Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Smlouva
mezi Èeskou republikou a Svatým stolcem
o úpravì vzájemných vztahù

Èeská republika a Svatý stolec

vycházejíce ze staleté tradice spoleèných dìjin èeského státu a katolické církve,

pøesvìdèeny o prospìšnosti a nutnosti upravit vzájemné vztahy zpùsobem odrážejícím vývoj vztahù mezi státem a katolickou církví a také v souvislosti se zásadními zmìnami, k nimž dochází v Evropì,

vìdomy si role katolické církve v èeském státì, jakož i v evropských i svìtových dìjinách pøi vytváøení a ochranì duchovních, kulturních a lidských hodnot a rovnìž potenciálu, kterým katolická církev disponuje v procesu usmíøení ve svìtì,

uznávajíce skuteènost, že Èeská republika je demokratickým právním státem chránícím pøirozená a nezadatelná práva a základní svobody èlovìka,

vedeny zásadami mezinárodního práva a zvláštì tìmi, které se týkají dodržování lidských práv a základních svobod,

odvolávajíce se, Èeská republika na svùj ústavní poøádek a právní øád a Svatý stolec na dokumenty Druhého vatikánského koncilu a na normy kanonického práva,

vyjadøujíce svou spoleènou vùli zabezpeèit spolehlivou a harmonickou spolupráci mezi stranami

se dohodly takto:

Èlánek 1

Èeská republika a Svatý stolec (dále jen "smluvní strany") uznávají vzájemnì svou mezinárodnì právní subjektivitu, navzájem se považují za nezávislé a samostatné subjekty podle mezinárodního práva, a zavazují se tuto subjektivitu plnì respektovat.

Èlánek 2

Smluvní strany potvrzují diplomatické zastoupení Èeské republiky u Svatého stolce na úrovni velvyslanectví a diplomatické zastoupení Svatého stolce v Èeské republice na úrovni apoštolské nunciatury.

Èlánek 3

(1) Církev øímskokatolická a Církev øeckokatolická (dále jen katolická církev) jsou v Èeské republice právnickými osobami v souladu s vnitøními pøedpisy katolické církve a právním øádem Èeské republiky.

(2) Svatý stolec zabezpeèí shodu hranic øímskokatolických diecézí a apoštolských administratur, stejnì jako øeckokatolických eparchií a exarchátù existujících v Èeské republice se státními hranicemi Èeské republiky.

Èlánek 4

Smluvní strany se shodují, že v Èeské republice je respektována a zaruèena náboženská svoboda v souladu s ústavním poøádkem Èeské republiky a mezinárodními smlouvami, kterými je Èeská republika vázána.

Èlánek 5

(1) Svatý stolec bere na vìdomí, že Èeská republika je v souladu se svým ústavním poøádkem nekonfesním státem a není tedy vázána na žádné náboženské vyznání.

(2) Èeská republika bere na vìdomí, že se katolická církev ve své èinnosti øídí vlastními zásadami, zvláštì pak uèením Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu a náboženském dialogu.

Èlánek 6

Èeská republika svým právním øádem zaruèuje katolické církvi právo, aby svobodnì vykonávala své apoštolské poslání, spravovala své záležitosti, zejména ustanovovala, mìnila nebo rušila své orgány a své vnitøní struktury, volila, jmenovala a odvolávala své duchovní a další osoby pøímo zapojené do pastoraèní èinnosti, a to v souladu se svými potøebami a podle svých pøedpisù, nezávisle na státních orgánech.

Èlánek 7

Smluvní strany respektují, že nikdo nemùže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud by to bylo v rozporu s jeho svìdomím nebo s jeho náboženským vyznáním.

Èlánek 8

Smluvní strany uznávají, že hromadné sdìlovací prostøedky hrají dùležitou roli pøi ochranì svobody myšlení a svìdomí, jakož i svobody náboženského pøesvìdèení, a jsou pøipraveny je v naplòování této role i nadále podporovat.

Èlánek 9

Katolická církev vykonává obøady, pøi nichž je uzavíráno manželství. Takto uzavøený sòatek, splòující podmínky pro uzavøení manželství stanovené právním øádem Èeské republiky, má stejnou platnost a stejné právní dùsledky jako obèanský sòatek.

