuje statistické informace do zahraničí a spolupracuje s mezinárodními organizacemi při sjednocování mezinárodních doporučení a standardů v oblasti statistiky,
c) vydává Statistickou ročenku České republiky,
d) zajišťuje technické zpracování výsledků voleb a referenda,
e) zajišťuje vývoj nových statistických metod.
(3) Český statistický úřad koordinuje státní statistickou službu, kterou zajišťují ministerstva. K tomu
a) vede přehled o činnostech, které ministerstva v oblasti státní statistické služby vykonávají, a působí k tomu, aby dodržovala opatření stanovená tímto zákonem k ochraně individuálních údajů,
b) spolupracuje s ministerstvy při přípravě programu statistických zjišťování a dbá, aby nedocházelo k duplicitnímu zjišťování údajů,
c) sjednocuje metodické postupy při obsahovém vymezení statistických ukazatelů pro statistická zjišťování prováděná ministerstvy a poskytuje jim při zajišťování úkolů státní statistické služby metodickou pomoc. 


§ 5
Záruky nestrannosti státní
statistické služby


Český statistický úřad
a) při výkonu státní statistické služby se řídí zákony a ostatními právními předpisy, uplatňuje odborná hlediska, požadavky na praktické využití a profesionální etiku a používá vědecké metody statistické práce,
b) je nezávislý při určování statistických informací. Při získávání, zpracování a vyhodnocování statistických informací postupuje tak, aby nebyla narušena objektivita informací a nebyly omezeny nebo zkresleny zveřejňované informace. 


§ 6
Česká statistická rada


(1) Český statistický úřad zřizuje jako svůj poradní orgán Českou statistickou radu (dále jen „rada“).
(2) V čele rady je předseda Českého statistického úřadu. Členy rady jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu z řad odborníků statistické teorie a praxe. Rada má nejméně 11 a nejvíce 21 členů.
(3) Rada projednává program statistických zjišťování. Další úkoly a způsob práce rady upraví její statut, který vydá předseda Českého statistického úřadu. 


§ 7
Působnost ministerstev


(1) Ministerstva vykonávají státní statistickou službu v rozsahu, který pro ně vyplývá z programu statistických zjišťování, a dále v rozsahu, který vyplývá ze statistických zjišťování prováděných ministerstvy mimo program statistických zjišťování.
(2) Do programu statistických zjišťování Český statistický úřad zahrne ministerstva po dohodě s nimi.
(3) Ministerstva mohou provádět statistická zjišťování mimo program statistických zjišťování pouze v oboru své působnosti a po předchozím projednání s Českým statistickým úřadem. 


§ 8
Statistická zjišťování u fyzických osob


Ve statistických zjišťováních, při nichž mají fyzické osoby zpravodajskou povinnost, se mohou zjišťovat pouze údaje o
a) jménu a příjmení, rodném čísle, trvalém pobytu, popřípadě místě podnikání osoby, která údaje poskytuje,
b) podnikatelské činnosti,3)
c) nemovitostech, které fyzická osoba vlastní nebo které má pronajaty, a o výnosech z nich,
d) druhu a počtu hospodářských zvířat fyzickou osobou chovaných,
e) výměrách pěstovaných zemědělských plodin. 


§ 9
Využití administrativních zdrojů údajů


(1) Český statistický úřad využívá pro zajištění státní statistické služby údaje, které ministerstva a jiné správní úřady získávají na základě zvláštních zákonů4) nebo které se u nich shromažďují. Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny potřebné údaje Českému statistickému úřadu na jeho žádost včas a bezplatně poskytnout. Z údajů získaných v daňovém řízení může Český statisticky úřad požadovat pouze údaje pro vedení statistických registrů a zobecněné informace stanovené zvláštním zákonem.5)
(2) Orgány územní samosprávy jsou povinny pro statistické účely poskytnout Českému statistickému úřadu bezplatně údaje ze svých informačních systémů.
(3) Pokud se podle ustanovení odstavců 1 a 2 poskytují a využívají individuální údaje, je Český statistický úřad povinen chránit tyto údaje stejně jako údaje získávané pro statistické účely přímo od jednotlivých zpravodajských jednotek.
(4) Údaje podle odstavců 1 a 2 se předávají ve formě, která neumožňuje přímé určení fyzické nebo právnické osoby, které se týkají, pokud tím nebude zmařen účel, pro který se tyto údaje poskytují.
(5) Pro využití ke statistickým účelům je možné sdružovat údaje a informační systémy sloužící k rozdílným účelům.
(6) Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny sdělit Českému statistickému úřadu, které údaje získávají na základě zvláštních zákonů4) nebo které se u nich shromažďují. 


§ 10
Program statistických zjišťování


(1) Program statistických zjišťování vypracovává každoročně Český statistický úřad ve spolupráci s ministerstvy, popřípadě jinými zainteresovanými orgány. Program se uveřejňuje ve Sbírce zákonů uveřejněním jeho plného znění, a to nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku. Ve Sbírce zákonů se uveřejňují také změny a doplňky tohoto programu, a to vždy alespoň 30 dnů přede dnem, kdy mají zpravodajské jednotky poskytnout údaje, jichž se změny nebo doplňky týkají.
(2) V programu se u každého statistického zjišťování uvádí
a) účel statistického zjišťování a jeho obsah,
b) okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost,
c) způsob statistického zjišťování,
d) periodicita a lhůty k poskytnutí údajů,
e) orgán provádějící statistické zjišťování.
(3) U statistických zjišťování uvedených v programu statistických zjišťování mají zpravodajské jednotky zpravodajskou povinnost. 


