Print Friendly, PDF & Email

Il provvedimento è disponibile nelle seguenti lingue:

Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami

(11 apríla 2002)

Slovenská republika
a
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
Pravoslávna cirkev na Slovensku,
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
Cirkev bratská v Slovenskej republike,
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
Apoštolská cirkev na Slovensku,
Ústredný zväz Źidovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
Starokatolícka cirkev na Slovensku,
Cirkev československá husitská na Slovensku,
ako cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. (ďalej len ”registrované cirkvi a náboženské spoločnosti”),

    
odvolávajúc sa na Ústavu Slovenskej republiky, medzinárodne uznávané princípy náboženskej slobody, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, dokumenty Organizácie Spojených národov, ktoré deklarujú slobodu vyznania, a na platné právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré zakotvujú rovnosť registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike a ich právo uzatvárať zmluvy so Slovenskou republikou,

    
uznávajúc aktuálnu úlohu registrovaných cirkví a náboženských spoločností v morálnej, duchovnej, sociálnej a kultúrnej oblasti a ich historické zásluhy,  

    
hlásiac sa k princípom humanity, demokracie, tolerancie a k spoločnému duchovnému dedičstvu, 

    
deklarujúc vôľu prispievať k celkovému duchovnému a materiálnemu dobru človeka a k spoločnému dobru, 

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Slovenská republika považuje registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sa rozhodli byť jednotlivo stranami tejto zmluvy, za nezávislé a autonómne subjekty práva Slovenskej republiky.

(2) Slovenská republika uznáva právnu subjektivitu  registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ako aj všetkých právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ju majú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Podrobnosti ustanoví osobitná dohoda uzatvorená medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Článok 2

(1) Slovenská republika uznáva právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností a ich členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahŕňa najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie ich viery, slobodu pri plnení ich poslania, vykonávanie ich kompetencií ustanovených  vnútornými predpismi registrovaných cirkví a náboženských spoločnosti, vykonávanie vlastníckeho práva k ich  finančným a materiálnym prostriedkom a spravovanie ich vnútorných vecí. 

(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zodpovednosti ich viery využijú všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra  v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 3

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo ustanovovať a meniť svoje vnútorné predpisy, zriaďovať, meniť a rušiť vlastné cirkevné štruktúry v Slovenskej republike. 

(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti dajú Slovenskej republike dôverným spôsobom na vedomie informáciu o zriadení, zmene alebo zrušení svojich cirkevných štruktúr pred ich zverejnením. 

(3) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo zriaďovať právnické osoby. Slovenská republika zaručuje ochranu ich majetku a slobodu ich pôsobenia. Činnosť týchto právnických osôb musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 4

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo nadväzovať a udržiavať kontakty so svojimi partnerskými cirkvami, s náboženskými spoločnosťami a medzinárodnými organizáciami, ktorých sú členmi, a zúčastňovať sa na ich činnosti, misijnej a charitatívnej práci, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo udržiavať kontakty aj s inými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v Slovenskej republike i v zahraničí, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky.

(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo prijímať na plnenie svojho poslania personálnu, materiálnu a finančnú podporu zo zahraničia, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky.

(3) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo poskytovať personálnu, materiálnu a finančnú pomoc do zahraničia v súlade so svojím poslaním, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky.

(4) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky určí diplomatického pracovníka stálej misie Slovenskej republiky pri úradovni Organizácie Spojených národov a medzinárodných cirkevných organizácií v Ženeve alebo v iných centrách podľa osobitnej dohody, ktorý bude mať v pracovnej náplni okrem agendy vyplývajúcej zo zastupovania Slovenskej republiky pri medzinárodných vládnych organizáciách napomáhanie spolupráce registrovaných cirkví a náboženských spoločností s medzinárodnými cirkevnými organizáciami. Taký diplomatický pracovník bude určený po predchádzajúcich konzultáciách s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Článok 5

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať svoje náboženské poslanie, najmä organizovať bohoslužobný život, hlásať a vyučovať svoju vieru. 

(2) Slovenská republika zaručuje nedotknuteľnosť posvätných miest, ako aj chrámov, ktoré sú podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, určené na vykonávanie náboženských úkonov. Nedotknuteľnosťou posvätného miesta rozumejú zmluvné strany ochranu tohto miesta spočívajúcu v zamedzení jeho použitia na iné účely, než je určené,  zamedzenie narušenia jeho dôstojnosti a právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností udeliť výnimku na použitie tohto miesta na iné účely. 

