Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lege privind cultele religioase şi părţile lor componente

(nr. 125-XVI din 11.05.2007 Monitorul Oficial nr.127-130/546 din 17.08.2007)

În temeiul art.31 şi 72 alin.(3) lit.1) din Constituţia Republicii Moldova

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

       Articolul 1. Obiectul de reglementare

       Prezenta lege reglementează raporturile ce ţin de libertatea de conştiinţă şi de religie, garantate de Constituţia Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum şi de statutul juridic al cultelor religioase şi al părţilor lor componente.

       Articolul 2. Cadrul juridic

       (1) Cadrul juridic în domeniul libertăţii conştiinţei, cultelor religioase şi părţilor lor componente îl constituie Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prezenta lege.

       (2) Prevederile Constituţiei şi ale legilor referitoare la libertatea de conştiinţă şi de religie vor fi interpretate şi aplicate în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd norme altele decît cele ale prezentei legi, se aplică normele tratatelor internaţionale.

       Articolul 3. Noţiuni generale

       În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:

       cult religios - structură religioasă, cu statut de persoană juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova conform normelor doctrinare, canonice, morale, disciplinare şi tradiţiilor istorice şi de cult proprii, constituită de către persoane supuse jurisdicţiei Republicii Moldova, care îşi manifestă în comun convingerile religioase, respectînd tradiţiile, riturile şi ceremonialul stabilit;

       parte componentă a cultului religios - comunitate sau instituţie religioasă a oricărui cult religios;

       comunitate religioasă - parte componentă locală a cultului religios reprezentînd o asociere de persoane care se constituie şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile liberului consimţămînt, autonomiei, autogestiunii, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, creată în scopul profesării în comun a credinţei. Comunităţi religioase sînt parohiile, comunităţile monahale sau mănăstirile, congregaţiile, frăţiile, alte tipuri similare de comunităţi religioase;

       instituţie religioasă - parte componentă centrală sau regională a cultului religios, fondată de acesta fără consemnarea calităţii de membru, reprezentînd un aşezămînt sau o structură religioasă.

Se consideră instituţii religioase eparhiile, diecezele, protopopiatele, decanatele, misiunilereligioase, sociale sau de caritate, instituţiile de învăţămînt teologic de orice grad, centrele de pelerinaj, asociaţiile şi fundaţiile religioase, instanţele de disciplină bisericească, alte instituţii similare;

       convingeri religioase - complex de idei, principii şi învăţături de credinţă sau dogme cu

caracter religios în care o persoană crede, pe care le acceptă benevol, le mărturiseşte şi după care

se conduce în viaţă;

       activitate religioasă - activitate orientată spre satisfacerea necesităţilor spirituale ale credincioşilor (răspîndirea învăţăturii de credinţă, educaţia religioasă, oficierea serviciilor religioase, desfăşurarea acţiunilor de binecuvîntare şi propovăduire, instruirea şi perfecţionarea deservenţilor cultelor religioase), precum şi altă activitate orientată spre asigurarea organizatorică şi materială a practicilor de cult (editarea, desfacerea şi răspîndirea literaturii cu conţinut religios, producerea, desfacerea şi răspîndirea obiectelor de cult, confecţionarea veşmintelor de cult etc.);        credincios - persoană care crede în anumite adevăruri religioase şi care face parte benevol dintr-o comunitate religioasă cu ai cărei membri împărtăşeşte aceleaşi convingeri, aceeaşi credinţă, participă la săvîrşirea aceloraşi activităţi şi practici religioase, fiind supus unei autorităţi religioase liber alese;

       conducător al cultului religios - persoană aleasă sau numită în fruntea unui cult religios, împuternicită să-l reprezinte în raporturile cu statul şi cu orice terţ;

       deservent al cultului religios - persoană aleasă sau numită în funcţie în cadrul cultului religios sau al părţii lui componente;

       lăcaş de cult - construcţie sau edificiu al unei comunităţi religioase în care se oficiază serviciile religioase;

       obiecte de cult - obiecte folosite în cadrul serviciilor religioase, cum ar fi vasele liturgice, icoanele metalice şi cele litografice, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciuliţele şi medalioanele cu imagini religioase specifice cultului religios respectiv, obiectele de colportaj religios şi altele asemenea. Obiectelor de cult li se asimilează şi calendarele religioase, ilustratele, pliantele, albumele de artă bisericească, filmele, etichetele cu imaginea lăcaşurilor de cult sau a obiectelor de artă bisericească, cu excepţia celor care fac parte din patrimoniul cultural naţional, produsele necesare activităţii de cult, cum ar fi tămîia şi lumînările, inclusiv cele decorative pentru nunţi şi botezuri, stofele şi broderiile specifice folosite la confecţionarea veşmintelor de cult şi altor obiecte necesare practicării cultului respectiv;

       servicii religioase - totalitate a acţiunilor religioase ce rezultă din învăţăturile de credinţă ale cultului religios respectiv;

       prozelitism abuziv - acţiune de schimbare a convingerilor religioase ale unei persoane sau ale unui grup de persoane prin recurgerea la mijloace violente, abuz de autoritate, şantaj, dol, ameninţare, constrîngere, ură religioasă, înşelăciune, manipulare psihologică sau diverse tehnici subliminale.

       Articolul 4. Libertatea de conştiinţă şi de religie

       (1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gîndire, de conştiinţă şi de religie. Acest drept trebuie exercitat în spirit de toleranţă şi de respect reciproc şi cuprinde libertatea de a aparţine sau nu unei anumite religii, de a avea sau nu anumite convingeri, de a-şi schimba religia sau convingerile, de a profesa religia sau convingerile în mod individual sau în comun, în public sau în particular, prin învăţătură, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor. Fiecare persoană şi comunitate religioasă poate adera liber la orice cult religios.

       (2) Exercitarea dreptului la libertatea de manifestare a convingerilor sau a credinţei religioase poate fi restrînsă, în condiţiile legii, numai în cazul în care această restrîngere urmăreşte un scop legitim şi reprezintă, într-o societate democratică, măsuri necesare pentru siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, ocrotirea sănătăţii şi a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor persoanei.

       (3) Statul exclude orice apreciere din partea sa asupra legitimităţii credinţelor religioase.

       (4) Prozelitismul abuziv este interzis.

       Articolul 5. Drepturi şi obligaţii generale

       (1) Nimeni nu poate fi urmărit pentru convingeri, gîndire, credinţă sau necredinţă religioasă.

       (2) Convingerile, gîndirea, credinţa religioasă, activitatea în cadrul unui cult religios nu pot fi un obstacol în dobîndirea şi exercitarea drepturilor civile sau politice.

       Articolul 6. Libertatea de asociere religioasă

       (1) Nimeni nu poate fi constrîns să practice sau nu exerciţiul religios al vreunui cult, să se asocieze sau nu la vreun cult, să contribuie sau nu la cheltuielile vreunui cult religios.

       (2) Nimeni nu poate face parte concomitent din două sau mai multe culte religioase.

