Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Zákon è. 140/1961 Sb.
Trestní zákon 

(v platném znìní k 7. lednu 2002)

[...]

§ 168

Neoznámení trestného èinu

(1) Kdo se hodnovìrným zpùsobem doví, že jiný spáchal trestný èin vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodnictví (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvìdaèství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), ohrožení utajované skuteènosti (§ 106 a 107), porušování pøedpisù o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a,124b,124c), porušování pøedpisù o zahranièním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), padìlání a pozmìòování penìz (§ 140), neoprávnìného nakládání s osobními údaji (§ 178 odst. 3), úèasti na zloèinném spolèení (§ 163a odst. 1), obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpeènosti vzdušného dopravního prostøedku a civilního plavidla podle § 180a, zavleèení vzdušného dopravního prostøedku do ciziny podle § 180c odst. 2, týrání svìøené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), genocidia (§ 259) nebo používání zakázaného bojového prostøedku a nedovoleného vedení boje (§ 262), a takový trestný èin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, veliteli nebo náèelníku, bude potrestán odnìtím svobody až na tøi léta; stanoví-li tento zákon na nìkterý z tìchto trestných èinù trest mírnìjší, bude potrestán oním trestem mírnìjším.

(2) Kdo spáchá èin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení uèinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpeèí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpeèí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestnosti, týká-li se neoznámení trestného èinu vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodnictví (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvìdaèství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), ohrožení utajované skuteènosti (§ 106 a 107) nebo genocidia (§ 259).

(3) Oznamovací povinnosti nemá advokát nebo advokátní koncipient, který se dozví o spáchání trestného èinu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské spoleènosti s oprávnìním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného èinu v souvislosti s výkonem zpovìdního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovìdnímu tajemství.

[...]

ZVLÁŠTNÍ ÈÁST

HLAVA V
TRESTNÉ ÈINY HRUBÌ NARUŠUJÍCÍ OBÈANSKÉ SOUŽITÍ

Násilí proti skupinì obyvatelù a proti jednotlivci

§ 196

(1) Kdo skupinì obyvatelù vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo zpùsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnìtím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo užije násilí proti skupinì obyvatelù nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo zpùsobením škody velkého rozsahu pro jejich politické pøesvìdèení, národnost, rasu, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnìtím svobody na šest mìsícù až tøi léta.

(3) Stejnì jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se spolèí nebo srotí k spáchání takového èinu.

[...]

§ 198

Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a pøesvìdèení

(1) Kdo veøejnì hanobí
a) nìkterý národ, jeho jazyk, nìkterou etnickou skupinu nebo rasu, nebo
b) skupinu obyvatelù republiky pro jejich politické pøesvìdèení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnìtím svobody až na dvì léta.
(2) Odnìtím svobody až na tøi léta bude pachatel potrestán, spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 nejménì se dvìma osobami.

§ 198a

Podnìcování k nenávisti vùèi skupinì osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veøejnì podnìcuje k nenávisti k nìkterému národu, etnické skupinì, rase, náboženství, tøídì nebo jiné skupinì osob nebo k omezování práv a svobod jejich pøíslušníkù, bude potrestán odnìtím svobody až na dvì léta.

(2) Stejnì bude potrestán, kdo se spolèí nebo srotí k spáchání èinu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnìtím svobody na šest mìsícù až tøi léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veøejnì pøístupnou poèítaèovou sítí nebo jiným obdobnì úèinným zpùsobem, nebo
b) úèastní-li se aktivnì èinnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist.

[...]

§ 202

Výtržnictví

(1) Kdo se dopustí veøejnì nebo na místì veøejnosti pøístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým zpùsobem ruší shromáždìní nebo obøad obèanù, bude potrestán odnìtím svobody až na dvì léta nebo penìžitým trestem.

(2) Odnìtím svobody až na tøi léta bude pachatel potrestán, spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 jako èlen organizované skupiny.

[...]

HLAVA VI.
TRESTNÉ ÈINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ

§ 219

Vražda

(1) Kdo jiného úmyslnì usmrtí, bude potrestán odnìtím svobody na deset až patnáct let.

(2) Odnìtím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimeèným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li èin uvedený v odstavci 1

a) na dvou nebo více osobách,
b) zvl᚝ surovým nebo trýznivým zpùsobem,
c) opìtovnì,
d) na tìhotné ženì,
e) na osobì mladší než patnáct let,
f) na veøejném èiniteli pøi výkonu nebo pro výkon jeho pravomoci,
g) na jiném pro jeho rasu, národnost, politické pøesvìdèení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo
h) v úmyslu získat majetkový prospìch nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný èin, anebo z jiné zvl᚝ zavrženíhodné pohnutky.

[...]

Ublížení na zdraví

§ 221

(1) Kdo jinému úmyslnì ublíží na zdraví, bude potrestán odnìtím svobody až na dvì léta.

(2) Odnìtím svobody na jeden rok až pìt let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 na svìdkovi, znalci nebo tlumoèníkovi pro výkon jejich povinnosti,
b) spáchá-li takový èin na jiném pro jeho rasu, národnost, politické pøesvìdèení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo
c) zpùsobí-li takovým èinem tìžkou újmu na zdraví.

(3) Odnìtím svobody na tøi léta až osm let bude pachatel potrestán, zpùsobí-li èinem uvedeným v odstavci 1 smrt.

§ 222

(1) Kdo jinému úmyslnì zpùsobí tìžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnìtím svobody na dvì léta až osm let.