§ 11
Statistická zjišťování bez
zpravodajské povinnosti


Jiná statistická zjišťování než ta, která jsou uvedena v programu statistických zjišťování, mohou být prováděna jen bez zpravodajské povinnosti na základě dobrovolného bezplatného poskytování údajů. 


§ 12
Statistika obyvatelstva a sčítání
lidu, domů a bytů


(1) Ve statistice obyvatelstva se vedou statistické informace o narození dětí, úmrtí, uzavření manželství, rozvodech a změnách bydliště. Pro vytváření těchto informací jsou státní orgány nebo zdravotnická zařízení povinny poskytovat Českému statistickému úřadu individuální údaje o rodném čísle, místě trvalého pobytu, státním občanství, porodní charakteristice narozeného dítěte, rodinném stavu, nejvyšším vzdělání, pořadí manželství (rozvodu), počtu nezletilých dětí v rozvádějících se manželstvích, příčině rozvratu manželství, příčině smrti, délce života zemřelého kojence, důvodu stěhování, místě a čase sledované události.
(2) Sčítání lidu, domů a bytů se provádí nejméně jedenkrát za deset let na základě zvláštního zákona. 


§ 13
Zemědělské soupisy


(1) Zemědělské soupisy provádí Český statistický úřad nebo Ministerstvo zemědělství v součinnosti s obcemi. Obce zajišťují zejména sběr požadovaných údajů na formulářích, které obdrží od orgánu, který soupis provádí; tento orgán hradí obcím náklady, které jim s touto činností vzniknou.
(2) Osoby, které obec zajištěním prací při zemědělských soupisech pověří, jsou oprávněny seznamovat se s individuálními údaji potřebnými ke splnění jim uložených prací; tyto údaje nesmějí zveřejňovat, ani nikomu sdělovat, a mohou je poskytnout pouze zaměstnancům orgánu, který zemědělský soupis provádí. 


§ 14
Součinnost obcí


Orgánům provádějícím statistická zjišťování u fyzických osob poskytují obce v dohodnutém rozsahu a za náhradu vzniklých nákladů potřebnou pomoc. 


§ 15
Podmínky plnění zpravodajské povinnosti


(1) Náklady spojené se splněním zpravodajské povinnosti, které vzniknou zpravodajské jednotce, nese tato jednotka sama.
(2) Český statistický úřad nebo ministerstva, která provádějí statistické zjišťování, jsou povinny zaslat zpravodajské jednotce bezplatně formuláře statistických zjišťování a poskytnout jí potřebnou metodickou pomoc.
(3) Splnění zpravodajské povinnosti nelze odmítnout s odvoláním na ustanovení zvláštních předpisů o dodržování obchodního tajemství. 


§ 16
Ochrana individuálních údajů


(1) Individuální údaje nesmějí zaměstnanci Českého statistického úřadu a zaměstnanci, kteří vykonávají státní statistickou službu na ministerstvech (dále jen „zaměstnanci státní statistické služby“), zveřejňovat ani komukoliv sdělovat a tyto údaje nesmějí použít pro jiné než statistické účely.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, jestliže
a) jde o individuální údaj, který lze získat z veřejně dostupných zdrojů (adresáře, seznamy, katalogy),
b) individuální údaje si předávají pro statistické účely zaměstnanci státní statistické služby,
c) zaměstnanec státní statistické služby předává individuální údaje jiné osobě, která výjimečně na základě smlouvy zajišťuje jejich zpracování pro statistické účely. V tomto případě lze individuální údaj předat, jen složí-li fyzická osoba, která bude mít k individuálním údajům přístup, slib mlčenlivosti,
d) individuální údaje si vyžádá Český statistický úřad při výkonu své působnosti podle § 4 odst. 1 písm. j),
e) individuální údaje si vyžádá soud při přezkoumání rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona,
f) individuální údaje si vyžádá orgán činný v trestním řízení, pokud je vedeno trestní řízení pro trestný čin podle § 178 trestního zákona.
(3) Ve výjimečných případech může být individuální údaj uveřejněn, poskytnut či využit k jinému než statistickému účelu, jestliže osoba, jíž se tento údaj týká, dala k takovému zveřejnění, poskytnutí či využití souhlas. Souhlas musí mít písemnou formu a musí z něho být zřejmé, o jaký individuální údaj jde, jak a kým má být využit. Osoba, jíž se údaj týká, může souhlas kdykoliv odvolat, odvolání nemůže mít zpětnou účinnost.
(4) Individuální údaje mohou být poskytnuty pro účely vědeckých prací vysoké škole nebo jiné právnické osobě, jejímž základním posláním je vědecký výzkum, jestliže právnická osoba, které budou individuální údaje poskytnuty, vytvoří podmínky stanovené právními předpisy pro ochranu těchto údajů a jestliže všechny fyzické osoby, které se budou s těmito údaji seznamovat, složí slib mlčenlivosti podle tohoto zákona. Údaje se předávají ve formě, která neumožňuje přímé určení osoby, jíž se předávané údaje týkají.
(5) Nelze-li v určitém souboru stanoveném metodikou statistického zjišťování více než jeden údaj získat, může Český statistický úřad nebo ministerstva vykonávající státní statistickou službu zveřejnit nebo poskytnout i údaj týkající se jediného případu, pokud s přihlédnutím k okolnostem nelze určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.
(6) Využití údajů získaných k jiným než statistickým účelům orgánem státní správy nebo orgánem územní samosprávy, který je získal, není tímto zákonem dotčeno.
(7) Český statistický úřad a ministerstva, vykonávající státní statistickou službu, jsou povinny zajistit ochranu individuálních údajů a přijmout veškerá organizační a technická opatření k zabezpečení individuálních údajů před zneužitím a zabezpečit, aby s těmito údaji pracovali jen zaměstnanci, kteří složili slib mlčenlivosti.
(8) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na ochranu individuálních údajů o fyzických osobách zvláštní zákon.6) 


