Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărârea Guvernului privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania

(Hotararea n. 1217 din 6 sept. 2006. Publicat in Monitorul Oficial 808 din 26 sept. 2006 )

(M. Of. 808/2006)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1.

- Se constituie mecanismul national pentru promovarea incluziunii sociale, organizat la nivel central si judetean, potrivit anexelor nr. 1 si 2.

Art. 2.

(1) In cadrul autoritatilor publice centrale prevazute in anexa nr. 3 se constituie unitatea de incluziune sociala, care are ca scop monitorizarea implementarii angajamentelor asumate de Romania in documentele internationale din domeniul incluziunii sociale.

(2) Unitatea de incluziune sociala prevazuta la alin. (1) are urmatoarele atributii principale, in raport cu specificul domeniului de activitate al autoritatilor publice centrale in care functioneaza:

a) coordoneaza monitorizarea planurilor de implementare a masurilor de prevenire si combatere a excluziunii sociale;

b) evalueaza efectele masurilor preconizate prin planurile de implementare prevazute la lit. a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regionala si judeteana;

c) actualizeaza indicatorii sectoriali de incluziune sociala;

d) elaboreaza sistemul informational privind datele cu relevanta pentru domeniul incluziunii sociale;

e) participa la procesul de consultare initiat in domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu scopul eradicarii saraciei si prevenirii excluziunii sociale;

f) monitorizeaza periodic progresul realizat in raport cu obiectivele si indicatorii stabiliti prin Raportul anual in domeniul incluziunii sociale;

g) elaboreaza documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres in domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

(3) Componenta nominala a unitatii de incluziune sociala cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una va fi desemnata coordonator, si se stabileste prin ordin sau decizie a conducatorilor autoritatilor publice centrale prevazute in anexa nr. 3

(4) Coordonatorul unitatii de incluziune sociala participa la lucrarile Comisiei nationale privind incluziunea sociala.

Art. 3.

- Se infiinteaza Comisia nationala privind incluziunea sociala, denumita in continuare Comisia nationala, organism cu rol consultativ, fara personalitate juridica, ce functioneaza in cadrul Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, sanatate, protectia consumatorului, prevazut la pozitia VI din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

Art. 4.

(1) Comisia nationala este constituita din cate un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau presedinte, al ministerelor, autoritatilor, agentiilor si al altor institutii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale, prevazute in anexa nr. 3.

(2) Componenta nominala a Comisiei nationale se stabileste prin decizie a primului-ministru, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza propunerilor transmise Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei de autoritatile publice centrale prevazute in anexa nr. 3.

(3) Propunerile privind desemnarea reprezentantilor din cadrul ministerelor, autoritatilor, agentiilor, precum si din cadrul altor institutii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale trebuie sa cuprinda un membru titular si un membru supleant.

(4) Procedura de lucru a Comisiei nationale se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare, aprobat de comisie, in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(5) Hotararile Comisiei nationale se adopta prin votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 5.

La lucrarile Comisiei nationale pot fi invitati si partenerii sociali, reprezentanti ai mediului academic, reprezentantelor organismelor internationale in Romania, organizatiilor nonguvernamentale, institutelor de cercetare si altii asemenea.

Art. 6.

Comisia nationala este condusa de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei.

Art. 7.

(1) Principalele atributii ale Comisiei nationale sunt urmatoarele:

a) identificarea prioritatilor nationale din domeniul incluziunii sociale;

b) stabilirea Planului de actiune in conformitate cu prioritatile nationale identificate;

c) avizarea rapoartelor de monitorizare a implementarii prioritatilor din domeniul incluziunii sociale;

d) avizarea indicatorilor sectoriali privind incluziunea sociala, utilizati in sistemele de raportare;

e) avizarea Raportului national privind domeniul incluziunii sociale si protectiei sociale.