(3) Výnimka z pravidla nedotknuteľnosti posvätných miest sa pripúšťa, ak je to nevyhnutné v súvislosti s bezprostredným ohrozením života,  zdravia alebo bezpečnosti majetku a ak nemožno vopred získať súhlas registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. V týchto prípadoch môže Slovenská republika na posvätných miestach zabezpečiť vykonanie nevyhnutných a primeraných opatrení tak, aby sa v najvyššej možnej miere zachoval ich posvätný charakter a v čo najmenšej miere dotkli práva a oprávnené záujmy osôb, ktoré sa na posvätných miestach zdržujú so súhlasom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Článok 6

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú výlučné právo obsadzovať cirkevné funkcie a cirkevné úrady v súlade so svojimi vnútornými predpismi.

(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú výlučné právo podľa vlastných vnútorných predpisov voliť, vymenúvať a odvolávať svojich členov do cirkevnej služby, prekladať ich a rozhodovať o zániku ich cirkevnej služby.

Článok 7

(1) Slovenská republika uznáva právo každého uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad svojej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. 

(2) Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanovia osobitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Článok 8

(1) Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva zahŕňa právo odmietnuť vypovedať pred štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. 

(2) Slovenská republika garantuje aj nedotknuteľnosť tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

Článok 9

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú právo Slovenskej republiky po dohode s nimi zákonom upraviť cirkevné sviatky ako dni pracovného pokoja.

(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo svätiť ďalšie vlastné sviatky. Tým nie je dotknutý počet dní pracovného pokoja podľa zákona.

Článok 10

(1) Manželstvo uzavreté podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktoré spĺňa aj podmienky uzavretia manželstva ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky, má na území Slovenskej republiky rovnaké právne postavenie a účinky ako manželstvo uzavreté občianskou formou. Štátnu evidenciu manželstiev uzavretých podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností a ich zápis v matrike do knihy manželstiev upravuje právny poriadok Slovenskej republiky. 

(2) Rozvod manželstva sa riadi civilnoprávnymi predpismi.
(3) Cirkevné rozviazanie manželstiev musí byť v súlade s vnútornými predpismi registrovaných cirkví a náboženských spoločností a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 11

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a Slovenská republika budú spolupracovať pri ochrane a podpore manželstva a rodiny.

Článok 12

(1) Starostlivosť o deti a ich výchova sú právom a povinnosťou rodičov. Ak toto právo nemôžu zo závažných dôvodov uplatňovať rodičia, prechádza na základe rozhodnutia príslušného súdu Slovenskej republiky na iné osoby alebo zariadenie na výkon ústavnej alebo ochrannej výchovy. 

(2) Rodičia, iné osoby a zariadenia uvedené v odseku 1 majú právo vychovávať deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami vlastnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Článok 13

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo zriaďovať, spravovať a užívať na výchovu a vzdelávanie základné školy a stredné školy, vysoké školy a školské zariadenia v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

(2) Školy a školské zariadenia uvedené v odseku 1 majú rovnaké postavenie ako štátne školy a školské zariadenia a sú neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky. Rozsah finančného zabezpečenia škôl a školských zariadení z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky upravia osobitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou a registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá školu alebo školské zariadenie podľa odseku 1 zriadila.  

(3) Rodičia,  iné osoby a zariadenia uvedené v článku 12 v súlade s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky majú právo na slobodný výber školy a školského zariadenia. 

(4) Slovenská republika uznáva platnosť dokladov o absolvovaní štúdia na školách a v školských zariadeniach uvedených v odseku 1 v rozsahu platnosti dokladov o absolvovaní štúdia rovnakého alebo rovnocenného odboru, druhu a stupňa na štátnych školách a v školských zariadeniach za podmienok ustanovených právnym poriadkom Slovenskej republiky na platnosť dokladov o absolvovaní štúdia na všetkých školách a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike. Slovenská republika uznáva rovnocennosť týchto dokladov. Pravidlá uvedené v tomto ustanovení sa týkajú aj dokladov o akademických a vedeckých tituloch a hodnostiach. 

(5) Slovenská republika vytvára nevyhnutné podmienky na náboženskú výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov. Tento záväzok zahŕňa povinnosť Slovenskej republiky plniť požiadavky rodičov, aby sa náboženská výchova umožnila na všetkých stupňoch základných škôl a na všetkých  stredných školách a v školských zariadeniach,
a  podporu cirkevných výchovných organizácií a hnutí mladých v záujme zdravého rozvoja mládeže. 

(6) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky vyučovať náboženstvo vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.  Podmienky ustanoví dohoda podľa odseku 9. Učiteľ náboženstva má v pracovnoprávnom vzťahu rovnaké postavenie ako učitelia iných vyučovacích predmetov, ak spĺňa predpoklady ustanovené v právnom poriadku Slovenskej republiky pre učiteľa príslušného druhu a typu školy. Nevyhnutnou podmienkou na výkon pedagogickej činnosti učiteľa náboženstva vo všetkých školách je jeho poverenie vlastnou registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou. 