(2) Odnìtím svobody na tøi léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 na svìdkovi, znalci nebo tlumoèníkovi pro výkon jejich povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový èin na jiném pro jeho politické pøesvìdèení, národnost, rasu, vyznání nebo proto, že je bez vyznání.

(3) Odnìtím svobody na pìt až dvanáct let bude pachatel potrestán, zpùsobí-li èinem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.

[...]

HLAVA VIII.
TRESTNÉ ÈINY PROTI SVOBODÌ A LIDSKÉ DUSTOJNOSTI

oddíl první
Trestné èiny proti svobodì § 235

Vydírání

(1) Kdo jiného násilím, pohrùžkou násilí nebo pohrùžkou jiné tìžké újmy nutí, aby nìco konal, opominul nebo trpìl, bude potrestán odnìtím svobody až na tøi léta.

(2) Odnìtím svobody na dvì léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 jako èlen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový èin nejménì se dvìma osobami,
c) spáchá-li takový èin se zbraní,
d) zpùsobí-li takovým èinem tìžkou újmu na zdraví nebo znaènou škodu,
e) spáchá-li takový èin na svìdkovi, znalci nebo tlumoèníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo
f) spáchá-li takový èin na jiném pro jeho rasu, národnost, politické pøesvìdèení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání.

(3) Odnìtím svobody na pìt až dvanáct let bude pachatel potrestán, zpùsobí-li èinem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo škodu velkého rozsahu.

§ 236

Omezování svobody vyznání

Kdo násilím, pohrùžkou násilí nebo pohrùžkou jiné tìžké újmy

a) nutí jiného k úèasti na náboženském úkonu,
b) zdržuje jiného bez oprávnìní od takové úèasti, nebo
c) jinému v užívání svobody vyznání jinak brání,

bude potrestán odnìtím svobody až na jeden rok.

[...]

§ 238a

Porušování svobody sdružování a shromažïování

(1) Kdo jiného násilím, pohrùžkou násilí nebo pohrùžkou jiné tìžké újmy omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo shromažïovacího práva, bude potrestán odnìtím svobody až na dvì léta nebo penìžitým trestem.

(2) Kdo se v souvislosti se shromáždìním, které podléhá oznamovací povinnosti, násilím nebo pohrùžkou bezprostøedního násilí protiví poøádkovým opatøením svolavatele nebo urèených poøadatelù takového shromáždìní, bude potrestán odnìtím svobody až na jeden rok nebo penìžitým trestem.

[...]

HLAVA X.
TRESTNÉ ÈINY PROTI LIDSKOSTI

§ 259

Genocidium

(1) Kdo v úmyslu znièit úplnì nebo èásteènì nìkterou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu

a) uvede pøíslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají pøivodit jejich úplné nebo èásteèné fyzické znièení,
b) provede opatøení smìøující k tomu, aby se v takové skupinì bránilo rození dìtí,
c) násilnì pøevádí dìti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
d) zpùsobí pøíslušníkovi takové skupiny tìžkou újmu na zdraví nebo smrt,

bude potrestán odnìtím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimeèným trestem.

(2) Stejnì bude potrestán, kdo se na èinu uvedeném v odstavci 1 úèastní.

Podpora a propagace hnutí smìøujících k potlaèení práv a svobod obèanù
(znìní do 1.12. 2000, do novely provedené zákonem 405/2000 Sb.)

§ 260

(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelnì smìøuje k potlaèení práv a svobod obèanù nebo hlásá národnostní, rasovou, tøídní nebo náboženskou z᚝, bude potrestán odnìtím svobody na jeden rok až pìt let.

(2) Odnìtím svobody na tøi léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobnì úèinným zpùsobem,
b) spáchá-li takový èin jako èlen organizované skupiny, nebo
c) spáchá-li takový èin za stavu ohrožení státu nebo za váleèného stavu.

§ 261

Kdo veøejnì projevuje sympatie k fašismu nebo k jinému podobnému hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnìtím svobody na šest mìsícù až tøi léta.

Podpora a propagace hnutí smìøujících k potlaèení práv a svobod èlovìka znìní po 1.12.2000 (po novele provedené zákonem è. 405/2000 Sb.)

§ 261a

Kdo veøejnì popírá, zpochybòuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zloèiny nacistù nebo komunistù proti lidskosti, bude potrestán odnìtím svobody na šest mìsícù až tøi lét

Trascina file per caricare

CODICE PENALE

del 29 novembre 1961

[...]

Art. 101

Abuso di funzione religiosa.

Chi, per ostilità al sistema sociale socialista e al sistema statale della. Repubblica, avrà abusato della sua funzione religiosa al fine di esercitare un’influenza sfavorevole sugli affari di interesse generale, sarà punito con la privazione della libertà da sei mesi a tre anni.

[...]

Art. 178

Ostacoli frapposti alla sorveglianza delle chiese e delle associazioni religiose.

Chi, con l’intenzione di evitare o di ostacolare l’attuazione della sorve-glianza statale su una chiesa o una associazione religiosa, avrà violato le disposizioni di legge relative alla sicurezza economica delle chiese e associazioni religiose, sarà punito con la privazione della libertà fino a due anni o con una pena pecuniaria.

[...]

Art. 236

Restrizioni alla libertà di confessione.

Chi, con la forza, con la minaccia della forza o con la minaccia di un altro serio pregiudizio:

a) costringe qualcuno a partecipare all’esercizio di un culto;

b) distoglie qualcuno illecitamente da una tale partecipazione; ovvero

c) impedisce qualcuno in altra maniera di godere della sua libertà di confessione, sarà punito con la privazione della libertà fino ad un anno o con la misura correzionale.

[...]

 

© GB FB

Trascina file per caricare