Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů

(3/2002 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 -Změna: 4/2003 Sb.)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

SVOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ A POSTAVENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1. Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a) postavení církví a náboženských společností,

b) vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a církevních právnických osob,

c) působnost Ministerstva kultury (dále jen "ministerstvo") ve věcech církví a náboženských společností.

§ 2. Svoboda náboženského vyznání

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

(2) Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno. [Úmluva o právech dítěte, vyhlášená pod č. 104/1991 Sb.]. Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí.

(3) Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z ní, k účasti nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské společnosti.

(4) Každý má právo volit si duchovní nebo řeholní stav a rozhodovat se pro život v komunitách, řádech a podobných společenstvích.

(5) Nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k církvi a náboženské společnosti, že se účastní její činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez vyznání.

§ 3. Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) církví a náboženskou společností dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby,

b) osobou hlásící se k církvi a náboženské společnosti osoba, která podle svého přesvědčení a vnitřních předpisů církve a náboženské společnosti k ní přináleží,

c) osobními údaji jméno a příjmení, v případě občanů České republiky jejich rodná čísla, anebo v případě cizinců údaj o jejich státním občanství a čísle průkazu o povolení k pobytu, [Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.] nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak,

d) sídlem registrované církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a církevní právnické osoby adresa ústředí registrované církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a církevní právnické osoby na území České republiky.

HLAVA II

CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI

§ 4. Postavení církví a náboženských společností

(1) Církev a náboženská společnost vzniká dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhoduje o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci náboženského společenství a o vytváření k tomu určených institucí.

(2) Stát, kraje a obce nemohou provádět náboženskou nebo protináboženskou činnost.

(3) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustanovují a ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své duchovní a zřizují a ruší církevní a jiné instituce podle svých předpisů nezávisle na státních orgánech. [Čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.]

(4) Církev a náboženská společnost nesmí používat název, který by ji mohl podle názvu činit zaměnitelnou s registrovanou církví a náboženskou společností.

§ 5. Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž činnost je v rozporu s právními předpisy a jejíž učení nebo činnost ohrožuje práva, svobody a rovnoprávnost občanů a jejich sdružení včetně jiných církví a náboženských společností, ohrožuje demokratické základy státu, jeho suverenitu, nezávislost a územní celistvost, a

a) je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví, principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti občanů,

b) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení, rozněcuje nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,

c) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický a fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému a ekonomickému poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých a omezování jejich práva na vzdělání, [Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů]

zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo

d) je utajována vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.

§ 6. Registrované církve a náboženské společnosti

(1) Církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací (dále jen "registrovaná církev a náboženská společnost") podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) zrušen

(3) Registrovaná církev a náboženská společnost může k plnění svého poslání zejména

a) vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve vlastních školách a jiných zařízeních i na vysokých školách bohosloveckých a bohosloveckých fakultách za podmínek podle zvláštních právních předpisů, [Zákon č. 29/1984 Sb. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.]

b) získat oprávnění k výkonu zvláštních práv podle tohoto zákona.

§ 7.  Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností

(1) Registrovaná církev a náboženská společnost může za podmínek stanovených tímto zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv:

a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu, [Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.]

b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova,

c) být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností, [Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů.]

d) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu, [Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.]

e) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu,4)

f) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství, je-li tato povinnost tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let; tím není dotčena povinnost překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem. [ § 167 trestního zákona.]

(2) Výkon zvláštních práv podle odstavce 1 písm. a) až e) upravují zvláštní právní předpisy. [Například zákon č. 94/1963 Sb., zákon č. 29/1984 Sb., zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.]

(3) Registrovaná církev a náboženská společnost s oprávněním k výkonu zvláštních práv každoročně zveřejňuje výroční zprávu o výkonu práv podle odstavce 1 písm. a) až e).

§ 8. Svazy církví a náboženských společností

(1) K výkonu práva náboženské svobody podle tohoto zákona mohou registrované církve a náboženské společnosti založit svaz církví a náboženských společností.

(2) Členy svazu církví a náboženských společností mohou být jen registrované církve a náboženské společnosti.

(3) Svaz církví a náboženských společností nemůže navrhnout k evidenci církevní právnickou osobu.

HLAVA III

REGISTRACE CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI, SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A PŘIZNÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV

§ 9. Společná ustanovení o registraci

(1) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a návrh na přiznání oprávnění registrované církve a náboženské společnosti k výkonu zvláštních práv podává ministerstvu osoba nebo orgán podle tohoto zákona.

(2) Církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností jsou registrovány a registrované církvi a náboženské společnosti se přiznává oprávnění k výkonu zvláštních práv ke dni, kdy rozhodnutí o registraci církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebo rozhodnutí o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti ministerstvem nabylo právní moci.

§ 10. Návrh na registraci církve a náboženské společnosti

(1) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti podávají ministerstvu nejméně tři fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají způsobilost k právním úkonům a jsou občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České republice (dále jen "přípravný výbor"). Členové přípravného výboru návrh podepíší a uvedou své osobní údaje. V návrhu přípravný výbor určí, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jménem přípravného výboru. Podpisy členů přípravného výboru musí být úředně ověřeny. [Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.]

(2) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti musí obsahovat

a) základní charakteristiku církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání,

b) zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky,

c) v originále podpisy 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, s uvedením jejich osobních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti, sbírající podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti, [Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.]

d) základní dokument církve a náboženské společnosti.

(3) Základní dokument církve a náboženské společnosti musí obsahovat

a) název církve a náboženské společnosti, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již působí na území České republiky nebo která již o registraci požádala,

b) poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry,

c) sídlo církve a náboženské společnosti,

d) označení orgánu církve a náboženské společnosti, který jedná jejím jménem na území České republiky, uvedení způsobu jeho ustavování a odvolávání, délku funkčního období jeho členů a vymezení oprávnění, jakým jedná a činí právní úkony jménem církve nebo náboženské společnosti, zda a v jakém rozsahu mohou činit právní úkony jménem církve a náboženské společnosti i jiné osoby,

e) osobní údaje členů orgánu podle písmene d), jsou-li členové statutárního orgánu v době podání návrhu ustaveni,

f) organizační strukturu církve a náboženské společnosti, typy orgánů a jiných institucí církve a náboženské společnosti s vyznačením těch, které mají být církevními právnickými osobami, odděleně od těch, které se stávají právnickými osobami podle zvláštního právního předpisu, pokud jsou v základním dokumentu uvedeny, způsob jejich ustavování a rušení včetně uvedení právního nástupce při zániku, označení jejich statutárních orgánů včetně způsobů jejich ustavování a odvolávání, délky jejich funkčního období a vymezení, zda a v jakém rozsahu ji mohou zastupovat i jiné osoby,

g) způsob ustavování a odvolávání duchovních,

h) způsob schvalování základního dokumentu a jeho změn,

i) začlenění církve a náboženské společnosti do struktur církve a náboženské společnosti mimo území České republiky,

j) zásady hospodaření církve a náboženské společnosti, zejména způsob získávání finančních prostředků, včetně rozsahu oprávnění osob, orgánů a jiných institucí církve nebo náboženské společnosti k nakládání s majetkem,

k) způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace církve a náboženské společnosti,

l) práva a povinnosti osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti.

 (4) Jménem církve a náboženské společnosti jedná až do vytvoření jejích orgánů podle odstavce 3 písm. d) přípravný výbor.

(5) Pokud v době podání návrhu na registraci církve a náboženské společnosti nejsou členové orgánu podle odstavce 3 písm. d) ustaveni, oznámí jejich osobní údaje podle odstavce 3 písm. e) církev a náboženská společnost do 10 dnů od jejich ustavení.

§ 11. Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv

(1) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv může podat registrovaná církev a náboženská společnost, která

a) je registrována podle tohoto zákona nepřetržitě ke dni podání návrhu nejméně 10 let,

b) zveřejňovala každoročně 10 let před podáním tohoto návrhu výroční zprávy o činnosti za kalendářní rok,

c) plní řádně závazky vůči státu [Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.] a třetím osobám.

(2) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podává orgán registrované církve a náboženské společnosti.

(3) Návrh na přiznání zvláštních práv může být podán buď pro výkon všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1 anebo pouze pro výkon zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až e).

(4) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až e) musí obsahovat

a) v originále podpisy tolika zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, kolik činí 1 promile obyvatel České republiky podle posledního sčítání lidu, [Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.] s uvedením jejich osobních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti, která sbírá podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti, [Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. ]

b) prohlášení, že její dosavadní činnost jako právnické osoby podle tohoto zákona neodporuje podmínkám stanoveným tímto zákonem a že vyhovuje podmínkám podle odstavce 1 písm. c),

c) texty výročních zpráv podle odstavce 1 písm. b) a účetních závěrek [Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.] za dobu 10 let předcházející podání tohoto návrhu.

(5) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1 musí obsahovat náležitosti podle odstavce 4 a navíc dokument potvrzující, že povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství je tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let.

§ 12. Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností

(1) Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností musí obsahovat

a) název svazu církví a náboženských společností, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již působí na území České republiky nebo která již o registraci požádala,

b) sídlo svazu církví a náboženských společností,

c) písemnou zakladatelskou smlouvu uzavřenou zakládajícími církvemi a náboženskými společnostmi, v níž se uvedou jejich názvy a sídla,

d) stanovy svazu, v nichž je určen předmět činnosti svazu církví a náboženských společností, úprava majetkových poměrů, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, statutární orgán svazu církví a náboženských společností a další orgány svazu, délku funkčního období členů jeho orgánů, způsob jejich ustavování a rozsah jejich oprávnění jednat jménem svazu, způsob zrušení svazu a naložení s jeho likvidačním zůstatkem,

e) osobní údaje osob oprávněných jednat do vytvoření orgánů svazu církví a náboženských společností jeho jménem (dále jen "přípravný výbor svazu") a určení, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jménem přípravného výboru svazu.

(2) Písemná zakladatelská smlouva o založení svazu církví a náboženských společností se předkládá ve formě notářského zápisu.

(3) Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností podává přípravný výbor svazu. Podpisy členů přípravného výboru svazu musí být úředně ověřeny. [Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.]

§ 13. Doplňování návrhů na registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv

(1) Neobsahuje-li návrh na registraci církve a náboženské společnosti, na registraci jejich svazů a návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv všechny náležitosti podle tohoto zákona, ministerstvo určí lhůtu pro doplnění údajů v trvání alespoň 1 měsíce ode dne doručení výzvy.

(2) Výzva podle odstavce 1 se doručuje

a) v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti a o registraci svazu církví a náboženských společností do vlastních rukou zmocněnce přípravného výboru nebo přípravného výboru svazu,

b) v případě řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv orgánu registrované církve a náboženské společnosti.

(3) Nedoplní-li navrhovatel údaje ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení přeruší.

§ 14. Postup ministerstva

(1) Ministerstvo při řízení o registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností nebo při řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrovaných církví a náboženských společností podle § 11 odst. 3 (dále jen "návrh na registraci") přezkoumá

a) zda návrh na registraci podává osoba splňující podmínky stanovené tímto zákonem,

b) zda návrh na registraci obsahuje všechny náležitosti stanovené tímto zákonem,

c) v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti a řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, zda činnost církve a náboženské společnosti není v rozporu s jejím základním dokumentem a s podmínkami stanovenými tímto zákonem.

(2) Odpovídají-li údaje v návrhu na registraci podle odstavce 1 skutečnému stavu věci a jsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo o tom, že se církev a náboženská společnost registruje nebo že se registruje svaz církví a náboženských společností nebo že se přiznává oprávnění k výkonu zvláštních práv.

(3) Neodpovídají-li údaje v návrhu na registraci podle odstavce 1 skutečnému stavu věci anebo nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo, že se registrace církve a náboženské společnosti nebo registrace jejich svazu nebo přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 11 odst. 3 zamítá.

(4) Registraci církve a náboženské společnosti a přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv ministerstvo zapíše do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností ke dni, kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní moci.

(5) Registraci svazu církví a náboženských společností zapíše ministerstvo do Rejstříku svazů církví a náboženských společností ke dni, kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní moci.

(6) Rozhodnutí o

a) registraci církve a náboženské společnosti a o registraci svazu církví a náboženských společností se doručuje do vlastních rukou zmocněnce přípravného výboru nebo přípravného výboru svazu,

b) přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv se doručuje orgánu registrované církve a náboženské společnosti.

§ 15. Registrace změn

(1) Registrace je nutná i ke změnám základního dokumentu církve a náboženské společnosti, ke změnám zakladatelské smlouvy svazu církví a náboženských společností, jeho názvu, sídla a stanov. Návrh na registraci změn podává ministerstvu církev a náboženská společnost a svaz církví a náboženských společností nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(2) Návrh na změny základního dokumentu církve a náboženské společnosti a změny zakladatelské smlouvy stanov svazu církví a náboženských společností musí obsahovat úplné znění těch částí textu, kterých se změny týkají.

(3) Registraci nepodléhají změny ve složení orgánu registrované církve a náboženské společnosti, statutárních orgánů svazů církví a náboženských společností ani změny osobních údajů členů jejich orgánu a statutárních orgánů. Tyto změny ministerstvo eviduje podle odstavce 5.

(4) Změny podle odstavce 3 je orgán registrované církve a náboženské společnosti a statutární orgán svazu církví a náboženských společností, včetně dokladů o ustavení těchto osob k tomu příslušným orgánem podle vnitřních předpisů církve nebo náboženské společnosti a stanov svazu církví a náboženských společností, povinen oznámit ministerstvu nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(5) Ministerstvo provede zápis o změně podle odstavce 3 do 5 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti o změny údajů do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností nebo Rejstříku svazu církví a náboženských společností. V případě, že je žádost o provedení změny podle odstavce 3 neúplná, vyzve ministerstvo do 5 pracovních dnů písemně orgán církve, náboženské společnosti nebo statutární orgán svazů církví a náboženských společností o doplnění údajů do 10 dnů od doručení této výzvy.

HLAVA IV

CÍRKEVNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

§ 16. Evidence církevních právnických osob

(1) Návrh na evidenci orgánu registrované církve a náboženské společnosti nebo řeholní a jiné církevní instituce jako církevní právnické osoby podává orgán registrované církve a náboženské společnosti k tomu určený v základním dokumentu předkládaném podle § 10 odst. 3.

(2) Návrh na evidenci právnické osoby podle odstavce 1 musí obsahovat

a) doklad o jejím založení k tomu příslušným orgánem registrované církve a náboženské společnosti podle jejího základního dokumentu,

b) vymezení předmětu její činnosti a její stanovy, pokud existují,

c) její název, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky nebo která již o evidenci požádala,

d) její sídlo na území České republiky,

e) označení jejího statutárního orgánu na území České republiky,

f) osobní údaje členů jejího statutárního orgánu.

(3) Návrh podle odstavce 1 podá registrovaná církev a náboženská společnost do 10 dnů ode dne založení církevní právnické osoby. Ministerstvo provede evidenci církevní právnické osoby zápisem do Rejstříku církevních právnických osob do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. Evidence se provede zápisem ke dni jejího založení v registrované církvi a náboženské společnosti.

(4) Nedodrží-li registrovaná církev a náboženská společnost lhůtu uvedenou v odstavci 3, evidence se provede zápisem ke dni doručení návrhu podle odstavce 1 ministerstvu.

(5) Neobsahuje-li návrh podle odstavce 1 všechny náležitosti podle odstavce 2, ministerstvo vyzve nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu orgán registrované církve a náboženské společnosti, oprávněný k jeho podání, aby návrh doplnil, popřípadě odstranil nedostatky, a to ve lhůtě 30 dnů, a upozorní ho, že nebude-li tato lhůta dodržena, řízení o návrhu se zastaví.

HLAVA V

REJSTŘÍKY REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, SVAZŮ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A CÍRKEVNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB

§ 17. Společná ustanovení o rejstřících registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a církevních právnických osob

(1) Ministerstvo vede Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík církevních právnických osob, do kterých se zapisují zákonem stanovené údaje a jejichž součástí je sbírka listin předkládaných církvemi a náboženskými společnostmi a svazy církví a náboženských společností podle tohoto zákona.

(2) Rejstříky podle odstavce 1 jsou veřejnými seznamy s výjimkou údajů o adrese místa trvalého pobytu fyzických osob a jejich rodných číslech anebo o státním občanství a čísle průkazu o povolení k pobytu cizinců a s výjimkou listin podle § 10 odst. 2 písm. c) a podle § 11 odst. 4 písm. a).

(3) Do rejstříků podle odstavce 1 v části, ve které jsou veřejným seznamem, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy. Na písemnou žádost lze z veřejné části rejstříků vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu anebo o tom, že v nich určitý zápis není. Z neveřejné části rejstříků lze takový doklad vydat jen tehdy, osvědčí-li žadatel právní zájem.

(4) Skutečnosti zapsané v rejstřících podle odstavce 1 jsou účinné vůči každému ode dne jejich zápisu. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do rejstříků, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

(5) Zápis do rejstříků podle odstavce 1 o skutečnostech, ke kterým vydává ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo dnem, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Zápisy a jejich změny, ke kterým nevydává ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo ke dni určenému tímto zákonem.

(6) Identifikační číslo přiděluje ministerstvo [ § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.]  registrované církvi a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a církevním právnickým osobám při zápisu těchto právnických osob do rejstříků podle odstavce 1.

§ 18. Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností

(1) Do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se zapisují tyto údaje a jejich změny:

a) název a sídlo registrované církve a náboženské společnosti s uvedením dne a čísla registrace,

b) název a sídlo orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d),

c) osobní údaje členů orgánu podle § 10 odst. 3 písm. d),

d) identifikační číslo registrované církve a náboženské společnosti,

e) přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv s uvedením dne a čísla registrace s vyznačením, zda registrované církvi a náboženské společnosti byla přiznána všechna zvláštní práva podle § 7 odst. 1 nebo zvláštní práva podle § 7 odst. 1 písm. a) až e),

f) zrušení registrace církve a náboženské společnosti, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, prohlášení konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení o vyrovnání s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech, zánik registrované církve a náboženské společnosti,

g) identifikační údaje o právním nástupci církve a náboženské společnosti, dojde-li k jejich zrušení s právním nástupcem.

(2) Součástí rejstříku podle odstavce 1 je sbírka listin obsahující dokumenty předkládané v návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, v návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, v návrzích na změny těchto dokumentů a rozhodnutí ministerstva.

§ 19. Rejstřík svazů církví a náboženských společností

(1) Do Rejstříku svazů církví a náboženských společností se zapisují tyto údaje a jejich změny:

a) název a sídlo svazu církví a náboženských společností s uvedením dne a čísla registrace,

b) názvy členů svazu církví a náboženských společností a jejich sídla,

c) název a sídlo statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,

d) osobní údaje členů statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,

e) identifikační číslo svazu církví a náboženských společností,

f) zrušení registrace svazu církví a náboženských společností, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, prohlášení konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení o vyrovnání s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech,

g) identifikační údaje o právním nástupci svazu církví a náboženských společností, dojde-li k jeho zrušení s právním nástupcem.

(2) Součástí Rejstříku svazů církví a náboženských společností je sbírka listin obsahující dokumenty předkládané v návrhu na registraci svazu církví a náboženských společností, v návrzích na změny těchto dokumentů a rozhodnutí ministerstva.

§ 20. Rejstřík církevních právnických osob

(1) Do Rejstříku církevních právnických osob se zapisují tyto údaje a jejich změny:

a) název církevní právnické osoby s uvedením dne a čísla evidence,

b) sídlo církevní právnické osoby na území České republiky,

c) označení statutárního orgánu církevní právnické osoby,

d) osobní údaje členů statutárního orgánu církevní právnické osoby,

e) identifikační číslo církevní právnické osoby,

f) zrušení evidence církevní právnické osoby, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, prohlášení konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení o vyrovnání s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech,

g) identifikační údaje o právním nástupci církevní právnické osoby, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,

h) zánik církevní právnické osoby.

(2) Součástí Rejstříku církevních právnických osob je sbírka listin obsahující dokumenty předkládané v návrhu na evidenci církevní právnické osoby a v návrzích na jejich změny.

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. d) a jejich změny se na základě žádosti registrované církve a náboženské společnosti nahradí označením orgánu církve a náboženské společnosti, který tyto údaje a jejich změny vede a který je povinen při vedení této části Rejstříku církevních právnických osob dodržovat ustanovení § 17 přiměřeně.

HLAVA VI

ZRUŠENÍ A ZÁNIK REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI, SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

A CÍRKEVNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY, ZRUŠENÍ OPRÁVNĚNÍ REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV

§ 21. Zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv

(1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv

a) pokud registrovaná církev a náboženská společnost porušuje závažným způsobem nebo opakovaně závazky vůči státu nebo třetím osobám,

b) zrušeno

c) na základě podnětu orgánu státní správy podle jeho působnosti dané zvláštním právním předpisem, v němž je doloženo závažné nebo opakované porušování povinností pro působení registrované církve a náboženské společnosti podle zvláštního právního předpisu nebo dohody s tímto orgánem státní správy.

(2) Ministerstvo řízení o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti podle odstavce 1 zastaví, zanikne-li důvod zahájeného řízení anebo doloží-li registrovaná církev a náboženská společnost písemně, že postupem jí navrženým dojde v přiměřené lhůtě k odstranění důvodu zahájeného řízení v dohodě s osobami, které byly dotčeny jednáním, které vedlo k zahájení řízení o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv.

(3) Rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti se týká všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1.

(4) Rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti, které nabylo právní moci, zasílá ministerstvo na vědomí Ministerstvu vnitra.

§ 22. Zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností

(1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace církve a náboženské společnosti anebo řízení o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností

a) na základě žádosti registrované církve a náboženské společnosti o zrušení její registrace anebo na základě žádosti svazu církví a náboženských společností o zrušení jeho registrace,

b) dojde-li ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,

c) vyvíjí-li registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností činnost v rozporu s právním řádem,

d) pokud nebyly po dobu delší než 2 roky ustanoveny orgány registrované církve a náboženské společnosti nebo statutární orgány svazu církví a náboženských společností nebo dosavadním orgánům a statutárním orgánům skončilo funkční období před více než 2 roky a nedošlo k ustanovení nových.