Aderarea unui credincios la orice cult religios se poate face numai după retragerea liberă a acestuia din cultul din care a făcut parte anterior.

       (3) O comunitate religioasă poate adera la orice cult religios sau se poate disocia de acesta prin voinţa liber exprimată a membrilor săi, fără aprobări suplimentare sau piedici din afară.

       Articolul 7. Apărarea dreptului de asociere religioasă

       (1) Dreptul de asociere religioasă al credincioşilor şi al comunităţilor lor este apărat pe cale juridică sau pe cale administrativă în cadrul supravegherii de către stat a procesului de respectare a legalităţii. Din iniţiativa credincioşilor, acţiunile organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţie de răspundere, precum şi ale persoanelor private, care creează dificultăţi la constituirea comunităţilor religioase şi desfăşurarea activităţii lor legitime pot fi reclamate în justiţie sau petiţionate.

       (2) Apărarea judiciară sau administrativă a dreptului de asociere religioasă al credincioşilor poate avea ca urmare restabilirea dreptului violat, curmarea acţiunilor organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţie de răspundere, precum şi ale persoanelor private care creează dificultăţi în exercitarea dreptului respectiv, repararea prejudiciului cauzat prin violarea acestui drept.

       (3) Statul garantează comunităţilor religioase apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime.

       (4) Problemele ce aduc atingere intereselor comunităţilor religioase se soluţionează, în cazurile prevăzute de legislaţie, de organele de stat, cu participarea reprezentanţilor comunităţilor religioase respective sau de comun acord cu aceştia.

       (5) Amestecul neîntemeiat al organelor şi organizaţiilor de stat, al persoanelor cu funcţie de răspundere în activitatea comunităţilor religioase, precum şi al comunităţilor religioase în activitatea organelor şi organizaţiilor de stat, a persoanelor cu funcţie de răspundere, nu se admite.

       Articolul 8. Intoleranţa confesională

       Intoleranţa confesională, manifestată prin acte care stînjenesc liberul exerciţiu al unui cult religios, propagarea urii religioase constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform legislaţiei în vigoare.

       Articolul 9. Protecţia juridică

       Orice act care încalcă drepturile consfinţite de prezenta lege şi exercitate în limitele stabilite de aceasta poate fi atacat pe cale judiciară.

       Articolul 10. Serviciul militar

       Pentru cetăţenii care nu pot îndeplini serviciul militar din motive confesionale, statul stabileşte, prin lege, serviciul de alternativă.

       Articolul 11. Taina mărturisirii

       Taina mărturisirii este ocrotită de lege.

       Articolul 12. Sărbătorile religioase

       Statul garantează destinarea sărbătorilor religioase recunoscute de el odihnei şi elevării spirituale.

       Articolul 13. Instanţele de disciplină bisericească

       Cultele religioase care au instanţe de disciplină bisericească pentru disciplinarea personalului din subordine prezintă Ministerului Justiţiei, spre aprobare, regulamentele acestor instanţe potrivit procedurilor pentru părţile componente ale cultelor. Instanţele de disciplină bisericească devin persoane juridice la data înregistrării lor de stat şi nu se pot substitui instanţelor de judecată.

       Articolul 14. Cimitirele

       (1) Părţile componente locale ale cultelor religioase pot avea şi întreţine, de sine stătător sau în comun, cimitire pentru credincioşii lor.

       (2) Modul de înfiinţare, întreţinere şi desfiinţare a cimitirelor este reglementat prin Regulamentul cu privire la cimitire, aprobat de Guvern.

Capitolul II

RAPORTURILE DINTRE STAT ŞI CULTELE RELIGIOASE

       Articolul 15. Statul şi cultele religioase

       (1) Cultele religioase sînt autonome, separate de stat, egale în drepturi în faţa legii şi a autorităţilor publice. Discriminarea unui sau altui cult religios se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

       (2) Statul nu intervine în activitatea religioasă a cultelor.

       (3) Activitatea economico-financiară a cultelor religioase se află sub controlul statului.

Asupra părţilor componente ale cultelor religioase, precum şi asupra instituţiilor şi întreprinderilor înfiinţate de ele se extinde legislaţia fiscală.

       (4) Statul şi instituţiile lui pot întreţine relaţii de cooperare cu orice cult religios şi pot încheia, după caz, acorduri sau convenţii de cooperare cu orice cult religios sau cu părţile componente ale acestuia.

       (5) Statul recunoaşte importanţa deosebită şi rolul primordial al religiei creştin-ortodoxe şi, respectiv, al Bisericii Ortodoxe din Moldova în viaţa, istoria şi cultura poporului Republicii Moldova.

       (6) Statul încurajează şi sprijină activitatea socială, morală, culturală şi de caritate a cultelor religioase şi a părţilor lor componente.

       (7) Eliberarea actelor stării civile ţine de atribuţia statului. Aceste acte trebuie să preceadă binecuvîntarea sau aprobarea religioasă.

       (8) Orice cerinţă de indicare în actele oficiale a apartenenţei la un cult religios este nelegitimă.

Capitolul III

CONSTITUIREA ŞI ÎNREGISTRAREA CULTELOR RELIGIOASE

ŞI A PĂRŢILOR LOR COMPONENTE

       Articolul 16. Libertatea constituirii şi funcţionării cultelor religioase

       (1) Cultele religioase se constituie pe principii benevole de către persoane fizice aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, cu capacitate deplină de exerciţiu, în scopul profesării în comun a credinţei.

       (2) Cultele religioase sînt libere să se constituie şi pot funcţiona liber în condiţiile prezentei legi.

       (3) Cultele religioase se constituie după norme proprii, conform învăţăturilor, canoanelor şi tradiţiilor lor, pe baza convingerilor şi voinţei liber exprimate a credincioşilor.

       (4) Comunităţile religioase se pot constitui sau autodizolva prin voinţa liber exprimată a membrilor lor, fără aprobări suplimentare sau piedici din afară.

       Articolul 17. Personalitatea juridică

       (1) Cultele religioase şi părţile lor componente sînt persoane juridice în condiţiile prezentei legi.

       (2) În calitate de persoane juridice, cultele religioase şi părţile lor componente sînt egale în drepturi şi obligaţii, fiind supuse normelor Codului civil.

       (3) Raporturile de drept canonic dintre cultele şi comunităţile religioase nu pot substitui şi nici vicia raporturile de drept civil dintre persoanele juridice înregistrate.

       Articolul 18. Statutul cultelor religioase şi al părţilor lor componente

       (1) Cultele religioase şi părţile lor componente îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul adoptat de către fondatorii săi.

       (2) Statutul cultului religios sau al părţii lui componente trebuie să conţină următoarele specificări:

      a) denumirea exactă şi completă, cu indicarea confesiunii, sediul şi zona de activitate;

      b) principiile fundamentale de credinţă;

      c) scopul, obiectivele şi formele principale de activitate;

      d) structura, modul de constituire a organelor de conducere şi de control, competenţa lor;

      e) modul de desemnare şi revocare a membrilor organelor de conducere;

      f) drepturile şi obligaţiile membrilor cultului religios sau ai părţii lui componente;

      g) sursele din care se formează patrimoniul, fondurile băneşti;

      h) modul de introducere a modificărilor şi completărilor în statut;

      i) modul de încetare a activităţii (lichidare sau autodizolvare), precum şi de repartizare a patrimoniului în cazul încetării activităţii.

