Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Salarizarea clerului si a altor categorii de personal al cultelor

(Hotarire Guvernul Romaniei Nr. 373, Din 03/07/92, M. O. Nr. 167 Din 17/07/92 )

 

Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1

Salarizarea personalului clerical din unitatile de cult si invatamint teologic, din administratia acestora, precum si a functiilor specifice, se stabileste la nivelul functiilor corespunzatoare din unitatile bugetare, de catre conducerile cultelor, in concordanta cu prevederile statutare si se aproba de Secretariatul de Stat pentru Culte.

Art. 2

Sumele necesare pentru salarizarea personalui prevazut la art. 1 se asigura din fondurile proprii ale cultelor si dintr-o contributie de la bugetul de stat, prin Secretariatul de stat pentru Culte, potrivit anexei, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

Pentru 50% din unitatile cu posibilitati materiale reduse sau fara nici un venit, respectiv pentru personalul incadrat in acestea, contributia de la stat va putea fi majorata cu pina la 100% sau, in situatii deosebite, pentru maximum 120 posturi pe total unitati de cult, contributia de la stat poate fi pina la salariul minim pe economie.

Salariatii din unitatile cu posibilitati reduse sau fara nici un fel de venit se vor nominaliza de catre conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea, cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Contributia de la stat pentru personalul cultelor recunoscute se va majora si se va indexa cu acelasi indice de crestere a salariilor, ce se va asigura personalului din institutiile bugetare.

Art. 3

Respectarea destinatiei fondurilor de la bugetul de stat este supusa controlului Ministerului Economiei si Finantelor si al Secretariatului de Stat pentru Culte.

Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu 1 iunie 1992, data la care se abroga orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN Contrasemneaza:

Secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, Gheorghe Vladutescu Ministrul bugetului, veniturilor statului si controlului financiar, Florian Bercea Ministrul economiei si finantelor, George Danielescu Ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu

 

ANEXA 1 CONTRIBUTII DE LA BUGETUL DE STAT pentru personalul incadrat in unitatile de cult si cel de invatamint teologic din coordonarea cultelor religioase

Nr. Denumirea functiei Contributia lunara crt. - lei

1. Patriarh 17.965

2. Sef rabin, muftiu, presedinte uniune, prim delegat centru de cult, arhiepiscop, mitropolit 16.850

3. Episcop, superintendent-sef de cult, episcop vicar patriarhal 15.270

4. Episcop vicar, episcop auxiliar, arhiereu-vicar 13.470

5. Vicepresedinte uniune, delegat, vicar-vicariat independent 12.350

6. Vicar administrativ, vicar general, secretar general 11.225

7. Consilier, provicar general 9.880

8. Inspector bisericesc, exarh, secretar centru eparhial si asimilate, consilier juridic, preot de slujire caritativa 5.545

9. Protopop, decan, staret, rabin si asimilati 4.495

10. Preot, imam, haham, pastor, vestitor, diacon 4.040

11. Cintaret, cantor, dirijor, organist, harmonist, melamed, treiber, chevrasames, majghiah, instrumentist 2.690

12. Conducator al compartimentului financiar-contabil din unitatea centrala de cult (contabil-sef sau sef serviciu sau sef birou) 6.725

13. Conducator al compartimentului financiar-contabil din protopopiate si asimilate, manastiri 4.495

14. Muzeograf, arhivist, conservator, restaurator, gestionar custode sala, supraveghetor muzeu, bibliotecar 5.615

15. Secretar (loctiitor al conducatorului din manastiri, protopopiate si asimilate) 4.040

16. Paznic pentru obiectivele care fac parte din patrimoniul cultural-national, din administratia cultelor si lacasuri de cult 2.690

17. Profesor universitar, conferentiar universitar, profesor spiritual, conferentiar spiritual*) 11.225

18. Sef de lucrari (lector universitar), asistent universitar, preparator, profesor seminar, liceu, scoala profesionala, lector spiritual, asistent spiritual, profesor spiritual seminar *) 8.995

19. Sef compartiment financiar-contabil din unitatile de invatamint, bibliotecar, secretar-sef, director educativ camine studentesti *) 6.725

20. Pedagog, administrator camin, cantina *) 4.495

*) Incadrati in institutiile de invatamint teologic din coordonarea cultelor religioase, care nu se integreaza in reteaua invatamintului de stat.

 

© F. B.

 

 
Trascina file per caricare