(2) Jde-li o činnost uvedenou v odstavci 1 písm. c), ministerstvo registrovanou církev a náboženskou společnost nebo svaz církví a náboženských společností před zahájením řízení vyzve, aby od vytýkané činnosti v přiměřené lhůtě upustily. Jestliže registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností v činnosti pokračují, ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace.

(3) Obdobně jako v odstavci 2 postupuje ministerstvo, pokud nastal stav podle odstavce 1 písm. d).

§ 23. Postup podle zvláštních právních předpisů

Při likvidaci registrované církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebo církevní právnické osoby podle tohoto zákona se použije přiměřeně zvláštní právní předpis, [ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.] pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 24. Způsob zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností

(1) Registrace církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností se zrušuje nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení jejich registrace.

(2) Po zrušení registrace církve a náboženské společnosti musí být provedena likvidace a likvidace všech jejích evidovaných církevních právnických osob, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Zrušení s likvidací se nevyžaduje pouze tehdy, dochází-li ke zrušení registrace církve a náboženské společnosti podle § 22 odst. 1 písm. a) a přechod všech jejích práv a závazků a práv a závazků jejích evidovaných církevních právnických osob je průkazně doložen písemným závazkem jiné registrované církve a náboženské společnosti o převzetí všech těchto práv a závazků.

(4) Po zrušení registrace svazu církví a náboženských společností následuje jeho likvidace, která se nevyžaduje, dochází-li ke zrušení registrace podle § 22 odst. 1 písm. a) a přechod všech práv a závazků svazu církví a náboženských společností, jehož registrace byla zrušena, je průkazně doložen písemným závazkem jiného registrovaného svazu církví a náboženských společností o převzetí všech jeho práv a závazků.

(5) Do 5 pracovních dnů od skončení likvidace oznámí tuto skutečnost likvidátor ministerstvu.

(6) Likvidační zůstatek z likvidace podle odstavce 2 přechází na jinou registrovanou církev a náboženskou společnost určenou v jejím základním dokumentu. Pokud toto určení základní dokument neobsahuje nebo pokud byla registrace takto určené církve a náboženské společnosti zrušena anebo pokud registrovaná církev a náboženská společnost likvidační zůstatek odmítne, připadá likvidační zůstatek státu, který jej musí využít ve prospěch registrovaných církví a náboženských společností.

§ 25. Zánik registrované církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností

(1) Registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností zaniká jako právnická osoba dnem jejího výmazu z rejstříků podle § 18 odst. 1 písm. f) a § 19 odst. 1 písm. f) tohoto zákona.

(2) Ministerstvo provede výmaz podle předchozího odstavce do 5 pracovních dnů od oznámení skončení likvidace likvidátorem nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace, pokud k likvidaci podle tohoto zákona nedochází.

§ 26. Zrušení evidence církevní právnické osoby a její zánik

(1) Ministerstvo zruší evidenci církevní právnické osoby

a) na návrh registrované církve a náboženské společnosti do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto návrhu,

b) z vlastního podnětu, zjistí-li, že církevní právnická osoba jedná v rozporu s vymezením její působnosti v návrhu na evidenci podle § 15 odst. 4 nebo v rozporu s právními předpisy, a nezjedná-li nápravu k tomu příslušný orgán registrované církve a náboženské společnosti po výzvě ministerstva, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení evidence,

c) z vlastního podnětu, zanikne-li registrace církve a náboženské společnosti, která církevní právnickou osobu navrhla k evidenci, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace církve a náboženské společnosti podle § 24 odst. 3,

d) byl-li na majetek církevní právnické osoby prohlášen konkurs, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

(2) Církevní právnická osoba zaniká výmazem z evidence v Rejstříku církevních právnických osob.

(3) Zániku církevní právnické osoby předchází její zrušení s likvidací, anebo zrušení bez likvidace, přechází-li její majetek a závazky na církev a náboženskou společnost nebo její jinou církevní právnickou osobu.

(4) Nepostačuje-li při likvidaci církevní právnické osoby její majetek k úhradě závazků, ručí za tyto závazky církev a náboženská společnost, která ji navrhla k evidenci.

(5) Zaniká-li církevní právnická osoba bez likvidace a není-li na ni podán návrh na konkurs, je datum jejího zrušení totožné s datem jejího výmazu z Rejstříku církevních právnických osob.

HLAVA VII

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 27. Společná ustanovení

(1) Pro řízení podle tohoto zákona platí obecné předpisy o správním řízení, [  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.]  pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Návrhy podle tohoto zákona se podávají písemně ve dvojím vyhotovení.

(3) Návrhy podle tohoto zákona se podávají v českém jazyce. Doklady v jiném než českém jazyce musí být přeloženy do českého jazyka a úředně ověřeny, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(4) Příjmy církve a náboženské společnosti tvoří zejména

a) příspěvky fyzických a právnických osob,

b) příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku církví a náboženských společností,

c) úroky z vkladů,

d) dary a dědictví,

e) sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona, [ Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. ]

f) půjčky a úvěry,

g) příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti,

h) dotace.

(5) Předmět podnikání a jiné výdělečné činnosti musí být vymezen v základním dokumentu registrované církve a náboženské společnosti. Podnikání a jiná výdělečná činnost církve a náboženské společnosti mohou být pouze její doplňkovou výdělečnou činností.

(6) Církev a náboženská společnost vede účetnictví podle zvláštních předpisů. [ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.]

(7) Ministerstvo může přidělit identifikační číslo pouze právnickým osobám podle tohoto zákona. Přidělování a zrušování identifikačních čísel se řídí zvláštním právním předpisem. [ § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.]

(8) Ministerstvo se souhlasem vlády může učinit výjimku a přiznat oprávnění ke zvláštním právům podle § 7 odst. 1 církvím a náboženským společnostem, které reprezentují významné světové náboženství s dlouhou historickou tradicí, působí na území České republiky a jsou registrovány podle tohoto zákona. V tomto případě se nevyžaduje splnění podmínek podle § 11 odst. 1 a 4. Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv může podat registrovaná církev a náboženská společnost, která plní řádně závazky vůči státu a třetím osobám. Výjimku podle tohoto odstavce lze udělit pouze do 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

(9) Ministerstvo sdělí Českému statistickému úřadu údaje o zapsaných právnických osobách nejpozději do 30 pracovních dnů od provedení zápisu do rejstříku podle odstavce 1 v rozsahu údajů nezbytně nutných pro vedení statistických registrů.

§ 28. Přechodná ustanovení

(1) Církve a náboženské společnosti, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vyvíjely svou činnost jako registrované ze zákona, se považují za registrované podle tohoto zákona. Jejich seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu. Rozsah oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1, které mají tyto církve a náboženské společnosti ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává zachován.

(2) Do doby přijetí zvláštních právních předpisů podle § 7 odst. 2 lze zvláštní práva vykonávat podle dosavadních právních předpisů. Dohody o výkonu těchto práv registrovaných církví a náboženských společností uzavřené před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají do této doby v platnosti.

(3) Církevní právnické osoby evidované ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za evidované podle tohoto zákona. Datum jejich evidence podle dosavadních právních předpisů se zachovává.

(4) Registrované církve a náboženské společnosti podle odstavce 1 jsou povinny ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doplnit ministerstvu údaje podle tohoto zákona k jejich registraci nebo evidenci. Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost tyto údaje, ministerstvo ji vyzve k doplnění údajů v termínu nejméně 30 dnů ode dne doručení výzvy. Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost údaje v tomto termínu, ministerstvo může podle povahy nedoplněných údajů zahájit řízení o zrušení její registrace.

(5) zrušen

(6) Ministerstvo provede do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona kontrolu přidělených identifikačních čísel právnickým osobám podle tohoto zákona a do této doby zajistí jejich přidělení nebo změnu v souladu se zvláštní právní úpravou. [§ 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. ]

§ 29. Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti a podmínky pro vedení Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku církevních právnických osob a vzory všech výpisů z registrace nebo evidence podle tohoto zákona.

§ 30. Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

2. Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství

§ 31. V § 10 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., se za slovo "zřizované" vkládá slovo "registrovanými", slovo "společenstvími" se nahrazuje slovem "společnostmi" a za slovo "společnostmi" se vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

§ 32. V § 20 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, se za slovo "společnostmi" vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o výkonu vazby

§ 33. 1. V § 15 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., se za slovo "společnostmi" vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".

2. Poznámka pod čarou č. ["Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). § 91 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.". ] zní:

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem

§ 34. Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 88/1950 Sb., zákona č. 16/1990 Sb., zákona č. 165/1992 Sb. a zákona č. 522/1992 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo "společnostem" vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".

2. Poznámka pod čarou č. [Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).".] zní:

3. V § 8 odst. 1 se za slovo "společnostem" vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".

ČÁST ŠESTÁ

Změna trestního zákona

§ 35. V § 168 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 210/1999 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.".

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 36. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Klaus v. r. Zeman v. r.

Příl.

Seznam registrovaných církví a náboženských společností v České republice

1. Apoštolská církev

2. Bratrská jednota baptistů

3. Církev adventistů sedmého dne

4. Církev bratrská

5. Církev československá husitská

6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

7. Církev řeckokatolická

8. Církev římskokatolická

9. Českobratrská církev evangelická

10. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

11. Evangelická církev metodistická

12. Federace židovských obcí v České republice

13. Jednota bratrská

14. Křesťanské sbory

15. Luterská evangelická církev a. v. v České republice

16. Náboženská společnost českých unitářů

17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

18. Novoapoštolská církev v České republice

19. Pravoslavná církev v českých zemích

20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání

21. Starokatolická církev v České republice

 

© ADO

Trascina file per caricare

Legge sulle confessioni religiose e società religiose

(Legge n.3/2002 del 27 novembre 2001)

[Legge riguardante la libertà religiosa e la posizione giuridica delle confessioni religiose e  società religiose e le modifiche di alcune leggi]

Il Parlamento ha adottato la seguente legge nella Repubblica Ceca:

Parte prima

Libertà religiosa e posizione delle confessioni religiose e delle società religiose.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto della legge.

La presente legge regola:

a)la posizione delle confessioni religiose e delle società religiose.

b)la gestione del pubblico registro delle confessioni religiose e delle società religiose, delle associazioni delle confessioni religiose, delle società religiose e delle persone giuridiche ecclesiastiche registrate.

c) le competenze del Ministero della Cultura (di seguito denominato come “Ministero”) riguardanti le confessioni religiose e le società religiose.

Art. 2. Libertà religiosa.

(1) La libertà di pensiero, di coscienza e di religione deve essere garantita. Tutti hanno diritto di confessare liberalmente la propria fede, individualmente o in forma associata, in privato o in pubblico mediante la funzione religiosa, l‘insegnamento, gli atti di culto o altri riti religiosi. Tutti hanno diritto di mutare il proprio convincimento religioso, l’appartenenza ad una confessione religiosa o di non averne alcuna.

(2) Il diritto dei minorenni di confessare liberamente la propria fede e la libertà di non appartenere a nessuna confessione religiosa devono essere garantiti.1) I rappresentanti legali dei minorenni hanno la potestà di adeguare il professare del suddetto diritto tenendo conto dello sviluppo delle capacità intelettuali dei minorenni.

(3) Nessuno deve essere costretto a far parte o essere costretto ad abbandonare una confessione religiosa o una società religiosa, nessuno deve essere costretto a partecipare o escluso dagli atti di culto o dai riti di una confessione religiosa e/o di una società religiosa.

(4)Tutti hanno diritto di scegliere la vita spirituale o di entrare in un’ordine religioso, tutti hanno diritto di scegliere di vivere in una comunità o in un’ordine.

(5)Nessuno può vedere i propri diritti limitati a causa della sua appartenenza, della sua partecipazione alle attività o al sostegno di una confessione religiosa o di una società religiosa. I diritti di alcuno devono essere limitati a causa della sua non appartenenza ad una religione.

Art. 3. Nozioni generali

Ai fini della presente legge :

a)per confessione religiosa o per società religiosa si intende un’ associazione volontaria di persone, dotata di propria struttura, organi, regolamento interno, riti religiosi e manifestazioni religiose, fondata allo scopo di confessare il proprio credo religioso in pubblico o in privato, a tal scopo associarsi, praticare le funzioni religiose, insegnare la religione e rendere i servizi religiosi,

b)per fedele, si intende la persona che in concordanza con le proprie convinzioni e in conformità con il regolamento interno di una confessione religiosa o società religiosa vi appartiene,

c)per dati personali si intendono nel caso si tratti di cittadini della Repubblica Ceca, nome, cognome e numero del documento di identificazione. In caso si tratti di cittadini stranieri si intendono per dati personali, le informazioni riguardanti la loro cittadinanza, il numero del documento d’identificazione o numero del permesso di soggiorno 2) , salvo le diverse disposizioni previste dai trattati internazionali cui la Repubblica aderisce,

d)per sede amministrativa della confessione religiosa e società religiosa, dell’associazione delle confessioni religiose e società religiose, e le persone giuridiche ecclesiastiche registrate si intende la sede centrale della confessione religiosa e società religiosa, dell’associazione delle confessioni religiose e società religiose e le persone giuridiche ecclesiastiche registrate nel territorio della Repubblica Ceca.

Titolo II

Le confessioni religiose e le società religiose.

Art. 4. La posizione delle confessioni religiose e delle società religiose.

(1)La confessione religiosa e la società religiosa vengono fondate attraverso il libero consociarsi delle persone fisiche. La confessione religiosa e la società religiosa sono indipendenti nel decidere le questioni riguardanti il modo in cui viene confessata la propria religione e le problematiche connesse, la confessione religiosa e la societa religiosa sono inoltre libere di organizzare la comunità dei fedeli e di creare a tal scopo apposite istituzioni.

(2)È vietato allo Stato alle regioni e ai comuni di svolgere attività religiose o antireligiose.

(3)Le confessioni religiose e le società religiose sono competenti esclusivamente nelle loro strutture interne, possono istituire o estinguere propri organi, possono nominare e revocare i propri ministri di culto, possono istituire ed estinguere le proprie istituzioni in modo indipendente dagli organi dello Stato.

(4)La confessione religiosa e la società religiosa deve usare tale denominazione, in modo da non poter essere confusa con un’altra confessione religiosa e società religiosa registrata.

Art. 5. I requisiti per l’istituzione e il funzionamento delle confessioni religiose e società religiose.

Può essere istituita e può svolgere la propria attività la confessione religiosa e la società religiosa la cui attività non sia in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, non puo’costituirsi e svolgere attività la Chiesa o società religiosa la cui dottrina è in disaccordo con le prescrizioni di diritto, minaccia i diritti, le libertà e l’uguaglianza dei cittadini e delle loro associazioni, (incluse le libertà delle altre Chiese e società religiose), minaccia i fondamenti democratici dello Stato, la sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale, e:

a) è in contraddizione con la tutela della moralità pubblica, con l’ordine pubblico, con la salute pubblica, con i principi dell’umanità e della tolleranza e della sicurezza dei cittadini;

b)nega o comprime i diritti personali, politici o discrimina le persone per la loro nazionalità, il loro sesso, la razza, la loro confessione religiosa o la posizione sociale, oppure accende l’odio e l’intolleranza in ragione dei sovraesposti motivi, suscita la violenza o l’inosservanza delle prescrizioni di diritto;

c)restringe la libertà personale soprattutto per mezzo della pressione psichica e fisica per creare una dipendenza che sfoga nella lesione fisica, psichica ed economica di queste persone e dei loro familiari, alla lesione dei suoi vincoli sociali, inclusa la restrizione dello sviluppo psichico dei minori e la limitazione dei loro diritti all’istruzione, impedisce di accettare l’assistenza medica adeguata;

d) è occultata in tutto o in alcune parti, parimenti anche la struttura organizzativa della chiesa e società religiosa che svolge l’attività fuori dal territorio della Repubblica Ceca.

Art. 6. Le confessione religiose e le società religiose registrate.

(1)Ai fini della presente legge la confessione religiosa e la società religiosa acquistano personalità giuridica in seguito alla sua registrazione (segue come “la confessione religiosa e la società religiosa registrata”), salvo disposizioni diverse,

(2)le confessioni religiose e le società religiose hanno la facoltà di registrare un’ ente ecclesiastico, un’ ordine o un’altra istituzione ecclesiastica, se fondato in conformità con l’ordinamento interno della confessione religiosa e della società religiosa e se fondato al fine di professare la fede e farne propaganda. Tali enti acquistano la personalità giuridica. (segue come “ persone giuridiche ecclesiastiche”),

(3)la confessione religiosa e la società religiosa registrata ha nel perseguire i propri obiettivi religiosi il diritto di :

a) istruire ed educare i propri ministri di culto ed i dipendenti laici, nei propri istituti scolastici e nelle altre strutture, nelle Università e nelle facoltà teologiche, in conformità delle disposizioni di legge,

b)acquistare ai fini della presente legge altri diritti speciali.

Art. 7. I diritti speciali delle confessioni religiose e delle società religiose.

(1)La Chiesa o società religiosa può, sotto le condizioni stabilite da questa legge, ottenere ai fini dell’adempimento della sua missione la licenza per l’esecuzione dei diritti speciali:

a)insegnare la religione nelle scuole statali, secondo una prescrizione speciale di diritto (legge scolastica n. 29/1984 Sb.);

b)incaricare le persone che svolgono servizio spirituale nelle comunità separate: nelle forze armate della Repubblica Ceca, nei luoghi dove si sconta il carcere preventivo, le pene detentive, la cura protettiva e l’educazione protettiva (carcere minorile);

c)essere finanziate, ai sensi della legge sull’assicurazione finanziaria delle Chiese e delle società religiose legge;

d)eseguire cerimonie con le quali si celebra il matrimonio, secondo la legge sulla famiglia n. 94/1963 Sb., modificata dalla legge n. 234/1992 Sb.;

e)istituire le scuole ecclesiastiche secondo la prescrizione speciale della legge scolastica e legge sulle università;

f)rispettare l’obbligo di segretezza cui sono tenuti i ministri di culto in relazione all’esecuzione del sigillo confessionale oppure all’esecuzione di un diritto simile, se questo obbligo fa parte della dottrina tradizionale della Chiesa o società religiosa almeno da cinquant’ anni, salva la clausola generale di impedire il crimine, come stabilito nella legislazione speciale.

(1)I diritti speciali richiamati al par. 1 lettere a) – f) vengono disciplinati dalla legislazione speciale.

(2)Le confessioni religiose e le società religiose aventi  diritti speciali devono pubblicare un rapporto annuale sull’esercizio di tali diritti elencati al par. 1 lettere a) –f).

Art. 8. Le associazioni delle confessioni religiose e delle società religiose.

(1) Al fine di esercitare la libertà religiosa, ai sensi della presente legge, le confessioni religiose e le società religiose registrate hanno la facoltà di organizzarsi nella forma di associazione.

(2) Possono far parte di un'associazione soltanto le confessioni religiose e le società religiose registrate.

(3) L'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose non può chiedere di riconoscere una particolare persona giuridica ecclesiastica.

Titolo III

La registrazione delle confessioni religiose e delle società religiose, delle associazioni delle confessione religiose e delle società religiose e la concessione dell’esercizio dei diritti speciali.

Art. 9. Le disposizioni comuni riguardanti la registrazione.

(1)La richiesta di registrazione e di concessione dei diritti speciali proposta da una confessione religiosa o da una società religiosa, dall’associazione delle confessioni religiose e delle società religiose, deve essere presentata al ministero e deve essere fatta da un organo o da una persona competente ai sensi della presente legge.

(2)La confessione religiosa, la società religiosa, l’associazione delle confessioni religiose e delle società religiose hanno diritto ad essere registrate. La confessione religiosa, la società religiosa, l’associazione delle confessioni religiose e delle società religiose registrate hanno diritto di ottenere la concessione dell’esercizio dei diritti speciali, dal giorno in cui è divenuto l’efficace l’atto della registrazione della confessione religiosa, della società religiosa e dell’associazione delle confessioni religiose o delle società religiose, oppure dal giorno in cui è stata ottenuta la concessione dell’esercizio dei diritti speciali.

Art. 10. La domanda di registrazione della confessione religiosa o della società religiosa.

1)La domanda di registrazione di una confessione religiosa e di una società religiosa deve essere depositata presso il Ministero e deve essere presentata da un numero minimo di tre persone fisiche maggiorenni, capaci di agire e aventi la cittadinanza della Repubblica Ceca oppure stranieri residenti nella Repubblica Ceca (segue come “comitato dei lavori preparatori”). La domanda di registrazione deve essere sottoscritta da tutti i membri del comitato di lavori preparatori e deve contenere i dati personali dei medesimi. Nella domanda di registrazione, il comitato dei lavori preparatori deve nominare quale dei suoi membri sia delegato a rappresentare il comitato stesso. Le firme di tutti i membri del comitato dei lavori preparatori devono essere autenticate.

2)La domanda di registrazione di una confessione religiosa e di una società religiosa deve contenere:

a)I tratti salienti della confessione religiosa e della società religiosa stessa, la caratteristica della sua dottrina e dei suoi obiettivi,

b) il rapporto sulla fondazione della confessione religiosa e della società religiosa nel territorio della Repubblica Ceca,

c)le trecento firme originali di cittadini maggiorenni della Repubblica Ceca oppure stranieri residenti nella Repubblica Ceca, fedeli della suddetta confessione religiosa o della società religiosa. In tale documento devono essere inoltre specificati ai sensi della presente legge, i dati personali dei firmatari e il documento deve altresì contenere l’identico testo che è stato sottoscritto e in cui è specificato espressamente il nome completo della confessione religiosa e della società religiosa che si intende registrare e che contenga una disposizione dalla quale si evinca in maniera evidente che suddetto testo sia stato firmato solo dalle persone alla confessione religiosa e alla società religiosa aderenti,

d)il documento fondamentale della confessione religiosa e della società religiosa.