      (3) Modificarea şi completarea ulterioară a statutului cultului religios sau al părţii lui componente se efectuează în modul stabilit pentru înregistrarea acestora.

      Articolul 19. Înregistrarea cultelor religioase

      (1) Pentru înregistrare, cultele religioase prezintă Ministerului Justiţiei următoarele documente:

      a) cererea de înregistrare;

      b) statutul adoptat de către fondatori;

      c) procesul-verbal al adunării de constituire;

      d) lista fondatorilor cu semnăturile a cel puţin 100 dintre aceştia cetăţeni ai Republicii Moldova;

      e) principiile lor fundamentale de credinţă.

           (2) Ministerul Justiţiei verifică corespunderea documentelor prezentate de cultele religioase cu prevederile prezentei legi.

      (3) Neprezentarea cel puţin a unuia din documentele specificate la alin.(1) dispensează Ministerul Justiţiei de obligaţia examinării cererii de înregistrare a cultului religios.

      (4) În cazul în care documentele de constituire prezentate corespund prevederilor prezentei legi, Ministerul Justiţiei, în termen de 15 zile, îi eliberează cultului religios respectiv certificatul de înregistrare.

      (5) Cultul religios se consideră înregistrat din momentul eliberării certificatului de înregistrare, fiind scutit de taxa de înregistrare.

      (6) Datele despre înregistrarea de stat a cultelor religioase se consemnează în Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente.

      (7) În cazul în care documentele de constituire prezentate de cultul religios nu corespund prevederilor prezentei legi şi aduc atingere intereselor societăţii, securităţii statului, vieţii şi sănătăţii oamenilor, Ministerul Justiţiei refuză înregistrarea cultului respectiv, indicînd motivele refuzului. Semnatarii actului de constituire pot ataca decizia de refuz în instanţa de judecată.

      Articolul 20. Înregistrarea părţilor componente ale cultelor religioase

      (1) Comunităţile religioase se constituie, pe principii benevole, de către persoane fizice aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, cu capacitate deplină de exerciţiu, în scopul profesării în comun a credinţei.

      (2) Pentru înregistrare, comunităţile religioase prezintă Ministerului Justiţiei următoarele documente:

      a) cererea de înregistrare din partea organului de conducere al comunităţii;

      b) statutul comunităţii, adoptat de către fondatori;

      c) procesul-verbal al adunării de constituire, cu indicarea reprezentantului sau reprezentanţilor legali ai comunităţii;

      d) lista fondatorilor, cu semnăturile a cel puţin 10 dintre aceştia cetăţeni ai Republicii Moldova;

      e) consimţămîntul scris al cultului religios la care comunitatea a decis să adere benevol.

      (3) Pentru înregistrare, instituţiile religioase - eparhiile, diecezele, protopopiatele,

decanatele, misiunile religioase, sociale sau de caritate, frăţiile, instituţiile, asociaţiile şi fundaţiile religioase şi instituţiile de învăţămînt teologic de orice grad, centrele de pelerinaj, instanţele de disciplină bisericească - prezintă Ministerului Justiţiei statutele lor, consimţămîntul scris al cultului religios din care fac parte şi actul de constituire sau reconstituire, cu indicarea reprezentantului sau reprezentanţilor legali ai instituţiei.

       (4) Ministerul Justiţiei verifică corespunderea documentelor prezentate de părţile componente ale cultului religios cu prevederile prezentei legi.

       (5) Neprezentarea cel puţin a unuia din documentele specificate la alin.(2) şi (3) dispensează Ministerul Justiţiei de obligaţia examinării cererii de înregistrare a părţii componente respective a cultului religios.

       (6) În cazul în care documentele de constituire prezentate corespund cerinţelor prezentei legi, Ministerul Justiţiei, în termen de 15 zile, eliberează părţii componente a cultului religios certificatul de înregistrare.

       (7) Părţile componente ale cultelor religioase se consideră înregistrate din momentul eliberării certificatului de înregistrare, fiind scutite de taxa de înregistrare.

       (8) Datele despre înregistrarea de stat a părţilor componente ale cultelor religioase se consemnează în Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente.

       (9) În cazul în care documentele de constituire prezentate de partea componentă a cultului religios nu corespund prevederilor prezentei legi, Ministerul Justiţiei refuză înregistrarea părţii respective a cultului religios, indicînd motivele refuzului.

       Articolul 21. Certificatul de înregistrare

       (1) Documentul ce atestă înregistrarea de stat a cultului religios sau a părţii lui componente este certificatul de înregistrare eliberat de către Ministerul Justiţiei.

       (2) Formularul certificatului de înregistrare este aprobat de către Ministerul Justiţiei.

       Articolul 22. Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente

       (1) Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente se ţine de către Ministerul Justiţiei.

       (2) Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente conţine următoarele date:

       a) data înregistrării de stat a cultelor religioase şi a părţilor lor componente;

       b) denumirea cultelor religioase şi a părţilor lor componente;

       c) datele despre organele de conducere ale cultelor religioase şi ale părţilor lor componente;

       d) numele şi prenumele conducătorilor (reprezentanţilor) cultelor religioase şi ai părţilor lor componente;

       e) sediul cultelor religioase şi al părţilor lor componente;

       f) datele despre modificările şi completările introduse în statutele cultelor religioase şi ale părţilor lor componente.

       Articolul 23. Denumirea cultelor religioase şi a părţilor lor componente

       (1) Pe parcursul activităţii lor, cultele religioase şi părţile lor componente sînt obligate să utilizeze denumirea exactă şi completă conform certificatului de înregistrare.

       (2) După înregistrarea cultelor religioase sau a părţilor lor componente, denumirea acestora devine opozabilă terţilor.

Capitolul IV

SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII CULTELOR

RELIGIOASE ŞI A PĂRŢILOR LOR COMPONENTE

       Articolul 24. Suspendarea activităţii cultelor religioase şi a părţilor lor componente

  (1) Activitatea cultelor religioase şi a părţilor lor componente poate fi suspendată pe calejudiciară, pe o perioadă de pînă la un an.

  (2) Drept temei pentru suspendarea activităţii cultelor religioase şi a părţilor lor componentepoate servi:

  a) desfăşurarea de acţiuni prin care se încalcă Constituţia Republicii Moldova, prezenta legeşi alte acte normative;

  b) desfăşurarea de acţiuni ce aduc atingere securităţii statului, ordinii publice, vieţii şisecurităţii oamenilor;

  c) derogarea de la scopurile statutare;

  d) aţîţarea urii şi discordiei religioase;

  e) avertizarea repetată de către Ministerul Justiţiei, pe parcursul unui an, asupra necesităţiide a înlătura încălcările prezentei legi.