Èlánek 10

(1) Katolická církev si zøizuje v souladu se svými vlastními pøedpisy právnické osoby pro organizaci a vyznávání katolické víry a pro své pùsobení zejména v oblastech školství, zdravotnictví, sociální a charitativní péèe. Takto zøízené právnické osoby církve se stávají právnickými osobami ve smyslu právního øádu Èeské republiky po splnìní podmínek tímto právním øádem stanovených.

(2) Èeská republika zaruèuje katolické církvi právo vyuèovat a vychovávat své duchovní, øeholní a laické pracovníky ve vlastních školách a výchovných zaøízeních.

Èlánek 11

(1) Katolická církev má právo v duchu svého apoštolského poslání a vlastních pøedpisù zøizovat a provozovat vlastní školy, pøedškolní a školská zaøízení, je se stávají souèástí výchovnì vzdìlávací soustavy Èeské republiky splnìním podmínek stanovených právním øádem Èeské republiky. Vysoké školy zøízené katolickou církví jsou oprávnìny pùsobit v Èeské republice po splnìní podmínek stanovených právním øádem Èeské republiky. Následující odstavce tohoto èlánku upravují pouze postavení škol, a to vèetnì škol vysokých, pøedškolních a školských zaøízení, které jsou, èi se stanou souèastí výchovnì vzdìlávací soustavy Èeské republiky.

(2) Církevní školy, pøedškolní a školská zaøízení (dále jen školy) poskytují rovnocenné vzdìlání a školské služby jako školy, pøedškolní a školská zaøízení ostatních zøizovatelù, které jsou souèástí výchovnì vzdìlávací soustavy Èeské republiky. Jejich postavení a financování je upraveno právním øádem Èeské republiky. Vysoké školy uvedené v odst. 1 poskytují vysokoškolské vzdìlání rovnocenné vysokoškolskému vzdìlání poskytovanému veøejnými a státními vysokými školami.

(3) Doklady o vzdìlání dosaženém ve školách a na vysokých školách uvedených v odst. 1 považují smluvní strany za rovnocenné dokladùm vydaným obdobnými školami a vysokými školami, které jsou souèástí výchovnì vzdìlávací soustavy Èeské republiky. Èeská republika uznává doklady o vysokoškolském vzdìlání a akademické tituly a hodnosti pøiznané v teologii a náboženských vìdách zahranièními teologickými fakultami státními i církevními, jež jsou katolickou církví uznávány, za podmínek stanovených právním øádem Èeské republiky.

(4) Èinnost katolických teologických fakult je upravena v souladu s právním øádem Èeské republiky vnitøními pøedpisy fakulty, které schvaluje akademický senát vysoké školy po pøedchozím schválení pøíslušnou církevní autoritou. Církevní akademiètí pracovníci vyuèující na veøejných vysokých školách katolické náboženství musí mít souhlas pøíslušné církevní autority. Odejmutí tohoto souhlasu znamená ztrátu povìøení pøíslušného církevního akademického pracovníka k vyuèování katolického náboženství.

(5) Èeská republika umožní výuku katolického náboženství ve školách, pøedškolních a školských zaøízeních a úèast dìtí a mládeže na aktivitách v oblasti využití volného èasu organizovaných katolickou církví s ohledem na svobodu svìdomí, pøesvìdèení a zodpovìdnost a zájem rodièù a jiných zákonných zástupcù dìtí. Tyto èinnosti jsou provádìny za podmínek stanovených právním øádem Èeské republiky a podle programù stanovených pøíslušnou autoritou katolické církve.

(6) Katolická církev zajiš uje výuku katolického náboženství ve školách, pøedškolních a školských zaøízeních, které jsou souèástí výchovnì vzdìlávací soustavy Èeské republiky, prostøednictvím uèitelù, kteøí na základì své odborné a pedagogické zpùsobilosti budou povìøeni výukou katolického náboženství dokumentem (missio canonica) vydaným místním ordináøem. Zrušení tohoto povìøení má za dùsledek ztrátu povìøení pøíslušného uèitele vyuèovat katolické náboženství. V pracovnìprávních vztazích budou pro uèitele katolického náboženství platit stejné podmínky stanovené právním øádem Èeské republiky jako pro ostatní uèitele.