(3) Il documento fondamentale della confessione religiosa e della società religiosa deve  contenere:

a) il nome della confessione religiosa e delle società religiosa che deve essere diverso dal nome di un'altra persona giuridica già esercente la propria attività nel territorio della Repubblica Ceca o dal nome della persona giuridica che abbia già fatto domanda di registrazione,

b) gli obiettivi della confessione religiosa e della società religiosa ed i capitoli fondamentali della sua dottrina,

c) la sede della confessione religiosa e della società religiosa,

d) l'indicazione dell'organo delegato a rappresentare la confessione religiosa e la società religiosa nel territorio della Repubblica Ceca. Deve essere specificata la modalità con la quale suddetto organo venga nominato o revocato, la durata della sua delega, i limiti delle sue competenze per quanto riguarda la conclusione di atti giuridici in nome della confessione religiosa e della società religiosa, ed eventualmente i limiti entro i quali sono competenti di concludere tali atti le persone diverse dai membri dell'organo competente,

e) i dati personali dei membri dell'organo ai sensi della lett. d), se i membri di tale organo sono al momento della presentazione della domanda di registrazione stati nominati,

f) la struttura organizzativa della confessione religiosa e della società religiosa, la tipologia dei suoi organi e delle altre istituzioni facenti parte della confessione religiosa e della società religiosa. Devono essere espressamente indicati tali organi ed istituzioni che si intendono essere registrati come enti ecclesiastici religiosi, diversamente dagli organi ed istituzioni, se indicati, che possono acquistare la personalità giuridica ai sensi della prescrizione legislativa speciale. Nel caso di organi ed istituzioni che si intende registrare come enti ecclesiastici religiosi, deve essere inoltre specificata la modalità della fondazione ed estinzione di tali organi e deve essere specificato chi divenga il loro successore legale in caso di estinzione. Devono essere specificati gli organi statutari, la modalità della loro nomina e revoca, la durata della delega e i limiti entro i quali possono tali organi essere rappresentati dalle persone terze,

g) la modalità della nomina e della revoca dei ministri di culto,

h) la modalità di adozione e modificazione del documento fondamentale,

i) l'integrazione della confessione religiosa e della società religiosa nelle altre strutture religiose operanti fuori dal territorio della Repubblica Ceca,

j) i principi dell'amministrazione della confessione religiosa e della società religiosa, soprattutto la modalità con la quale si ottengono i fondi finanziari; devono essere specificati i limiti entro i quali siano i rappresentanti, organi e le altre istituzioni della confessione religiosa e della società religiosa competenti di disporre della proprietà della confessione e della società religiosa

k) la modalità con la quale viene disposto il fallimento e le procedure concorsuali,

l) i diritti e i doveri delle persone aderenti alla confessione religiosa e alla società religiosa.

(4) La confessione religiosa e la società religiosa viene fino al momento della nomina degli organi ai sensi del par.3, lett. d) rappresentata dal comitato dei lavori preparatori,

(5) Se nel momento in cui è stata presentata la domanda di registrazione della confessione religiosa e della società religiosa non sono nominati i membri dell'organo ai sensi del par.3, lett. d), la confessione religiosa e la società religiosa ha obbligo di comunicare i dati personali dei membri dell'organo ai sensi della par. 3, lett. e) entro dieci giorni dalla loro nomina.

Art. 11. La domanda di concessione dei diritti speciali.

(1) La domanda di concessione di diritti speciali può essere presentata dalla confessione religiosa e dalla società religiosa, la quale:

a) è registrata secondo la legge senza interruzione da almeno dieci anni,

b) pubblicava ogni anno, durante gli ultimi dieci anni, i rendiconti annuali sulla propria attività,

c) adempie debitamente tutti gli obblighi nei confronti dello Stato e dei terzi.

(2) La domanda di concessione dei diritti speciali deve essere presentata da un organo della confessione religiosa e della società religiosa registrata.

(3) La domanda di concessione dei diritti speciali può essere fatta sia per l'esercizio dei diritti speciali ai sensi dell'art. 7, sia limitatamente per l'esercizio dei diritti speciali ai sensi dell'art. 7., par. 1., lettere a) - f)

(4) La proposta al riconoscimento della licenza all’esecuzione dei diritti speciali ... deve contenere:

a) l’originale delle firme di un numero tale di aderenti, corrispondenti all’uno per mille dei cittadini della Repubblica Ceca, secondo l’ultimo censimento,

b) la dichiarazione che l’attività finora svolta non abbia violato gli obblighi verso lo Stato oppure verso i terzi;

c) i rendiconti annuali e i riscontri di cassa relativi ai dieci anni appena trascorsi.

(5) Per coloro che richiedono i diritti simili al sigillum sacramentale la proposta deve contenere in più un documento che confermi questo diritto come facente parte integrante della dottrina tradizionale della chiesa o della società religiosa almeno da cinquant’anni.

Art. 12. La domanda di registrazione di un'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose.

(1) La domanda di registrazione di un'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose deve contenere:

a) il nome dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose che deve essere diverso dal nome di un'altra persona giuridica già esercente la propria attività nel territorio della Repubblica Ceca o dal nome della persona giuridica che abbia già fatto la domanda di registrazione,

b) la sede dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose,

c) l'atto di fondazione concluso tra le confessioni religiose e le società religiose fondatrici, che deve contenere nome e sede di tutte le confessioni religiose e società religiose aderenti,

d) lo statuto dell'associazione, in cui deve essere specificato l'oggetto dell'attività dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose, modalità con la quale venga disposta la proprietà, l'adesione e l'abbandono della confessione religiosa da parte dei suoi membri, i diritti e i doveri dei membri stessi, la modalità con la quale vengano nominati gli organi statutari a gli altri organi dell'associazione, la durata della loro delega, i limiti entro i quali tali organi possano rappresentare l'associazione, la modalità con la quale venga estinta l'associazione e in tal caso il modo in cui venga disposto il concorso fallimentare,

e) i dati personali delle persone competenti a rappresentare l'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose fino al momento della nomina degli organi dell'associazione (segue come "comitato dei lavori preparatori dell'associazione"). Deve essere indicato espressamente quale dei membri del comitato sia delegato ad agire in nome e per conto del comitato dei lavori preparatori dell'associazione.

(2) L'atto di fondazione di un'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose deve essere fatto per iscritto e deve essere presentato sotto forma di atto notarile.

(3) La domanda di registrazione di un'associazione delle confessione religiose e delle società religiose deve essere presentata dal comitato dei lavori preparatori dell'associazione. Le firme di tutti i membri del comitato dei lavori preparatori devono essere autenticate.

Art. 13. Completamento della domanda di registrazione e della domanda di concessione dei diritti speciali di una confessione religiosa, di una società religiosa e di un'associazione delle confessione religiose e delle società religiose.

(1) Nel caso in cui la domanda di registrazione di una confessione religiosa , di una società religiosa e delle loro associazioni oppure nel caso in cui la domanda di concessione dei diritti speciali non contenga tutti i requisiti prescritti dalla presente legge, il Ministero deve stabilire il termine entro il quale tale domanda deve essere completata. La durata minima è di un mese dal momento della consegna dell'appello del Ministero alla confessione, società o associazione religiosa.

(2) Ai sensi del par. 1 l'appello viene consegnato:

a) nelle mani del delegato del comitato dei lavori preparatori o del comitato dei lavori preparatori dell'associazione nel caso di procedimento di registrazione di una confessione religiosa, di una società religiosa e nel caso della registrazione di un'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose.

b) all'organo della confessione religiosa e della società religiosa nel caso di procedimento di concessione di diritti speciali.

(3) Nel caso in cui la parte che presenta la domanda non fornisce tutti i dati richiesti il Ministero dovrà interrompere il procedimento.

Art. 14. Il procedimento del Ministero.

(1) Nel procedimento di registrazione di una confessione religiosa, di una società religiosa o di una associazione delle confessioni religiose e delle società religiose oppure nel procedimento di concessione dei diritti speciali alle confessioni religiose e alle società religiose, ai sensi dell'art. 11., par. 1. il Ministero deve verificare se:

a) la domanda di registrazione venga proposta da rappresentanti che adempiono le disposizioni stabilite dalla presente legge,

b) la proposta adempie i requisiti stabiliti dalla presente legge,

c) nel caso si tratti di procedimento per la registrazione delle confessione religiose e delle società religiose e nel caso di procedimento di concessione dei diritti speciali, il Ministero dovrà inoltre verificare se l'attività della confessione religiosa e della società religiosa non sia in contrasto con il proprio documento fondamentale e con le disposizioni della presente legge.

(2) Nel caso in cui i dati dichiarati nella domanda di registrazione ai sensi del par.1. corrispondano allo stato reale delle cose, il Ministero dovrà decidere nel senso della registrazione della confessione religiosa e della società religiosa richiedente, che possa nel caso, essere registrata l'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose o che l'esercizio dei diritti speciali possa essere concesso.

(3) Se i dati dichiarati nella domanda di registrazione ai sensi del par. 1. non corrispondono allo realtà o nel caso in cui non vengono adempiuti tutti i requisiti dalla presente legge ai sensi del par.1., il Ministero dovrà decidere di respingere la richiesta di registrazione della confessione religiosa e della società religiosa, che venga, nel caso, respinta la registrazione della associazione delle confessioni religiose e delle società religiose o che l'esercizio dei diritti speciali non possa essere concesso.

(4) Il Ministero dovrà iscrivere la registrazione della confessione religiosa e della società religiosa e le concessione dei diritti speciali, nel registro delle confessioni religiose e delle società religiose registrate, dal giorno in cui la decisione che dispone la registrazione diviene efficace.

(5) Il Ministero dovrà iscrivere la registrazione dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose nel registro delle associazioni delle confessioni religiose e delle società religiose, dal giorno in cui la decisione che dispone la registrazione diviene efficace.

La decisione sulla:

a) registrazione della confessione religiosa, della società religiosa e sulla registrazione dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose deve essere consegnata nelle mani del delegato del comitato dei lavori preparatori o comitato dei lavori preparatori dell'associazione,

b) concessione dei diritti speciali deve essere consegnata all'organo della confessione religiosa e della società religiosa registrata.

Art. 15. La registrazione delle modifiche.

(1) Sono necessariamente soggette alla registrazione anche le modifiche del documento fondamentale della confessione religiosa e della società religiosa, le modifiche dell'atto di fondazione dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose, modifiche del nome, sede e dello statuto. La domanda di registrazione delle modifiche deve essere presentata al Ministero dalla confessione religiosa, dalla società religiosa e dall'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose entro dieci giorni dal momento in cui la modifica si è verificata.

(2) La domanda di modifica del documento fondamentale della confessione religiosa e della società religiosa e la domanda di modifica dell'atto di fondazione dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose deve contenere la versione completa delle parti del testo che si intendono modificare.

(3) Non sono soggette alla registrazione le modifiche riguardanti la composizione dell'organo della confessione religiosa e società religiosa e dell'organo statutario dell'associazione delle confessioni religiose e società religiose. Non sono soggette alla registrazione inoltre le modifiche dei dati personali dei membri dei suddetti organi. Tali modifiche il ministero deve riconoscere ai sensi del par. 5.

(4) L'organo della confessione religiosa e della società religiosa e l'organo statutario dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose ha l'obbligo di informare il Ministero entro dieci giorni dal momento in cui si è verificata la modifica ai sensi del par. 3. Tale obbligo riguarda anche i documenti di nomina delle suddette persone da parte dell'organo a tal fine delegato in conformità delle prescrizioni interne della confessione religiosa e della società religiosa e in conformità allo statuto dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose.

(5) Il ministero deve riconoscere la modifica ai sensi del par. 3. entro cinque giorni lavorativi, dal giorno della consegna della domanda completa della modifica dei dati, nel registro delle confessione religiose e delle società religiose registrate o nel registro delle associazioni delle confessioni religiose e delle società religiose. Nel caso in cui, la domanda della modifica dei dati ai sensi del par. 3. non sia completa, il Ministero dovrà entro cinque giorni lavorativi invitare per iscritto l'organo della confessione religiosa e della società religiosa  o l'organo statutario dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose a completare i dati entro i dieci giorni successivi al sollecito ministeriale.

Titolo IV Le persone giuridiche ecclesiastiche.

Art. 16. La “registrazione”[1] delle persone giuridiche ecclesiastiche.

(1) La domanda di far registrare un organo della confessione religiosa e della società religiosa registrata, un ordine dei monaci e un' altra istituzione religiosa come persona giuridica ecclesiastica, deve essere presentata dall'organo della confessione religiosa e della società religiosa a tal fine delegata nel documento presentato ai sensi dell'art. 10, par. 3.

(2) La domanda di registrazione della persona giuridica ai sensi del par. 1. deve contenere:

a) il documento di fondazione di tale ente da parte del competente organo della confessione religiosa e della società religiosa, in conformità con il proprio documento fondamentale,

b) i limiti all'oggetto dell’attività dell'ente e lo statuto dell'ente stesso se è stato redatto,

c) il nome dell'ente, che deve essere diverso dal nome di un'altra persona giuridica già esercente la propria attività nel territorio della Repubblica Ceca o dal nome della persona giuridica che abbia già fatto la domanda di essere riconosciuta,

d) la propria sede nel territorio della Repubblica Ceca,

e) l'indicazione del proprio organo statutario competente nel territorio delle Repubblica Ceca,

f) i dati personali dei membri dell'organo statutario.

(3) La domanda ai sensi del par. 1. deve essere presentata dalla confessione religiosa e della società religiosa registrata entro dieci giorni dal momento della costituzione della persona giuridica ecclesiastica. Il Ministero deve iscrivere la persona giuridica ecclesiastica nel registro delle persone giuridiche ecclesiastiche entro cinque giorni lavorativi, dal momento della consegna delle domanda. L'iscrizione viene registrata dal giorno della fondazione di tale ente all'interno della confessione religiosa e della società religiosa registrata.

(4) Nel caso in cui la confessione religiosa e la società religiosa non adempie in conformità con quanto previsto nel suesposto par. 3., l'iscrizione viene effettuata dal giorno della consegna della domanda al Ministero.

(5) Nel caso in cui la domanda ai sensi del par. 1. non dovesse contenere tutti i requisiti richiesti ai sensi del par. 2., il Ministero dovrà invitare l'organo della confessione religiosa e della società religiosa registrata competente, a presentare la domanda completa entro dieci giorni successivi all’ effettuazione dei rilievi da parte ministeriale, comunque l’eliminazione di tutti i difetti della domanda dovrà aver luogo entro trenta giorni dall’invito. Il Ministero dovrà avvisare tale organo che nel caso in cui non vengano osservati i sovracitati termini legali il procedimento verrà interrotto.

Titolo V

I Registri delle confessioni religiose, delle società religiose, delle associazioni delle confessioni religiose e delle societa religiose, e delle persone giuridiche ecclesiastiche registrate.

Art. 17. Le disposizioni comuni sui registri delle confessioni religiose, delle società religiose, delle associazioni delle confessioni religiose e delle società religiose, e delle persone giuridiche ecclesiastiche registrate.

(1) Il Ministero gestisce il registro delle confessioni religiose e delle società religiose registrate, il registro delle associazioni, delle confessioni religiose e delle società religiose e il registro delle persone giuridiche ecclesiastiche nei quali vengono registrati i dati richiesti dalla presente legge. Fa parte integrante di tali registri la raccolta dei documenti presentati da parte delle confessioni religiose e società religiose, e da parte delle associazioni delle confessioni religiose e delle società religiosa ai sensi della presenta legge.

(2) I registri ai sensi del par. 1. sono pubblici, salvo i dati riguardanti la residenza delle persone fisiche, i loro numeri d'identificazione oppure la loro cittadinanza o numero del permesso di soggiorno nel caso si tratti di stranieri. A tale eccezione non sono soggetti i documenti richiesti ai sensi dell'art. 10., par. 2., lett. c) e i documenti ai sensi dell'art. 11., par. 4., lett. a).

(3) Tutti hanno diritto di consultare, di duplicare totalmente o parzialmente i dati dei registri ai sensi del par. 1., nella sezione in cui tali dati sono parte costitutiva dei documenti pubblici. Sulla domanda redatta per iscritto possono, dalla sezione pubblica dei registri, essere fatti dei duplicati totali o parziali e certificati autenticati riguardanti i dati richiesti, oppure possono essere redatti certificati autenticati comprovanti che tali registri non contengono taluni dati. Dalla sezione riservata dei registri tali certificati possono essere redatti solo per motivi di diritto del richiedente.

(4) I dati iscritti nei registri ai sensi del par. 1 hanno effetto nei confronti dei terzi dal giorno della loro registrazione. Non si possono sollevare eccezioni, nei confronti di chi abbia agito in buona fede , sull’invalidità dei dati dichiarati.

(5) Le iscrizioni che sono oggetto della decisione del Ministero, vengono riportate nei registri ai sensi del par.1 , nel giorno in cui la decisione diviene efficace.

(6) Il ministero assegna alle confessioni religiose e società religiose, alle associazioni delle confessioni religiose e delle società religiose e alle persone giuridiche ecclesiastiche registrate il numero d'identificazione nel momento in cui viene eseguita la loro iscrizione nei registri ai sensi del par. 1.

Art. 18. Il Registro delle confessioni religiose e delle società religiose registrate.

(1) Nel registro delle confessioni religiose e delle società religiose registrate vengono iscritti i seguenti dati e le loro modifiche:

a) il nome e la sede della confessione religiosa e della società religiosa registrata, giorno e numero della registrazione,

b) il nome e la sede dell'organo delle confessione religiosa e della società religiosa registrata ai sensi dell'art. 10.,par.3., lett. d),

c) i dati personali dei membri dell'organo ai sensi dell'art 10., par. 3., lett. d),

d) il numero d'identificazione della confessione religiosa e della società religiosa registrata,

e) la concessione di poter esercitare i c. d. diritti speciali, contenente i dati relativi al giorno e al numero progressivo della registrazione. Deve essere specificato se alla confessione religiosa e alla società religiosa è stato concesso l'esercizio di tutti i diritti speciali ai sensi dell'art 7., par.1., oppure le è stato concesso l'esercizio dei diritti speciali ai sensi dell'art. 7., par.1., lettere a) - f),

f) l'annullamento della registrazione della confessione religiosa e della società religiosa, l' inizio della liquidazione, i dati personali del liquidatore, la dichiarazione del fallimento, i dati personali del liquidatore fallimentare, il rigetto della dichiarazione di fallimento per insolvenza e l'avvio del procedimento of composition settlement with creditors specificando la data e il numero di tali atti,

g) i dati d'identificazione riguardanti il rappresentante legale [trad lett. „successore legale“] della confessione religiosa e della società religiosa registrata, in caso dell'annullamento alla sua presenza.

(2) Fa parte integrante del registro, ai sensi dal par. 1., il fascicolo dei documenti presentati durante il procedimento di registrazione della confessione religiosa e della società religiosa, durante il procedimento della concessione dei diritti speciali, durante il procedimento delle registrazione delle modifiche e le decisioni del Ministero.

Art. 19. Il Registro delle associazioni delle confessioni religiose e delle società religiose.

(1) Nel Registro delle associazioni delle confessioni religiose e delle società religiose vengono riportati i seguenti dati e le loro modifiche:

a) il nome e la sede della associazione delle confessioni religiose e delle società religiose, il giorno e il numero progressivo della registrazione,

b) il nome e la sede dell'organo della associazione delle confessioni religiose e delle società religiose,

c) il nome e la sede dell'organo statutario dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose,

d) i dati personali dei membri dell'organo statutario dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose,

e) il numero d'identificazione della associazione delle confessioni religiose e delle società religiose,

f) l'annullamento della registrazione della associazione delle confessioni religiose e delle società religiose, l' inizio della liquidazione, i dati personali del liquidatore, la dichiarazione del fallimento, i dati personali dell’amministratore della bancarotta, il rigetto della dichiarazione del fallimento per insolvenza e l'avvio del procedimento of composition settlement with creditors , specificando la data ed il numero di tali atti,

g) i dati d'identificazione riguardanti il rappresentante legale che succede nella gestione dei diritti dell’associazione delle confessioni religiose e delle società religiose,  in caso di annullamento con rappresentante legale.

(2) Fa parte integrante del registro delle associazioni delle confessioni religiose e delle società religiose la raccolta dei documenti presentati durante il procedimento di registrazione dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose, durante il procedimento della registrazione delle modifiche e le decisioni del Ministero.

Art. 20. Il Registro delle persone giuridiche ecclesiastiche.

(1) Nel registro delle persone giuridiche ecclesiastiche vengono riportati i seguenti dati e le loro modifiche:

a) il nome e la sede della persona giuridica ecclesiastica, il giorno e il numero progressivo della registrazione

b) la sede amministrativa della persona giuridica nel territorio della Repubblica Ceca,

c) l'indicazione dell'organo statutario della persona giuridica ecclesiastica,

d) i dati personali dei membri dell'organo statutario della persona giuridica ecclesiastica,

e) il numero d'identificazione della persona giuridica ecclesiastica,

f) l'annullamento della registrazione della persona giuridica ecclesiastica, l'inizio della liquidazione, i dati personali del liquidatore, la dichiarazione del fallimento, i dati personali del liquidatore fallimentare, il rigetto della dichiarazione di fallimento per insolvenza e l'avvio del procedimento di conciliazione tra creditori e confessione religiosa specificando la data e il numero di tali atti,

g) i dati d'identificazione riguardanti il rappresentante legale che succede nella gestione dei diritti della persona giuridica ecclesiastica, in caso di annullamento con rappresentante legale,

h) l'estinzione della persona giuridica ecclesiastica.

(2) Fa parte integrante del registro delle persone giuridiche ecclesiastiche il fascicolo dei documenti presentati durante il procedimento del riconoscimento della persona giuridica ecclesiastica, e durante il procedimento della registrazione delle modifiche.