(7) Slovenská republika uznáva právo členov registrovaných cirkví a náboženských spoločností uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese svoje presvedčenie, ak ide o výchovu k rodičovstvu v súlade so zásadami etiky vlastnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Týmto právom nie sú dotknuté požiadavky na splnenie osobitných podmienok pedagogického pôsobenia podľa právneho poriadku Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania.

(8) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti budú uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese zásady náboženskej znášanlivosti, ekumenizmu a spolupráce a rešpektovať presvedčenie osôb iného náboženského vyznania a osôb bez náboženského vyznania. 

(9) Ďalšie pravidlá  týkajúce sa škôl a školských zariadení uvedených v odseku 1, vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy detí, bohosloveckých fakúlt a výchovno-vzdelávacích ustanovizní dohodnú Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v osobitných dohodách.

Článok 14

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať pastoračnú službu v ozbrojených silách a policajných zboroch. Obsadzovanie systemizovaných miest pastoračnej služby registrovaných cirkví a náboženských spoločností podľa smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa dohodne podľa  odseku 4

(2) Kňazi, diakoni, absolventi bohosloveckých fakúlt a im na úroveň postavených seminárov a vzdelávacích inštitúcií majú právo vykonávať povinnú vojenskú službu formou duchovnej služby v ozbrojených silách. 

(3) Príslušníci ozbrojených síl a príslušníci policajných zborov majú právo zúčastňovať sa na bohoslužbách v dňoch cirkevných sviatkov podľa liturgickej praxe registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorej sú členmi, ak to nie je v rozpore s plnením služobných povinností. Na ďalších náboženských obradoch sa môžu zúčastňovať v čase zamestnania so súhlasom príslušného služobného orgánu. 

(4) Podrobnosti o výkone pastoračnej služby v ozbrojených silách a policajných zboroch a podrobnosti o výkone povinnej vojenskej služby, ako aj civilnej služby kňazov, diakonov,  absolventov bohosloveckých fakúlt a im na úroveň postavených seminárov a vzdelávacích inštitúcií upraví Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v osobitnej dohode.

Článok 15

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať pastoračnú starostlivosť v ústavoch na výkon väzby a v nápravnovýchovných ústavoch.

Článok 16

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky vykonávať pastoračnú, duchovnú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť vo všetkých štátnych vzdelávacích, výchovných a zdravotníckych zariadeniach, v štátnych zariadeniach sociálnych služieb vrátane zariadení pre osoby s nariadenou ústavnou výchovou a v štátnych zariadeniach vykonávajúcich liečbu a resocializáciu drogovo a inak závislých osôb. Slovenská republika zabezpečí primerané podmienky na výkon tohto práva. Osoby, ktoré sú v starostlivosti týchto zariadení, majú právo zúčastňovať sa na bohoslužbách v nedeľu a v iných dňoch  cirkevných sviatkov registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a slobodne vykonávať všetky náboženské úkony, ak to nie je na ujmu liečebného a resocializačného procesu. 

(2) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti budú spolupracovať na uskutočňovaní spoločných projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a výchovy a v oblasti starostlivosti o starých a chorých ľudí. Tieto projekty sa budú týkať škôl, výchovných a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení vykonávajúcich liečbu a resocializáciu drogovo a inak závislých osôb. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti garantujú, že tieto projekty budú podporovať najmä personálne. Slovenská republika bude podporovať tieto projekty v primeranom rozsahu najmä materiálne a finančne.

Článok 17

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať vzdelávaciu, výchovnú, vedeckovýskumnú, misijnú, charitatívnu, zdravotnícku a sociálnu činnosť. Toto právo zahŕňa aj zriaďovanie, vlastníctvo a prevádzkovanie zariadení takého charakteru v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

(2) Na zariadenia uvedené v odseku 1 sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti ako na štátne zariadenia rovnakého druhu v oblasti úhrad výkonov za zdravotnú starostlivosť z povinného poistenia.

(3) Rozsah finančného zabezpečenia  zariadení podľa odseku 1 z prostriedkov štátneho rozpočtu a verejných fondov upraví osobitná dohoda podľa článku 20 tejto zmluvy. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti sa budú podieľať na finančnom zabezpečení týchto zariadení.

Článok 18

(1) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú, že spoločenské informačné prostriedky sú dôležitým prostriedkom ochrany slobody myslenia a svedomia, ako aj náboženského presvedčenia a viery. 

(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo na slobodu prejavu vrátane práva rozširovať svoje názory a podávať informácie slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom. 

(3) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vlastniť prostriedky na vydavateľskú činnosť, rozhlasové, televízne a iné spoločenské informačné prostriedky a zariadenia a používať tieto prostriedky a zariadenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

(4) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vstupovať v primeranom rozsahu do vysielania verejnoprávnych spoločenských informačných prostriedkov. Podmienky ustanoví osobitná dohoda.