(7) Obsah a metodika vyuèování katolického náboženství podle odstavce 6 musí být v souladu s uèením a zásadami katolické církve; smìrnice, programy a uèebnice pro toto vyuèování vyžadují schválení pøíslušnou církevní autoritou.

Èlánek 12

(1) Smluvní strany budou pokraèovat ve spolupráci pøi ochranì a udržování kulturního dìdictví Èeské republiky, jež je nedílnou souèástí evropského kulturního bohatství.

(2) V každé diecézi bude pøíslušná komise ustavená diecézním biskupem spolupracovat s pøíslušnými místními orgány s cílem ochrany kulturních památek zejména celostátního významu, jakož i dokumentù archivních èi historicky a umìlecky cenných, nacházejících se v kultovních a církevních objektech katolické církve.

(3) Katolická církev, vìdoma si svého kulturního dìdictví, se zavazuje, že umožní všem, kdo mají zájem se s ním seznámit, aby k nìmu mìli pøístup, a aby se mohlo stát pøedmìtem jejich studia.

(4) Èeská republika bude z penìžních prostøedkù státu nadále podporovat katolickou církev v péèi o její kulturní památky a národní kulturní památky, sbírky muzejní povahy a jednotlivé sbírkové pøedmìty, stejnì jako archiválie, a to na úrovni rovnocenné s podporou jiných vlastníkù vìcí, jež jsou souèástí národního kulturního pokladu.

Èlánek 13

(1) Katolická církev poskytuje podle svých možností humanitární pomoc v Èeské republice a v zahranièí a je pøipravena pøi ní spolupracovat s vládními a nevládními organizacemi Èeské republiky.

(2) Charitativní organizace katolické církve v Èeské republice se øídí vlastními stanovami v souladu s právním øádem Èeské republiky a mají právo na financování jimi poskytovaných sociálních služeb ze státního rozpoètu za stejných podmínek jako jiná zaøízení téhož, nebo obdobného typu.

(3) Katolická církev má právo vykonávat v zaøízeních poskytujících sociální služby duchovenskou a pastoraèní službu pro osoby v nich umístìné, jež o to požádají.

(4) Další podmínky pro výkon a zajištìní duchovenské a pastoraèní služby v zaøízeních poskytujících sociální služby mohou být stanoveny dohodou mezi pøíslušným církevním pøedstavitelem a pøíslušným zaøízením sociální péèe.

Èlánek 14

(1) Katolická církev má právo zøizovat a provozovat zdravotnická zaøízení za podmínek stanovených právním øádem Èeské republiky.

(2) Katolická církev má právo vykonávat ve zdravotnických zaøízeních duchovenskou a pastoraèní službu pro osoby v nich umístìné, jež o to požádají.

(3) Další podmínky pro výkon a zajištìní duchovenské a pastoraèní služby ve zdravotnických zaøízeních mohou být stanoveny dohodou mezi pøíslušným církevním pøedstavitelem a pøíslušným zdravotnickým zaøízením.

Èlánek 15

(1) Za podmínek stanovených právním øádem Èeské republiky katolická církev:

a) má právo vykonávat duchovenskou a pastoraèní službu ve vìznicích, vazebních vìznicích, popø. dalších zaøízeních obdobného charakteru;

b) má právo pùsobit i pøi poskytování probaèních, mediaèních a obdobných služeb souvisejících s trestním øízením a výkonem trestu èi opatøeních na to navazujících;

c) mùže být povìøena správou a provozováním objektù, ve kterých je zøízena vìznice.

(2) Bližší podmínky pro výkon a zajištìní služeb uvedených v odst. 1 stanoví dohody mezi katolickou církví a pøíslušným správním úøadem.

Èlánek 16

(1) Katolická církev má právo zajiš ovat duchovenskou službu pro pøíslušníky ozbrojených sil, kteøí o to požádají, za podmínek stanovených právním øádem Èeské republiky.

(2) Další podmínky pro výkon ustanovení uvedených v odst. 1 mohou být upøesnìny smlouvami mezi katolickou církví a pøíslušnými správními úøady. Tato ustanovení nebrání smluvním stranám v uzavøení samostatné dohody o výkonu duchovenské služby pro pøíslušníky ozbrojených sil.

Èlánek 17

(1) Èeská republika bude usilovat zpùsobem co možná nejrychlejším a pro obì strany pøijatelným o doøešení otázek týkajících se majetku katolické církve.