  (3) Ministerul Justiţiei avertizează în scris conducătorii cultelor religioase sau ai părţilor lorcomponente asupra încălcărilor prezentei legi şi stabileşte termenul rezonabil pentru înlăturarealor.

  (4) Ministerul Justiţiei are dreptul de a acţiona în instanţa de judecată pentru suspendareaactivităţii cultelor religioase sau a uneia din părţile lor componente, cu prezentarea de doveziconcludente privind vina lor.

  Articolul 25. Încetarea activităţii cultelor religioase şi a părţilor lor componente

  (1) Drept temei pentru încetarea activităţii cultelor religioase şi a părţilor lor componentepoate servi:

  a) hotărîrea corespunzătoare a fondatorilor, în condiţiile prevăzute de Codul civil;

  b) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care cultele religioase sau părţile lorcomponente desfăşoară acţiuni grave sau desfăşoară în mod repetat acţiuni prevăzute la art.24alin.(2) ori nu respectă hotărîrea judecătorească anterioară de suspendare a activităţii cultelorreligioase sau a părţilor lor componente.

  (2) Ministerul Justiţiei are dreptul de a acţiona în instanţa de judecată pentru încetareaactivităţii cultelor religioase sau a părţilor lor componente, cu prezentarea de dovezi concludenteprivind vina lor.

Capitolul V

ACTIVITATEA CULTELOR RELIGIOASE

  Articolul 26. Serviciile religioase

  (1) Serviciile religioase se oficiază în lăcaşurile de cult şi pe teritoriul care le aparţine, încimitire, la domiciliul credincioşilor cultului religios respectiv, precum şi în alte locuri publiceconvenite cu autorităţile administraţiei publice locale.

  (2) Cultele religioase au dreptul de a oficia servicii religioase în orfelinate, centre deplasament pentru copii, internate, aziluri de bătrîni şi de invalizi, în penitenciare, instituţii militare,medico-sanitare, de învăţămînt, de poliţie şi de alt tip la rugămintea persoanelor care se află în eleşi cu acordul administraţiei instituţiilor respective.

  Articolul 27. Reprezentarea

  Fiecare cult religios, indiferent de numărul de credincioşi, are un organ central care îlreprezintă.

  Articolul 28. Limba manifestărilor

  Cultele religioase folosesc în manifestările şi activitatea lor limba maternă a credincioşilorsau limba tradiţională a cultului. Corespondenţa cultelor religioase şi a părţilor lor componente cuinstituţiile statului se desfăşoară în limba de stat. În relaţiile oficiale cu autorităţile statului, cultelereligioase şi părţile lor componente vor utiliza limba de stat.

  Articolul 29. Literatura religioasă şi obiectele de cult

  Cultele religioase au dreptul exclusiv:

  a) să fondeze organe de presă pentru credincioşi, să editeze, să procure, să importe, săexporte şi să răspîndească literatură religioasă;

  b) să producă şi să comercializeze obiecte de cult specifice cultului respectiv;

  c) să stabilească plăţi pentru pelerinaj în locurile sfinte;

  d) să organizeze în ţară şi în străinătate expoziţii, inclusiv cu vînzare, ale obiectelor de cult.

  Articolul 30. Venituri impozabile

  Veniturile provenite din activitatea de producţie şi din cea editorială a cultelor religioase sîntimpozabile în modul stabilit de legislaţia fiscală.

  Articolul 31. Activitatea filantropică şi de sponsorizare

  Activitatea filantropică şi de sponsorizare a cultelor religioase şi a părţilor lor componentese reglementează de Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare şi de legislaţia fiscală.

Capitolul VI

ÎNVĂŢĂMÎNTUL MORAL-RELIGIOS ŞI TEOLOGIC

  Articolul 32. Organizarea învăţămîntului moral-religios şi teologic

  (1) Cultele religioase sînt libere să-şi organizeze învăţămîntul pentru pregătirea propriuluipersonal.

  (2) Cultele religioase pot înfiinţa instituţii teologice de orice grad, cu statut distinct sau custatut de extensiune a unor instituţii de profil din ţară şi de peste hotare.

  (3) Instituţiile teologice de orice grad, la cererea cultului, pot fi supuse licenţierii sauacreditării de stat.

  (4) Instituţiile teologice de toate gradele devin persoane juridice după înregistrarea lor încondiţiile prezentei legi.

  (5) Seminariştii şi studenţii teologi beneficiază de toate drepturile şi înlesnirile prevăzutepentru elevii şi studenţii din învăţămîntul de stat.

  (6) Diplomele şi certificatele eliberate de instituţiile teologice neacreditate de stat auvalabilitate numai în cuprinsul cultului respectiv, exceptînd cazurile prevăzute în acordurile sauconvenţiile de cooperare dintre stat şi cultele religioase.

  (7) Învăţămîntul moral-religios în şcolile de stat de toate gradele este opţional şi facultativ,exceptînd cazurile prevăzute în acordurile sau convenţiile de cooperare dintre stat şi cultelereligioase.

  (8) Acordurile dintre stat şi cultele religioase vor prevedea dreptul copiilor de a fi exceptaţide la orele de religie, în baza cererii părinţilor sau tutorilor legali.

Capitolul VII

DESERVENŢII ŞI SALARIAŢII CULTELOR RELIGIOASE

  Articolul 33. Deservenţii cultelor religioase

  (1) Conducătorii cultelor religioase de rang naţional, aleşi conform statutului cultuluirespectiv, trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova.

  (2) Activitatea religioasă a cetăţenilor străini în locurile publice se poate desfăşura cuanunţarea prealabilă a primăriei localităţii respective.

  Articolul 34. Angajarea

  Părţile componente ale cultelor religioase, instituţiile şi întreprinderile înfiinţate de ele potangaja lucrători în conformitate cu legislaţia muncii.

  Articolul 35. Contractul de muncă

  Angajarea deservenţilor şi salariaţilor cultelor religioase poate fi efectuată în baza unuicontract individual de muncă încheiat în formă scrisă.

  Articolul 36. Asigurări sociale

  Asigurarea socială şi asistenţa socială a deservenţilor şi salariaţilor cultelor religioase şi aipărţilor lor componente se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Articolul 37. Stabilirea pensiilor

  Deservenţilor şi salariaţilor cultelor religioase, indiferent de pensiile stabilite de culte, li sestabilesc pensii de asigurare de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Articolul 38. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

  (1) Persoanele care încalcă prezenta lege poartă răspundere în conformitate cu legislaţia învigoare.

  (2) Încălcarea prezentei legi de către deservenţii sau salariaţii cultelor religioase nu atrage înmod implicit răspunderea întregului cult.

Capitolul VIII

PATRIMONIUL CULTELOR RELIGIOASE

  Articolul 39. Dreptul de proprietate

  (1) Fiecare cult religios şi fiecare din părţile lui componente poate deţine, folosi şi dispuneliber de un patrimoniu distinct.

  (2) Dreptul de proprietate al cultelor religioase, al părţilor lor componente, al instituţiilor şiîntreprinderilor create de ele este exercitat în conformitate cu legislaţia naţională şi cu normeleinternaţionale acceptate de Republica Moldova.