(3) I dati raccolti, ai sensi del par. 1., lett. d) e loro modifiche, vengono in base alla domanda della confessione religiosa e della società religiosa registrata sostituiti tramite indicazione dell'organo della confessione religiosa e della società religiosa, competente a gestire tali dati e loro modifiche. Tale organo ha inoltre l'obbligo di osservare adeguatamente le disposizioni dell'art. 17 nel gestire questa sezione del registro delle persone giuridiche ecclesiastiche.

Titolo VI.

L'annullamento e l’ estinzione della confessione religiosa e della società religiosa registrata, dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose e l'annullamento della concessione dei diritti speciali della confessione religiosa e della società religiosa registrata.

Art. 21. La revoca della concessione dei diritti speciali.

(1) Il Ministero deve avviare il procedimento di revoca della concessione dei diritti speciali:

a) nel caso in cui la confessione religiosa e la società religiosa registrata si rende inadempiente in modo grave e continuato rispetto agli obblighi presi nei confronti dell’ Amministrazione Statale o delle persone terze,

b) nel caso in cui la confessione religiosa e la società religiosa registrata non pubblichi i rapporti annuali richiesti ai sensi dell'art. 17., par. 3.,

c) la concessione dei diritti speciali può venire anche revocata in base alla proposta di un organo dell'amministrazione pubblica fatta nei limiti delle sue competenze stabilite dalla legislazione speciale. In tale proposta deve essere dimostrato che la confessione religiosa e la società religiosa registrata, violi gravemente e in maniera continuativa gli obblighi derivanti dalla sua attività. Tale proposta deve essere fatta in conformità con le disposizioni della legge speciale o in conformità con l'accordo stipulato tra la confessione religiosa e la società religiosa registrata e suddetto organo dell'amministrazione pubblica.

(2) Il Ministero deve annullare il procedimento di revoca della concessione dei diritti speciali della confessione religiosa e della società religiosa registrata ai sensi del par. 1., nel caso si verifichi l’ estinzione del motivo per il quale tale procedimento sia stato avviato, oppure nel caso in cui la confessione religiosa e la società religiosa registrata dimostri per iscritto di voler, con proprie modalità attuative, in termini di tempo ragionevoli e in accordo con le persone lese dal comportamento della confessione religiosa e della società religiosa registrata, rimuovere i motivi scatenanti del procedimento di revoca.

(3) La decisione del Ministero di revocare alla concessione religiosa e alla società religiosa registrata la concessione dei diritti speciali riguarda tutti i diritti speciali ai sensi dell'art 7., par. 1.

(4) Appena divenuta efficace, la decisione del Ministero di revocare alla confessione religiosa e alla società religiosa registrata la concessione dei diritti speciali, deve essere notificata al Ministero dell' Interno.

Art. 22. L'annullamento della registrazione della confessione religiosa e della società religiosa e dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose.

(1) Il Ministero avvierà il processo di soppressione della registrazione della chiesa o società religiosa registrata o delle unioni delle chiese o società religiose:

a) in base alla domanda di annullamento della registrazione proposta dalla stessa confessione religiosa e società religiosa registrata oppure in base alla domanda di annullamento della registrazione proposta dalla stessa associazione delle confessione religiose e delle società religiose,

b) nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento a causa di accordo tra le parti, oppure nel caso di revoca della dichiarazione del fallimento quando il capitale della confessione religiosa, della società religiosa e dell'associazione delle confessione religiose e delle società religiose non sia sufficiente a coprire i costi delle procedure fallimentari,

c) se la chiesa o la società religiosa registrata oppure l’unione delle chiese o società religiose sviluppi un’ attività contraria all'ordinamento giuridico,

d) nel caso in cui per un periodo superiore a due anni non siano stati nominati gli organi della confessione religiosa e della società religiosa registrata o gli organi statutari dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose, oppure nel caso in cui per un periodo superiore a due anni non siano stati nominati i nuovi organi ed organi statutari, essendo giunto a scadenza il mandato degli organi precedenti,

e) nel caso in cui vengano poste in essere attività vietate dal par. 1., lett. c), il Ministero ha l'obbligo di invitare, prima dell'avvio del procedimento, la confessione religiosa e la società religiosa registrata e l'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose ad astenersi in tempo ragionevole dal porre in essere dette attività. Se la confessione religiosa, società religiosa registrata e l'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose non si astiene dal compimento di tali attività, il Ministero ha l'obbligo di avviare il procedimento di annullamento della registrazione.

(3) Il Ministero ha l'obbligo di procedere nel senso sopraindicato anche nel caso in cui si verifichi la situazione descritta nel par. 1., lett. d).

Art. 23. Il procedimento ai sensi della legge speciale.

Alla liquidazione della confessione religiosa, della società religiosa registrata, dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose ed alle persone giuridiche ecclesiastiche ai sensi della presente legge si applica adeguatamente la legge speciale, salvo le disposizione diverse dettate dalla presente legge.

Art. 24. Le modalità procedurali per l’annullamento della registrazione delle confessioni religiose, delle società religiose e delle associazioni, delle confessioni religiose e delle società religiose.

(1) La registrazione della confessione religiosa, della società religiosa o dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose si ritiene annullata nel momento in cui acquista efficacia la decisione dell'annullamento.

(2) Quando si è proceduto all’annullamento della registrazione della confessione religiosa, della società religiosa o la registrazione dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose deve essere effettuata la liquidazione della stessa e la liquidazione delle sue persone giuridiche ecclesiastiche riconosciute, salvo le disposizioni diverse dettate dalla presente legge.

(3) La liquidazione successiva all'annullamento non si effettua quando si tratti di annullamento della registrazione della confessione religiosa e della società religiosa registrata ai sensi dell'art. 22, par. 1., lett. a), e quando l'accollo di tutti i diritti e doveri della confessione religiosa e della società religiosa stessa e l'accollo di tutti i diritti e doveri di tutte le sue persone giuridiche ecclesiastiche sia documentato chiaramente e per iscritto da tale confessione religiosa registrata o da tale società religiosa registrata che si obbliga in toto ad assumersi i suddetti diritti e doveri.

(4) Quando si è proceduto all’annullamento della registrazione dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose, deve essere effettuata la liquidazione. La liquidazione non si effettua se si tratta dell'annullamento della registrazione ai sensi dell'art 22., par., 1., lett a) e se l'accollo di tutti i diritti e doveri dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose la cui registrazione è stata annullata, sia documentato chiaramente e per iscritto da tale associazione delle confessioni religiose e delle società religiose che si obbliga in toto ad assumersi i suddetti diritti e doveri.

(5) Terminata la procedura di liquidazione, il liquidatore ha l'obbligo di comunicarlo al Ministero.

(6) Il bilancio derivante dalla liquidazione, ai sensi del par. 2 si trasferisce alla confessione religiosa e società religiosa registrata che risulta indicata nel documento fondamentale della confessione religiosa e società religiosa registrata estinta. Se il documento non indica tale confessione religiosa e società religiosa, se è stata annullata la registrazione di tale confessione religiosa e società religiosa o se tale confessione religiosa e società religiosa rifiuti di accettare le risultanze del bilancio di liquidazione, in questi casi detta somma spetta allo Stato, che deve questi proventi utilizzare a favore delle confessioni religiose e società religiose registrate.

Art. 25. L'estinzione della confessione religiosa e società religiosa registrata e l'estinzione dell'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose.

(1) La confessione religiosa, la società religiosa registrata e l'associazione delle confessioni religiose e delle società religiose perde la propria personalità giuridica, dal giorno della sua cancellazione dal registro ai sensi dell'art 18., par.1., lett f) e ai sensi dell'art.18., par.1., lett. f) della presente legge.

(2) Il Ministero deve effettuare la cancellazione ai sensi del par. precedente entro cinque giorni lavorativi, dal momento in cui viene comunicato ai suoi uffici il termine della liquidazione da parte del liquidatore preposto, o dal giorno in cui è divenuta efficace la decisione di annullamento della registrazione, se ai sensi della presente legge la liquidazione non si effettua.

Art. 26. L'annullamento del riconoscimento di una personalità giuridica ecclesiastica e la sua estinzione.

(1) Il Ministero deve annullare il riconoscimento della persona giuridica ecclesiastica:

a) in base alla richiesta della confessione religiosa e della società religiosa, entro cinque giorni lavorativi dalla consegna di tale domanda al Ministero,

b) il Ministero può agire nel senso dell'annullamento, quando la persona giuridica ecclesiastica nel suo agire,  superi i limiti dell'oggetto della sua attività stabiliti nella domanda accolta con cui si chiedeva il riconoscimento, oppure quando la persona giuridica ecclesiastica nel suo agire violi l'ordinamento giuridico. Se previo avviso da parte del Ministero, l'organo competente della confessione religiosa e della società religiosa registrata non riesce ad ottenere la cessazione di tali attività da parte della persona giuridica ecclesiastica, il riconoscimento della persona giuridica ecclesiastica viene annullato dal giorno in cui è divenuta l'efficace la decisione ministeriale in tal senso,

c) il Ministero può agire nel senso dell'annullamento, quando è stata annullata la registrazione della confessione religiosa e della società religiosa che aveva fatto richiesta di riconoscimento della propria persona giuridica ecclesiastica. Il riconoscimento della persona giuridica ecclesiastica viene in tal caso annullato dal giorno in cui è divenuta l'efficace la decisione del Ministero di annullare la registrazione della confessione religiosa o la società religiosa ai sensi dell'art. 24., par. 3.

(2) La persona giuridica ecclesiastica si estingue dal momento della sua cancellazione dal registro delle persone giuridiche ecclesiastiche.

(3) L’ estinzione della persona giuridica ecclesiastica deve essere preceduta dall'annullamento e dalla liquidazione della persona giuridica ecclesiastica o deve essere preceduta dall'annullamento senza la liquidazione, in tal caso il capitale e le obbligazioni della persona giuridica ecclesiastica vengono trasferiti alla confessione religiosa e alla società religiosa registrata o vengono trasferiti ad un'altra persona giuridica ecclesiastica.

(4) Se nella liquidazione della persona giuridica ecclesiastica, l'ammontare del suo capitale non risulti sufficiente per l'adempimento di tutte le sue obbligazioni, deve garantire tali obbligazioni la confessione religiosa e la società religiosa registrata che aveva esperito la domanda di registrazione della persona giuridica ecclesiastica.

(5) In caso di estinzione della persona giuridica ecclesiastica senza liquidazione e senza la dichiarazione di fallimento, la data del annullamento della persona giuridica ecclesiastica deve essere identica alla data della sua cancellazione dal registro delle persone giuridiche ecclesiastiche.

Titolo VII

Le disposizioni comuni, transitorie, autorizzative e finali.

Art. 27. Le  disposizioni comuni.

(1) Ai procedimenti previsti dalla presente legge si applica la legge generale sui procedimenti amministrativi, salvo le disposizioni diverse della presente legge.

(2) Le domande formulate ai sensi della presente legge devono essere presentate per iscritto ed in duplice copia.

(3) Le domande ai sensi della presente legge devono essere presentate in lingua ceca. I documenti in lingua diversa dal ceco devono essere tradotti ed autenticati, salvo le disposizioni diverse previste dagli accordi internazionali.

(4) Le entrate delle Chiese o società religiose sono composte soprattutto da:

a)contributi delle persone fisiche e giuridiche,

b)le entrate dalla vendita e dagli affitti dei beni mobili, immobili e non materiali,

c)interessi dai depositi,

d)donazioni ed eredità,

e)collette e contributi provenienti dai profitti ottenuti secondo la legge speciale,

f)mutui e crediti,

g)le entrate da attività d’impresa o da un’altra attività lucrosa,

h) dotazioni[2]

(5) L’oggetto dell’impresa economica o di altra attività lucrativa dev’essere delineato nel documento fondamentale della chiesa o società religiosa. L’impresa o altra attività lucrativa della chiesa o della società religiosa possono essere soltanto attività complementari e il profitto può essere utilizzato soltanto per l’ adempimento dei fini dell’attività della chiesa o società religiosa.

(6) La confessione religiosa e la società religiosa deve tenere la contabilità, ai sensi della legge speciale.

(7) Il Ministero può assegnare il numero d'identificazione alle persone giuridiche, soltanto ai sensi della presente legge.

(7) Le modalità di assegnazione ed annullamento dei numeri d'identificazione sono regolate dalla legge speciale.

(8) il Ministero in comune accordo con il governo può eccezionalmente autorizzare la concessione dei diritti speciali ai sensi dell'art 7., par., 1 alle confessioni religiose e alle società religiose che rappresentino una significativa religione nel mondo e che posseggano una rilevante tradizione storica, che operino nel territorio della Repubblica Ceca e siano registrate ai sensi della presente legge. In tale caso non sono richiesti i requisiti ai sensi dell'art.11., par.1. e par.4. La domanda di concessione dei diritti speciali può essere presentata dalla confessione religiosa e dalla società religiosa registrata che adempie correttamente ai propri obblighi nei confronti dello Stato e delle persone terze. L'eccezione operata ai sensi del presente paragrafo può essere concessa soltanto entro cinque anni dal momento in cui è divenuta l'efficace il presente testo legislativo.

(9) Il Ministero ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Statistico della Repubblica Ceca, i dati raccolti e riguardanti le persone giuridiche. Tale comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni lavorativi dal giorno dell'iscrizione dei dati nel registro, ai sensi del par.1. e nei limiti della necessità di tali dati ai fini statistici.

Art. 28. Le disposizioni transitorie.

(1) Le confessioni religiose e le società religiose che nel momento dell'entrata in vigore della presente legge, svolgevano la propria attività come registrate ai sensi della legge, sono considerate registrate anche ai sensi della presente legge. Il loro elenco è pubblicato nell'allegato alla presente legge. L'estensione della concessione dell'esercizio dei diritti speciali ai sensi dell'art. 7., par. 1. ottenuta da parte di tali confessioni religiose e società religiose prima dell'entrata della presente legge, è mantenuta.

(2) Fino al momento dell'adozione della legge speciale ai sensi dell'art 7., par. 2 è possibile esercitare i diritti speciali ai sensi delle leggi esistenti. Rimangono validi gli accordi sull'esercizio dei diritti speciali da parte delle confessioni religiose e società religiose registrate, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(3) Le persone giuridiche ecclesiastiche che nel momento dell'entrata in vigore della presente legge, erano riconosciute, sono considerate tali anche ai sensi della presente legge.

(4) Le confessioni religiose e società religiose registrate ai sensi del par. 1 hanno l'obbligo di fornire al Ministero entro il termine di un anno, i dati necessari per la loro registrazione e loro riconoscimento, ai sensi della presente legge. Se la confessione religiosa e la società religiosa non fornisce tali dati, il Ministero deve invitare la confessione religiosa e la società religiosa a fornire i dati entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del sollecito ministeriale. Se la confessione religiosa e la società religiosa non forniscono i dati necessari entro il termine prescritto, il Ministero può in base al carattere dei dati mancanti avviare il procedimento di annullamento della registrazione.

(5) L'organo competente della confessione religiosa e della società religiosa registrata indicato nel documento fondamentale, ha l'obbligo di fornire entro il termine di un anno dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, i dati riguardanti le persone giuridiche ecclesiastiche. Se la confessione religiosa e la società religiosa registrata non fornisce i dati entro il termine prescritto, il Ministero dovrà invitare la confessione religiosa e la società religiosa registrata a fornire tali dati entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del sollecito ministeriale. Se la confessione religiosa o la società religiosa registrata non fornisce i dati necessari entro il termine prescritto, il Ministero può in base al carattere dei dati mancanti avviare il procedimento di annullamento del riconoscimento della persona giuridica ecclesiastica. Nel caso delle persone giuridiche ecclesiastiche esistenti da un periodo superiore ai cinquanta anni, l'atto della fondazione ai sensi dell'art. 16., par.2. lett. a) della presente legge, può essere sostituito con una dichiarazione solenne della confessione religiosa e società religiosa fondatrice.

(6) Il Ministero deve entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, effettuare il controllo dei numeri d'identificazione assegnati, il Ministero deve entro tale termine effettuare eventuali assegnazioni e modifiche dei numeri d'identificazione assegnati, in conformità della legge speciale.

Art. 29. Le disposizioni autorizzative.

Il Ministero deve stabilire nel decreto ministeriale tutte le specifiche ed i requisiti relativi  alla gestione del registro delle confessioni religiose e società religiose registrate, del registro delle associazioni delle confessioni religiose e delle società religiose e del registro delle persone giuridiche ecclesiastiche, e le particolarità riguardanti le duplicazioni dei registri.

Art. 30. Le disposizioni abrogative.

Si abrogano:

1. L. n°. 308/1991 Sb., sulla libertà religiosa e sulla posizione delle confessioni religiose e delle società religiose,

2. L. n°. 161/1992 Sb., sulla registrazione delle confessioni religiose e delle società religiose.

Parte seconda

La modifica della legge sull'amministrazione pubblica e autonomia scolastica.

Art. 31.

Nell'art 10., par 1., della legge no.564/1990 Sb., sull' amministrazione pubblica e autonomia scolastica, dopo la parola " istituite", si inserisce la parola "registrate". La parola "comunità" viene sostituita con la parola "società"; dopo la parola "comunità" si inserisce la virgola e le seguenti parole " alle quali è stata riconosciuta la concessione dei diritti speciali".

Parte terza

La modifica sulla pena detentiva e sulle modifiche delle leggi connesse.

Art. 32.

Nell'art 20., par.3. della legge no. 169/1999 Sb., sulla pena detentiva, dopo la parola "società", si inserisce la virgola e le seguenti parole " alle quali è stata riconosciuta la concessione dei diritti speciali".

Parte quarta

La modifica della legge sulla detenzione giudiziaria.

Art. 33.

1. Nell'art. 15., par. 1., legge n°. 293/1993 Sb. Cz, sulla detenzione giudiziaria, nella modifica. della legge n°. 208/2000 Sb., dopo la parola "società", si inserisce la virgola e le seguenti parole "alle quali è stata riconosciuta la concessione dei diritti speciali".

2. la nota n°. 5 si sostituisce:

- legge °o. 3/2002 Sb., sulla libertà religiosa e posizione delle confessioni religiose e delle società religiose e sulle modifiche riguardanti alcune leggi (legge sulle confessioni religiose e società religiose),

- art. 91 della legge n°. 100/1988 Sb. , sulla previdenza sociale, nella modif. della l. no. 180/1990 Sb.

Parte quinta

La modifica della legge sul finanziamento delle confessioni religiose e delle società religiose.

Art. 34.

La l. n°. 218/1949 Sb., sul finanziamento statale delle confessioni religiose delle società religiose, modificata con l. n°. 88/1950 Sb., l. n°. 16/1990 Sb., l.n°. 165/1992 Sb. si sostituisce nel seguente modo:

1. Nell'art 1., par. 1, dopo la parola "società", si inserisce la virgola e le seguenti parole "alle quali è stata riconosciuta la concessione dei diritti speciali",

2. la nota n°. 1) si sostituisce:

1) la l. n°. 3/2002 Racc., sulla libertà religiosa e sulla posizione delle confessioni religiose e delle società  religiose e sulle modifiche riguardanti alcune leggi (la legge sulle confessioni religiose e sulle società religiose)

3. Nell'art. 8., par.1., dopo la parola "società”, si inseriscono la virgola e le seguenti parole " alle quali è stata riconosciuta la concessione dei diritti speciali".

Parte sesta

La modifica della legge penale.

Art. 35.

Nell’art. 168 della l. n°. 141/1961 Sb., legge penale, come modificata dalla l. n°. 45/1973 Sb., l.no 175/1990 Sb., l. n°.545/1990 Sb., l. n°. 290/1993 Sb. Cz., l. no° 38/1994 Sb. Cz., l. no. 152/1995 Sb. Cz., l. n°. 148/1998 Sb. Cz., l. n°. 210/1999 Sb. Cz, al par. 3 viene aggiunta la seguente frase " Il dovere di denunciare tale fatto non si riferisce alla confessione religiosa e alla società religiosa registrata con la concessione dei diritti speciali, la quale viene a conoscenza di un reato nelle circostanze dell'esercizio del diritto al segreto sacramentale o un' altro diritto di tale tipo."

Parte settima

L'efficacia.

Art. 36.

La presenta legge acquista efficacia giuridica nel momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Sbìrka Zàkonů).

firmato

Klaus Zeman

 

L'allegato alla legge no. 3/2002 Sb.

L'elenco delle confessioni religiose e società religiose registrate nella Repubblica Ceca.

1. Apoštolská církev

La chiesa apostolica

2. Bratrská jednota baptistů

L´unione dei fratelli battisti

3. Církev adventistů sedmého dne

La chiesa degli avventisti del settimo giorno

4. Církev bratrská

La chiesa dei fratelli

6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

La chiesa dei santi di Gesù Cristo degli ultimi giorni

7. Církev řeckokatolocká

La chiesa cattolica greca

8. Církev římskokatolická

La chiesa apostolica romana

9. Českobratrská církev evengelická

La chiesa dei fratelli cechi evangelici

10. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

La chiesa evangelica del credo di Augsburg della Repubblica Ceca

11. Evangelická církev metodistická

La chiesa evangelica dei metodisti

12. Federace židovských obcí v České republice

La federazione delle comunità ebree della Repubblica Ceca

13. Jednota bratrská

La chiesa hussita unitaria

14. Křesťanké sbory

Le congregazioni cristiane

15.Luterská evangelická církev a.v. v České republice

La chiesa evangelica luterana del credo di Augsburg della Repubblica Ceca

16. Náboženská společnost českých unitářů

La società religiosa degli unitari cechi

17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

La società religiosa dei testimoni di Geova

18. Novoapoštolská církev v České republice

La chiesa neoapostolica della Repubblica Ceca

19. Pravoslavná církev českých zemích

La chiesa ortodossa della regione ceca

20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání

La chiesa evangelica slesiana del credo di Augsburg

21. Starokatolická církevv Česká republice

La chiesa „old catholic“ della Repubblica Ceca.