(2) V Èeské republice je ekonomické zabezpeèení katolické církve zaruèeno právním øádem Èeské republiky. V pøípadì vypracování nového modelu financování bude zajištìno, aby proces jeho zavádìní nebyl v pøechodném období pøíèinou ekonomických problémù v katolické církvi. Nový model by nahradil model stávající.

(3) Pøíslušné orgány Èeské republiky a zástupci katolické církve podle èlánku 18 této Smlouvy budou vzájemnì spolupracovat v záležitostech uvedených v odst. 1 a 2.

Èlánek 18

(1)V otázkách týkajících se celé katolické církve v Èeské republice, zejména pak v záležitostech vyžadujících nová èi doplòující øešení, jedná s ministerstvy a jinými správními úøady Èeské republiky Èeská biskupská konference. Tímto ustanovením není dotèeno právo smluvních stran jednat v tìchto otázkách.

(2) Uvedené otázky mohou být upraveny též jak novými smlouvami mezi smluvními stranami, tak dohodami mezi pøíslušnými správními úøady a Èeskou biskupskou konferencí, jednající se souhlasem Svatého stolce.

Èlánek 19

Pøípadné sporné otázky týkající se výkladu nebo provádìní této smlouvy budou øešeny smluvními stranami diplomatickou cestou.

Èlánek 20

Tato smlouva mùže být mìnìna a doplòována na základì vzájemné dohody smluvních stran. Zmìny a doplòky musí být provedeny písemnou formou.

Èlánek 21

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci ze strany Èeské republiky v souladu s jejím právním øádem a ratifikaci ze strany Svatého stolce podle jeho procedurálních pøedpisù.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne mìsíce následujícího po dni výmìny ratifikaèních listin. (3) Tato smlouva se sjednává na dobu neurèitou. Každá ze smluvních stran však mùže smlouvu písemnì vypovìdìt, v tom pøípadì skonèí platnost smlouvy 6 mìsícù ode dne doruèení oznámení o výpovìdi druhé smluvní stranì.

Dáno v Praze dne 25. èervence 2002 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce èeském a italském, pøièemž obì znìní mají stejnou platnost.

 

Za Èeskou republiku
Cyril Svoboda

 

Za Svatý stolec
+ Erwin Josef Ender

 

© GC

Trascina file per caricare

Accordo tra

la Santa Sede e la Repubblica Ceca

sul regolamento dei rapporti reciproci

 

La Santa Sede e la Repubblica Ceca,

partendo dalle tradizioni secolari della comune storia della Chiesa cattolica e dello Stato Ceco,

convinte dell'utilità e della necessita di regolare i propri rapporti reciproci in modo che vi si rifletta lo sviluppo dei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato e anche in relazione ai fondamentali cambiamenti in corso in Europa,

consapevoli del ruolo della Chiesa cattolica nel Paese ceco, come nella storia europea e mondiale, nella creazione e nella salvaguardia dei valori spirituali, culturali e umani, e contemporaneamente del potenziale del quale la Chiesa cattolica dispone nel processo di pacificazione nel mondo,

riconoscendo il fatto, che la Repubblica Ceca e uno Stato democratico e di diritto, che salvaguarda i diritti naturali ed irrinunciabili e le libertà fondamentali dell'uomo,ispirati ai principi del diritto internazionale e in particolare a quelli riguardanti il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

richiamandosi rispettivamente, la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano II e alle norme del Diritto canonico, e la Repubblica Ceca al suo ordinamento costituzionale e all'ordinamento giuridico,

esprimendo la comune volontà di garantire una cooperazione sicura e armoniosa tra la Parti,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

La Santa Sede e la Repubblica Ceca (in seguito solo le "Parti contraenti") si riconoscono reciprocamente la personalità giuridica internazionale, si considerano reciprocamente soggetti indipendenti e autonomi secondo il diritto internazionale e si impegnano a rispettare pienamente questa soggettività.

Articolo 2

Le Parti contraenti confermano la rappresentanza diplomatica della Santa Sede presso la Repubblica Ceca a livello di Nunziatura Apostolica e la rappresentanza diplomatica della Repubblica Ceca presso la Santa Sede a livello di Ambasciata.