  (3) În proprietatea cultelor religioase, a părţilor lor componente, a instituţiilor şiîntreprinderilor create de ele pot să se afle clădiri, construcţii, terenuri, mijloace de transport,utilaje, edituri, tipografii, posturi de radio şi televiziune, publicaţii, obiecte de cult, obiective deproducţie, de menire socială şi de binefacere, mijloace financiare şi alte bunuri materiale necesarepentru asigurarea activităţii lor.

  (4) Cultele religioase şi părţile lor componente pot avea în proprietate orice obiecte deproprietate intelectuală conform legislaţiei naţionale şi tratatelor internaţionale la care RepublicaMoldova este parte.

  (5) Cultele religioase şi părţile lor componente pot avea în calitate de simboluri propriisteme istorice, drapele, fanioane, semne heraldice etc., care se vor înregistra oficial, în modulstabilit pentru înregistrarea cultului religios sau a părţii lui componente.

  (6) Cultele religioase, părţile lor componente, instituţiile şi întreprinderile create de ele audreptul exclusiv de proprietate asupra bunurilor procurate sau create de ele din contul mijloacelorproprii, al donaţiilor cetăţenilor, asociaţiilor obşteşti, primite de la stat sau dobîndite pe alte căi cenu contravin legislaţiei. Dreptul de proprietate presupune, pentru fiecare subiect vizat, dreptul de aposeda, de a dispune şi de a folosi liber bunurile create sau dobîndite legal.

  Articolul 40. Apărarea dreptului de proprietate

  (1) Cultele religioase, părţile lor componente, instituţiile şi întreprinderile create de ele audreptul să-şi revendice bunurile lor dintr-o posesiune nelegitimă.

  (2) Republica Moldova apără drepturile de proprietate ale tuturor cultelor religioase, alepărţilor lor componente, ale instituţiilor şi întreprinderilor create de ele atît asupra bunurilor dinţară, cît şi de peste hotare.

  (3) Apărarea dreptului de proprietate al cultelor religioase, al părţilor lor componente, alinstituţiilor şi întreprinderilor create de ele se înfăptuieşte în instanţele judecătoreşti conformlegislaţiei.

  Articolul 41. Mijloacele financiare ale cultelor religioase şi ale părţilor lor componente

  Mijloacele financiare ale cultelor religioase şi ale părţilor lor componente se formează dincontribuţiile benevole financiare şi de altă natură ale credincioşilor şi organizaţiilor, din veniturileprovenite în urma activităţii religioase, din comercializarea obiectelor de cult, din activitatea deîntreprinzător, din moşteniri, din donaţiile persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova şidin străinătate, precum şi din alte surse neinterzise de lege.

  Articolul 42. Terenurile cultelor religioase

  Cultele religioase şi părţile lor componente pot avea în proprietate sau în folosinţă terenuriîn conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Articolul 43. Facilităţi fiscale

  (1) Statul promovează faţă de cultele religioase o politică fiscală preferenţială.

  (2) Părţile componente ale cultelor religioase cărora le aparţin lăcaşurile de cult, precum şiterenurile pe care acestea sînt construite, sînt scutite de impozitele pe bunurile imobiliare şifunciare conform prevederilor Codului fiscal.

  (3) În relaţiile cu cultele religioase, autorităţile publice nu vor acorda preferinţă nici unuiadintre ele.

  Articolul 44. Monumentele de istorie şi cultură

  (1) Lăcaşurile de cult, obiectele de artă şi alte valori aflate în proprietatea sau folosinţacultelor religioase şi părţilor lor componente şi recunoscute ca monumente de istorie sau culturăvor fi întreţinute şi folosite de culte în conformitate cu statutul acestor valori, cu legislaţia privindocrotirea monumentelor.

  (2) Obligaţiile comune ale statului şi ale cultelor religioase şi părţilor lor componente pentrupăstrarea, întreţinerea şi folosirea valorilor menţionate la alin.(1) pot fi stabilite în acordurile sauconvenţiile de cooperare dintre stat şi cultele religioase.

  Articolul 45. Bunuri şi interese în străinătate

  Bunurile cultelor religioase aflate în străinătate, precum şi interesele religioase alecetăţenilor Republicii Moldova în străinătate fac obiectul unor convenţii internaţionale.

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

  Articolul 46.

  (1) Statutele şi alte documente de constituire ale cultelor religioase şi ale părţilor lorcomponente se consideră valabile doar în măsura în care nu contravin prezentei legi.

  (2) Cultele religioase şi părţile lor componente înregistrate pînă la intrarea în vigoare aprezentei legi nu sînt supuse procedurii de reînregistrare.

  (3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea despre culte nr.979-XII din 24martie 1992, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  (4) Guvernul, în termen de 3 luni:

  - va elabora şi prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare înconcordanţă cu prezenta lege;

  - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

  PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

  Chişinău, 11 mai 2007.        Nr.125-XVI

©GC

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 125
от  11.05.2007

о свободе совести, мысли и вероисповедания

 

Опубликован : 17.08.2007 в Monitorul Oficial Nr. 127-130

статья № : 546

 

ИЗМЕНЕН
ЗП223 от 02.11.17, МО411-420/24.11.17 ст.689; в силу с 24.05.18
ЗП160 от 07.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.647
ЗП177 от 21.07.16, МО256-264/12.08.16 ст.561
ЗП158 от 18.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.547; в силу с 15.08.14
ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102

Наимненование в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102

На основании статьи 31 и пункта l) части (3) статьи 72 Конституции Республики Молдова
Парламент принимает настоящий органический закон.

 

Глава I
Общие положения

 