Článok 19

Slovenská republika uznáva právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností nadobúdať vlastnícke právo k hnuteľným i nehnuteľným hmotným veciam, ako aj k nehmotným veciam a právo tieto veci scudzovať. Tieto práva sa môžu uplatňovať len v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 20

(1) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uzavrú osobitnú dohodu o finančnom zabezpečení registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo organizovať zbierky na zabezpečenie vlastnej činnosti. Príjmy z hospodárenia s takto získanými prostriedkami sú oslobodené od zdanenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a nepodliehajú povinnosti verejného vyúčtovania.

(3) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo získavať materiálne a finančné prostriedky zo zahraničia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.  Oslobodenie od cla a dane upravujú právne predpisy Slovenskej republiky.

Článok 21

(1) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti sa budú podieľať na udržiavaní a obnove nehnuteľností nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ku ktorým majú vlastnícke práva registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a ktoré sú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky kultúrnymi pamiatkami. Rozsah finančného zabezpečenia pri ich udržiavaní a obnove z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky upraví osobitná dohoda podľa článku 20 tejto zmluvy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo stavať a upravovať kostoly, cirkevné školy a cirkevné budovy v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 22

Sporné otázky týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy budú Slovenská republika a registrované cirkvi a  náboženské spoločnosti riešiť spoločnými dohodami.

Článok 23

(1)  Vláda Slovenskej republiky po odsúhlasení predloží návrh zmluvy Národnej rade Slovenskej republiky na prerokovanie.

(2) Schválený text zmluvy podpísaný zmluvnými stranami sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Článok 24

Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody Slovenskej republiky a registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktoré podpísali túto zmluvu. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.

Článok 25

(1) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú samostatnosť a rovnocennosť každej registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu.

(2) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo uzatvárať osobitné dohody na vykonanie tejto zmluvy aj samostatne.

(3) Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, ktorej štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu, dostane jej originál v pôvodnom vyhotovení.

(4) Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť môže poveriť Ekumenickú radu cirkví v Slovenskej republike, aby v jej mene koordinovala postup registrovaných cirkví a náboženských spoločností, zastupovala jej záujmy a konala v jej mene.

(5) Zmluva je otvorená  na pristúpenie aj pre ďalšie  cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. O ich pristúpení rozhodnú na základe písomnej žiadosti registrované cirkvi a náboženské spoločnosti zúčastnené na tejto zmluve, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu. S pristúpením musia súhlasiť všetky zmluvné strany.

(6) Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, ktorej štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu, môže písomne od zmluvy odstúpiť. Podrobnosti ustanoví osobitná dohoda podľa odseku 2.

Zmluva bola vyhotovená v 16 exemplároch.

Bratislava 11. apríla 2002

 

© JARG

Trascina file per caricare

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LAS IGLESIAS Y SOCIEDADES RELIGIOSAS REGISTRADAS

(11 de abril de 2002)

La República Eslovaca y

la Iglesia Evangélica de confesión augustana en Eslovaquia,

la Iglesia Cristiana Reformada en Eslovaquia,

la Iglesia Ortodoxa en Eslovaquia,

la Iglesia Evangélica Metodista, región eslovaca,

la Unidad Fraterna de los Baptistas en la República Eslovaca,

la Iglesia Fraterna en la República Eslovaca,

la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, agrupación eslovaca,

la Iglesia Apostólica en Eslovaquia,

la Liga Central de las Comunidades Religiosas Judías en la República Eslovaca,

la Iglesia Viejocatólica en Eslovaquia.

y la Iglesia Husita Checoslovaca en Eslovaquia,

como iglesias y sociedades religiosas registradas de acuerdo con la ley n, 308/1991, sobre la libertad de fe religiosa y el estatuto de las iglesias y sociedades religiosas, en el tenor de la ley n. 394/2000 (en adelante sólo "iglesias y sociedades religiosas registradas"),

apelando a la Constitución de la República Eslovaca, a los principios de libertad religiosa reconocidos internacionalmente, al Convenio sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a los documentos de la Organización de las Naciones Unidas que declaran la libertad de confesión, ya las disposiciones jurídicas de la República Eslovaca vigentes que recogen la igualdad de las iglesias y sociedades religiosas registradas en la República Eslovaca y su derecho a concluir acuerdos con la República Eslovaca,

reconociendo el papel actual de las iglesias y sociedades religiosas en el ámbito moral, espiritual, social y cultural y sus méritos históricos,

proclamando los principios de humanismo, democracia, tolerancia y la herencia espiritual común,

declarando su voluntad de contribuir al bien integral espiritual y material del hombre y al bien común,

han acordado lo siguiente:

Artículo 1.-

(1) La República Eslovaca reconoce como sujetos independientes y autónomos del derecho de la República Eslovaca a las iglesias y sociedades religiosas registradas que han decidido ser parte de este Acuerdo.