Articolo 3

(1) La Chiesa cattolico-romana e la Chiesa cattolica-greca (in seguito solo la "Chiesa cattolica") sono nella Repubblica Ceca persone giuridiche in conformità alle norme interne della Chiesa cattolica e all'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca.

(2) La Santa Sede assicurerà la coincidenza dei confini delle diocesi e amministrazioni apostoliche romano-cattoliche, come anche delle eparchie e degli esarcati greco-cattolici esistenti nella Repubblica Ceca con i confini statali della medesima.

Articolo 4

Le Parti contraenti convengono che nella Repubblica Ceca la libertà religiosa e rispettata e garantita in conformità con l´ordinamento costituzionale della Repubblica Ceca e gli atti internazionali, cui essa aderisce.

Articolo 5

(1) La Santa Sede prende atto che la Repubblica Ceca e, secondo il proprio ordinamento costituzionale, un Stato aconfessionale e perciò non legata a nessuna confessione religiosa.

(2) La Repubblica Ceca , a sua volta, prende atto che la Chiesa cattolica si orienta nella sua attività ai propri principi, e particolarmente alla dottrina espressa dal Concilio Vaticano II circa l'ecumenismo ed dialogo religioso.

Articolo 6

Con il proprio ordinamento giuridico, la Repubblica Ceca garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di esercitare liberamente la sua missione apostolica; di gestire le proprie attività, in particolare di erigere, mutare o sopprimere i propri organismi e le proprie strutture interne; di scegliere, nominare e revocare i propri sacerdoti e le altre persone direttamente coinvolte indipendentemente delle Autorità dello Stato.

Articolo 7

Le Parti contraenti rispettano il principio secondo il quale nessuno può essere costretto a prestare il servizio militare, se questo fosse contrario alla sua coscienza o ala sua professione religiosa.

Articolo 8

Le Parti contraenti riconoscono che i mezzi di comunicazione sociale svolgono un ruolo importante nella protezione della libertà di pensiero e di coscienza, come anche della libertà di confessione religiosa e sono pronte a continuare a sostenerli nella realizzazione di questo ruolo.

Articolo 9

La Chiesa cattolica celebra le funzioni durante le quali vengono contratti i matrimoni. Il matrimonio così contratto, che adempie le condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca per contrarre il matrimonio, ha identica validità ed identiche conseguenze giuridiche come il matrimonio contratto secondo la forma civile.

Articolo 10

(1) La Chiesa cattolica istituisce, secondo le proprie norme, le sue persone giuridiche per l'organizzazione e la professione della fede cattolica e per le attività della stessa Chiesa, in particolare nei campi della scuola, della sanità, dell'assistenza sociale e della carita. Le persone giuridiche della Chiesa così istituite diventano persone giuridiche nel senso dell'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite da questo ordinamento giuridico.

(2) La Repubblica Ceca garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di formare i sacerdoti ed il personale religioso e laico nelle scuole e nelle istituzioni educative, che le sono proprie.

Articolo 11

(1) La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire e gestire, secondo lo spirito della sua missione apostolica e le proprie norme, scuole e istituti prescolastici e scolastici propri che diventano componenti del sistema di istruzione della Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca. Le Università istituite dalla Chiesa cattolica hanno il diritto di svolgere le loro attività nella Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nella Repubblica Ceca. I seguenti commi di questo articolo trattano solo la posizione delle scuole, comprese le Università, gli istituti prescolastici e scolastici, che sono o diventano parte del sistema dell'istruzione pubblica della Repubblica Ceca.

(2) Le scuole e gli istituti prescolastici e scolastici ecclesiastici (in seguito solo "scuole") offrono servizi scolastici ed istruzione parificati a quelli delle scuole e degli istituti prescolastici e scolastici istituti da altre autorità che fanno parte del sistema dell'istruzione pubblica della Repubblica Ceca. La loro posizione ed il loro finanziamento sono regolati dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca. Le Università di cui al comma 1 offrono un´istruzione a livello universitario pari all'istruzione universitaria offerta dalle Università pubbliche e statali.

(3) Le Parti contraenti considerano i certificati di studio, ottenuti presso le scuole e le Università, di cui al comma 1, di pari livello dei certificati rilasciati da analoghe scuole e Università appartenenti al sistema dell'istruzione pubblica della Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca riconosce i certificati di studio universitario ed i titoli e i gradi accademici nella teologia e nelle scienze sacre rilasciati da Facoltà teologiche statali e religiose straniere, riconosciuti dalla chiesa cattolica, alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca.