 

*Traduzione a cura del dott. Antonello De Oto e dalla dott.ssa Milana Lìckova (settembre 2003).

 


[1] Letteralmente, la parola adoperata nel testo legislativo, in lingua ceca (evidence), sarebbe da tradurre come „tenere in evidenza“, ovvero traslato in italiano, „riconoscimento da parte dello Stato... mediante un procedimento di registrazione delle persona giuridica ecclesiastica“.

[2] Traduzione letterale del termine ceco dotace = contributi dello Stato, secondo la legge n. 218/1949 Sb.

Trascina file per caricare

Ley 3/2002, de, sobre la libertad de confesión religiosa y el estatuto de las iglesias y sociedades religiosas y sobre la modificación de algunas otras leyes (ley de iglesias y sociedades religiosas)

(Ley n.3/2002, 27 de noviembre de 2002)

 

El Parlamento ha acordado esta ley de la República Checa:

PARTE PRIMERA

Libertad de confesión religiosa y estatuto de las iglesias y sociedades religiosas

CAPÍTULO I Disposiciones introductorias

§1

Objeto de la regulación

Esta ley regula:

  1. el estatuto de las iglesias y sociedades religiosas,

  2. el modo de llevar registros de acceso público de las iglesias y sociedades religiosas ins­critas, de las uniones de iglesias y sociedades religiosas y de las personas jurídicas eclesiásticas,

  3. la competencia del Ministerio de Cultura (en adelante solo "Ministerio") en los asuntos relativos a las iglesias y sociedades religiosas.

§2

Libertad de confesión religiosa

(1) Se garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de confesión religiosa. Todos tienen derecho de manifestar libremente su religión o fe, solos o juntamente con otros, privada o públicamente, por medio de ceremonias litúrgicas, la enseñanza, los actos religiosos o la observancia de ritos. Todos tienen el derecho de cambiar de religión o de fe o de estar sin confesión religiosa.

(2) Se garantiza el derecho de los niños menores de edad a la libertad de confesión religiosa o de estar sin confesión religiosa. Los representantes legales de los niños menores de edad pueden encauzar el ejercicio de este derecho de modo conforme con las capacidades en desarrollo de los niños menores de edad.

(3) Nadie puede ser obligado a ingresar en una iglesia o sociedad religiosa ni a abandonarla, a participar o a no participar en los ritos religiosos de la iglesia o sociedad religiosa.

(4) Todos tienen el derecho de elegir para sí el estado clerical o religioso y de decidirse por la vida en comunidades, órdenes y asociaciones similares.

(5) Nadie puede ser limitado en sus derechos por pertenecer a una iglesia o sociedad religiosa, por participar en su actividad o apoyarla, o por estar sin confesión.

§3

Conceptos Fundamentales

A los fines de esta ley se entiende

a) por iglesia y sociedad religiosa, una asociación voluntaria de personas con estructura propia, órganos, normas internas, ritos religiosos y manifestaciones de fe, fundada con el fin de confesar una determinada fe religiosa, sea privada o públicamente, y especialmente, en relación con ello, de reunirse, celebrar ceremonias litúrgicas, enseñar y prestar un servicio religioso,

b) por persona perteneciente a una iglesia o sociedad religiosa, la persona que se adhiere a ella de acuerdo con sus convicciones y con las normas internas de la iglesia o sociedad religiosa,

c) por datos personales, el nombre y apellido, y, en el caso de los ciudadanos de la República Checa, el número de nacimiento, o en caso de los extranjeros, el dato sobre su nacionalidad y el número de documento del permiso de residencia, siempre que no establezca otra cosa un acuerdo internacional que vincule a la República Checa,

d) por sede de una iglesia o sociedad religiosa registrada, de una unión de iglesias y sociedades religiosas y de las personas jurídicas eclesiásticas, la dirección del órgano central de la iglesia o sociedad religiosa registrada, de la unión de iglesias y sociedades religiosas y de las personas jurídicas eclesiástica en el territorio de la República Checa.

CAPÍTULO II Iglesias y sociedades religiosas

§4

Estatuto de las iglesias y sociedades religiosas

(1) La iglesia o la sociedad religiosa nace por la agrupación voluntaria de personas físicas y decide autónomamente sobre los asuntos relacionados con la profesión de la fe, sobre la organización de la comunidad religiosa y sobre la creación de instituciones destinadas a ello.

(2) El Estado, las regiones y los municipios no pueden desarrollar una actividad religiosa ni antirreligiosa,

(3) Las iglesias y sociedades religiosas administran sus asuntos, en particular establecen y suspenden sus órganos, establecen y revocan a sus clérigos y crean y suprimen las instituciones eclesiásticas y de otro tipo según sus disposiciones, con independencia de los órganos del Estado.

(4)La iglesia y la sociedad religiosa no puede utilizar un nombre que pueda causar confusión con una iglesia o sociedad religiosa registrada.

§5

Condiciones para el surgimiento y la actuación de las iglesias y sociedades religiosas

No puede surgir ni desarrollar su actividad una iglesia o sociedad religiosa cuya actividad contradiga las normas jurídicas y cuya doctrina o actividad ponga en peligro los derechos, las libertades y la igualdad de los ciudadanos y cuya agrupación con otras iglesias y sociedades religiosas amenace los fundamentos democráticos del Estado, su soberanía, independencia e integridad territorial, y

a) esté en contradicción con la protección de la moralidad pública, del orden público, de la salud pública, del principio de humanidad y tolerancia y de la seguridad de los ciudadanos,

b) niegue o limite los derechos políticos o de otro tipo de las personas físicas por su nacionalidad, sexo, raza, origen, pensamiento político o de otro tipo, confesión religiosa o posición social, que divulgue el odio y la intolerancia por estos motivos, promueva la violencia o la violación de las normas jurídicas,

e) limite la libertad personal, especialmente mediante la utilización de presión psíquica y física para la creación de una dependencia que conduzca al perjuicio físico, psíquico y económico de estas personas y de sus familiares, al perjuicio de sus lazos sociales, incluida la limitación del desarrollo psíquico de los menores y la limitación de su derecho a la educación, impida a los menores recibir la atención médica correspondiente a sus necesidades sanitarias, o

d) sea secreta del todo o en alguna de sus partes, así como la estructura organizativa de la iglesia o sociedad religiosa y los lazos con ramas extranjeras, si hay partes de la iglesia o sociedad religiosa que actúan fuera del territorio de la República Checa.

§6

Iglesias y sociedades religiosas registradas

1) Una iglesia o sociedad religiosa se convierte en persona jurídica por la inscripción (en adelante solo "iglesia o sociedad religiosa registrada") de acuerdo con esta ley, si esta ley no establece otra cosa.

(2) (Anulado por el Tribunal Constitucional: Decisión 4/2003)

(3) La iglesia o sociedad religiosa registrada puede, en particular, para el cumplimiento de su misión:

a) enseñar y formar a sus empleados, clérigos y laicos, en sus propias escuelas y otros establecimientos y en escuelas superiores de teología y en facultades de teología, en las condiciones establecidas en las disposiciones específicas,

b) obtener autorización para ejercitar los derechos especiales de acuerdo con esta ley.

§7

Derechos especiales de las iglesias y sociedades religiosas registradas

(1) Para el cumplimiento de su misión, la iglesia o sociedad religiosa registrada puede, de acuerdo con las condiciones establecidas en esta ley, obtener autorización para el ejercicio de estos derechos especiales:

a) enseñar religión en las escuelas estatales, de acuerdo con una norma jurídica específica,

b) autorizar a personas que realizan una actividad espiritual a la realización del servicio espiritual en las fuerzas armadas de la República Checa, y en los lugares donde se cumple la prisión, la pena de privación de libertad, la curación vigilada O la educación vigilada,

c) ser financiada de acuerdo con una disposición específica sobre el sustentamiento económico de las iglesias y sociedades religiosas,

d) realizar ritos por los cuales se contrae matrimonio religioso, de acuerdo con una norma jurídica específica.

e) erigir escuelas eclesiásticas, de acuerdo con una norma jurídica específica,

f) observar el deber de silencio de los clérigos, en relación con el respeto al secreto de confesión o a un derecho similar al secreto de confesión, si esta obligación es parte tradicionalmente integrante de la doctrina de la iglesia o sociedad religiosa al menos durante 50 años; con ello no se ve afectada la obligación de impedir un delito, impuesta por una ley específica.

(2) Una norma jurídica especifica regulará el ejercicio de los derechos especiales de acuerdo con el apartado 1, letra a) a e).

(3) La iglesia o sociedad religiosa registrada que tenga autorización para el ejercicio de derechos especiales publicará anualmente un informe sobre el ejercicio de los derechos contenidos en el apartado 1 letras a) a e).

§8

Uniones de iglesias y sociedades religiosas

(1) Las iglesias y sociedades religiosas registradas pueden crear uniones de iglesias y sociedades religiosas para el ejercicio de los derechos de libertad religiosa de acuerdo con esta ley.

(2) Sólo las iglesias y sociedades religiosas registradas pueden ser miembros de las uniones de iglesias y sociedades religiosas.

(3) Una unión de iglesias y sociedades religiosas no puede proponer el reconocimiento de una persona jurídica eclesiástica.

CAPÍTULO III

Inscripción de iglesias y sociedades religiosas, de uniones de iglesias y sociedades religiosas y reconocimiento de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales

§9

Disposiciones comunes sobre la inscripción

(1) La solicitud para la inscripción de iglesias y sociedades religiosas, de uniones de iglesias y sociedades religiosas y la solicitud para el reconocimiento de la autorización de iglesias y sociedades religiosas registradas para el ejercicio de los derechos especiales serán presentadas al Ministerio por la persona u órgano a la que corresponda de acuerdo con esta ley.

(2) Una iglesia o sociedad religiosa o una unión de iglesias y sociedades religiosas quedan registradas, y a una iglesia y sociedades religiosas se reconoce autorización para el ejercicio de los derechos especiales, el día en que adquiere fuerza legal la decisión del Ministerio sobre la inscripción de la iglesia o sociedad religiosa o de la unión de iglesias y sociedades religiosas o la decisión sobre el reconocimiento de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales a la iglesia o sociedad religiosa registrada.

§10

Solicitud de inscripción de iglesias y sociedades religiosas

(1) La solicitud de inscripción de iglesias y sociedades religiosas debe ser presentada al Ministerio al menos por tres personas físicas mayores de 18 años capaces de realizar actos jurídicos y que sean ciudadanos de la República Checa o extranjeros con residencia permanente en la República Checa (en adelante solo "comité preparatorio"). La solicitud contendrá la firma de los miembros del comité preparatorio. El comité preparatorio señalará en la solicitud cuál de sus miembros está autorizado para actuar en nombre del comité preparatorio. Las firmas de los miembros del comité preparatorio deben estar oficialmente autentificadas.

(2) La solicitud de inscripción de iglesias y sociedades religiosas debe contener:

a) las características básicas de la iglesia o sociedad religiosa, su doctrina y misión,

b) documento sobre la fundación de la iglesia o sociedad religiosa en el territorio de la República Checa,

c) firmas originales de trescientos ciudadanos de la República Checa o extranjeros con residencia permanente en la República Checa mayores de edad que se declaren pertenecientes a la iglesia o sociedad religiosa, haciendo constar sus datos personales de acuerdo con esta ley e incluyendo en cada cuaderno de firmas un texto idéntico en el que conste el nombre completo de la iglesia o sociedad religiosa que recoja las firmas con el fin de alcanzar la inscripción y en el que aparezca con claridad que el cuaderno lo firman sólo personas pertenecientes a la iglesia o sociedad religiosa,

d) el documento de base de la iglesia o sociedad religiosa.

 

(3) El documento base de la iglesia o sociedad religiosa debe contener:

a) el nombre de la iglesia o sociedad religiosa, que debe distinguirse del nombre de cualquier persona jurídica que actúe en el territorio de la República Checa o que ya haya solicitado la inscripción,

b) la misión de la iglesia o sociedad religiosa y los artículos fundamentales de su fe,

c) sede de la iglesia o sociedad religiosa,

d) designación del órgano de la iglesia o sociedad religiosa que actúa en su nombre en el territorio de la República Checa; determinación del modo de su designación y destitución, la duración del mandato de sus miembros y la delimitación de la autorización con la que realiza actos jurídicos en nombre de la iglesia o sociedad religiosa así como, en su caso, con qué amplitud pueden realizar actos jurídicos en nombre de la iglesia o sociedad religiosa también otras personas,

e) los datos personales de los miembros del órgano a que se refiere la letra d), si son miembros del órgano estatutario en el momento de entrega de la solicitud,

f) estructura organizativa de la iglesia o sociedad religiosa, tipos de órganos y otras instituciones de la iglesia o sociedad religiosa, con la designación de aquellos que tendrán la condición de personas jurídicas eclesiásticas, así como, separadamente, de aquellas que serán personas jurídicas de acuerdo con una disposición legal especifica, si se mencionan en el documento de base, modo de su constitución y supresión, incluida la designación del representante legal en caso de extinción, designación de sus órganos estatutarios, incluido el modo de su designación y destitución, duración de su mandato y delimitación, en su caso, de la amplitud con la que puedan representarla también otras personas,

g) modo de designación y destitución de los clérigos,

h) modo de aprobación del documento de base y de sus modificaciones,

i) integración de la iglesia o sociedad religiosa en las estructuras de una iglesia o sociedad religiosa situada fuera del territorio de la República Checa.

j) principios de régimen económico de la iglesia o sociedad religiosa y, en particular, modo de obtención de los medios financieros, incluido el alcance de la amplitud de la autorización para invertir el patrimonio de personas, órganos y otras instituciones de la iglesia o sociedad religiosa,

k) modo de disponer del remanente de la liquidación, en caso de liquidación de una iglesia o sociedad religiosa,

l) derechos y obligaciones de las personas pertenecientes a la iglesia o sociedad religiosa.

(4) Hasta la creación de los órganos a que se refiere el apartado 3 letra d), actúa en nombre de la iglesia o sociedad religiosa el comité preparatorio.

(5) Si en el momento de entrega de la solicitud de la inscripción de la iglesia o sociedad religiosa no están determinados los miembros del órgano al que se refiere el apartado 3 letra d), la iglesia o sociedad religiosa comunicará los datos personales a que se refiere el apartado 3 letra e) antes de transcurridos 10 días desde su designación.

§11

Solicitud de autorización del reconocimiento del ejercicio de los derechos especiales

(1) La solicitud de autorización del reconocimiento del ejercicio de los derechos especiales puede ser presentada por aquella iglesia o sociedad religiosa registrada, que:

a) el día de la entrega de la solicitud haya estado registrada de acuerdo con esta ley ininterrumpidamente al menos durante 10 años,

b) haya publicado durante 10 años antes de la entrega de esta solicitud, cada año, un informe anual sobre su actividad durante todo el año,

c) cumpla debidamente sus deberes frente al Estado y frente a terceras personas.

(2) La solicitud de autorización del reconocimiento del ejercicio de los derechos especiales será presentada por el órgano de la iglesia o sociedad religiosa registrada.

(3) La solicitud del reconocimiento de los derechos especiales puede ser presentada para el ejercicio para todos los derechos especiales a que se refiere el § 7 apartado 1, o solamente para el ejercicio de los derechos especiales al que se refiere el §7 apartado 1 letras a) y c).

(4) La solicitud de autorización del reconocimiento del ejercicio de los derechos especiales a que se refiere el §7 apartado 1 letras a) y c) debe contener:

a) las firmas originales de ciudadanos de la República Checa o de extranjeros con residencia permanente en la República Checa mayores de edad que se declaren pertenecientes a esta iglesia o sociedad religiosa en cantidad equivalente al uno por mil de la población de la República Checa, según el último censo de población, haciendo constar sus datos personales de acuerdo con esta ley, e incluyendo en cada cuaderno de firmas un texto idéntico en el que conste el nombre completo de la iglesia o sociedad religiosa que recoja las firmas con el fin de alcanzar la inscripción y en el que aparezca con claridad que el cuaderno lo firman solo personas pertenecientes a la iglesia o sociedad religiosa,

b) declaración de que la actividad desarrollada hasta el momento como persona jurídica de acuerdo con esta ley no contradice las condiciones establecidas en esta ley y cumple las condiciones señaladas por el apartado 1 letra e),

c) texto de los informes anuales a los que se refiere el apartado 1 letra b) y de las cuentas correspondientes a los diez años anteriores a la entrega de la solicitud.

(5) La solicitud de reconocimiento de la autorización del reconocimiento para el ejercicio de todos los derechos especiales al que se refiere el §7 apartado 1 debe contener los requisitos señalados en el apartado 4 y, además, un documento confirmando que el deber del silencio de los clérigos en relación con el secreto de confesión o con el ejercicio de un derecho similar al derecho de confesión es parte tradicional de la doctrina de la iglesia o sociedad religiosa al menos durante 50 años.

§12

Solicitud de inscripción de una unión de iglesias y sociedades religiosas

l) La solicitud de inscripción de unas iglesias y sociedades religiosas debe contener:

a) el nombre de la unión de iglesias y sociedades religiosas, que debe distinguirse del nombre de toda otra persona jurídica que ya actúe en el territorio de la República Checa o que ya haya solicitado la inscripción,

b) sede de la unión de iglesias y sociedades religiosas,

c) acuerdo fundacional concluido por escrito entre las iglesias y sociedades religiosas fundadoras, en el consten su nombre y sede respectivos,

d) estatutos de la unión, en los que se determine el objeto de la actividad de la unión de iglesias y sociedades religiosas, la regulación de las relaciones de propiedad, el modo de surgir y extinguirse la condición de miembro, los derechos y deberes de los miembros, el órgano estatutario de la unión de iglesias y sociedades religiosas y los demás órganos de la unión, la duración del mandato de los miembros de sus órganos, el modo de su designación y la amplitud de su autorización para actuar en nombre de la unión, el modo de extinción de la unión y el modo de proceder con el remanente de la liquidación,

e) los datos personales de las individuos autorizados para actuar en su nombre hasta la constitución de los órganos de la unión de iglesias y sociedades religiosas (en adelante sólo "comité preparatorio de la unión") y la determinación de aquél de sus miembros que esté autorizado para actuar en nombre del comité preparatorio de la unión.

(2) El acuerdo fundacional escrito acerca de la creación de la unión de iglesias y sociedades religiosas debe presentarse en la forma de un documento notarial.

(3) La solicitud de inscripción de la unión de iglesias y sociedades religiosas la presenta el comité preparatorio de la unión. Las firmas del comité preparatorio de los miembros de la unión deben estar autentificadas legal u oficialmente.

§13

Presentación de la solicitud de inscripción de iglesias y sociedades religiosas, de uniones de iglesias y sociedades religiosas y de reconocimiento de la autorización para el ejercicio de derechos especiales

1) Si la solicitud de inscripción de iglesias y sociedades religiosas, de inscripción de sus uniones o de reconocimiento de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales no contiene todos los requisitos exigidos por esta ley, el Ministerio señalará un plazo para completar los datos, que será de al menos un mes desde el día de la entrega del requerimiento,

(2) El requerimiento al que se refiere el apartado l se entregará:

a) en caso de procedimiento de inscripción de iglesias y sociedades religiosas y de inscripción de uniones de iglesias y sociedades religiosas, personalmente al mandatario del comité preparatorio o del comité preparatorio de la unión,

b) en caso de procedimiento de reconocimiento de la autorización de ejercicios de los derechos especiales, al órgano de la iglesia o sociedad religiosa registrada.

(3) Si el solicitante no completa los datos en el plazo señalado, el Ministerio interrumpirá el procedimiento,

§14

Actuación del Ministerio

1) En el procedimiento de inscripción de iglesias y sociedades religiosas; de uniones de iglesias y sociedades religiosas o en el procedimiento de reconocimiento de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales de las iglesias y sociedades religiosas registradas a que se refiere el § 11 apartado 3 (en adelante solo "solicitud de inscripción"), el Ministerio examinará:

a) si la solicitud de inscripción es presentada por una persona que reúna las condiciones establecidas por esta ley,

b) si la solicitud de inscripción contiene todos los requisitos exigidos por esta ley,

c) en caso de procedimiento de inscripción de iglesias y sociedades religiosas y de procedimiento de reconocimiento de la autorización para el reconocimiento del ejercicio de los derechos especiales, si la actividad de la iglesia o sociedad religiosa no está en contradicción con su documento de base y con las condiciones establecida por esta ley.

(2) Si los datos de la solicitud de inscripción a que se refiere el aparado 1 responden al estado efectivo de las cosas y se cumplen las condiciones del apartado 1, el Ministerio decidirá que se registre la iglesia o sociedad religiosa, que se registre la unión de iglesias y sociedades religiosas o que se reconozca la autorización para el ejercicio de los derechos especiales.

(3) Si los datos de la solicitud de inscripción a que se refiere el apartado 1 no responden al estado efectivo de las cosas o no se cumplen las condiciones del apartado 1, el Ministerio decidirá que se rechace la inscripción de la iglesia o sociedad religiosa, la inscripción de la unión o el reconocimiento de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales a que se refiere el §11 apartado 3.

4) El Ministerio registrará la inscripción de las iglesias y sociedades religiosas y el reconocimiento de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales en el Registro de iglesias y sociedades religiosas registradas, con eficacia desde el día en que la decisión sobre la inscripción adquirió fuerza legal.

(5) El Ministerio registrará la inscripción de la unión de iglesias y sociedades religiosas en el Registro de uniones de iglesias y sociedades religiosas registradas, con eficacia desde el día en que la decisión sobre la inscripción adquirió fuerza legal.

(6) La decisión sobre:

a) la inscripción de iglesias y sociedades religiosas y la inscripción de uniones de iglesias y sociedades religiosas se entregará personalmente al mandatario del comité preparatorio o del comité preparatorio de la unión,

b) el reconocimiento de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales se entregará al órgano de las iglesias y sociedades religiosas registradas.