(2) La República Eslovaca reconoce subjetividad jurídica a las iglesias y sociedades religiosas registradas, así como a todas las personas jurídicas y físicas que la tengan de acuerdo con el orden jurídico de la República Eslovaca y con las disposiciones internas de las iglesias y sociedades religiosas registradas. Un acuerdo específico concluido entre la República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas regulará los particulares.

Artículo 2.-

(1) La República Eslovaca reconoce el derecho de las iglesias y sociedades religiosas registradas y de sus miembros a actuar con libertad e independencia, incluidas, en particular, la profesión pública, anuncio y práctica de su fe, la libertad en el cumplimiento de su misión, el ejercicio de sus competencias, establecidas en las disposiciones internas de las iglesias y sociedades religiosas registradas, el ejercicio del derecho de propiedad respecto a sus medios financieros y materiales y la administración de sus asuntos internos.

(2) Las iglesias y sociedades religiosas registradas utilizarán todos los medios convenientes, según la responsabilidad de su fe, para la formación moral de los habitantes de la República Eslovaca en beneficio del bien común, de conformidad con el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca.

Artículo 3.-

(1) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho de establecer y modificar sus disposiciones internas, y de erigir, modificar y suprimir sus propias estructuras eclesiásticas en la República Eslovaca.

(2) Las iglesias y sociedades religiosas registradas comunicarán a la República Eslovaca, de modo confidencial, antes de hacerlas públicas, las informaciones relativas a la erección, modificación o supresión de sus estructuras eclesiásticas.

(3) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen derecho a crear personas jurídicas. La República Eslovaca garantiza la protección de su propiedad y la libertad de su actuación. La actividad de estas personas jurídicas debe ser conforme con el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca.

Artículo 4.-

(1) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tiene el derecho de establecer y mantener contactos con sus iglesias hermanas, con las sociedades religiosas y con las organizaciones internacionales de las que son miembros, y de participar en su actividad y en su trabajo misionero y caritativo, si esto no contradice el ordenamiento jurídico o los intereses de la República Eslovaca. Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho de mantener contactos también con otras iglesias y sociedades religiosas y con otras personas jurídicas y físicas en la República Eslovaca Y en el extranjero, si esto no contradice el ordenamiento jurídico o los intereses de la República Eslovaca.

(2) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tiene el derecho de recibir ayuda personal, material y financiera procedente del extranjero para el cumplimiento de su misión, si esto no contradice el ordenamiento jurídico o los intereses de la República Eslovaca.

(3) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho de prestar ayuda personal, material y financiera en el extranjero de acuerdo con su misión, si esto no contradice el ordenamiento jurídico o los intereses de la República Eslovaca.

(4) El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Eslovaca nombrará un empleado diplomático de la misión permanente de la República Eslovaca en la central de la Organización de las Naciones Unidas y de las organizaciones eclesiásticas internacionales en Ginebra o en otros centros, de acuerdo con un Acuerdo específico, que tratará, además de los asuntos derivados de la representación de la República Eslovaca ante las organizaciones gubernamentales internacionales, del fomento de la colaboración de las iglesias y sociedades religiosas registradas con las organizaciones eclesiásticas internacionales. Este empleado diplomático será designado después de consultar con las iglesias y sociedades religiosas registradas.

Artículo 5.-

(1) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho a desarrollar su misión religiosa, en particular de organizar la vida litúrgica, de anunciar y de enseñar su fe.

(2) La República Eslovaca garantiza la inviolabilidad de los lugares sagrados y de los templos que estén destinados a la realización de actos religiosos de conformidad con las disposiciones internas de las iglesias y sociedades religiosas registradas. Por inviolabilidad de un lugar sagrado, las partes contratantes entienden aquella protección de este lugar que consiste en impedir su utilización para usos distintos de aquél al que está destinado, Y en impedir que sea violada su dignidad, y el derecho de las iglesias y sociedades religiosas registradas de permitir excepcionalmente la utilización de ese lugar para otros fines.

(3) Se podrá hacer una excepción a la regla de la inviolabilidad de los lugares sagrados, si resulta imprescindible en relación con una amenaza inmediata de la vida, de la salud o de la seguridad de la propiedad, y si no es posible obtener con anterioridad el consentimiento de la iglesia o sociedad religiosa registrada. En estos casos, la República Eslovaca puede asegurar en los lugares sagrados la adopción de las medidas que sean imprescindibles y apropiadas, de modo que su carácter sagrado se mantenga en el mayor grado posible y que se vean afectados lo menos posible los derechos e intereses legítimos de las personas que se encuentran en los lugares sagrados con el consentimiento de la iglesia o sociedad religiosa registrada.

Artículo 6.-

(1) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho exclusivo a designar a quienes hayan de ocupar funciones Y cargos eclesiásticos de acuerdo con sus disposiciones internas.

(2) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho exclusivo a elegir, nombrar y revocar a sus miembros para el servicio eclesiástico de acuerdo con sus propias disposiciones internas, y de trasladarlos y decidir sobre la extinción de su servicio eclesiástico.