§ 17
Povinnost mlčenlivosti


(1) Zaměstnanci státní statistické služby a jiné fyzické osoby, zajišťující zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o individuálních údajích, se kterými se seznámí při výkonu svého zaměstnání; povinnost mlčenlivosti mají i fyzické osoby, které se seznámí s individuálními údaji poskytnutými pro účely vědeckých prací. Za tím účelem jsou povinni při nástupu do zaměstnání nebo před zahájením příslušných prací složit slib mlčenlivosti.
(2) Slib mlčenlivosti se skládá do rukou vedoucího příslušného ministerstva nebo osoby jím pověřené.
(3) Slib je složen, jestliže po jeho přečtení prohlásí ten, kdo slib skládá „tak slibuji“ a stvrdí složení slibu vlastnoručním podpisem na příslušné listině. Na listině musí být uvedeno též datum složení slibu.
(4) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.
(5) Osobám, které nesloží slib mlčenlivosti, nesmějí orgány vykonávající státní statistickou službu umožnit seznámit se s individuálními údaji, které jsou podle § 16 chráněny. 


§ 18
Poskytování statistických informací


(1) Český statistický úřad seznamuje veřejnost s výsledky statistických zjišťování prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, vlastních publikací i jiných médií a dále
a) poskytuje vytvořené statistické informace bezplatně Parlamentu, prezidentu republiky, vládě, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ministerstvům a jiným správním úřadům, soudům, České národní bance, Bezpečnostní informační službě a orgánům územní samosprávy,
b) poskytuje vytvořené statistické informace každému, kdo o to požádá, a to za úplatu ve výši nutných nákladů souvisejících s pořízením kopií a s odesláním vytvořených statistických informací,
c) může vypracovat a poskytnout další statistické informace, a to na základě smlouvy za cenu stanovenou dohodou.
(2) Do zahraničí se poskytují statistické informace bezplatně, jen je-li zajištěna vzájemnost nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo ujednání. Jinak platí pro poskytování statistických informací do zahraničí ustanovení odstavce 1 o poskytování statistických informací za úplatu.
(3) Statistické informace zveřejňuje Český statistický úřad ve lhůtách, v rozsahu a způsobem, který předem oznámí ve sdělovacích prostředcích.
(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně i pro zveřejňování a poskytování statistických informací ministerstvy, která vykonávají státní statistickou službu.
(5) Ustanoveními o poskytování statistických informací nejsou dotčena ustanovení o ochraně individuálních údajů a ustanovení zvláštních předpisů o ochraně státního i hospodářského, služebního a bankovního tajemství.7) 


§ 19
Statistické klasifikace, statistické číselníky
a statistické registry


(1) Český statistický úřad ve spolupráci s ministerstvy vytváří statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry (dále jen „klasifikace“) a poskytuje z nich informace.
(2) Vydání klasifikace oznamuje Český statistický úřad ve Sbírce zákonů s uvedením místa, kde jsou klasifikace k dispozici.
(3) Klasifikace jsou závazné pro orgány vykonávající státní statistickou službu a pro zpravodajské jednotky při poskytování údajů pro statistická zjišťování, při jejich zpracování a dále v těch případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.8)
(4) Český statistický úřad může povolit výjimku ze závaznosti klasifikací při poskytování údajů zpravodajskou jednotkou, pokud tím nebude zmařen účel statistického zjišťování, pro které je údaj poskytován.
(5) Zařazení jevů a činností podle klasifikací provádí zpravodajská jednotka sama. Nepovažuje-li Český statistický úřad zařazení provedené zpravodajskou jednotkou pro statistické účely za správné, oznámí to zpravodajské jednotce spolu se správným zařazením příslušného jevu nebo činnosti; zpravodajská jednotka je na základě toho povinna používat zařazení stanovené Českým statistickým úřadem. 