§15

Inscripción de las modificaciones

(1) También es necesaria la inscripción de las modificaciones del documento de base de las iglesias y sociedades religiosas, de las modificaciones del acuerdo fundacional de la unión de iglesias y sociedades religiosas, y de su denominación, sede y estatutos. La solicitud de inscripción de modificaciones la entregará la iglesia o sociedad religiosa o la unión de iglesias y sociedades religiosas antes de transcurridos 10 días desde el día en que se produjo la modificación.

(2) La solicitud de inscripción de modificaciones del documento base de las iglesias y sociedades religiosas y de modificaciones del acuerdo fundacional de los estatutos de la unión de iglesias y sociedades religiosas deben contener el tenor completo de todas las partes del texto a las que se refieren las modificaciones.

(3) No están sometidas a inscripción las modificaciones en la composición del órgano de las iglesias y sociedades religiosas registradas, de los órganos estatutarios de las uniones de iglesias y sociedades religiosas, ni las modificaciones de los datos personales de los miembros de sus órganos y órganos estatutarios. El Ministerio hará constar estas modificaciones de acuerdo con el apartado 5.

(4) El órgano de la iglesia o sociedad religiosa registrada y el órgano estatutario de la unión de iglesias y sociedades religiosas están obligados a comunicar al Ministerio, antes de transcurridos 10 días desde el día en que se produjo la modificación. Las modificaciones a que se refiere el apartado 3, incluidos los documentos sobre la designación de esas personas para el órgano competente según las disposiciones internas de la iglesia o sociedad religiosa y los estatutos de la unión de iglesias y sociedades religiosas.

(5) El Ministerio realizará la inscripción de las modificaciones a las que se refiere el apartado 3 antes de transcurrir 5 días laborables desde el día en que se entrega la solicitud completa de modificación de los datos en el Registro de iglesias y sociedades religiosas registradas o en el Registro de uniones de iglesias y sociedades religiosas. En el caso de que la solicitud de realización de las modificaciones al que se refiere el apartado 3 no sea completa, el Ministerio requerirá por escrito en los 5 días laborables siguientes al órgano de la iglesia o sociedad religiosa o al órgano estatutario de las uniones de iglesias y sociedades religiosas para que complete los datos antes de transcurrir 10 días desde la entrega de este requerimiento.

CAPÍTULO IV Personas jurídicas eclesiásticas

§16

Reconocimiento de las personas jurídicas eclesiásticas

(1) El órgano de las iglesias y sociedades religiosas registradas determinado para ello en el documento de base presentado de conformidad con el § 16 apartado 3 presentará la solicitud de reconocimiento de un órgano de la iglesia o sociedad religiosa registrada o de una institución religiosa y de otras instituciones eclesiásticas como personas jurídicas eclesiásticas.

(2) La solicitud de reconocimiento de las personas jurídicas a la que se refiere el apartado 1 debe contener:

a) documentos sobre su creación por el órgano de la iglesia o sociedad religiosa registrada competente para ello según su documento de base,

b) delimitación del objeto de su actividad y sus estatutos, si existen,

c) su denominación, que debe distinguirse de la denominación de las personas jurídicas que ya desarrollen su actividad en el territorio de la República Checa o que ya hayan solicitado el reconocimiento,

d) su sede en el territorio de la República Checa,

e) designación de su órgano estatutario en el territorio de la República Checa,

f) datos personales de los miembros de sus órganos estatutarios.

(3) La solicitud al que se refiere el apartado 1 será presentada por la iglesia o sociedad religiosa registrada antes de 10 días desde el día de la creación de la persona jurídica eclesiástica. El Ministerio reconocerá fa persona jurídica eclesiástica mediante inscripción en el Registro de personas jurídicas eclesiásticas en los 5 días laborables siguientes al día de la entrega de la solicitud. El reconocimiento tiene lugar mediante la inscripción, que será eficaz desde el día de su creación en la iglesia o sociedad religiosa registrada.

(4) Si la iglesia o sociedad religiosa registrada no respeta el plazo mencionado en el apartado 3, el reconocimiento se efectúa mediante la inscripción eficaz desde el día de entrega de la solicitud al Ministerio según el apartado 1.

(5) Si la solicitud a que se refiere el apartado 1 no contiene todos los requisitos del apartado 2, el Ministerio, antes de los 10 días laborables siguientes al día de entrega, requerirá al órgano de la iglesia o sociedad religiosa registrada autorizado para su presentación para que complete la solicitud y, en su caso, corrija sus insuficiencias, dentro de un plazo de 30 días, advirtiéndole de que si no respeta ese plazo se interrumpirá el procedimiento de la solicitud.

CAPÍTULO V

Registros de iglesias y sociedades religiosas registradas, de uniones de iglesias y sociedades religiosas y de personas jurídicas eclesiásticas

§17

Disposiciones comunes sobre los registros de iglesias y sociedades religiosas registradas, de uniones de iglesias y sociedades religiosas y de personas jurídicas eclesiásticas

(1) El Ministerio llevará un Registro de iglesias y sociedades religiosas registradas, un Re­gistro de uniones de iglesias y sociedades religiosas y un Registro de personas jurídicas eclesiásticas, en los que se inscriben los datos establecidos por la ley y de los que forman parte los documentos presentados por las iglesias y sociedades religiosas y por las uniones de iglesias y sociedades religiosas de acuerdo con esa ley.

(2) los registros a los que se refiere el apartado 1 son públicos, exceptuando los datos sobre la dirección de los lugares de residencia permanente de la personas físicas y sus números de nacimiento o sobre su nacionalidad, y el número del documento de permiso de residencia de los extranjeros, y exceptuando también los documentos a que se refieren el § 10 apartado 2 letra c) y el § 11 apartado 4 letra a).

(3) Todos tienen el derecho de acceder al Registro, de conformidad con el apartado 1, en aquella parte que contiene los datos públicos, y solicitar un extracto o certificado. A petición escrita se puede expedir un certificado oficial, extracto o confirmación sobre una determinada inscripción de la parte pública de los registros o sobre la inexistencia de una determinada inscripción. De la parte no pública de los registros solo puede expedirse un tal documento cuando el solicitante documente un interés jurídico,

(4) Los datos inscritos en los registros a los que se refiere el apartado 1 son eficaces frente a todos desde el día de su inscripción. Aquel a quien se refiere la inscripción no puede objetar que la inscripción no responde a la realidad frente a aquel que actúa confiando en la inscripción de los registros.

(5) La inscripción en los registros a los que se refiere el apartado 1 de los datos resultantes de una decisión del Ministerio la realizará el Ministerio el día en que la decisión adquirió fuerza legal. Las inscripciones no resultantes de una decisión del Ministerio y sus modificaciones las realizará el Ministerio con eficacia desde el día señalado por esta ley.

(6) El Ministerio atribuye un número de identificación a la iglesia o sociedad religiosa registrada, a la unión de iglesias y sociedades religiosas y a las personas jurídicas eclesiásticas al inscribir a estas personas jurídicas en los registros a que se refiere el apartado 1.

§18

Registro de iglesias y sociedades religiosas registradas

(1) En el Registro de iglesias y sociedades religiosas registradas se inscribirán estos datos o modificaciones:

a) denominación y sede de la iglesia o sociedad religiosa registrada con mención del día y número de la inscripción,

b) denominación y sede del órgano de la iglesia o sociedad religiosa registrada de acuerdo con el § 10 apartado 3 letra d),

c) datos personales de los miembros del órgano al que se refiere § 10 apartado 3 letra d),

d) número de identificación de la iglesia o sociedad religiosa registrada,

e) reconocimiento de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales, con mención del día y número de la inscripción, señalando si a la iglesia o sociedad religiosa registrada le fueron reconocidos todos los derechos especiales al que se refiere el §7 apartado 1 o los derechos especiales a los que se refiere el §7 apartado 1 letras a) a c),

f) supresión de la inscripción de la iglesia o sociedad religiosa, paso a la liquidación y datos personales del liquidador, declaración de concurso y datos personales del administrador de la sustancia concursal, rechazo de la propuesta de declaración de concurso por insuficiencia de patrimonio e incoación del procedimiento sobre la compensación, indicando el día y número de la decisión sobre estos hechos, y caducidad de la iglesia o sociedad religiosa registrada,

g) datos de identificación del sucesor legal de la iglesia o sociedad religiosa, si se produce la extinción con sucesor legal.

(2) Forma parte del Registro al que se refiere el apartado 1 el conjunto de los documentos presentados con la solicitud de inscripción de las iglesias y sociedades religiosas, con la solicitud de reconocimiento de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales, con las solicitudes de modificaciones de estos documentos y con las decisiones del Ministerio.

§19

Registro de las uniones de las iglesias y sociedades religiosas

1) En el Registro de las uniones de iglesias y sociedades religiosas se inscribirán estos datos y sus modificaciones:

a) denominación y sede de la unión de iglesias y sociedades religiosas, con mención del día y número de la inscripción,

b) denominación de los miembros de la unión de iglesias y sociedades religiosas y sus sedes,

c) denominación y sede del órgano estatutario de la unión de iglesias y sociedades religiosas,

d) datos personales del órgano estatutario de la unión de iglesias y sociedades religiosas,

e) número de identificación de la unión de iglesias y sociedades religiosas,

f) supresión de la inscripción de la iglesia o sociedad religiosa, paso a la liquidación y datos personales del liquidador, declaración de concurso y datos personales del administrador de la sustancia concursal, rechazo de la propuesta de declaración de concurso por insuficiencia de patrimonio e incoación del procedimiento sobre la compensación, indicando el día y número de la decisión sobre estos hechos,

g) datos de identificación del sucesor legal de la unión de iglesias y sociedades religiosas, si se produce la extinción con sucesor legal.

(2) Forma parte del Registro de uniones de iglesias y sociedades religiosas el conjunto de los documentos presentados con la solicitud de inscripción de la unión de iglesias y sociedades religiosas, con las solicitudes de modificaciones de estos documentos y con las decisiones del Ministerio.

§20

Registro de las personas jurídicas eclesiásticas

(1) En el Registro de las personas jurídicas eclesiásticas se inscribirán estos datos y sus modificaciones:

a) denominación de la persona jurídica eclesiástica con mención del día y el número del reconocimiento,

b) sede de la persona jurídica eclesiástica en el territorio de la República Checa,

c) designación del órgano estatutario de la persona jurídica eclesiástica,

d) datos personales de los miembros del órgano estatutario de la persona jurídica eclesiástica,

e) número de identificación de la persona jurídica eclesiástica,

f) supresión del reconocimiento de la persona jurídica eclesiástica, paso a la liquidación y datos personales del liquidador, declaración de concurso y datos personales del administrador de la sustancia concursal, rechazo de la propuesta de declaración de concurso por insuficiencia de patrimonio e incoación del procedimiento sobre la compensación, indicando el día y número de la decisión sobre estos hechos,

g) datos de identificación del sucesor legal de la persona jurídica eclesiástica, si se produce su extinción con sucesor legal,

h) extinción de la persona jurídica eclesiástica.

(2) Forma parte del Registro de personas jurídicas eclesiásticas el conjunto de los documentos presentados con la solicitud de reconocimiento de personas jurídicas eclesiásticas y con las solicitudes de sus modificaciones.

(3) Los datos a los que se refiere el apartado l letra d) y sus modificaciones se sustituyen, sobre la base de la petición de la iglesia o sociedad religiosa registrada, por la designación del órgano de la iglesia o sociedad religiosa que lleva estos datos y sus modificaciones, y que está obligado a observar analógicamente las disposiciones del § 17 al llevar esta parte del Registro de las personas jurídicas eclesiásticas.

CAPÍTULO VI

Supresión y extinción de Iglesias y sociedades religiosas registradas, de uniones de iglesias y sociedades religiosas y de personas jurídicas eclesiásticas,supresión de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales

§21

Supresión de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales

(1) El Ministerio iniciará el procedimiento para la supresión de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales

a) si las iglesias y sociedades religiosas registradas incumplen de modo grave o reiterado sus obligaciones frente al Estado o frente a terceras personas,

b) (Anulado por el Tribunal Constitucional: Decisión 4/2003)

c) sobre el fundamento de una petición del órgano de la administración estatal en el ámbito de su competencia, atribuida por una disposición legal específica, en la que se demuestre un incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que para la actuación de las iglesias y sociedades religiosas registradas resultan de una norma jurídica específica o de un acuerdo con este órgano de la administración estatal,

(2) El Ministerio interrumpe el procedimiento de supresión de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales a que se refiere el apartado 1 si desaparece el motivo por el que se inició, o si la iglesia o sociedad religiosa registrada documenta por escrito que en un plazo adecuado se eliminará el motivo por el que se inició el procedimiento, del modo que proponga, de acuerdo con las personas afectadas por la actuación que condujo ala incoación del procedimiento de supresión de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales.

(3) La decisión del Ministerio sobre la supresión de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales de las iglesias y sociedades religiosas registradas alcanza a todos los derechos especiales a que se refiere el § 7 apartado f.

(4) La decisión del Ministerio sobre la supresión de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales de las iglesias y sociedades religiosas registradas se envía al Ministerio del Interior, para su conocimiento, cuando haya adquirido fuerza legal.

§22

Supresión de la inscripción de iglesias y sociedades religiosas y de uniones de iglesias y sociedades religiosas

(1) El Ministerio incoa el procedimiento de supresión de la inscripción de iglesias y sociedades religiosas

a) sobre el fundamento de una petición de una iglesia o sociedad religiosa para la supresión de la inscripción o sobre el fundamento de una petición de una unión de iglesias y sociedades religiosas para la supresión de su inscripción,

b) si se produce la anulación del concurso después del cumplimiento de la decisión propuesta o de la anulación del concurso debido a que el patrimonio de la iglesia o sociedad religiosa, o de la unión de iglesias y sociedades religiosas, no basta para cubrir los gastos del concurso, o del rechazo de la propuesta de declaración del concurso por insuficiencia de patrimonio,

c) si la iglesia o sociedad religiosa registrada o la unión de iglesias y sociedades religiosas desarrolla una actividad que contradice el orden jurídico,

d) si no fueron constituidos los órganos de la iglesia o sociedad religiosa registrada o los órganos estatutarios de la unión de iglesias y sociedades religiosas durante un período superior a dos años o si el órgano anterior o el órgano estatutario terminaron su mandato hace más de dos años y todavía no se han constituido los nuevos.

(2) Si se produce la actividad mencionada en el apartado l letra c), el Ministerio requerirá a la iglesia o sociedad religiosa o a la unión de iglesias y sociedades religiosas a que abandonen esa actividad en un plazo conveniente antes de la incoación del procedimiento. Si la iglesia o sociedad religiosa o la unión de iglesias y sociedades religiosas continúan en la actividad, el Ministerio incoará el procedimiento de supresión de la inscripción.

(3) El Ministerio actuará del mismo modo que en el apartado 2 cuando se produzca la situación a que se refiere el apartado 1 letra d),

§23

Actuación conforme a normas jurídicas específicas

En la liquidación de iglesias y sociedades religiosas registradas o de uniones de iglesias y sociedades religiosas o de personas jurídicas eclesiásticas a las que se refiere esta ley se utilizará de modo análogo una norma jurídica específica, siempre que esta ley no establezca otra cosa.

§24

Modo de supresión de la inscripción de iglesias y sociedades religiosas y de uniones de iglesias y sociedades religiosas

(1) La inscripción de iglesias y sociedades religiosas o de uniones de iglesias y sociedades religiosas se suprime cuando adquiera fuerza legal la decisión acerca de la supresión de su inscripción.

(2) Después de la supresión de la inscripción de iglesias y sociedades religiosas debe procederse a la liquidación y a la liquidación de todas las personas jurídicas eclesiásticas que hayan sido reconocidas, siempre que esta ley no establezca otra cosa.

(3) La supresión con liquidación no se requiere únicamente en el caso de que la supresión de la inscripción de iglesias y sociedades religiosas tenga lugar de acuerdo con lo establecido en el §22 apartado 1 letra a) y el paso de todos sus derechos y obligaciones y de las obligaciones de sus personas jurídicas eclesiásticas que hayan sido reconocidas esté documentado por el compromiso escrito de otra iglesia o sociedad religiosa de asumir todos estos derechos y obligaciones.

(4) Después de la supresión de la inscripción de las uniones de iglesias y sociedades religiosas sigue su liquidación, que no se exige si la liquidación tiene lugar de acuerdo con lo establecido en el §22 apartado 1 letra a) y el paso de todos sus derechos y obligaciones de la unión de iglesias y sociedades religiosas cuya inscripción se haya anulado esté documentado por el compromiso escrito de otra unión de iglesias y sociedades religiosas registrada de asumir todos estos derechos y obligaciones.

(5) El liquidador comunicará al Ministerio la terminación de la liquidación dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se produzca.

(6) El remanente de la liquidación a que se refiere el apartado 2 pasa a aquella otra iglesia o sociedad religiosa registrada señalada en su documento de base. Si el documento.de base no contiene esta previsión, o si la inscripción de la iglesia o sociedad religiosa así señalada hubiera sido suprimida o la iglesia o sociedad religiosa rechazara el remanente de la liquidación, el remanente de la liquidación corresponderá al Estado, que deberá utilizarlo en beneficio de las iglesias y sociedades religiosas registradas.

§25

Extinción de las iglesias y sociedades religiosas registradas o de las uniones de iglesias y sociedades religiosas

1) Una iglesia o sociedad religiosa o una unión de iglesias y sociedades religiosas se extingue como persona jurídica el día en que sea suprimida del Registro a que se refiere el § 18 apartado 1 letra f) y § 19 apartado 1 letra f) de esta ley.

(2) El Ministerio la suprime conforme a lo establecido en el apartado precedente dentro de los 5 días siguientes a la comunicación por el liquidador de la terminación de la liquidación o el día en que adquiere fuerza legal la decisión sobre la supresión de la inscripción, si no ha tenido lugar la liquidación con arreglo a esta ley.

§26

Supresión del reconocimiento de las personas jurídicas eclesiásticas y su extinción

(1) El Ministerio suprime el reconocimiento de las personas jurídicas eclesiásticas

a) a petición de la iglesia o sociedad religiosa dentro de los 5 días siguientes al día de la entrega de esta petición,

b) por propia iniciativa, si comprueba que la persona jurídica eclesiástica actúa en contradicción con la delimitación de su actuación realizada en la solicitud de reconocimiento a que se refiere el § 15 apartado 4 o en contradicción con las normas jurídicas, después del requerimiento del Ministerio, el órgano competente de la iglesia o sociedad religiosa registrada no corrige esa situación, el día en que adquiera fuerza legal la decisión sobre la terminación del reconocimiento,

c) por propia iniciativa, si se extingue la inscripción de una iglesia o sociedad religiosa que propuso el reconocimiento de una persona jurídica eclesiástica, el día en que adquiera fuerza legal la decisión sobre la supresión de la inscripción de la iglesia o sociedad religiosa a que se refiere el §24 apartado 3,

d) si fue declarado concurso sobre el patrimonio de la persona jurídica eclesiástica, por la anulación del concurso después del cumplimiento de la decisión propuesta o de la anulación del concurso debido a que el patrimonio no basta para cubrir los gastos del concurso, o del rechazo de la propuesta de declaración del concurso por insuficiencia de patrimonio.

(2) Una persona jurídica eclesiástica se extingue cuando es suprimida del reconocimiento en el Registro de personas jurídicas eclesiásticas.

(3) A la extinción de una persona jurídica eclesiástica precede su supresión con liquidación, o su supresión sin liquidación, si su patrimonio y obligaciones pasan a una iglesia o sociedad religiosa o a otra persona jurídica eclesiástica.

(4) Si en la liquidación de la persona jurídica eclesiástica no basta su patrimonio para satisfacer las obligaciones, garantiza estas obligaciones la iglesia o sociedad religiosa que propuso su reconocimiento.

(5) Si la persona jurídica eclesiástica se extingue sin liquidación y si no se presenta solicitud de concurso, la fecha de su supresión es la misma que la de su supresión del Registro de personas jurídicas eclesiásticas.

CAPÍTULO VII

Disposiciones comunes, transitorias, apoderatorias y finales

§27

Disposiciones comunes

(1) Para los procedimientos a que se refiere esta ley rigen las disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo, siempre que esta ley no establezca otra cosa.

(2) Las solicitudes a que se refiere esta ley se entregarán por escrito y por duplicado.

(3) Las solicitudes a que se refiere esta ley se entregarán en idioma checo. Los documentos redactados en un idioma diferente del checo deberán ser traducidos al idioma checo y oficialmente autentificados, si no establece otra cosa un acuerdo internacional que obligue 8 la República Checa.

(4) Los ingresos de las iglesias y sociedades religiosas están formados por

a) las contribuciones de personas físicas y jurídicas,

b) los ingresos por venta y alquiler de la propiedad mueble, inmueble e inmaterial de las iglesias y sociedades religiosas,

c) los intereses de depósitos,

d) donativos y herencias,

e) colectas y contribuciones de parte de los ingresos, de acuerdo con una ley específica, f) préstamos y créditos,

g) ingresos procedentes de la actividad empresarial o de otra actividad lucrativa,

h) dotaciones.

(5) El objeto de la actividad empresarial o de otra actividad lucrativa debe estar delimitado en el documento de base de la iglesia o sociedad religiosa registrada. La actividad empresarial u otra actividad lucrativa solamente pueden ser una actividad lucrativa complementaria (última frase anulada por el Tribunal Constitucional: Decisión 4/2003).

(6) Las iglesias y sociedades religiosas deberán llevar una contabilidad conforme a lo establecido en normas específicas.

(7) El Ministerio solamente puede conceder un número de identificación a las personas jurídicas objeto de esta ley. La concesión y la anulación de los números de identificación se regulan por una norma jurídica específica.

(8) El Ministerio puede realizar excepciones y conferir la autorización para los derechos especiales del § 7 apartado 1, con el consentimiento del gobierno, a aquellas iglesias y sociedades religiosas que representan religiones mundiales de importancia significativa y con larga tradición histórica, que actúen en el territorio de la República Checa y estén registradas con arreglo a esta ley. En este caso no se requiere el cumplimiento de las condiciones establecidas por el § 11 apartado 1 y 4. La solicitud para el reconocimiento de la autorización para el ejercicio de los derechos especiales puede ser presentada por aquella iglesia o sociedad religiosa registrada que cumple debidamente sus compromisos con el Estado y con terceras personas. La excepción a que se refiere este apartado solamente puede concederse dentro de los 5 años siguientes a la entrada en vigor de esta ley.