Artículo 7.-

(1) La República Eslovaca reconoce a todos el derecho a plantear objeciones de conciencia según los principios doctrinales y morales de su iglesia o sociedad religiosa registrada.

(2) El alcance y las condiciones del ejercicio de este derecho se determinarán en acuerdos específicos concluidos entre la República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas.

Artículo 8.-

(1) El secreto de confesión es inviolable. La inviolabilidad del secreto de confesión incluye el derecho a no prestar declaración ante los órganos estatales de la República Eslovaca.

(2) La República Eslovaca también garantiza la inviolabilidad del secreto de las informaciones que hayan sido confiadas a alguna persona encargada de la atención pastoral, oralmente o por escrito, bajo la condición de silencio.

Artículo 9.-

(1) Las iglesias y sociedades religiosas registradas reconocen el derecho de la República Eslovaca a regular, de acuerdo con ellas, las fiestas eclesiásticas como días de descanso laboral, por medio de la ley.

(2) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho a celebrar otras fiestas propias. Esto no afectará al número de días de descanso laboral establecido por la ley.

Artículo 10.-

(1) El matrimonio contraído con arreglo a las disposiciones internas de las iglesias y sociedades religiosas registradas, que cumpla además las condiciones que el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca establece para contraer matrimonio, tiene en el territorio de la República Eslovaca el mismo estatuto jurídico y los mismos efectos que el matrimonio contraído en forma civil. El ordenamiento jurídico de la República Eslovaca regulará el reconocimiento estatal de los matrimonios contraídos de acuerdo con las disposiciones internas de las iglesias y sociedades religiosas registradas y su inscripción en el libro de matrimonios del registro.

(2) El divorcio se rige por las disposiciones jurídico-civiles.

(3) La disolución eclesiástica del matrimonio debe estar en conformidad con las disposiciones internas de las iglesias y sociedades religiosas registradas y con el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca.

Artículo 11.-

Las iglesias y sociedades religiosas registradas y la República Eslovaca cooperarán para la protección y ayuda al matrimonio y a la familia.

Artículo 12.-

(1) El cuidado y la educación de los hijos es un derecho y un deber de los padres. Si, por motivos graves, los padres no pueden ejercitar ese derecho, pasará, por decisión del tribunal competente de la República Eslovaca, a otras personas o a un establecimiento, para la educación en una institución o bajo tutela.

(2) Los padres y las demás personas o instituciones mencionadas en el apartado (1) tienen el derecho a educar a los hijos de conformidad con los principios doctrinales y morales de su propia iglesia o sociedad religiosa registrada.

Artículo 13.-

(1) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho de erigir, administrar y utilizar para la educación y la enseñanza escuelas elementales y medias, escuelas superiores y establecimientos escolares, de conformidad con las condiciones establecidas para el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca.

(2) Las escuelas y establecimientos escolares mencionados en el apartado (1) tienen la misma posición que las escuelas y establecimientos escolares estatales, y forman parte inseparable y equivalente del sistema de educación y enseñanza de la República Eslovaca. Acuerdos específicos, concluidos entre la República Eslovaca y la iglesia o sociedad religiosa registrada que haya erigido la escuela o establecimiento escolar de acuerdo con el apartado (1), regularán el alcance del sustentamiento económico de las escuelas y establecimientos escolares a cargo del presupuesto estatal de la República Eslovaca.

(3) Los padres y las demás personas mencionadas en el artículo 12 tienen el derecho a la libre elección de escuela y de establecimiento escolar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y con los intereses de la República Eslovaca.

(4) La República Eslovaca reconoce la validez de los documentos sobre la realización de estudios en las escuelas y establecimientos escolares mencionados en el apartado (1), con el mismo alcance que los documentos sobre la realización de estudios en las escuelas y establecimientos escolares estatales de tipo, materia y grado igual o equivalente, según las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca para la validez de los documentos sobre la realización de estudios en todas las escuelas y establecimientos escolares que formen parte del sistema de educación y enseñanza en la República Eslovaca. La República Eslovaca reconoce la equivalencia de estos documentos. Las reglas mencionadas en esta disposición se refieren también a los documentos sobre los títulos y las dignidades académicas y científicas.

(5) La República Eslovaca creará las condiciones imprescindibles para la educación religiosa de los niños en las escuelas y establecimientos escolares, de acuerdo con la convicción religiosa de sus padres. Esta obligación incluye el deber de la República Eslovaca de satisfacer las peticiones de los padres para que sea posible la educación religiosa en todos los grados de las escuelas elementales y en todos los tipos y clases de escuelas y establecimientos escolares de grado medio, y el fomento de las organizaciones educativas y de los movimientos juveniles eclesiásticos, en interés del sano desarrollo de la juventud.