(4) Le attività delle Facoltà teologiche cattoliche vengono regolate, in conformità all'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca, dalle norme interne della Facoltà, approvate a loro volta dal senato accademico dell'Università, previa approvazione della rispettiva autorità religiosa. I docenti accademici ecclesiastici che insegnano la religione cattolica nelle Università pubbliche necessitano la previa approvazione della competente autorità ecclesiastica. La revoca di tale approvazione comporta la perdita dell'autorizzazione del diritto docente religioso accademico ad insegnare la religione cattolica.

(5) La Repubblica Ceca renderà possibile l´insegnamento della religione cattolica nelle scuole e negli istituti prescolastici a scolastici, e lo svolgimento delle attività del tempo libero dei bambini e della gioventù organizzate dalla Chiesa cattolica, nel rispetto della libertà di coscienza, dei convincimenti, della responsabilità e degli interessi dei genitori e di altri rappresentanti legali dei bambini. Queste attività si svolgono alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca e secondo i programmi stabiliti dalla competente autorità della Chiesa cattolica.

(6) La Chiesa cattolica provvede all'insegnamento della religione nelle scuole e negli istituti prescolastici e scolastici che fanno parte del sistema dell'istruzione pubblica della Repubblica Ceca, con insegnati che, in base alla loro idoneità didattica in materia, saranno incaricati dell'insegnamento della religione cattolica dall'Ordinario locale con un apposito documento (missio canonica). La revoca di tale mandato comporta la perdita dell'incarico del rispettivo insegnante di insegnare la religione cattolica. Nei rapporti giuridico-lavorativi, gli insegnati della religione cattolica godranno delle stesse condizioni previste dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca per gli altri insegnanti.

(7) I contenuti e la metodologia dell'insegnamento della religione cattolica, di cui al comma 6, devono essere conformi alla dottrina e ai principi della Chiesa cattolica; direttive, programmi e libri di testo per questo insegnamento della religione cattolica necessitano del´approvazione da parte della rispettiva autorità ecclesiastica.

Articolo 12

(1) Le Parti contraenti continueranno a collaborare nella salvaguardia e nella manutenzione culturale della Repubblica Ceca, parte integrante del patrimonio culturale europeo.

(2) In ciascuna diocesi, un´apposita commissione istituita dal Vescovo diocesano collaborerà con le autorità civili competenti, allo scopo di proteggere i beni culturali, in particolare quelli di rilevanza nazionale, nonché i documenti di archivio o di valore storico-artistico, conservati negli edifici sacri ed ecclesiastici della Chiesa cattolica.

(3) La Chiesa cattolica, consapevole del valore del suo patrimonio culturale, si impegna a far si che tutti coloro, che hanno interesse a conoscerlo, possano accedervi a farne oggetto di studio.

(4) La Repubblica Ceca continuerà a sostenere con i mezzi finanziari dello Stato la Chiesa cattolica, nella tutela dei suoi beni culturali e quelli di valore nazionale, delle collezioni di carattere museale e dei singoli oggetti da collezione, nonché dei documenti di archivio, e ciò ad un livello equipollente al sostegno dato ad altri proprietari del patrimonio culturale di valore nazionale.

Articolo 13

(1) La Chiesa cattolica offre, secondo le sue possibilità, aiuti umanitari nella Repubblica Ceca e all'estero ed e pronta a cooperare con le organizzazioni governative e non governative della Repubblica Ceca.

(2) Le organizzazioni di carita della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca sono rette da propri statuti in conformità all'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca e hanno il diritto al finanziamento dal bilancio dello Stato dei servizi sociali da esse offerte, alle stesse condizioni delle altre strutture di uguale o analogo carattere.

(3) La Chiesa cattolica ha il diritto di esercitare il servizio spirituale e pastorale nei centri, che offrono l´assistenza sociale, alle persone che vi sono ricoverate e lo richiedono.

(4) Ulteriori condizioni per l´esercizio e per l´assicurazione del servizio spirituale e pastorale nei centri, che offrono l´assistenza sociale, potranno essere stabilite da accordi tra la competente autorità ecclesiastica e il rispettivo centro di assistenza sociale.