§ 20
Registr ekonomických subjektů


(1) Český statistický úřad vede registr ekonomických subjektů. V rozsahu stanoveném tímto zákonem je registr veřejným seznamem.
(2) Český statistický úřad zapíše ekonomický subjekt do registru ekonomických subjektů na základě údajů, které získal podle zvláštních zákonů9) nebo podle tohoto zákona. Zápis do registru má pouze evidenční význam.
(3) Do registru ekonomických subjektů se zapisují tyto údaje
a) identifikační číslo,
b) obchodní jméno (název),
c) u právnických osob sídlo, u fyzických osob místo podnikání,
d) územní identifikace sídla a místa podnikání, poštovní adresa, popřípadě číslo telefonu a faxu,
e) předmět podnikání nebo jiné činnosti,
f) právní forma právnické osoby,
g) datum vzniku právnické osoby; u fyzické osoby datum vydání povolení nebo dokladu o registraci nebo zápisu opravňujícího ji k podnikání,
h) datum a příčinu zániku právnické osoby; u fyzické osoby datum a příčinu zániku oprávnění podnikat,
i) kategorie velikosti ekonomického subjektu,
j) sektor pro národní účty (zařazení do klasifikace),
k) u fyzické osoby rodné číslo.
(4) Do registru ekonomických subjektů se zapisují také vnitřní jednotky ekonomického subjektu. Vnitřní jednotkou se pro účely tohoto zákona rozumí místo nebo charakter činnosti určité části ekonomického subjektu. Údaje potřebné pro zápis vnitřní jednotky do registru je ekonomický subjekt povinen sdělit, pokud ho o to Český statistický úřad požádá.
(5) Český statistický úřad registr ekonomických subjektů průběžně aktualizuje. Za tím účelem je oprávněn jednou do roka požádat ekonomický subjekt o sdělení potřebných údajů. Ekonomický subjekt je povinen jeho žádosti ve stanovené lhůtě vyhovět.
(6) Pro vedení registru ekonomických subjektů může Český statistický úřad využívat a slučovat údaje získané z jiných rejstříků a seznamů.
(7) Údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až j) jsou veřejné údaje a je možno je poskytnout každému, kdo o to požádá. Orgánům uvedeným v § 18 odst. 1 písm. a) se tyto údaje poskytují bezplatně, ostatním žadatelům za sjednanou cenu podle cenových předpisů.
(8) Údaje uvedené v odstavci 3 písm. k) a odstavci 4 jsou neveřejné. Český statistický úřad je poskytne ministerstvu, které zajišťuje státní statistickou službu a dále jinému státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, jestliže tento orgán bude k získání požadovaného údaje oprávněn podle zvláštního zákona a nepůjde-li o údaj získaný pro statistické účely. 


Identifikační číslo a identifikační kód

§ 21


(1) Identifikační číslo se používá pro vedení celostátních registrů, při získávání údajů ve statistickém zjišťování a v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon nebo kdy je to účelné. Způsob jeho tvorby stanoví Český statistický úřad.
(2) Identifikační číslo se přiděluje každému ekonomickému subjektu. Identifikační číslo, které bylo přiděleno určitému ekonomickému subjektu, nesmí být přiděleno jinému, a to ani v případě, že ekonomický subjekt, kterému bylo přiděleno, zanikl.
(3) Každému ekonomickému subjektu může být přiděleno pouze jedno identifikační číslo. Ekonomický subjekt, kterému bylo v souvislosti s jeho podnikatelskou činností přiděleno identifikační číslo a který hodlá provozovat další podnikatelskou činnost, je povinen uvádět přidělené identifikační číslo v každém úředním styku s orgánem, který je oprávněn vydat doklad o oprávnění k provozování této další činnosti. 


§ 22


(1) Identifikační čísla přiděluje
a) právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku rejstříkový soud,10)
b) fyzickým osobám provozujícím živnost živnostenský úřad,11)
c) ostatním ekonomickým subjektům Český statistický úřad.12)
(2) Dojde-li k přidělení nesprávného identifikačního čísla, zajistí nápravu ten orgán, který nesprávné číslo přidělil.
(3) Identifikační čísla pro potřeby rejstříkových soudů a živnostenských úřadů zajišťuje Český statistický úřad.
(4) Právnické osoby, které se nezapisují do obchodního rejstříku, jsou povinny ohlásit svůj vznik, jakož i další údaje nezbytné k přidělení identifikačního čísla a zapsání do registru Českému statistickému úřadu, a to do deseti dnů po svém vzniku. Obdobnou povinnost mají, pokud jde o změnu nebo zánik uvedených skutečností.
(5) Povinnost stanovenou v odstavci 4 může za právnickou osobu splnit její zřizovatel nebo zakladatel.
(6) Fyzickým osobám, které provozují podnikatelskou činnost, která není živností, přidělí Český statistický úřad identifikační číslo na základě údajů získaných od právnických osob nebo správních úřadů, které podle zvláštních právních předpisů vydávají doklady o oprávnění k takové činnosti; tyto subjekty jsou povinny požadované údaje Českému statistickému úřadu poskytnout.
(7) Příslušné identifikační číslo sdělí Český statistický úřad právnické osobě (odstavec 4) nebo fyzické osobě (odstavec 6) do deseti dnů po obdržení údajů uvedených v odstavcích 4 a 6. 


§ 23


Vnitřní jednotce přidělí Český statistický úřad identifikační kód. Identifikační kód přidělený vnitřní jednotce sdělí Český statistický úřad příslušnému ekonomickému subjektu do deseti dnů po obdržení údajů podle § 20 odst. 4 tohoto zákona. 


§ 24


Na přidělování identifikačního čísla a identifikačního kódu podle tohoto zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.13) 


Sankce

§ 25


(1) Porušení povinnosti mlčenlivosti je přestupkem, pokud nejde o trestný čin. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.
(2) Přestupek projedná okresní úřad místně příslušný podle místa pravidelného pracoviště pracovníka orgánu vykonávajícího státní statistickou službu, v ostatních případech podle místa trvalého pobytu osoby, která povinnost mlčenlivosti porušila. 