Статья 1. Предмет регулирования
Настоящий закон регулирует отношения, связанные со свободой совести, мысли и вероисповедания, гарантированными Конституцией Республики Молдова и международными договорами в области прав человека, одной из сторон которых является Республика Молдова, а также правовой статус религиозных культов и их составных частей.
[Ст.1 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 2. Правовая база
(1) Правовую базу в области свободы совести, мысли и вероисповедания, религиозных культов и их составных частей составляют Конституция Республики Молдова, международные договоры, одной из сторон которых является Республика Молдова, и настоящий закон.
[Ст.2 ч.(1) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(2) Конституционные положения и положения законов, касающиеся свободы совести, мысли и вероисповедания, подлежат толкованию и применению в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова. Если международными договорами, к которым присоединилась Республика Молдова, предусмотрены иные, чем установленные в настоящем законе, нормы, применяются нормы международных договоров.
[Ст.2 ч.(2) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 3. Основные понятия
Для целей настоящего закона используются следующие понятия:
религиозный культ –
религиозная структура со статусом юридического лица, осуществляющая свою деятельность на территории Республики Молдова в соответствии со своими доктринальными, каноническими, моральными и дисциплинарными нормами, историческими и обрядовыми традициями, не противоречащими действующему законодательству, созданная лицами, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова, совместно выража­ющими свои религиозные убеждения и соблюдающими установившиеся традиции, обряды и церемонии;
[Ст.3 понятие изменено ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
составная часть религиозного культа
религиозная община или религиозное учреждение любого религиозного культа;
религиозная община –
местная составная часть религиозного культа, представляющая собой ассоциацию лиц, объединившихся и осуществляющих свою деятельность на принципах добровольности, автономии, хозрасчета, равноправия всех членов с целью совместного вероисповедования. Религиозными общинами являются приходы, монашеские общины или монастыри, конгрегации, братства, местные церкви и другие подобные виды религиозных сообществ;
[Ст.3 понятие
 изменено ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
религиозное учреждение
центральная или региональная составная часть религиозного культа, учрежденная таковым или религиозной общиной, без фиксированного членства, представляющая собой религиозные заведение или структуру. Религиозными учреждениями являются епархии, диоцезии, протопопиаты, деканаты, религиозные, социальные или благотворительные миссии, теологические учебные заведения любого уровня, паломнические центры, религиозные фонды, дисциплинарные церковные инстанции, другие подобные учреждения;
[Ст.3 понятие
 изменено ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
религиозные убеждения –
комплекс идей, принципов, вероучений или догм религиозного характера, в которые человек верит, которые добровольно принимает и исповедует и которыми руководствуется в жизни;
религиозная деятельность –
деятельность, направленная на удовлетворение духовных потребностей верующих (распространение вероучения, религиозное воспитание, совершение богослужений, благословение и ведение проповедей, подготовка и повышение квалификации служителей религиозного культа), и иная деятельность, направленная на организационное и материальное обеспечение отправлений религиозного культа (издание, реализация и распространение литературы религиозного содержания, производство, реализация и распространение культовых предметов, пошив культовых одежд и т.п.);
верующий –
лицо, верующее в определенные религиозные истины, добровольно состоящее в какой-либо религиозной общине, разделяющее с ее членами одни и те же убеждения и одну и ту же веру, участвующее в одной и той же религиозной деятель­ности, соблюдающее одни и те же религиозные обряды и подчиняющееся свободно избранному религиозному руководству;
руководитель религиозного культа –
лицо, избранное или назначенное главой религиозного культа, уполномоченное представлять культ в отношениях с государством и третьими лицами;
служитель религиозного культа –
лицо, избранное или назначенное на какую-либо должность внутри религиозного культа или его составных частей;
культовое сооружение –
здание или строение какой-либо религиозной общины, в котором совершаются богослужения;
культовые предметы
предметы, используемые при совершении богослужений, такие как литургические сосуды, металлические и литографические иконы, кресты, распятия, церковная мебель, нательные кресты и образки, специфические для соответствующего религиозного культа, предметы религиозного содержания и другие аналогичные предметы. К культовым предметам приравниваются также церковные календари, открытки, проспекты, альбомы по церковному искусству, фильмы, этикетки, представляющие культовые сооружения или предметы церковного искусства, за исключением сооружений и предметов, являющихся частью национального культурного достояния, предметы, необходимые для культовой деятельности, такие как ладан и свечи, в том числе декоративные свечи, предназначенные для свадеб и крещений, специальные ткани и вышивка, используемые для изготовления культовых одежд и других предметов, служащих для отправления соответствующего религиозного культа;
богослужение
совокупность видов религиозной деятельности, вытекающей из вероучения соответст­вующего религиозного культа;
чрезмерный прозелитизм –
действия, направленные на обращение другого лица или группы лиц в иную веру посредством принуждения.
[Ст.3 понятие изменено ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 4. Свобода совести, мысли и вероисповедания
[Ст.4 наименование изменено ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(1) Каждый человек имеет право на свободу мысли, свободу совести и свободу вероисповедания. Это право должно осуществляться в условиях терпимости и взаимоуважения. Оно предполагает свободу принадле­жать или не принадлежать к определенной религии, иметь или не иметь определенные убеждения, менять религию или убеждения, исповедовать религию или убеждения единолично или сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек и каждая религиозная община могут беспрепятственно присоединиться к любому религиозному культу.
(2) Осуществление права на свободу проявления убеждений и свободу вероисповедания может быть ограничено в соответствии с законом только в случае, если это ограничение преследует законную цель и является мерой, необходимой в демократическом обществе для обеспечения общественного спокойствия, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности или защиты прав и свобод человека.
(3) Государство не вправе оценивать легитимность каких-либо вероисповеданий.
(4) Чрезмерный прозелитизм запрещается.

Статья 5. Общие права и обязанности
(1) Никто не может преследоваться за свои убежде­ния, мысли, религиозную веру или неверие.
(2) Религиозные убеждения, мысли, вера, деятель­ность в рамках какого-либо религиозного культа не являются препятствием для приобретения и осущест­вления гражданских или политических прав.

Статья 6. Свобода религиозных объединений
(1) Никто не может быть принужден участвовать в отправлении религиозных служб того или иного культа, присоединяться или не присоединяться к какому-либо религиозному культу, участвовать или не участвовать в расходах какого-либо религиозного культа.
(2) Ни одна религиозная община не может одновременно принадлежать к двум и более религиозным культам. Присоединение религиозной общины к другому религиозному культу возможно только после ее добровольного выхода из религиозного культа, в котором она состояла.
[Ст.6 ч.(2) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(3) Каждая религиозная община может беспрепятст­венно и без дополнительных согласований присоеди­ниться к любому религиозному объединению или выйти из него по свободному волеизъявлению своих членов.

Статья 7. Защита права на свободу религиозных объединений
(1) Право верующих и их общин объединяться в религиозные организации защищается в судебном или административном порядке в рамках государственного надзора за соблюдением законности. В отношении действий государственных органов и организаций, должностных и частных лиц, препятствующих обра­зованию религиозных общин и осуществлению ими своей деятельности, по инициативе верующих могут предъявляться иски или направляться петиции.
(2) Результатом защиты в судебном или администра­тивном порядке права на свободу религиозных объединений может быть восстановление нарушенного права, пресечение действий государственных органов и организаций, должностных и частных лиц, препятствующих осуществлению данного права, возмещение ущерба, нанесенного нарушением этого права.
(3) Государство гарантирует религиозным общинам защиту их прав и законных интересов.
(4) В предусмотренных законодательством случаях вопросы, затрагивающие интересы религиозных общин, решаются государственными органами при участии представителей этих общин или по согласованию с ними.
(5) Не допускается необоснованное вмешательство государственных органов и организаций, должностных лиц в деятельность религиозных общин, равно как и вмешательство религиозных общин в деятельность государственных органов и организаций, должностных лиц.