Articolo 14

(1) La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire e gestire strutture sanitarie alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca.

(2) La Chiesa cattolica ha il diritto di svolgere il servizio spirituale e pastorale nelle strutture sanitarie a favore delle persone che vi sono ricoverate e lo richiedono.

(3) Ulteriori condizioni per l´esercizio e per l´assicurazione del servizio spirituale e pastorale nelle strutture sanitarie potranno essere stabilite da accordi tra la competente autorità ecclesiastica e il rispettivo centro di assistenza sanitaria.

Articolo 15

(1) Alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca, la Chiesa cattolica

a)ha il diritto di svolgere il servizio spirituale e pastorale nei penitenziari, nelle carceri di custodia cautelare ed eventualmente in altre istituzioni di analogo carattere;

b)ha il diritto di agire anche durante le procedure concernenti l´assunzione delle prove, la mediazione e altre simili, connesse con il procedimento penale a l´applicazione della pena oppure con le misure a questo collegate;

c)può essere incaricata di amministrare e di gestire stabili, nei quali sia istituito un penitenziario.

(2) condizioni più dettagliate per l´esercizio e per l´assicurazione dei servizi, di cui al comma 1, sono stabilite da accordi tra la Chiesa cattolica e quelli dell'organo competente dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 16

(1) La chiesa cattolica ha il diritto di assicurare l´assistenza religiosa ai membri della Forze Armate, che intendono avvalersene, alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca.

(2) Ulteriori determinazione di quanto stabilito al comma 1 potranno essere precisate da Accordi tra la Chiesa cattolica e gli organi competenti dell'amministrazione dello Stato. Tali disposizioni non impediscono che le Parti contraenti stipulino un apposito Accordo per l´assistenza religiosa ai membri delle Forze Armate.

Articolo 17

(1) La Repubblica Ceca si impegnerà, nel modo più rapido possibile e accettabile per le due Parti, a risolvere le questioni riguardanti i beni patrimoniali della Chiesa cattolica.

(2) Il trattamento economico della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca e garantito dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca. Nel caso dell'elaborazione di un nuovo modello di finanziamento, sara assicurato che la procedura riguardante la sua introduzione non sia, nel periodo transitorio, causa di problemi economici per la Chiesa cattolica. Il nuovo modello sostituirebbe l'attuale.

(3) Gli organi competenti della Repubblica Ceca e i rappresentanti della Chiesa cattolica, di cui all'Articolo 18 del presente Accordo, collaboreranno insieme nelle questioni citate nei commi 1 e 2.

Articolo 18

(1) Le questioni che riguardano l´intera Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca, in particolare quelle che richiedono soluzioni nuove o supplementari, sono trattate dalla Conferenza Episcopale ceca con i ministeri e con le altre Autorità amministrative della Repubblica Ceca. Questa disposizione non altera il diritto delle Parti contraenti di trattare tali questioni.

(2) Le questioni citate potranno essere regolate anche sia con nuovi Accordi tra la Parti contraenti, sia con intese tra le competenti Autorità amministrative e la Conferenza Episcopale Ceca, che agisce con il consenso della Santa Sede.

Articolo 19

Eventuali controversie, che potrebbero sorgere nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo, saranno risolte dalle Parti contraenti per via diplomatica.

Articolo 20

Il presente Accordo può essere modificato o completo in base al reciproco consenso delle Parti contraenti. Le modifiche e le aggiunte devono essere fatte per iscritto.

Articolo 21

(1) Il presente Accordo e soggetto alla ratifica della Santa Sede secondo le sue norme procedurali, ed alla ratifica da parte della Repubblica Ceca conformemente al suo ordinamento giuridico.

(2) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

(3) Il presente Accordo e stipulato per una durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti può denunciarlo per iscritto; in tal caso l´Accordo cesserà di essere in vigore 6 mesi dopo la data della ratifica della denuncia all'altra Parte contraente.

Dato a Praga, il 25 luglio 2002, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e ceca, dei quali entrambi i testi fanno ugualmente fede.

 

Per la Repubblica Ceca Per la Santa Sede

 

Cyril Svoboda +Erwin Josef Ender

 

© GC

 

Trascina file per caricare