§ 26


(1) Za porušení povinností uložených tímto zákonem lze zpravodajské jednotce uložit pokutu
a) až do výše 100 000 Kč, jestliže neposkytne údaje na základě programu statistických zjišťování nebo je poskytne opožděně nebo nesprávně,
b) až do výše 50 000 Kč za porušení jiné povinnosti stanovené tímto zákonem.
(2) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy porušení povinnosti bylo zjištěno, nejdéle však do tří let od doby, kdy k porušení povinnosti došlo. K uložení pokuty, k jejímu vymáhání a vybírání je příslušný Český statistický úřad nebo ministerstvo, vůči kterému má zpravodajská jednotka zpravodajskou povinnost.
(3) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu; na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení13) a na vybírání a vymáhání pokut se vztahují předpisy o správě daní a poplatků.14) 


Zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 27


Český statistický úřad vyhláškou stanoví
a) postup při přípravě programu statistických zjišťování (§ 10),
b) bližší podmínky ochrany individuálních údajů (§ 16),
c) podrobnosti vedení registru ekonomických subjektů (§ 20) a změn údajů v něm,
d) postup při přidělování identifikačních čísel a identifikačních kódů Českým statistickým úřadem (§ 21 až 24). 


§ 28


(1) Krajská statistická správa pro kraj Středočeský a Městská statistická správa pro hlavní město Prahu zanikají ke dni 1. července 1995. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců těchto správ, jakož i hmotný majetek a majetková práva včetně závazků souvisejících s tímto majetkem, jakož i jiná práva a závazky přecházejí dnem 30. června 1995 na Český statistický úřad.
(2) Krajské statistické správy pro kraj Jihočeský, Západočeský, Severočeský, Východočeský, Jihomoravský a Severomoravský zanikají ke dni 1. ledna1996. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců těchto správ, jakož i hmotný majetek a majetková práva včetně závazků souvisejících s tímto majetkem, jakož i jiná práva a závazky přecházejí dnem 31. prosince 1995 na Český statistický úřad.
(3) Ode dne účinnosti tohoto zákona do dne zániku stanoveného v odstavcích 1 a 2 použijí se na činnost krajských statistických správ a Městské statistické správy pro hlavní město Prahu dosavadní předpisy, včetně ustanovení § 6 až 8 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice.
(4) Ustanovení tohoto zákona o ochraně individuálních údajů se vztahují i na údaje získané pro statistické účely před účinností tohoto zákona.
(5) Statistická zjišťování započatá přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.
(6) Jednotné označování a kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin zavedené výnosem Federálního statistického úřadu č. j. 671/1980 03 a statistické klasifikace a číselníky hlášené Českým statistickým úřadem podle zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, se považují za statistické klasifikace a číselníky vytvořené podle tohoto zákona.
(7) Registr zpravodajských jednotek vytvořený podle zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, se považuje za registr ekonomických subjektů podle tohoto zákona.
(8) Identifikační čísla, která byla ekonomickým subjektům přidělena podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona, se považují za identifikační čísla přidělená podle tohoto zákona.
(9) Ekonomický subjekt, kterému bylo před účinností tohoto zákona přiděleno více identifikačních čísel, oznámí do šesti měsíců po dni účinnosti tohoto zákona Českému statistickému úřadu, která identifikační čísla mu byla přidělena a který orgán je přidělil. Český statistický úřad do 60 dnů po obdržení tohoto oznámení sdělí ekonomickému subjektu, které identifikační číslo je oprávněn nadále užívat. Toto oznámení zašle všem orgánům, které identifikační čísla přidělily. Obdobně postupuje Český statistický úřad i v případě, že sám zjistí, že jednomu ekonomickému subjektu bylo přiděleno více identifikačních čísel. 


