Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ORDIN Nr. 1010 din 30 iulie 2002

privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12 august 2002

Ministrul finantelor publice,

in baza art. 11 alin. (1) lit. n) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002,

in temeiul art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,

emite urmatorul ordin:

ART. 1

(1) potrivit art. 11 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios.

(2) Regimul de scutire privind taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin restituirea catre beneficiar a taxei facturate de catre prestatori pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios.

(3) prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru lucrarile realizate de la data de 1 iunie 2002 pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin scutirea cu drept de deducere se poate realiza si prin facturarea de catre prestatori fara taxa pe valoarea adaugata a lucrarilor de constructie, extindere, reabilitare si consolidare a lacasurilor de cult religios.

ART. 2

In aplicarea prezentului ordin, prin termenii de mai jos se intelege:

a) lacasuri de cult religios - imobilele si/sau ansamblul de imobile, cum ar fi: biserici, manastiri, schituri, case de rugaciune, temple, moschei, sinagogi, case de adunare si altele asemenea, care deservesc cultele, asociatiile si fundatiile religioase pentru desfasurarea serviciilor religioase specifice;

b) constructia lacasurilor de cult religios - totalitatea operatiunilor prin care se realizeaza lacasul de cult religios, exclusiv achizitionarea terenului aferent;

c) consolidarea lacasurilor de cult - totalitatea operatiunilor de interventie asupra elementelor structurale sau ansamblului structural, precum si introducerea de elemente structurale suplimentare, care au ca scop refacerea sau ridicarea gradului de stabilitate si rezistenta a lacasului de cult religios. Interventia asupra unor elemente nestructurale, care prin gradul de degradare pe care il reprezinta ar putea periclita siguranta elementelor structurale, se incadreaza in consolidarea lacasului de cult religios;

d) extinderea lacasurilor de cult religios - totalitatea operatiunilor efectuate in scopul cresterii suprafetelor construite in conditiile mentinerii starii tehnice si a destinatiei;

e) reabilitarea lacasurilor de cult religios - totalitatea operatiunilor efectuate in scopul readucerii constructiilor existente la un grad de utilizare si siguranta corespunzator starii initiale sau chiar imbunatatirea acesteia, precum si restaurarea acestora;

f) beneficiarii - cultele religioase recunoscute, asociatiile si fundatiile religioase, institutiile publice si alte institutii, care detin lacasuri de cult religios.

ART. 3

(1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult se aplica daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) lucrarile sunt avizate de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult, aflata in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, cu exceptia lucrarilor pentru care nu este necesar avizul, conform regulamentului de organizare si functionare a comisiei, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

b) lucrarile sunt prevazute in autorizatii eliberate in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru care nu este obligatorie autorizarea;

c) lucrarile sunt contractate si executate de persoane fizice autorizate si/sau de persoane juridice care au in obiectul de activitate astfel de lucrari, denumite in continuare prestatori;

d) prestatorii sunt persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.

(2) Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor utilizate pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios se restituie beneficiarilor, in masura in care acestea sunt cuprinse in facturi emise de prestatori si in situatii de lucrari, dupa caz.

(3) Nu se restituie taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor procurate pe cont propriu de catre beneficiari in scopul executarii operatiunilor de constructie, extindere, reabilitare si consolidare a lacasurilor de cult religios, chiar daca sunt contractate cu prestatori.

ART. 4

(1) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, al carei model este prezentat in anexa nr. 1, se depune de catre beneficiar la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care acesta este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, trimestrial, pana la finele trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea.

(2) Pentru constructia lacasurilor de cult religios nefinalizate la data de 31 mai 2002 se restituie taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor efectuate in perioada 1 ianuarie 2000 - 31 mai 2002. suma solicitata va fi cuprinsa in cererea de restituire depusa pentru trimestrul III al anului 2002.

(3) Taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor de constructie, extindere, reabilitare si consolidare a lacasurilor de cult religios efectuate in luna iunie 2002 va fi cuprinsa in cererea de restituire depusa pentru trimestrul III al anului 2002.

(4) Cererile de restituire depuse incepand cu data de 1 ianuarie 2003 vor cuprinde numai taxa pe valoarea adaugata din facturile achitate prestatorilor in trimestrul pentru care se solicita restituirea.