Статья 8. Конфессиональная нетерпимость
Конфессиональная нетерпимость, выраженная действиями, препятствующими свободному отправлению религиозного культа, пропаганда религиозной ненависти являются преступлениями и наказываются в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9. Правовая защита
Любые действия, нарушающие права, закрепленные настоящим законом и осуществляемые в установленных им пределах, могут быть обжалованы в судебном порядке.
Статья 10. Военная служба
Для граждан, не могущих нести военную службу по религиозным мотивам, по мотивам мысли и совести, государство законодательно устанавливает гражданскую (альтернативную) службу.
[Ст.10 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 11. Тайна исповеди
Тайна исповеди охраняется законом. Служители религиозного культа обязаны хранить тайну исповеди и не могут принуждаться к ее раскрытию.
[Ст.11 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 12. Религиозные праздники
Государство гарантирует предоставление признанных им религиозных праздников для отдыха и духовного совершенствования.
[Ст.13 утратила силу согласно ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 14. Кладбища
(1) Местные составные части религиозных культов могут иметь и содержать самостоятельно или совместно кладбища для погребения верующих этих культов.
(2) Порядок открытия, содержания и закрытия кладбищ регламентируется Положением о кладбищах, утвержденным Правительством.
(3) Религиозные культы и их составные части имеют право проводить погребальные церемонии в соответствии с характерными для них догмами.
[Ст.14 ч.(3) введена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст. 102]

 

Глава II
Отношения между государством и религиозными культами

 

Статья 15. Государство и религиозные культы
(1) Религиозные культы самостоятельны, отделены от государства и равноправны перед законом и органами публичной власти. Дискриминация того или иного религиозного культа наказывается в соответствии с действующим законодательством.
(2) Государство не вмешивается в религиозную деятельность культов. Религиозные культы и их составные части должны воздерживаться от публичного высказывания или проявления своих политических предпочтений и покровительства какой-либо политической партии или общественно-политической организации.
[Ст.15 ч.(2) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(3) Финансово-экономическая деятельность религиозных культов находится под контролем государства. На составные части религиозных культов, а также на созданные ими учреждения и предприятия распространяется налоговое законодательство.
(4) Государство и его учреждения могут поддерживать отношения сотрудничества с любым религиозным культом и заключать при необходимости соглашения или конвенции о сотрудничестве с любым религиозным культом или его составными частями.
(5) Государство признает особую важность и первостепенную роль Молдавской православной церкви в жизни, истории и культуре народа Республики Молдова.
(6) Государство стимулирует и поддерживает социальную, морально-нравственную, культурную и благотворительную деятельность религиозных культов и их составных частей.
[Ст.15 ч.(7) утратила силу согласно ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(8) Любое требование об указании в официальных документах принадлежности к тому или иному религиозному культу является незаконным.

 

Глава III
Создание и регистрация религиозных культов и их составных частей

 

Статья 16. Свобода создания и деятельности религиозных культов
(1) Религиозные культы создаются на основе принципа добровольности полностью дееспособными физическими лицами, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова, в целях совместного вероиспове­дования.
(2) Религиозные культы могут свободно создаваться и действовать в соответствии с настоящим законом.
(3) Религиозные культы создаются на основе собственных норм, убеждений и свободного волеизъявления верующих в соответствии со своими учениями, канонами и традициями в той мере, в которой таковые не противоречат действующему законодательству.
[Ст.16 ч.(3) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(4) Религиозные общины могут при соблюдении действующего законодательства создаваться и самораспускаться в соответствии со свободно выраженной волей своих членов.
[Ст.16 ч.(4) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 17. Юридический статус
(1) Религиозные культы и их составные части являются юридическими лицами в соответствии с настоящим законом.
(2) Как юридические лица религиозные культы и их составные части имеют равные права и обязанности, и на них распространяются нормы Гражданского кодекса.
(3) Канонические правоотношения между рели­гиозными культами и религиозными общинами не могут ни заменять, ни лишать юридической силы граж­данские правоотношения между зарегистри­рованными юридическими лицами.
Статья 18. Устав религиозных культов и их составных частей
(1) Религиозные культы и их составные части действуют на основании устава, принятого их учредителями.
(2) В уставе религиозного культа или его составной части указываются:
а) точное и полное наименование, вероисповедание, местонахождение и зона деятельности;
b) основные принципы вероисповедания;
с) цели, задачи и основные формы деятельности;
d) структура, порядок формирования и компетенция руководящих и контрольных органов;
е) порядок назначения и отзыва членов руководящих органов;
f) права и обязанности членов религиозного культа или его составной части;
g) источники формирования имущества и денежных ресурсов;
h) порядок внесения изменений и дополнений в устав;
i) порядок прекращения деятельности (ликвидации или самороспуска), а также распределения имущества в случае прекращения деятельности.
[Ст.18 ч.(3) утратила силу согласно ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 181. Внесение изменений и дополнений в устав религиозных культов и их составных частей

(1) Для внесения изменений и/или дополнений в свой устав религиозный культ или религиозная община представляют Министерству юстиции следующие документы:
a) заявление о регистрации вносимых в устав изменений и/или дополнений, подписанное всеми членами руководящего органа культа или религиозной общины с указанием местожительства каждого из них;
b) оригинал устава;
c) протокол заседания (решение) органа, уполномоченного уставом утверждать вносимые в устав изменения и/или дополнения, подписанный всеми присутствовавшими на заседании членами указанного органа;
d) список членов религиозного культа или религиозной общины, заверенный подписью руководителя;
[Ст.181 ч.(1), пкт.d) изменен ЗП160 от 07.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.647]
e) вносимые в устав изменения и/или дополнения, заверенные подписью руководителя.
[Ст.181 ч.(1), пкт.e) изменен ЗП160 от 07.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.647]
(2) Религиозная община в дополнение к предусмотренным в части (1) документам представляет Министерству юстиции документ об одобрении религиозным культам вносимых в устав изменений и/или дополнений.
(3) Религиозное учреждение представляет Министерству юстиции документы, указанные в части (1), кроме предусмотренного пунктом d).
(4) Регистрация вносимых в устав изменений и/или дополнений осуществляется в срок, предусмотренный частью (4) статьи 19 и частью (6) статьи 20.
[Ст.181 введена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 19. Регистрация религиозных культов

(1) В целях регистрации религиозные культы представляют Министерству юстиции следующие документы:
а) заявление о регистрации;
b) принятый учредителями устав;
с) протокол учредительного собрания;
d) список не менее 100 учредителей – физических лиц, являющихся гражданами Республики Молдова и проживающих на ее территории.
[Ст.19 ч.(1), пкт.
d) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
e) основные принципы вероисповедания.
f) копии удостоверений личности учредителей;
[Ст.19 ч.(1), пкт.
f) введен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
g) документы, подтверждающие наличие юридического адреса.
[Ст.19 ч.(1), пкт.
g) введен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(2) Министерство юстиции проверяет представленные религиозными культами документы на соответствие их требованиям настоящего закона.
(3) Если представленный пакет документов не соответствует положениям части (1), он не подлежит рассмотрению и возвращается заявителям.
[Ст.19 ч.(3) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(31) Если представленные документы не соответствуют требованиям закона, по письменному заявлению заявителя Министерство юстиции может продлить срок их рассмотрения.
[Ст.19 ч.(31) введена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
   (4) Если представленные учредительные документы соответствуют требованиям настоящего закона, Министерство юстиции в 30-дневный срок выдает соответствующему религиозному культу свидетельство о регистрации.
[Ст.19 ч.(4) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(5) Религиозный культ считается зарегистрированным со дня выдачи свидетельства о регистрации и освобождается от уплаты регистрационного сбора.
(6) Сведения о государственной регистрации религиозных культов вносятся в Регистр религиозных культов и их составных частей.
(7) Если представленные религиозным культом учредительные документы не соответствуют требованиям настоящего закона и/или практики и ритуалы культа представляют угрозу для общества, государственной безопасности, жизни, физического и психического здоровья людей, общественного порядка, нарушают нормы общественной морали или права и свободы других лиц, Министерство юстиции отказывает в регистрации соответствующего культа с указанием причин отказа. Лица, подписавшие учредительный документ, могут обжаловать решение об отказе в судебной инстанции.
[Ст.19 ч.(7) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