(9) El Ministerio comunicará a la Oficina Estadística Checa los datos sobre las personas jurídicas registradas antes de transcurridos 30 días laborables desde la realización de la ins­cripción en el Registro a que se refiere el apartado 1, incluyendo los datos necesarios para el trabajo de los registros estadísticos.

§28

Disposiciones transitorias

(1) Las iglesias y sociedades religiosas que el día de entrada en vigor de esta ley desarrollaban su actividad como registradas por virtud de la ley se consideran registradas de acuerdo con esta ley. Su lista está incluida en un anexo a esta ley. Permanece intacta la amplitud de autorización para el ejercicio de los derechos especiales del § 7 apartado l que tengan estas iglesias y sociedades religiosas el día de entrada en vigor de esta ley.

(2) Hasta que se aprueben las disposiciones jurídicas específicas a que se refiere el § 7 apartado 2, los derechos especiales pueden ejercitarse conforme a las disposiciones jurídicas actuales. Los acuerdos sobre el ejercicio de estos derechos por las iglesias y sociedades religiosas concluidos antes de la entrada en vigor de esta ley quedan en vigor hasta entonces.

(3) Las personas jurídicas eclesiásticas que han sido reconocidas el día de entrada en vigor de esta ley se consideran también que hayan sido reconocidas con arreglo a esta ley. Se conservará la fecha de reconocimiento de acuerdo con las di posiciones jurídicas actuales.

(4) Las iglesias y sociedades religiosas registradas a que se refiere el apartado 1 están obligadas a completar al Ministerio los datos requeridos por esta ley para su inscripción o reconocimiento, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley. Si la iglesia o sociedad religiosa registrada no completa estos datos, el Ministerio, de acuerdo con la importancia de los datos no completados, puede incoar el procedimiento de supresión de su inscripción.

(5) (Anulado por el Tribunal Constitucional: Decisión 4/2003).

(6) El Ministerio realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigor de esta ley un control de los números de identificación concedidos a las personas jurídicas a que se refiere esta ley, y hasta ese momento procederá a su concesión o modificación de conformidad con la regulación legal específica.

§29

Disposiciones apoderantes

El Ministerio establecerá por medio de un Reglamento los pormenores y condiciones del Registro de iglesias y sociedades religiosas registradas, del Registro de uniones de iglesias y sociedades religiosas y del Registro de personas jurídicas eclesiásticas, así como modelos de todos los extractos de la inscripción o reconocimiento a que se refiere esta ley.

§30

Disposiciones derogatorias

Quedan derogados:

1. La ley n. 308/1991, sobre la libertad de fe religiosa y el estatuto de las iglesias y sociedades religiosas.

2. La ley n. 161/1992, sobre la inscripción de iglesias y sociedades religiosas.

PARTE SEGUNDA

Modificación de la ley sobre la administración estatal y la autoadministración escolar

§31

El § 10 apartado 1de la ley n. 564/1990, sobre la administración estatal y la autoadministración escolar, en el tenor de la ley n. 132/2000, a la palabra "erigidas" se añade la palabra "registradas", la palabra "asociaciones" se sustituye por la palabra "sociedades" y detrás de la palabra "sociedades" se añade una coma y las palabras "a las que ha sido reconocida la autorización para el ejercicio de los derechos especiales",

PARTE TERCERA

Modificación de la ley sobre la ejecución de la pena de privación de libertad y sobre la modificación de otras leyes conexas

§32

En el § 20 apartado 3 de la ley n. 169/1999, sobre la ejecución de la pena de privación de libertad, detrás de la palabra "sociedades" se añade una roma y las palabras "a las que ha sido reconocida la autorización para el ejercicio de los derechos especiales".

PARTE CUARTA

Modificación de la ley sobre la ejecución de la prisión

§33

1. En el § 15 apartado2 de la ley n. 293/1993, sobre la ejecución de la prisión, en el tenor de la ley n. 208/2000 , detrás de la palabra "sociedades" se añade una coma y las palabras "a las que ha sido reconocida la autorización para el ejercicio de los derechos especiales",

2. La cita a pie de página n. 5) dice: "5) Ley n. 3/2002 Sb, sobre la libertad de fe religiosa y el estatuto de las iglesias y sociedades religiosas y sobre la modificación de otras leyes (ley sobre las iglesias y sociedades religiosas). § 91 de la ley n. 100/1988, sobre la seguridad social, en el tenor de la ley 180/1990”.

PARTE QUINTA

Modificación de la ley sobre el sustentamiento económico de las iglesias y sociedades religiosas por el Estado

§34

La ley n. 218/1949, sobre el sustentamiento económico de las iglesias y sociedades religiosas por el Estado, en el tenor de la ley n. 88/1950, de la ley n.16/1990y de la ley n.522/1992 Se modifica de la siguiente manera:

1. En el § l apartado 1, detrás de la palabra "sociedades" se añade una coma y las palabras "a las que ha sido reconocida la autorización para el ejercicio de los derechos especiales".

2. La nota a pie de página n. 1) dice: "1) Ley n. 3/2002, sobre la libertad de fe religiosa y el estatuto de las iglesias y sociedades religiosas y sobre la modificación de otras leyes (ley sobre las iglesias y sociedades religiosas)".

3. En el § 8 apartado 1, detrás de palabra "sociedades" se añade una coma y las palabras "a las que ha sido reconocida la autorización para el ejercicio de los derechos especiales".

PARTE SEXTA Modificación de la ley penal

§35

En el § 168 de la ley n. 140/1961, ley penal, en el tenor de la ley 45/1973, de la ley n. 175/1990, de la ley n. 545/1990, de la ley n. 290/1993, de la ley n. 38/1994, de la ley n. 152/1995, de la ley n. 148/1998 y de la ley n. 210/1999, al final del apartado 3 se añade esta frase: "La obligación de comunicarlo no afecta al clérigo de las iglesias y sociedades religiosas registradas con autorización para el ejercicio de los derechos especiales, si llega al conocimiento de la comisión de un delito en conexión con el secreto de confesión o en conexión con la ejercicio de un derecho semejante el secreto de confesión".

PARTE SÉPTIMA Entrada en vigor

§36

Esta ley entra en vigor el día de su promulgación. Anexo a la ley n. 3/2002

Lista de las iglesias y sociedades religiosas registradas en la República Checa

l. Iglesia Apostólica

2. Unidad Fraterna de los Baptistas

3. Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día

4. Iglesia Fraterna

5. Iglesia Husita Checoslovaca

6. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

7. Iglesia Greco-católica

8. Iglesia Romano-católica

9. Iglesia Evangélica Checofraterna

10. Iglesia Evangélica de confesión augustana en la República Checa

11. Iglesia Evangélica Metodista

12. Federación de Comunidades Judías en la República Checa

13. Unidad Fraterna

14. Asambleas Cristianas

15. Iglesia Evangélica Luterana en la República Checa

16. Sociedad religiosa de los Unitarios Checos

17.Sociedad religiosa de los Testigos de Jehová

18. Iglesia Neoapostólica en la República Checa

19. Iglesia Ortodoxa en las Tierras Checas

20. Iglesia Evangélica Silesa de confesión augustana

21. Iglesia Viejocatólica en la República Checa

 

© JARG

 

Trascina file per caricare

FREEDOM OF RELIGIOUS CONFESSION

AND THE POSITION OF CHURCHES AND RELIGIOUS SOCIETIES

Article 1

object of regulation

This law regulates

a)    position of churches and religious societies,

b)    conduction (administration) of public lists of registered churches and religious societies, unions of churches and religious societies and church juridical persons,

c)    competence (jurisdiction) of Ministry of Culture (hereinafter referred to as "Ministry") in matters related to the churches and religious societies.

Article 2

Freedom of religious confession

(1) Freedom of thought, conscience and religious confession is guaranteed. Everybody has the right to profess freely his or her religion or faith either alone or jointly with others, privately or in public, through worship, teaching, religious acts, or through maintaining ritual. Everybody has the right to change his or her religion or faith, or to have no religious confession.

(2) Right of juvenile children to freedom of religious confession or to have no confession is guaranteed.1) Legal proxies of juvenile children can guide exercising of this right in a way, which is appropriate to the developing abilities of juvenile children.

(3) Nobody must be forced neither (either) to join a church and religious society nor (or) to leave it, to participate or not to participate in religious acts or acts of church and religious society.

(4) Everybody has right to elect his/her spiritual or monastic status and to decide for the life in communities, orders and similar communions.

(5) Nobody must be curtailed in his/her rights because of his/her espousing to the church and religious society, participating of its work or supporting it or because of he/she is without any confession.

Article 3

Fundamental terms

For the aims of this legal act it means:

a)    church and religious society is a voluntary association of persons with its own structure, bodies, intemal regulations, religious rituals and manifestations of belief, founded with aim to confess certain religious belief, public or private, and especially with it connected assembling, worship, teaching and spiritual service,

a)    person espousing to the church and religious society is a person, who according to his/her internal conviction and internal regulations of church and religious society belongs to it.

b)    personnal data are first name and surname, in case of citizens of Czech Republic its birth registration number and in the case of foreigners data on their citizenship and number of residence permit card 2), unless the international treaty, which is binding for Czech Republic, lays down other,

c)    seat of registered church and religious society, union of churches and religious societies and church juridical person, address of central office of registered church and religious society, union of churches and religious societies and church juridical person on territory of Czech Republic.

Article 4

Position of churches and religious societies

(1) Church and religious society is formed by voluntary associating of natural persons and independently decides on matters related to professing of belief, on organization of religious community and on founding institutions designated to it.

(2) State, regions and municipalities cannot provide religious or anti-religious acitivities.

(3) Churches and religious societies administer their own affairs, especially they establish and abolish their bodies, appoint and remove their churchmen, and establish and abolish church or other institutions according to their internal regulations independently from the State administration bodies.3)

(4) Church and religious society may not use name, which can make it, according to the name, interchangeable with registered church or religious society.

Article 5

Conditions of establishing and operating of churches and religious societies.

Church and religious society cannot be established and cannot operate, which activities are at variance with this legal acts, which teaching or activities pose a threat to rights, freedoms and equality of citizens and their associations including other churches and religious societies, which pose a threat to democratic grounds of state, it souvereignity, independence and territorial unity and

a)    is in conflict with protection of public morality, public order, public health, principles of humanity and tolerance and safety of citizens,

b)    contests or curtails personal, political or other rights of natural persons because of its nationality, sex, race, origin, political or other conviction, religious confession or social status, inflames hatred and intolerance from these reasons, supports acts of violence or violating of legal acts,

a)    curtail personal freedom, especially through using psychical or psychological pressure to make dependence, which leads to physical, psychological or economical hurting of these persons and their family members, to hurting of thier social relationships including curtailing of psychological development of juvenile and curtailing of their right to education4), bar juvenile to take health care appropriated to their health needs, or

a)    is restricted as a whole or in some parts, as well as organization structure of the church and religious society and relations to foreign parts, if it is a part of church or religious society operating out of territory of the Czech Republic

Article 6

Registered churches and religious societies

(1) Church and religious society becomes juridical person by registration (hereinafter referred to as "registered church and religious society") according to this law, unless this law lays down other.

(2) Registered church and religious society can propose for registering a body of church and religious society or monastic or other church institution 3) established within church and religious society according to their internal regulations with the aim of organizing, confessing and spreading of religious belief as juridical person according to this legal act (hereinafter referred to as "church juridical person").

(3) Registered church and religious society can with the aim of fulfiling its mission especially

a)    teach and train its clergyman and laicism workers in own schools and other institutions as well as on Theological Universities and theological faculties under the conditions according to the special legal acts, 5)

b)    acquire authorisation to execution special rights according to this legal act.

Article 7

Special rights of registered churches and religious societies

(1) Registered church and religious society can under conditions set by this law for fulfilling its mission acquire authorization to execution these special rights:

a)    to teach religion on state schools according to the special legal act 4),

b)    to charge persons executing spiritual servicies with execution spiritual servicies in military forces of Czech Republic, in areas, in which is serving custody or imprisonment, preventive cure and social retraining,

c)    to be financed according to the special legal act on economical security of churches and religious societies. 6)

d)    to celebrate rites, by which church weddings are solemnized according to the special legal act. 7)

e)    to found church schools according to the special legal act. 4)

f)     to observe obligation of non-disclosure of clergyman in relation to practice of the seal of confession or to practice of right, which is similar to the seal of confession, if this obligation is traditional part of teching of church and religious society at least 50 years; by this is not offended the duty to break crime imposed by special legal act. 8)

(2) Execution of special rights according to the paragraph 1 lit. a) - e) is arranged by special legal acts. 9)

(3) Registered church and religious society with authorization to execution of special rights publish each year annual report on execution of rights according to the paragraph 1 lit. a) - e).

Article 8

Union of churches and religious societies

(1) To execute right of religious freedom according to this legal act registred churches and religious societies may found union of churches and religious societies.

(2) Members of union of churches and religious societies can only be registered churches and religious societies.

(3) Union of churches and religious societies cannot propose for registering church juridical person.

Article 9

Common provisions on registration

(1) Proposal for registration of church and religious society, union of churches and religious societies and proposal for adjudication of authorization to execution of special rights are submited to Ministry by person or body according to this legal act.

(2) Church and religious society or union of churches or religious societies are registered and registered church and religious society is adjudicated authorization to execution of special rights by the day, in which decission on registration of church and religious society or on adjudication of authorization of execution of special rights to registered church and religious society issued by Ministry comes into legal force.

Article 10

Proposal for registration of church and religious society

(1) Proposal for registration of church and religious society shall be submitted to Ministry by at least three physical persons, who attained the age of 18th years, have legal capacity and are citizens of Czech Republic or foreigners with permanent residence in Czech Republic (hereinafter referred to as "preparatory board"). Members of preparatory board sign proposal and give personnal data. Preparatory board appoint in proposal, which member is authorized to act on preparatory board´s name. Signatures of members of preparatory board must be authenticated. 10)

(2) Proposal for registration of church and religious society must involve

a)    basic characteristic of church and religious society, its teaching and mission,

b)    record of establishment of church and religious society on territory of Czech Republic.

c)    original signatures of 300 full age ciztizens of Czech Republic or foreigners with permanent residence in Czech Republic espousing to this church and religious society, with giving their personnal data acording to this act and with giving the same text on each attendance list, which content full name of church and religious society, which takes signatures for purpose of registration, and from which it is evident, that the attendance list is signed only by the person, who is espousing to this church and religious society. 11)

d)    basic document of church and religious society.

(3) Basic document of church and religious society must involve

a)    name of church and religious society, which must be distincted from the name of juridical person, which has already operated on territory or which has already proposed for registration,

b)    mission of church and religious society and fundamental articles of their belief,

c)    Seat of church and religious society,

d)    appointment of body of the church and religious society, which acts on behalf of its name on territory of the Czech Republic, introduction of its establishing and removal, term of office of its members and definition of its power, in which it acts and performs legal actions on behalf of name of church or religious society, and if and in which amount can other persons performs legal acts on behalf of church and religious society,

e)    personal data of members of body according to the lit. d), if they are authorized representatives in the time of submission of proposal appointed,

f)     organization structure of church and religious society, types of bodies and other institutions of church and religious society with appointing of those, which have to be church juridical persons, separately from those, which become juridical persons according to the special legal act, if they are appointed in basic document, way of their establishing and abolishing including appointment of legal successor in the case of termination, appointment of their authorized representatives including way of their creation or removal, term of their office and definition if and in which amount can other persons represent their.

g)    way of appointment and removal of clergymen,

h)    way of approving of basic document and its changes,

i)      integration of church and religious society into the structures of church and religious society out of territory of Czech Republic,

j)      principles of management of church and religious society, especially the way of acquiring financial means, icluding amount of authorization of persons, bodies and other institutions of church and religious society to disposing of property,

k)    way of disposition of liquidation balance, which results from liquidation of church and religious society,

l)      rights and duties of persons espousing to the church and religious society.

(4) On behalf of church and religious society preparatory body acts until their bodies are established according to the paragraph 3 lit. d)

(5) If in the time of submission of proposal of registration of church and religious society members of the body are not appointed according to the paragraph 3 lit. d), church and religious society will announce their personnal data not later than in 10 days after their appointment.

Article 11

Proposal for authorization of execution of special rights

(1) Proposal for authorization of execution of special rights can submit registered church and religious society, which

a)    is registered according to this legal act continuously to the date of submission of proposal at least 10 years,

b)    published each year 10 years before submission of this proposal annual reports of its activities for calendar year,

c)    fulfil duly their obligation to the state 12) and to the third persons.

(2) Proposal for authorization of execution of special rights submits body of registered church and religious society.

(3) Proposal for authorization of execution of special rights can be submitted either for execution of all special rights according to the article 7 par. 1 nor only for execution of special rights according to the article 7 par. 1 lit. a) - e).

(4) Proposal for authorization of execution of special rights according to the article 7 par. 1 lit. a) - e) must involve

a)    original of signatures of as many full age citizens of the Czech Republic or foreigners with permanent residence on territory of the Czech Republic espousing to this church and religious society, as is 1 per thousand of inhabitants od the Czech Republic according to the last counting of people 13), with involving of their personnal data according to this legal act and with involving of the same text on each attendance list, which includes full name of the church and religious society, which take signatures for the aim of its registration, and from which it is evident, that attendance list is signed only by person, who espouses to the church and religious society. 11)

b)    declaration, that their recent activities as juridical persons according to this legal act are not in conflict with the conditions determined by this legal act and that they meet the conditions according to the paragraph 1 lit. c)

c)    texts of annual reports according to the paragraph 1 lit. b) and financial statements for the time of 10 years before the submission of this proposal.

(5) Proposal for authorization of execution of all special rights according to the article 7 par. 1 must involve elements according to the paragraph 4 and document which comfirms, that the obligation of duty of non-disclosure of clergymen in connection to the execution of the seal of confession or to practice of right, which is similar to the seal of confession is traditional part of teaching of church and religious society at least for 50 years.

Article 12

Proposal for registration of union of churches and religious societies

(1) Proposal for registration of union of churches and religious societies must involve

a)    name of union of churches and religious societies, which must be be distincted from the name of juridical person, which has already operated on territory or which has already applied for registration,

b)    seat of union of churches and religious societies,

c)    written agreement of association concluded by foundating churches and religious societies, in which are given their names and seats,

d)    constitution of union, in which are specified object of activities of union of churches and religious societies, arrangement of property relations, creation and abolishment of membership, rights and duties of members, authorized representative of union of churches and religious societies and other bodies of union, term of office of members of its bodies, way of their creation and amount of their power to act on behalf of union, way of abolishhing of union and way of disposition of liquidation balance,

e)    personnal data of persons authorized to act on behalf of it before the bodies of union will be created (hereinafter referred to as "preparatory board of union") and appointment, who of its members is authorized to act on behalf of the preparatory board of union.

(2) Written agreement of association on establishing of union of churches and religious societies must be given in the form of notarial deed.

(3) Proposal for registration of union of churches and religious societies submits preparatory board of union. Signature of members of preparatory board of union must be authenticated. 10)

Article 13

Completing of proposals for registration of church and religious society, union of churches and religious societies and for authorization of execution of special rights

(1) If proposal for registration of church and religious society for registration of their unions and proposal for authorization of execution of special rights does not contain all elements according to this legal act, Ministry will determine deadline to completion of data, which last at least 1 mounth from delivery of notice.

(2) Notice according to the par. 1 will be delivered

a)    in the case of proceeding of registration of church and religious society and of registration of union of churches and religious societies in own hand of authorized person of preparatory board or preparatory board of union,

b)    in the case od proceeding of authorization of execution of special rights to body of registered church and religious society.

(3) If proponent does not complete data in determined deadline, Ministry will suspend proceeding.

Article 14

Procedure of Ministry

(1) Ministry in proceeding of registration of church and religious society, union of churches and religious societies or in proceeding of authorization of execution of special rights of registered churches and religious societies according to the article 11 par. 3 (hereinafter referred to as "proposal for registration") checks on

a)    if the proposal for registration is submitted by person , who accomplish conditions defined by this legal act,

b)    if the proposal for registration fulfil all elements defined by this legal act,

c)    in the case of proceeding of registration of church and religious society and of proceeding of authorization of execution of special rights if activities of church and religious society are not in conflict with their basic document and with conditions defined by this legal act.

(2) If data in proposal for registration according to the paragraph 1 accomplished to the real status of matter and if the conditions according to the paragraph 1 are satisfied, Ministry will decide, that church or religious society is registered or that the union of churches or religious societies is registered or that it is authorized to execution of special rights.

(2) If data in proposal for registration according to the paragraph 1 do not accomplish to the real status of matter or if the conditions according to the paragraph 1 aren´t satisfied, Ministry will decide, that registration of church and religious society or registration of their union or authorization of execution of special rights according to the article 11 par. 3 is dismissed.

(4) Ministry will record registration of church and religious society and authorization of execution of special rights to the Register of registrated churches and religious societies to the date, in which decision on registration comes into legal force.

(5) Ministry will record registration of union of churches and religious societies to the Register of unions of churches and religious societies by the date, in which decision on registration comes into legal force.

(5) Decision on

a)    registration of church and religious society and on registration of union of churches and religious societies are delivered in own hand of authorized person of preparatory board or preparatory board of union,

b)    authorization of execution of special rights is delivered to body of registered church and religious society.

Article 15

Registration of changes

(1) Registration is also necessary to changes of basic document of church and religious society, to changes of agreement of association of union of churches and religious societies, its name, seat and constitution. Proposal for registration of changes submits to Ministry church and religious society and union of churches and religious societies in 10 days from the day, in which change was done.

(2) Proposal for changes of basic document of church and religious society and for changes of agreement of association of union of churches and religious societies must involve full text of these parts of text, which are related to the changes.