ART. 5

(1) Documentele pentru justificarea restituirii taxei pe valoarea adaugata sunt:

a) avizul eliberat de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz;

b) copie de pe documentul care atesta recunoasterea legala a cultului religios;

c) documentul de inregistrare fiscala a beneficiarului;

d) copie de pe documentul de inregistrare a prestatorului din care sa rezulte ca acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata;

e) autorizatia de construire, dupa caz;

f) situatiile de lucrari acceptate de beneficiar, dupa caz;

g) facturile fiscale sau, dupa caz, alte documente legal aprobate;

h) documentele care atesta achitarea facturilor fiscale sau, a documentelor legal aprobate, din care rezulta cuantumul taxei pe valoarea adaugata solicitate la restituire.

(2) Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul pe propria raspundere de persoane care angajeaza legal beneficiarul.

ART. 6

(1) Solutionarea cererilor de restituire se efectueaza, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, pe baza documentelor prevazute la art. 5 alin. (1) si a verificarilor efectuate de organele de control fiscal. Verificarile efectuate vor fi consemnate intr-un act de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie. Dupa aprobarea actului de control se intocmeste comunicarea catre trezorerie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3, precum si comunicarea catre solicitant privind modul de solutionare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4.

(2) Masurile dispuse prin actul de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare.

ART. 7

Pentru evidenta cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata organele fiscale vor tine un registru de evidenta a restituirilor de taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.

ART. 8

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 9

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 10

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA 1

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios

1. Denumirea solicitantului

2. Adresa:

Localitatea ................................., str. ........................ nr. ......, codul postal .........., codul fiscal ...................., judetul/sectorul ........................., telefon/fax ...................... .

3. Solicit restituirea taxei pe valoarea adaugata in baza art. 11 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 345/2002 pentru:

- constructia lacasului de cult religios |_|

- extinderea lacasului de cult religios |_|

- reabilitarea lacasului de cult religios |_|

- consolidarea lacasului de cult religios |_|

4. Restituirea solicitata este aferenta operatiunilor derulate in trimestrul ................ anul .............. .

5. Solicitam restituirea prin virament in contul nr. ......................., deschis la ................................. .

Solicitant:

Numele ................ prenumele ................, functia ................

Semnatura ......................

Stampila

ANEXA 2

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Unitatea fiscala teritoriala ................................

REGISTRU

de evidenta a restituirilor de taxa pe valoarea adaugata

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Data transmiterii la organul de control fiscal

B - Numele si prenumele inspectorului care a efectuat verificarea

C - Numarul

D - Data inregistrarii

E - Data

F - Suma solicitata

G - aprobata

H - respinsa

I - trezorerie

J - beneficiar

____________________________________________________________________

|Nr. |Beneficiarul|Codul |cerere de | A |Rezultatele verificarii| Numarul si |

|crt.| |fiscal |restituire | |cererii de restituire | data |

| | | | | |_______________________|transmiterii|

| | | | | | Procesul-| B | Suma in| la |

| | | | | | verbal | | lei | |

| | |_______|___________| |__________| |________|____________|

| | | C | D | C| D| E| F| | C | E | | G | H | I | J |

|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4| 5| 6| 7| 8 | 9 | 10 | 11| 12| 13 | 14 | 15 |

|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|

| | | | | | | | | | | | | | | | |

|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|

| | | | | | | | | | | | | | | | |

|____|____________|___|___|__|__|__|__|___|_____|____|___|___|____|______|_____|

ANEXA 3

UNITATEA FISCALA TERITORIALA ................. Nr. ........../.........

Compartimentul................................

Catre Trezoreria ......................................

Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult

religios a ..................................................................,

(denumirea entitatii care solicita restituirea)

inregistrata la ...................... sub nr. .........../................, s-a aprobat restituirea sumei de ........................., reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta trimestrului ........ din anul ........, in baza art. 11 alin. (1) lit. n) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata.

Va rugam ca suma de mai sus sa fie restituita prin virament in contul nr.

...............................................................................,

(se va inscrie contul entitatii solicitante)

deschis la Banca ................................., Sucursala/Filiala ................................. .

Dupa efectuarea restituirii va rugam sa ne transmiteti o copie de pe jurnalul contului "Taxa pe valoarea adaugata restituita", pentru evidenta si justificare.

Director,

ANEXA 4

UNITATEA FISCALA TERITORIALA ................. Nr. ......./.........

Compartimentul ...............................

Catre ...............................................

(entitatea care a solicitat restituirea)

Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios, inregistrata la ............................................... sub nr. ............../.................., s-a aprobat restituirea sumei de ............................, reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta trimestrului ........ din anul ........, in baza art. 11 alin. (1) lit. n) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata.

Va comunicam ca suma de mai sus va fi restituita prin virament in contul dumneavoastra nr. ..............., deschis la Banca ............................ Sucursala/Filiala .................................. .

Director general,

...........................

 

© FB

Trascina file per caricare