(6) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho de enseñar la religión en todas las escuelas y establecimientos escolares que forman parte del sistema de educación y enseñanza de la República Eslovaca. El acuerdo a que se refiere el apartado 9 establecerá las condiciones. En la relación jurídica laboral, los profesores de religión tienen la misma posición que los profesores de las demás materias educativas, si cumplen las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca para los profesores del tipo y clase de escuela correspondiente. La autorización de la propia iglesia o sociedad religiosa registrada es una condición indispensable para el desarrollo de la actividad pedagógica de los profesores de religión católica en todas las escuelas.

(7) La República Eslovaca reconoce el derecho de los miembros de las iglesias y sociedades religiosas registradas a hacer valer en el proceso de educación y enseñanza su convicción en lo referente a la educación para la paternidad, de acuerdo con los principios éticos de la propia iglesia o sociedad religiosa registrada. Este derecho no supone ninguna modificación de los deberes establecidos para estas personas por el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca en el campo de la educación y la enseñanza para el cumplimiento de las condiciones específicas de la actuación pedagógica.

(8) En el proceso de educación y enseñanza, las iglesias y sociedades religiosas registradas actuarán de acuerdo con los principios de tolerancia religiosa, ecumenismo y colaboración, y respetarán la convicción de las personas que tengan otra confesión religiosa y de las personas sin confesión religiosa.

(9) La República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas establecerán en acuerdos específicos otras normas relativas a las escuelas y establecimientos escotares mencionados en el apartado (1), a la enseñanza de la religión y a la educación religiosa de los niños, a las facultades de teología y a los centros de educación y formación.

Artículo 14.-

(l) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen derecho a realizar una atención pastoral en las fuerzas armadas y en los cuerpos policiales. La designación para los puestos sistematizados del servicio pastoral de las iglesias y sociedades religiosas registradas, según las directivas del Ministerio de Defensa de la República Eslovaca y del Ministerio del Interior de la República Eslovaca, se acordarán de acuerdo con el apartado (4).

(2) Los sacerdotes, diáconos, licenciados en las facultades de teología y de los seminarios e institutos de formación de nivel semejante tienen el derecho a realizar el servicio militar obligatorio en forma de un servicio espiritual en las fuerzas armadas.

(3) Los miembros de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales tienen el derecho de participar en los servicios religiosos los días de las fiestas eclesiásticas de acuerdo con la práctica litúrgica de la iglesia o sociedad religiosa registrada de la que son miembros, si esto no impide el cumplimiento de las obligaciones del servicio. Durante el tiempo de trabajo pueden participar en otras ceremonias religiosas con el consentimiento del órgano de servicio competente.

(4) La República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas regularán en un acuerdo específico los particulares sobre el cumplimiento del servicio pastoral en las fuerzas armarlas y en los cuerpos policiales, y los relativos al cumplimiento del servicio militar obligatorio, así como del servicio civil por parte de los sacerdotes, diáconos, licenciados en las facultades de teología y de los seminarios e institutos de formación de nivel semejante.

Artículo 15.-

Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho a realizar la atención pastoral en las instituciones donde se cumpla una pena de privación de libertad y en instituciones de reeducación.

Artículo 16.-

(1) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho de realizar una actividad pastoral, espiritual, formativa y educativa en todos los establecimientos educativos, formativos y sanitarios, en los servicios estatales de servicios sociales, incluidos los establecimientos para personas con educación especial obligatoria, Y en los establecimientos estatales de cura o de resocialización de drogadictos o de personas con otras dependencias, conforme a las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca. La República Eslovaca establecerá las condiciones adecuarlas para el ejercicio de este derecho. Las personas sometidas a cuidados en estos establecimientos tienen derecho a participar, los domingos y otros días de fiestas eclesiásticas de la iglesia o sociedad religiosa registrada, en los servicios religiosos, ya realizar libremente cualquier acto religioso, si esto no perjudica el proceso de cura y de resocialización.

(2) La República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas cooperarán en la realización de proyectos comunes en el campo de la atención sanitaria, la educación y la enseñanza, y en el campo de la atención a personas ancianas y enfermas. Estos proyectos se referirán a escuelas, establecimientos lucrativos y sanitarios, establecimientos de servicios sociales, establecimientos de cura y resocialización de drogadictos y personas con otras dependencias. Las iglesias y sociedades religiosas registradas garantizan que fomentarán estos proyectos, sobre todo facilitando personal. La República Eslovaca fomentará estos proyectos sobre todo material y económicamente, en la medida apropiada.

Artículo 17.-

(1) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho a realizar una actividad educativa, de enseñanza, de investigación científica, misionera, caritativa, sanitaria y social. Este derecho incluye también la creación, propiedad y dirección de establecimientos de ese carácter, de acuerdo con las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca.