(3) Registration is not needed for changes in members of bodies of registered church and religious society, authorized representatives of union of churches and religious societies, and changes of personnal data of members of their bodies and authorized representatives. Ministry records these changes according to the paragraph 5.

(4) Changes according to the paragraph 3 the body of registered church and religious society and authorized representative of union of churches and religious societies, included documents about appointing these persons by proper body according to the internal regulations of church or religious society is obliged to announce to Ministry in 10 days from the day, in which change was done.

(5) Ministry will execute record about change according to the paragraph 3 in 5 working days from the day, in which was delivered full application for changes of data in Register of registered churches and religious societies or in Register of unions of churches and religious societies. In the case, that the application for execution of change according to the paragraph 3 is not complete, Ministry will notice within 5 working days in written form body of church, religious society or authorized representative of union of churches and religous societies to complete data in 10 day from delivering of this notice.

Article 16

Evidence of church juridical persons

(1) Proposal for records of body of registered church and religious society or monastic or other church institution as church juridical person submits body of registered church and religious society appointed to do it by basic document presented according to the article 10 paragraph 3.

(2) Proposal for records of juridical person according to the paragraph 1 must included:

a)    document about its foundation by competent body of registered church and religious society according to its basic document,

b)    determination of object of its activity and its constitution, if they exist,

c)    its name, which must be different from the name of juridical person, which operates on territory of Czech Republic, or which has already applied for registration,

d)    its seat on territory of Czech Republic,

e)    appointment of members of its authorised representative on territory of Czech Republic,

f)     personal data of members of its authorised representative.

(3) Proposal according to the paragraph 1 registered church and religious society submits within 10 days from the day of foundation of church juridical person. Ministry executes records of church juridical person by record in Register of church juridical persons within 5 working days from the day of delivery of proposal. Records will be executed to the day of its foundation in registered church and religious society.

(4) If registered church and religious society will not keep to the time-limit according to the paragraph 3, records will be executed to the day of delivery of proposal according to the paragraph 1 to the Ministry.

(5) If the proposal according to the paragraph 1 does not fulfil elements according to the paragraph 2, Ministry will notice within 10 working days from the day of delivery of proposal the body of registered church and religous society, competent to its submission, to complete it, eventually to remove insufficiencies, within 30 days, and will notify, that if this time-limit will not be kept, proceeding on proposal will be suspended.

Article 17

Common provisions about Registers of registered churches and religious societies, unions of churches and religious societies and church juridical persons

(1) Ministry administers Register of registered churches and religious societies, Register of unions of churches and religious societies and Register of church juridical persons, in which are recorded data derermineted by this legal act and which component part is collection of documents submitted by church and religious societies and unions of churches and religious societies according to this legal act.

(2) Registers according to the paragraph 1 are public lists except data about address of place of permanent residence of natural persons and its bitth registration numbers, or about their citizenship and number of card of residence permit of foreigners and except of bills according to the article 10 paragraph 2 lit. c) and according to the article 11 paragraph 4 lit. a).

(3) Everybody has the right to see Registers according to the paragraph 1 in its part, which is a public list, and has the right to make copies of an entry or copies of records. Against written statement can be issued from public part of Registers formal copy of records, copy of an entry or confirmation about specific record, or that some records are not in them. From non-public part of Registers can be such a document issued only if petitioner will prove legal interest.

(4) Facts recorded in Registers according to the paragraph 1 are effective to everybody from the day of their recording. Against that person, who acts in good faith to the record in Registers, that person, who is the subject of the record, cannot object, that the record does not correspond to reality.

(5) Record to the Registers according to the paragraph 1 about facts, on which Ministry issues decission, will Ministry do by the day, in which decision came into legal force. Records and its changes, on which Ministry does not issue decission, will Ministry do by the day determined by this legal act.

(6) Registration number is assigned by Ministry 15) to registered church and religious society, union of churches and religious societies and to church juridical persons with the record of these juridical persons to the Registers according to the paragraph 1.

Article 18

Register of registered churches and religious societies

(1) In Register of registered churches and religious societies following data and their changes are recorded:

a)    name and seat of registered church and religious society and date and number of registration,

b)    name and seat of body of registered church and religious society according to the article 10 paragraph 3 lit. d),

c)    personal data of members of body according to the article 10 paragraph 3 lit. d),

d)    registration number of registered church and religious society,

e)    acquisition of authorisation to execution special rights with giving the day and number of registration with denotation, if registered church or religious society acquired all special rights according to the article 7 paragraph 1 or special rights according to the article 7 paragraph 1 lit. a) - e),

f)     abolishment of registration of church and religious society, entering the commencement of liquidation and personnal data of liquidator, adjudication of bankruptcy and personnal data of trustee in bankruptcy, dismission of proposal to adjudication of bankruptcy for the lack of estate and beginning of proceeding of composition with giving a day and number of decission on these facts, termination of existence of registered church and religious society,

g)    identifying data of legal succesor of church and religious society, if they were abolished with legal succesor.

(2) Component part of Register according to paragraph 1 is collection of documents, which includes documents submitted together with proposal for registration of church and religious society, with proposal for adjudication of authorization to execution of special rights, with proposals for change of these documents and decissions of the Ministry.

Article 19

Register of union of churches and religious societies

(1) In Register of unions of churches and religious societies following data and their changes are recorded:

a)    name and seat of union of churches and religious societies with giving of date and number of registration,

b)    names of members of union of church and religious societies and their seats,

c)    name and seat of authorized representatives of union of churches and religious societies

d)    personal data of members of authorized representative of union of churches and religious societies,

e)    registration number of union of churches and religious societies,

f)     abolishment of registration of union of churches and religious societies, entering the commencement of liquidation and personnal data of liquidator, adjudication of bankruptcy and personnal data of trustee in bankruptcy, dismission of proposal to adjudication of bankruptcy for the lack of estate and begining of proceeding of composition with giving a day and number of decission on these facts.

g)    identifying data of legal succesor of union of churches and religious societies, if it was abolished with legal successor.

(2) Component part of Register of union of churches and religious societies is collection of documents, which involves documents submited with proposal for registration of union of churches and religious societies, with proposals for change of these documents and decissions of the Ministry.

Article 20

Register of church juridical persons

(1) In Register of church juridical persons are recorded these data and their changes:

a)    name of church juridical person with giving of date and number of registration,

b)    seat of church juridical person in territory of Czech Republic,

c)    designation of authorized representative of church juridical person,

d)    personnal data of members of authorized representative of church juridical person,

e)    registration number of church juridical person,

f)     abolishment of records of church juridical person, entering the commencement of liquidation and personal data of liquidator, adjudication of bankruptcy and personal data of trustee in bankruptcy, dismission of proposal to adjudication of bankruptcy for the lack of estate and begining of proceeding of composition with giving a day and number of decission on these facts.

g)    identification data of legal succesor of church juridical person, if it was abolished with legal succesor,

h)    termination of existence of church juridical person.

(2) Component part of Register of church juridical persons is collection of documents, which includes documents submitted with proposal for records of church juridical person and with proposals for change of these documents.

(3) Data according to paragraph 1 lit. d) and their changes will be under the application of registered church and religious society replaced by designation of body of church and religious society, which administers these data and their changes and which is obliged to apply provision of article 17 accordingly in administration of these part of Register of church juridical persons.

Article 21

Abolishment of authorisation to execution of special rights

(1) Ministry begins proceeding of abolishment of authorisation to execution of special rights

a)    if registered church and religious society violates by serious manner or repeatedly obligations to the state or to third persons,

b)    if registered church and religious society does not publish each year annual report according to the article 7 paragraph 3, or

c)    under inducement of body of state administration according to its authorization given by special legal act, in which it is proved serious or repeated violation of duties for operation of registered church and religious society according to the special legal act or to the agreement with this body of state administration.

(2) Ministry will discontinue proceeding of abolishment of authorization to execution of special rights of registered church and religious society according to the paragraph 1, if the reason of proceeding was terminated, or if registered church and religious society will prove in written form, that by procedure proposed by them the reason of procedure will be in reasonable time eliminated with agreement of those persons, who were affected by conduct, which leaded to beginning of proceeding of abolishment of authorization to execution of special rights.

(3) Decission of Ministry on abolishment of authorization to execution of special rights of registered church and religious society concerns all special rights according to the article 7 paragraph 1.

(4) Decission of Ministry on abolishment of authorization to execution of special rights of registered church and religious society, which came into legal force, will be sent by Ministry to Ministry of the Interior to be noted.

Article 22

Abolishment of registration of church and religious society and of union of churches and religious societies

(1) Ministry will begin proceeding of abolishment of registration of church and religious society or proceeding of abolishment of union of churches and religious societies

a)    based on application of registered church and religious society for abolishment of its registration or based on application of union of churches and religious societies for abolishment of its registration,

b)    in the case of cancellation of the bankruptcy proceedings as a result of the compliance with the resolution to distribute the estate or of cancellation of the bankruptcy proceedings becuase of estate of church and religious society or of union of churches and religious societies is not sufficient to cover the expenses of bankruptcy proceedings or in the case of dismission of proposal to adjudication of bankruptcy for the lack of estate,

c)    if registrated church and religious society or union of churches and religious societies develop activity in contrary to legal order,

d)    if bodies of registered church and religious societies or authorized representatives of union of churches and religious societies were not established longer than 2 years, or if term of office of the recent bodies or authorized representatives finished before more than 2 years and new ones were not established.

(2) In the case of activity introduced in paragraph 1 lit. c), the Ministry will notice registred church and religious society or union of churches and religious societies before the beginning of proceedings, to refrain from notified activity in reasonable time. If rgistered church and religious society or union of churches and religious societies carry on with the activity, Ministry will begin the proceedings of abolishment of registration.

(3) Similarly as in paragraph 2 the Ministry carry on, if status according to the paragraph 1 lit. d) becomes.

Article 23

Procedure according to the special legal acts

In case of liquidation of registered church and religious society or of union of churches and religious societies or of church juridical person according to this legal act special legal act will be used accordingly, 16) unless this law stipulates otherwise.

Article 24

Method of abolishment of registered church and religious society and union of churches and religious societies

(1) Registration of church and religious societies or of union of churches and religious societies is abolished by the day, on which the decission of abolishment of their registration came into legal force.

(2) After the abolishment of registration of church and religious society liquidation must be carry out and liquidation of all its recorded church juridical persons, unless these law stipulates otherwise.

(3) Abolishment with liquidation is not required only then, if the abolishment of church and religious society according to the article 22 paragraph 1 lit. a) and the devolution of all its rights and obligations and of rights and obligations of its recorded church juridical persons is probatively proved by obligation in writing of other registered church and religious society about assumption of all these rights and obligations.

(4) After the abolishment of registration of union of churches and religious societies follows its liquidation, which is not required, if the abolishment of registration according to the article 22 paragraph 1 lit. a) and devolution of all rights and obligations of union of churches and religious societies, which registration was abolished, is probatively proved by obligation in writing of other registered union of churches and religious societies on assumption of all these rights and obligations.

(5) Within 5 working days from the finishing of liquidation, liquidator will announce this fact to the Ministry.

(6) Liquidation balance from liquidation according to the paragraph 2 devolves to other registered church and religious society determinated in basic document. If basic document does not involve these determination or if the registration of so determined church or religious society was abolished or if the registered church and religious society refused the liquidation balance, devolves liquidation balance on state, which must use it for the benefit of registered churches and religious societies.

Article 25

Termination of existence of registered church and religious society or of union of churches and religious societies

(1) Registered church and religious society or union of churches and religious societies terminates its existence as juridical person by the day of its erasure from Registers according to the article 18 paragraph 1 lit. f) and article 19 paragraph 1 lit. f) of this legal act.

(2) Ministry will make erasure according to the former paragraph within 5 working days from notifiction of finishing of liquidation by liquidator or by the day, in which the decission on abolishment of registration came into legal force, if the liquidation according to these legal act does not follow.

Article 26

Abolishment of records of church juridical person and termination of its existence

(1) Ministry will abolish records of church juridical person

a)    on proposal of registered church and religious societies in 5 working days from the day of delivery of this proposal,

b)    under its own inducement, if ascertains, that church juridical person conducts in contrary to its competence determinated in proposal for records according to the article 15 paragraph 4 or in contrary with legal acts and if competent body of registered church and religious society does not make correction after the notification of Ministry, by the day, in which the decission of abolishment of records came into legal force.

c)    under its own inducement, if the registration of church and religious society was terminated, which proposes the church juridical person to record, by the day, in which the decission of abolishment of registration of church and religious society came into legal force according to the article 24 paragraph 3,

d)    If on estate of church juridical person was adjudicated bankruptcy, in the case of cancellation of the bankruptcy proceedings as a result of the compliance with the resolution to distribute the estate or of cancellation of the bankruptcy proceedings becuase of its estate is not sufficient to cover expenses of bankruptcy proceedings or in the case of dismission of proposal to adjudication of bankruptcy for the lack of estate.

(2) Church juridical person terminates its existence by erasure from Register of church juridical persons.

(3) Termination of existence of church juridical person anticipates its abolishment with liquidation or abolishment without liquidation, if its estate and obligations devolve on church and religious society or its other church juridical person.

(4) If the estate of church juridical person in liquidation is not sufficient to cover obligations, the church and religious society, which proposes it for liquidation, guarantees these obligations.

(5) If church juridical person terminates its existence without liquidation and if the proposal for adjudication of its bankruptcy is not submitted, the date of its abolishment is the same as the date of its erasure from the Register of church juridical persons.

§ 27

Common provisions

(1) For proceedings according to this legal act are valid common legal acts about administrative proceedings 17), unless this legal act stipulates otherwise.

(2) Proposals according to this legal act are submitted in written form in two copies.

(3) Proposals according to this legal act are submitted in Czech language. Documents in other than Czech language must be translated into Czech language and authenticated, unless the international treaty, which is obligatory for Czech Republic, stipulates otherwise.

(4) Incomes of church and religious society are especially

a)    contributions from natural and juridical persons,

b)    incomes from sale and lease of movable, immovable and immaterial property of church and religious societies,

c)    interests on deposits,

d)    donations and inheritance,

e)    collections and contributions from the part of proceeds according to the special legal act, 18)

f)     loans and credits,

g)    incomes from business or from other gainful activity,

h)    subsidies.

(5) Object of business and other gainful activity must be defined in basic document of registered church and religious society. Business and other gainful activity of church and religious society can be only its complementary gainful activity and gained profits can be used only to fulfilment of aims of activity of church and religious society.

(6) Church and religious society keep accounts according to the special legal acts. 14)

(7) Ministry can assign registration number only to the juridical persons according to this legal act. Assignation and abolishment of registration numbers follows by special legal act. 15)

(8) Ministry can with consent of government make exception and ajudicates authorization to execution of special rights according to the article 7 paragraph 1 to the churches and religious societies, which represent important world religion with long historic tradition, which operate on territory of the Czech Republic and which are registered according to this legal act. In this case fulfilment of conditions according to the article 11 paragraph 1 and 4 is not required. Proposal for adjudication of authorization to execution of special rights can submit registered church and religious society, which fulfil obligations to state and third persons properly. Exception according to this paragraph can be adjudicated only within 5 years from the day, in which this law comes into effect.

(9) Ministry will announce to Czech Statistic Office data about recorded juridical persons not later than within 30 working days from making of record into Register according to the paragraph 1 in amount of data indispensable necessary for administration of statistic registers.

Article 28

Transitional provisions

(1) Churches and religious societies, which by the day, in which this law comes into effect operate their activity as registered from legal act, are considered as registered according to this legal act. Its list is introduced in Appendix to this legal act. Amount of authorization to execution special rights according to the article 7 paragraph 1, which has these churches and religious societies by the day, in which this legal act comes into force, remains preserved.

(2) To the time of passage of the special rights according to the article 7 paragraph 2 special rights can be executed according to the recent legal acts. Agreements on execution of these rights of registered churches and religious societies concluded before the this legal act comes into force remain to that time valid.

(3) Church juridical persons recorded to the day, in which this law comes into effect, are considered as recorded according to this legal act. Date of their records according to the recent legal acts remains.

(4) Registered churches and religious societies according to the paragraph 1 are obliged in the time of 1 year from the day, in which this law comes into force, to complete to Ministry data according to this legal act to their registration or records. If registered church and religious society does not complete these data, Ministry will notify it to complete data in time at least 30 days from the day of delivery of notifiction. If registered church and religious society does not complete data in this time, Ministry according to the character of non-completed data can begin the proceedings on abolishment of its registration.

(5) Registred church and religious society is obligated in time of 1 year from the day, in which this law come into force, to complete data about recorded church juridical persons according to this legal act by body, which is determinated to do it by its basic document. If data about church juridical person are not completed in this time, Ministry will notify registered church and religious society to complete data in time at least 30 days from the day of delivery of notifiction. If registered church and religious society does not complete data in this time, Ministry according to the character of non-completed data can abolish record of church juridical person. In the case of church juridical persons, which exist more than 50 years, document about its foundation according to the article 16 paragraph 2 lit. a) of this legal act can be replaced by affirmation of competent church and religious society.

(6) Ministry will make into 2 years from the day, in which this legal act comes into force, control of assigned registration numbers of juridical persons according to this legal act and in this time will secure its assignation or change in compliance with special legal regulation. 15)

Article 29

Delegating provisions

Ministry determines by executive regulation particulars and conditions for administration of Register of registered churches and religious societies, Register of unions of churches and religious societies and Register of church juridical persons and all forms of entry for registration or records according to this legal act.

Article 30

Repealing provisions

Repealed are:

1.    Legal Act Nr. 308/1991 Coll., on freedom of religious faith and the position of churches and religious societies

2.    Legal Act Nr. 161/1992 Coll., on registration of churches and religious societies.

PART SECOND

CHANGE OF LEGAL ACT ON STATE ADMINISTRATION AND SELF ADMINISTRATION IN SYSTEM OF EDUCATION

Article 31

In article 10 paragraph 1 of legal act Nr. 564/1990 Coll, on state administration and self-administration in system of education, in expression of legal act Nr. 132/2000 Coll, is after the word "established" inserted word "registered", word "communities" is replaced with word "societies" and after the word "societies" is inserted comma and words "to which were adjudicated authorization to execution of special rights,".

PART THIRD

CHANGE OF LEGAL ACT ON SERVING OF IMPRISONMENT AND ON CHANGE OF SOME RELEVANT LEGAL ACTS

Article 32

In article 20 paragraph 3 of legal act Nr. 169/1999 Coll., on serving of imprisonment, is after the word "societies" inserted comma and words "to which were adjudicated authorization to execution of special rights,".

PART FOURTH

CHANGE OF LEGAL ACT ON SERVING OF CUSTODY

Article 33

1.    In article 15 paragraph 2 legal act Nr. 293/1993 Coll., in expression of legal act Nr. 208/2000 Coll., is after the word "societies" inserted comma and words "to which were adjudicated authorization to execution of special rights,".

1.    Footnote Nr. 5) is: "5) Legal act Nr. ..../2001 Coll., on the freedom of religious confession and the position of churches and religious societies and on the changes of some legal acts (Law on churches and religious societies). Article 91 of legal act Nr. 100/1988 Coll., on social security, in expression of legal act Nr. 180/1990 Coll.".

PART FIFTH

CHANGE OF THE LEGAL ACT ON ECONOMICAL SECURE OF CHURCHES AND RELIGIOUS SOCIETIES BY THE STATE

Article 34

Legal act Nr. 218/1949 Coll., on economic security of churches and religious societies by the state, in expression of legal act Nr. 88/1950 Coll., legal act Nr. 16/1990 Coll., legal act Nr. 165/1992 Coll. and legal act Nr. 552/1992 Coll., is changed in this way:

1.    In article 1 paragraph 1 is after the word "societies" inserted comma and words "to which were adjudicated authorization to execution of special rights,".

2.    Footnote Nr. 1) is: "1) Legal act Nr. ..../2001 Coll., on the freedom of religious confession and the position of churches and religious societies and on the changes of some legal acts (Law on churches and religious societies).".

3.    In article 8 paragraph 1 is after the word "societies" inserted comma and words "to which were adjudicated authorization to execution of special rights,".

PART SIXTH

CHANGE OF PENAL CODE

Article 35

In article 168 of legal act Nr. 140/1961 Coll., Penal Code, in expression legal act Nr. 45/1973 Coll., legal act Nr. 175/1990 Coll., legal act Nr. 545/1990 Coll., legal act Nr. 290/1993 Coll., legal act Nr. 38/1994 Coll., legal act Nr. 152/1995 Coll., legal act Nr. 148/1998 Coll. a legal act Nr. 210/1999 Coll. is in the end of paragraph 3 amended this sentence: "Duty to inform does not have also churchman of registered church and religious society with authorization to execution of special rights, if he gets wise to commission of a crime in relation to practice of the seal of confession or to practice of right, which is similar to the seal of confession.".

PART SEVENTH

EFFECT

Article 36

This legal act comes into force by the day of promulgation.

Klaus, signed in my own hand.

Zeman, signed in my own hand.

Appendix to Act Nr. 3/2002 Coll.

List of churches and religious societies in Czech Republic:

1)    Apostolic Church

2)    Brothers Baptist Union

3)    Church of¨the Seventh-day Adventists

4)    Brethren Church

5)    Czechoslovak Hussite Church

6)    Church of Jesus Christ of Later-day Saints

7)    Greek Catholic Church

8)    Roman Catholic Church

9)    Evangelical Church of Czech Brethren

10)Evangelical Church of Augsburg Confession in the Czech Republic

11)United Methodist Church

12)Federation of Jewish Communities in the Czech Republic

13)Unity od Brethren

14)Christian´s communities

15)Luther Evangelical Church of the Augsburg Confession in the Czech Republic

16)Religious Society in the Czech Unitariands

17)Religious society of Jehovah´s Witnesses

18)New Apostolic Church in the Czech Republic

19)Orthodox Czechoslovak Church

20)Silesian Evangelical Church of the Augsburg Confession

21)Old Catholic Church in the Czech Republic

 

 

Trascina file per caricare