§ 29


Zrušují se:
1. Zákon České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice.
2. § 1 až 22, § 23 odst. 1, 2, 3 a 5, § 24 až 35 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb.
3. Zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací.
4. Zákon České národní rady č. 171/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací.
5. Vyhláška Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí č. 243/1988 Sb., o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví.
6. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.
7. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 9/1966 Sb., o provádění kontroly a statistiky cen.
8. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 113/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství.
9. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů.
10. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 115/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí.
11. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 116/1972 Sb., o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků.
12. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1972 Sb., o jednotném číselníku organizací v ČSSR.
13. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků.
14. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.
15. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 156/1980 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků.
16. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1981 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy.
17. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 81/1982 Sb., o jednotné klasifikaci oborů vzdělávání.
18. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 58/1983 Sb., o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem.
19. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 47/1985 Sb., o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů.
20. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 97/1985 Sb., o jednotné klasifikaci zaměstnání.
21. Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/318-30/7-54) a Ministerstva financí (č. j. 181/99.680/54) ze dne 4. 8. 1954 o vzorech prvotní evidence provádění investičních (stavebních a montážních) prací (částka 99/1954 Ú. l.).
22. Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/35-17/3-55) a Ministerstva financí (č. j. 182/31.400/55) ze dne 31. 3. 1955 o vzorech prvotní evidence bytového hospodářství (částka 39/1955 Ú. l.).
23. Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/56-16/5-55) a Ministerstva financí (č. j. 181/45.713/55) ze dne 17. 5. 1955 o vzorech prvotní evidence peněžního styku – vyúčtování zálohy a záhlaví faktury (částka 52/1955 Ú. l.).
24. Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/124-23/9-55) a Ministerstva financí (č. j. 181/106.396/55) ze dne 27. 9. 1955 o prodloužení lhůt k zavedení některých vzorů prvotní evidence a jejich objednávky (částka 102/1955 Ú. l.).
25. Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/26-19/4-58) a Ministerstva financí (č. j. 182/126 854/58) ze dne 29. 4.1958 o decentralizaci řízení jednotné prvotní evidence (částka 35/1958 Ú. l.).
26. Pokyny Federálního statistického úřadu ze dne 31. 7. 1973 (č. j. 16 326/73) pro vykazování ukazatelů jednotné evidence pracujících ve vybraných organizacích a vybraných územních celcích (reg. v částce 3/1974 Sb.).
27. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 28.12.1978 (č. j.19844/74) o úkolech koncernů v oblasti sociálně ekonomických informaci (reg. v částce 28/1974 Sb.).
28. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 1. 2.1975 (č. j.13662/75) o pověření organizací funkcí gestorů a spolugestorů při vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků (reg. v částce 16/1975 Sb.).
29. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 29. 10.1975 (č. j. 18685/1975) o odvětvovém zatřiďování organizací (reg. v částce 38/1975 Sb.).
30. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 30. 10. 1975 (č. Vk 1842/75) k státním statistickým výkazům za úsek měsíční vybrané ukazatele27 MVU (reg. v částce 11/1976 Sb.).
31. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 26. 5. 1976 (č. j. 8743/1976), kterým se vydává doplněná a upravená klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 33/1976 Sb.).
32. Zásady Federálního ministerstva financí ze dne 29.10. 1973 (č. j. XV/31-24 439/1973) pro prověřování a schvalování ročních účetních závěrek rozpočtových a příspěvkových organizací (reg. v částce 7/1974 Sb.).
33. Vymezení základních předpisů závazných pro vedení účetnictví v organizacích ze dne 10. 12. 1976 (č. j. XV/1/24 432/1976) (reg. v částce 12/1977 Sb.).
34. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 31.12.1976 (č. j. XV/3/30 823/1976), kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výrobků, prací a služeb v hospodářských organizacích v oblasti kultury a pokyny k němu (reg. v částce 12/1977 Sb.).
35. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 31.12.1976 (č. j. XV/3/30 988/1976), kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výrobků, prací a služeb, s výjimkou ubytování, v podnicích vnitřního obchodu a v organizacích spotřebního družstevnictví a pokyny k němu (reg. v částce 12/1977 Sb.).
36. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 12. 4. 1977 (č. j. XV/2-7 868/1977), jímž se vydává seznam organizací, pro něž je závazná účtová osnova pro společenské a ostatní organizace (reg. v částce 9/1978 Sb.).
37. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 9. 6.1978 (č. j.1793/78-032-918), kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).
38. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 20. 2.1978 (FSÚ č. j. 962/78-03 a FMF č. j. 3045/78), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast práce a mezd (reg. v částce 25/1978 Sb.).
39. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 2128/78-03 a FMF č. j. XV/4-9352/78), jímž se vyhlašuje jednotný vzor faktury za dodávky neinvestiční povahy (reg. v částce 25/1978 Sb.).
40. Změny a doplňky k směrnicím Federálního statistického úřadu „13/1 ODV“ k státním statistickým výkazům za úsek odběratelsko-dodavatelské a výrobně spotřební vztahy, ze dne 14. 7.1978 (č. Vk 4369/79) (reg. v částkách 17/1979 Sb. a 25/1978 Sb.).
41. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 15. 8. 1978 (č. j. 2997/78-032-1615), kterým se mění a doplňuje jednotná klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví (reg. v částce 31/1978 Sb.).
42. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 2079/78-03 ze dne 31. 5. 1978 a FMF č. j. XV/4-14308/78 ze dne 20. 7.1978), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast základní prostředky a investice (reg. v částce 31/1978 Sb.).
43. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 15. 8. 1978 (č. j. 4404/78, kterým se doplňují směrnice „5 Iv“ (reg. v částce 31/1978 Sb.).
44. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 9. 3. 1979 (č. j. XV/3-4 731/1979), jímž se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny televizního pořadu a pokyny k němu (reg. v částce 9/1979 Sb.).
45. Směrnice Federálního ministerstva financí ze dne 6. 12. 1978 (č. j. XV/2-23 530/1978) pro vedení účetnictví místních národních výborů malých obcí, drobných provozoven národních výborů, zálohovaných organizací, malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací a jiných drobných organizací (reg. v částce 9/1979).
46. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 20. 3. 1979 (č. j. 981/79-033.87), jímž se vydávají jednotné vzory pasportů na úseku energetického hospodářství (reg. v částce 22/1979 Sb.).
47. Výnos Federálního statistického úřadu z 8. 3. 1979 (č. j. 876/79-032-331) o doplnění jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (reg. v částce 22/1979 Sb.).
48. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 4. 12. 1979 (č. j.3668/79-03) o další aktualizaci jednotné klasifikace zemí (reg. v částce 28/1979 Sb.).
49. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 10. 4. 1979 (č. j. 1388/79-032.545), kterým se mění kódy jednotného číselníku organizací v ČSSR (reg. v částce 22/1979 Sb.).
50. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 16. 6.1980 (FSÚ č. j. 1685/80-033-117 a FMF č. j. XV/1-5980/1980), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast finanční operace (reg. v částce 23/1980 Sb.).
51. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 7.12.1979 (FSÚ č. j. 3704/79-03 a FMF č. j. XV/4-18806/79), kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast silniční automobilová doprava (reg. v částce 23/1980 Sb.).
52. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 795/80-033-49 ze dne 21. 3.1980 a FMF č. j. XV/4-14421/79 ze dne 20. 8. 1979), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast odbyt a zásobování (reg. v částce 23/1980 Sb.).
53. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 28. 4. 1980 (č. j. 877/80-03), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast technického rozvoje, vynálezectví a zlepšovatelství (reg. v částce 23/1980 Sb.).
54. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 27. 9.1979 (č. j. 3051/79-03), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast energetika (reg. v částce 23/1980 Sb.).
55. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 3. 6.1980 (č. j.1585/80-03) o úpravě písemných nosičů sociálně ekonomických informací a o předávání sociálně ekonomických informací na technických nosičích (reg. v ƒástce 23/1980 Sb.).
56. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 24. 10. 1980 (č. j. 2754/800-032-1504) o doplnění a změnách jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (reg. v částce 2/1981 Sb.).
57. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 27. 1. 1981 (č. j. 250/81-03-160) o dalším doplnění a změnách jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 12/1981 Sb.).
58. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 22.12.1980 (č. j. 3151/80) o jednotné údajové základně organizací v oblasti práce a mezd a sociálních věcí (reg. v částce 12/1981 Sb.).
59. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 30. 1. 1981 (č. j. 210/81-03) o jednotné údajové základně organizací v oblasti základních osobních charakteristik (reg. v částce 12/1981 Sb.).
60. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 23. 7. 1980 (č. Vk 407/81) k státním statistickým výkazům za úsek velkoobchodní ceny v průmyslu (reg. v částce 12/1981 Sb.).
61. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 30. 1. 1981 (FSÚ č, j. 209/81-03 a FMF č. j. XV/1-1796/81) o obsahu a formě katalogů jednotné údajové základny organizací (reg. v částce 13/1981 Sb.).
62. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 30.1.1981 (FSÚ č. j. 208/81-03 a FMF č. j. XV/1-1768/81) o jednotné údajové základně organizací v oblasti charakteristik obecné povahy (reg. v částce 13/1981 Sb.).
63. Pokyny Federálního statistického úřadu ze dne 27. 5. 1981 (č: j. 1454/81-03) pro postup při podávání návrhů na resortní statistická zjišťování a na vytváření dílčích systémů statistických zjišťování (reg. v částce 17/1981 Sb.).
64. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 11. 3. 1981 (č. j. 700/81-03), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast veřejného a závodního stravování (reg. v částce 21/1981 Sb.).
65. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 29. 6.1981 (č. Vk 1102/82), kterým se mění a doplňují směrnice „23/2 Ceny VC“ (reg. v částce 21/1981 Sb.).
66. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 1.12.1981 (č. Vk 1504/82), kterým se mění a doplňují směrnice „2/2 Roč. Prům.“ (reg. v částce 34/1981 Sb.).
67. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 26. 8.1981 (FSÚ č. j. 2261/81-03 a FMF č. j. XV/14312/81), kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro silniční automobilovou dopravu při automatizovaném zpracování informací (reg. v částce 3/1982 Sb.).
68. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 19. 3. 1982 (č. j. 710/1982) o sledování překročení závazných limitů některých druhů ropných výrobků (reg. v částce 7/1982 Sb.).
69. Pokyny Federálního ministerstva financí ze dne 23. 6.1981 (č. j. XV/1-10 964/1981) pro účtování oprav nesprávností zjištěných v účetnictví hospodářských organizací a organizací, které účtují podle účtové osnovy pro hospodářské organizace (reg. v částce 8/1982 Sb.).
70. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 24. 7.1981 (č. j.1984/81-03) o novém vydání jednotné klasifikace výkonů (reg. v částce 10/1982 Sb.).
71. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 2. 7. 1982 (č. Vk 1787/83) k státním statistickým výkazům za úsek geologický průzkum a těžba živic „26 Geo“ (reg. v částce 31/1982 Sb.).
72. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 9.3.1982 (č. j. XV/2-4 066/1982), kterým se vydávají účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro rozpočtové organizace (reg. v částce 35/1982 Sb.).
73. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 28.12.1982 (č. Vk 2077/83), kterým se mění a doplňují směrnice „2/1 Prům“ (reg. v částce 4/1983 Sb.).
74. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 2.12.1982 (č. j. 2067/83), kterým se mění a doplňují směrnice „18 Nem. Úr.“ (reg. v částce 5/1983 Sb.).
75. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 20. 5.1982 (č. j. XV/1-9 100/1982), kterým se vydávají oborový kalkulační vzorec výzkumných a vývojových prací a pokyny k němu (reg. v částce 10/1983 Sb.).
76. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 4. 1983 (č. j. 2096/83) o sledování experimentálního ověřování opatření ke zvýšení účinnosti zahraničně ekonomických vztahů (reg. v částce 19/1983 Sb.).
77. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 2.11.1983 (č. j. 2407/83), kterým se vyhlašují jednotné vzory „Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích“, „Zjišťovací protokol o provedených dodávkách strojů a zařízení (vč. montážních prací) – montážních prací“ a „Soupis provedených prací a dodávek“ (reg. v částce 5/1984 Sb.).
78. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 4. 8.1983 (č. Vk 2371/84) k výkazu „ORG 2-99“ – Výkaz o aktualizaci registru organizačních jednotek (reg. v částce 5/1984 Sb.).
79. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 28. 11. 1983 (č. Vk 2497/84) k prověření a doplnění výběrového souboru výrobků – reprezentantů sledovaných FSÚ pro výpočet indexu cen dodávek do zemědělství a zjištění údajů pro stanovení váhového systému „Ceny D Zem“ (reg. v částce 5/1984 Sb.).
80. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 12. 1983 (č. j. 2682/83-413) o dalším doplnění a změnách Jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví (reg. v částce 14/1984 Sb.).
81. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 15. 11. 1982 (č. j. 2020/83) – čs. statistiky k vyplňování registračního listu stavby „Iv RS 3-50“, změnového registračního listu stavby „Iv RS 3a-50“ a seznamu registračních čísel staveb „Iv RS L – 24“ (reg. v částce 14/1984 Sb.).
82. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 6. 7. 1984 (č. j. 2766/84), kterým se mění a doplňují směrnice „23/2 Ceny VC“ (reg. v částce 21/1984 Sb.).
83. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 22. 2. 1984 (č. j. 2633/84) k jednorázovému výběrovému šetření o mzdách pracovníků za červen 1984 pro vykazující jednotky (reg. v částkách 14/1984 Sb. a 21/1984 Sb.).
84. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 20. 9. 1984 (č. j. 2872/85) k zvlášť organizovanému šetření o využití vybraných strojů a zařízení za září 1985 „Zp 1985-B“ (reg. v částce 22/1984 Sb.).
85. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 12. 7.1984 (č. j.1687/84-41) o novém vydání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (reg. v částce 1/1985 Sb.).
86. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 21. 11. 1984 (č. j. 2538/84-41) o dalším doplnění a změnách jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 1/1985 Sb.).
87. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8. 1985 (č. j. 1753/85-22) o změnách a doplňcích jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (reg. v částce 33/1985 Sb.).
88. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8. 1985 (č. j. 1752/85-22) o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 33/1985 Sb.).
89. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8.1985 (č. j.1751/85-22) o úpravách jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (reg. v částce 33/1985 Sb.).
90. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8. 1985 (č. j. 1754/85-22) o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výkonů (reg. v částce 33/1985 Sb.).
91. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 11. 6. 1985 (č. Vk 6/86) ke státním statistickým výkazům za úsek základní prostředky (reg. v částce 1/1986 Sb.).
92. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 11. 6. 1985 (č. Vk 2/86) ke státním statistickým výkazům za úsek zemědělské meliorace a zúrodnění půdy (reg. v částce 1/1986 Sb.).
93. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 17. 6.1985 (č. Vk 208/86) ke státním statistickým výkazům za úsek demografie (reg. v částce 1/1986 Sb.).
94. Příloha ke směrnicím Federálního statistického úřadu „13/2 Energ.“ „Přehled náplně ukazatelů měrných spotřeb paliv a energie“ ze dne 11. 7. 1985 (č. Vk 257/86) (reg. v částce 1/1986 Sb.).
95. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 12. 12. 1985 (č. j. VII/2-21 700/1985), kterým se vydávají Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro peněžní a pojišťovací ústavy (reg. v částce 7/1986 Sb.).
96. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 17. 12. 1985 (č. j. VII/2-23 316/1985), kterým se vydávají Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro společenské a ostatní organizace (reg. v částce7/1986 Sb.).
97. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 23. 12. 1985 (č. j. VII/2-22 873/1985), kterým se vydávají změny a doplňky účtové osnovy a směrnic k účtové osnově pro rozpočtové organizace (reg. v částce 13/1986 Sb.).
98. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 2105/85-456-22 ze dne 17. 12. 1985 a FMF č. j. VII/1-21286/85 ze dne 13. 11. 1985), kterým se mění příloha k výnosu FSÚ a FMF, kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast silniční a automobilová doprava (reg. v částce 19/1986 Sb.).
99. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí, jímž se mění příloha č. 4 výnosu FSÚ a FMF, kterým byl vyhlášen jednotný vzor faktury za dodávky neinvestiční povahy (vysvětlivky k jednotnému vzoru faktury za dodávky neinvestiční povahy) (FSÚ č. j. 2392/85-22-407 ze dne 21. 11. 1985 a FMF VII/2-17763/85 ze dne 7. 10. 1985) (reg. v částce 19/1986 Sb.).
100. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 17. 12. 1986 (č. Vk 716/86) o statistickém výkaznictví za vybrané integrační akce v SSSR (reg. v částce 7/1987 Sb.).
101. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 30. 6. 1987 (č. j. VII/1-11 532/1987), kterým se mění směrnice pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů (reg. v částce 18/1987 Sb.).
102. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 28. 11. 1988 (č. j. V/2-19 400/1988) o vedení účetnictví malých organizací (reg. v částce 47/1988 Sb.). 


ČÁST DRUHÁ

§ 30
Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů


Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č.
474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., se mění takto:
V § 2 odst. 3 se slova „předsednictvo České národní rady“ nahrazují slovy „na návrh vlády prezident republiky“. 


ČÁST TŘETÍ

§ 31
Účinnost


Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. června 1995. Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Trascina file per caricare