(2) Los establecimientos mencionados en el apartado (1) tienen los mismos derechos y obligaciones que las instituciones estatales de tipo similar en lo relativo a la satisfacción de los gastos por la atención sanitaria prestada por parte de la seguridad social obligatoria.

(3) La medida del sustentamiento económico de los establecimientos a que se refiere el apartado 1 por parte del presupuesto estatal y de los fondos públicos se regulará en un acuerdo específico, de acuerdo con el artículo 20 de este acuerdo. Las iglesias y sociedades religiosas registradas participarán en el mantenimiento económico de estos establecimientos.

Artículo 18.-

(1) La República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas reconocen que los medios de comunicación social son un medio importante para la protección de la libertad de pensamiento y de conciencia, así como de la convicción religiosa y de la fe.

(2) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho a la libertad de expresión, incluidos los derechos de difundir sus ideas y de informar, de palabra, por escrito, mediante la prensa, la imagen y de otros modos.

(3) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho a ser propietarias de medios para la actividad editorial, de radios, televisiones y otros medios e instrumentos de comunicación social, y de utilizar estos medios e instrumentos en conformidad con el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca.

(4) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho de aparecer con una adecuada representación en las emisiones de los medios públicos de información social. Un acuerdo específico establecerá las condiciones.

Artículo 19.-

La República Eslovaca reconoce el derecho de las iglesias y sociedades religiosas registradas a adquirir el derecho de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, así como sobre cosas inmateriales, y el derecho a enajenar esos bienes. Estos derechos pueden ser ejercitados solamente de conformidad con las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca.

Artículo 20.-

(1) La República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas concluirán un acuerdo específico sobre el sustentamiento económico de las iglesias y sociedades religiosas registradas.

(2) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho de organizar colectas para asegurar su propia actividad. Los ingresos que sean resultado de la gestión de los medios así obtenidos no están sometidos a imposición, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca, ni a la obligación de rendimiento público de cuentas.

(3) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen derecho a obtener medios materiales y financieros procedentes del extranjero, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca. Las normas jurídicas de la República Eslovaca regularán la exención de aduanas y de impuestos.

Artículo 21.-

(1) La República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas participarán en el mantenimiento y renovación de los inmuebles que se encuentran en el territorio de la República Eslovaca, sobre los que las iglesias y sociedades religiosas registradas tengan derecho de propiedad y que sean monumentos culturales según el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca. El alcance de la contribución económica a su mantenimiento y renovación por parte del presupuesto estatal de la República Eslovaca se regulará en un acuerdo específico, al que se refiere el artículo 20 de este acuerdo, de conformidad con el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca.

(2) Las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen el derecho de construir y reparar las iglesias, escuelas eclesiásticas y edificios eclesiásticos, de conformidad con las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca.

Artículo 22.-

La República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas resolverán mediante acuerdos mutuos las dificultades referentes a la interpretación o ejecución de este acuerdo.

Artículo 23.-

(1) Después de su aprobación por el gobierno de la República Eslovaca, el gobierno someterá el proyecto de acuerdo al Consejo Nacional de la República Eslovaca para su estudio.

(2) El texto aprobado del acuerdo, firmado por las partes contratantes, se publicará en la Gaceta Oficial de la República Eslovaca.

Artículo 24.-

El acuerdo puede ser modificado o completado sobre la base del mutuo acuerdo de la República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas que han firmado este acuerdo. Las modificaciones y adiciones deberán realizarse por escrito.

Artículo 25.-

(1) La República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas reconocen autonomía e igualdad a todas las iglesias y sociedades religiosas registradas cuyos representantes estatutarios han firmado este acuerdo.

(2) La República Eslovaca y las iglesias y sociedades religiosas registradas tienen también derecho a concluir autónomamente acuerdos específicos para la ejecución de este acuerdo.

(3) Cada iglesia o sociedad religiosa cuyos representantes estatutarios han firmado este acuerdo recibirá un original en versión auténtica.

(4) Cada iglesia o sociedad religiosa registrada puede autorizar al Consejo Ecuménico de las Iglesias en la República Eslovaca a que coordine en su nombre la acción de las iglesias y sociedades religiosas registradas, represente sus intereses y actúe en su nombre.

(5) El acuerdo está abierto a la incorporación también de otras iglesias y sociedades religiosas registradas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la República Eslovaca. Sobre la base de una petición escrita, decidirán acerca de la incorporación las iglesias y sociedades religiosas participantes en este acuerdo cuyos representantes estatutarios han firmado este acuerdo. Deberán consentir con la incorporación todas las partes contratantes.

(6) Cada iglesia o sociedad religiosa cuyos representantes estatutarios hayan firmado este acuerdo puede abandonarlo por escrito. Un acuerdo específico conforme al apartado (2) regulará los particulares.

El acuerdo ha sido extendido en dieciséis ejemplares. Bratislava, 11 de abril de 2002.

 

© JARG

 

Trascina file per caricare