(2) Raportul national privind domeniul incluziunii sociale si protectiei sociale, precum si rapoartele de monitorizare a implementarii prioritatilor din domeniul incluziunii sociale se elaboreaza sub coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 8.

Comisia nationala actioneaza prin Directia politici, strategii, programe de incluziune sociala din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si prin unitatile de incluziune sociala, pentru a promova o strategie de convergenta a politicilor in acest domeniu, fundamentate pe obiectivele stabilite in comun in vederea promovarii coeziunii sociale.

Art. 9.

Secretariatul Comisiei nationale este asigurat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin Directia politici, strategii, programe de incluziune sociala.

Art. 10.

(1) Directia politici, strategii, programe de incluziune sociala deruleaza actiuni de cooperare in domeniul sistemului informational statistic cu Institutul National de Statistica.

(2) Actiunile de cooperare prevazute la alin. (1) se deruleaza pentru realizarea compatibilitatii sistemelor informationale si pentru realizarea statisticilor solicitate de Uniunea Europeana in domeniul incluziunii sociale.

Art. 11.

In vederea asigurarii transversalitatii implementarii politicilor de incluziune sociala se organizeaza, la nivelul institutiei prefectului, comisia judeteana privind incluziunea sociala, respectiv Comisia privind incluziunea sociala a municipiului Bucuresti, avand in principal urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) elaboreaza si aproba planul judetean din domeniul incluziunii sociale si protectiei sociale;

b) monitorizeaza realizarea obiectivelor prevazute in planurile judetene si efectueaza informari periodice cu privire la situatia si evolutia starii sociale a judetului;

c) prezinta periodic Comisiei nationale informari asupra stadiului de realizare a prioritatilor asumate prin planul judetean anual.

Art. 12.

(1) Comisia judeteana privind incluziunea sociala este alcatuita din reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilitati in domeniul incluziunii sociale, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale reprezentative din judet, reprezentanti ai consiliilor locale si ai consiliului judetean.

(2) La reuniunile comisiei judetene privind incluziunea sociala sunt invitati sa participe reprezentanti ai organizatiilor sindicale, ai patronatelor, precum si personalitati recunoscute in domeniu.

Art. 13.

Secretariatul comisiei judetene privind incluziunea sociala se asigura de compartimentul de incluziune sociala din cadrul directiei judetene de munca, solidaritate sociala si familie.

Art. 14.

(1) Numarul de posturi necesare pentru realizarea atributiilor ce decurg din aplicarea prezentei hotarari se asigura pentru Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin redistribuire in cadrul numarului maxim de posturi aprobat acestui minister, dupa cum urmeaza: 5 posturi pentru Directia politici, strategii, programe incluziune sociala, cate un post pentru fiecare directie judeteana de munca, solidaritate sociala si familie si doua posturi pentru Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie a Municipiului Bucuresti.

(2) In scopul exercitarii atributiilor unitatii de incluziune sociala, numarul de posturi se asigura prin redistribuire in cadrul numarului maxim de posturi aprobat pentru fiecare autoritate publica centrala prevazuta in anexa nr. 3. In cazul in care posturile nu pot fi asigurate din disponibil prin redistribuire in cadrul numarului maxim de posturi aprobat, se poate suplimenta, dupa caz, prin legea bugetara, cu maximum 3 posturi.

Art. 15.

Cheltuielile de functionare ale secretariatului prevazut la art. 9, respectiv la art. 13, se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 16.

(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se desfiinteaza Comisia anti-saracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS.

(2) Bunurile din dotarea secretariatului tehnic al Comisiei anti-saracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS se preiau, pe baza de protocol de predare-preluare, de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 17.

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 18.

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei anti-saracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, cu modificarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 385/2006 privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementarii angajamentelor asumate prin Memorandumul comun in domeniul incluziunii sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 5 aprilie 2006.

    PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

                 Contrasemneaza:
                ---------------
p.Ministrul muncii,solidaritatii sociale si familiei,Mihai Constantin Seitan, sec de stat
p. Ministrul administratiei si internelor, Mircea Nicu Toader, secretar de stat
Ministrul integrarii europene, Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul finantelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de stat Bucuresti, 6 septembrie 2006. Nr. 1.217.

 

  ANEXA Nr. 1 (este reprodusa in facsimil)

    Mecanismul national pentru promovarea incluziunii sociale, organizat la nivel central

    NIVEL CENTRAL

      +-------------------------+    +--------------------------------+
      |  MINISTRUL MUNCII,  |<----->| Consiliului Interministerial |
      | SOLIDARITATII SOCIALE |  + - +pentru Afaceri Sociale, Sanatate|
      |    SI FAMILIEI    |  |  | si Protectia Consumatorului  |
      +------------+------------+  |  +--------------------------------+
            |            +-------------------------+
            v        | +----+COMISIA NATIONALA PRIVIND|
      /-------------------------  | |  |  INCLUZIUNEA SOCIALA  |
      |  SECRETAR DE STAT   |  | |  +------------+------------+
      |Coordonator al domeniului|<- + |         v
      | asistentei sociale si |<----+   /--------------------
      | politicilor familiale |      |   Ministere   |
      -------------+-----------/      | Autoritati, Agentii|
            |            ----------+---------/
            v                  v
      +----------------------------+   +-----------------------------+
      |DIRECTIA POLITICA STRATEGII,|   |Unitati de incluziune sociala|
      |PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALA |   +-----------------------------+
      +--------------+-------------+
     +-----------------------+------------------------+
     v            v            v
+------------------+  +---------------------+  +------------------+
|STRATEGII, SINTEZE|  |Secretariatul Comisie|  |   PROGRAME   |
| SI INDICATORI  |  | Nationale privind |  |INCLUZIUNE SOCIALA|
|INCLUZIUNE SOCIALA|  | Incluziunea Sociala |  +------------------+
+----------------+  +------------------+

ANEXA Nr. 2

Mecanismul national pentru promovarea incluziunii sociale,organizat la nivel judetean

NIVEL JUDETEAN

+-----------------------------+
       |   INSTITUTIA PREFECTULUI   |
       +---------------------------------+
              |
              v
  +-----------------------------------------------------------+
  |    COMISIA JUDETEANA PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA    |
  +-----------------------------------------------------------+
              |
              v                         
+--------------------------------------------------- ----+                   
|DIRECTIILE JUDETENE DE MUNCA,              |    Servicii publice        
|SOLIDARITATE SOCIALA SI FAMILIE             |  +------------------------+
|                            |  |   deconcentrate   |
 --------------------------------------------------------+  |  ale ministerelor  |
| Secretariatul comisiei judetene privind incluziunea  |  |si ale celorlalte organe|
|sociala                         |  |  le administratie  | 
|                            |  |  publice centrale  |    
|                            |  |  Compartiment de   |
|                            |  |   incluziune sociala |
+--------------------------------------------------------+  |   din subordinea | 
                           |  |    Guvernului             
                           |------------------------+
ANEXA Nr. 3

     LISTA
autoritatilor publice centrale cu atributii in domeniul incluziunii sociale

MSP  - Ministerul Sanatatii Publice
MJ  - Ministerul Justitiei
MAI  - Ministerul Administratiei si Internelor
MEC  - Ministerul Economiei si Comertului
MAPDR - Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
MTCT - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
MEdC - Ministerul Educatiei si Cercetarii
MCTI - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
MMGA - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
ANOFM - Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
ANES - Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati
ANA  - Agentia Nationala Antidrog
ANDZM - Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
ANPDC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului
ANPH - Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
ANR  - Agentia Nationala pentru Romi
ANPF - Agentia Nationala pentru Protectia Familiei
CNPAS - Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
CNAS - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

 

 

©FB

Trascina file per caricare