Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

 Codul familiei

Nr.1316-XIV din 26.10.2000
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.47-48/210 din 26.04.2001
Parlamentul adoptă prezentul cod.

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul 1
LEGISLAŢIA FAMILIALĂ

Capitolul 2

REALIZAREA ŞI APĂRAREA DREPTURILOR FAMILIALE

[...]
Articolul 5. Egalitatea în relaţiile familiale
(1) Toate persoanele căsătorite au drepturi şi obligaţii egale în relaţiile familiale, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, opinie, apartenenţă politică, avere şi origine socială.
(2) Drepturile şi obligaţiile familiale sînt legate de titularii lor şi nu pot fi cedate persoanelor terţe.
Articolul 6. Realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor familiale
(1) Cetăţenii îşi realizează de sine stătător drepturile ce le aparţin şi iau naştere din relaţiile familiale, dacă prezentul cod nu prevede altfel.
(2) Realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor familiale nu trebuie să lezeze drepturile, obligaţiile, libertăţile şi interesele legitime ale altor membri ai familiei şi ale altor cetăţeni.
Articolul 7. Ocrotirea drepturilor familiale
(1) Drepturile familiale sînt ocrotite de lege, cu excepţia cazurilor cînd acestea sînt realizate contrar destinaţiei sau contrar prevederilor legale.
(2) Drepturile familiale sînt ocrotite de autorităţile abilitate ale administraţiei publice, iar în anumite cazuri şi de instanţele judecătoreşti.
(3) Mijloacele de ocrotire a drepturilor familiale sînt stabilite de prezentul cod, de alte legi şi acte normative.
Articolul 8. Aplicarea prescripţiei
(1) Cerinţele ce ţin de relaţiile familiale sînt imprescriptibile, cu excepţia cazurilor cînd termenele pentru apărarea dreptului lezat
sînt prevăzute în mod expres de prezentul cod.
(2) La examinarea cerinţelor ce ţin de relaţiile familiale, instanţa judecătorească aplică normele care reglementează prescripţia în conformitate cu prevederile articolelor respective ale Codului civil.

©FB

 

Trascina file per caricare