Статья 20. Регистрация составных частей религиозных культов

(1) Религиозные общины создаются на основе принципа добровольности полностью дееспособными физическими лицами, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова, с целью совместного вероиспове­дования.
(2) В целях регистрации религиозные общины представляют Министерству юстиции следующие документы:
а) заявление о регистрации от имени руководящего органа общины;
b) принятый учредителями устав общины;
c) протокол учредительного собрания с указанием законного представителя (законных представителей) общины;
d) список не менее 10 учредителей – физических лиц, являющихся гражданами Республики Молдова и проживающих на ее территории;
[Ст.20 ч.(2), пкт.
d) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
е) письменное согласие религиозного культа на принятие в свои ряды добровольно присоединяющейся общины.
f) копии удостоверений личности учредителей;
[Ст.20 ч.(2), пкт.
f) введен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
g) документы, подтверждающие наличие юридического адреса.
[Ст.20 ч.(2), пкт.
g) введен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
  (3) В целях регистрации религиозные учреждения, такие как епархии, диоцезии, протопопиаты, деканаты, религиозные, социальные или благотворительные миссии, религиозные учреждения, фонды, теологические учебные заведения любого уровня, паломнические центры, дисциплинарные церковные инстанции, представляют Министерству юстиции свои уставы, письменное согласие рели­гиозного культа, к которому они относятся, документ об учреждении или возобновлении деятельности с указанием законного представителя (законных представителей) учреждения, копии удостоверений личности членов руководящих и контрольных органов и копии учредительных документов учредителя.
[Ст.20 ч.(3) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(4) Министерство юстиции проверяет представленные составной частью религиозного культа документы на соответствие их требованиям настоящего закона.
(5) Если представленный пакет документов не соответствует положениям частей (2) и (3), он не подлежит рассмотрению и возвращается заявителю.
[Ст.20 ч.(5) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(51) Если представленные документы не соответствуют требованиям закона, по письменному заявлению заявителя Министерство юстиции может продлить срок их рассмотрения.
[Ст.20 ч.(51) введена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(6) Если представленные учредительные документы соответствуют требованиям настоящего закона, Министерство юстиции в 30-дневный срок выдает соответствующей составной части религиозного культа свидетельство о регистрации.
[Ст.20 ч.(6) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(7) Составная часть религиозного культа считается зарегистрированной со дня выдачи свидетельства о регистрации и освобождается от уплаты регистра­ционного сбора.
(8) Сведения о государственной регистрации составных частей религиозных культов вносятся в Регистр религиозных культов и их составных частей.
(9) Если представленные составной частью религиозного культа учредительные документы не соответствуют требованиям настоящего закона, Министерство юстиции отказывает в регистрации этой составной части религиозного культа с указанием причин отказа.

 

Статья 21. Свидетельство о регистрации

(1) Документом, подтверждающим государственную регистрацию религиозного культа или его составной части, является свидетельство о регистрации, выданное Министерством юстиции.
[Ст.21 ч.(2) утратила силу согласно ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 22. Регистр религиозных культов и их составных частей

(1) Регистр религиозных культов и их составных частей ведется Министерством юстиции.
(2) Регистр религиозных культов и их составных частей содержит следующие сведения:
а) дату государственной регистрации религиозных культов и их составных частей;
b) наименования религиозных культов и их составных частей;
с) сведения о руководящих органах религиозных культов и их составных частей;
d) фамилии и имена руководителей (представителей) религиозных культов и их составных частей;
е) местонахождение религиозных культов и их составных частей;
f) сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в уставы религиозных культов и их составных частей.

Статья 23. Наименование религиозного культа и его составной части

(1) На протяжении всей своей деятельности религиозные культы и их составные части обязаны использовать точное и полное наименование, указанное в свидетельстве о регистрации.
(2) После регистрации религиозного культа или его составной части их наименование может быть предъявлено третьим лицам.

 

Глава IV

Предупреждение религиозных культов и их составных частей, приостановление и
прекращение их деятельности

[Глава IV наименование изменено ЗП278 от 27.12.11, MO34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 231. Предупреждение религиозных культов  и их составных частей

(1) В случае установления отклонения религиозных культов или их составных частей от положений настоящего закона и/или от своих уставов Министерство юстиции предупреждает их о соответствующих нарушениях и требует устранения таковых в разумные сроки.
(2) Повторное предупреждение Министерством юстиции в течение года религиозных культов или их составных частей о необходимости устранения нарушений законодательства в случае, если таковые не были устранены, является основанием для предъявления им в судебную инстанцию иска о приостановлении деятельности соответствующих религиозных культов или их составных частей.
[Ст.231введена ЗП278 от 27.12.11,
MO34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 24. Приостановление деятельности религиозных культов и их составных частей

(1) Деятельность религиозных культов и их составных частей может быть приостановлена на срок до одного года в судебном порядке.
(2) Основанием для приостановления деятельности религиозных культов и их составных частей могут служить:
а) совершение действий, нарушающих Конституцию Республики Молдова, настоящий закон и международные договоры, стороной которых является Республика Молдова;
[Ст.24 ч.(2), пкт.а) изменен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
b) совершение действий, затрагивающих безопасность государства, общественный порядок, жизнь и безопасность людей;
с) отклонение от уставных целей;
d) разжигание религиозной вражды и ненависти;
e) повторное уведомление их Министерством юстиции в течение года о необходимости устранить нарушения настоящего закона.
f) проведение ими предвыборной агитации и/или оказание финансовой или материальной поддержки конкурентам на выборах.
[Ст.24 ч.(2), пкт.
f) введен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
[Ст.24 ч.(3) утратила силу согласно ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(4) Министерство юстиции имеет право предъявить в судебную инстанцию иск о приостановлении деятельности зарегистрированных религиозных культов или их составных частей, предоставив убедительные доказательства наличия оснований, предусмотренных частью (2).
[Ст.24 ч.(4) в редауции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 25. Прекращение деятельности религиозных культов и их составных частей

(1) Деятельность религиозных культов и их составных частей может быть прекращена на основании:
а) решения их учредителей в соответствии с положениями Гражданского кодекса;
b) решения судебной инстанции в случае совершения религиозными культами или их составными частями тяжких деяний, или повторного осуществления действий, предусмотренных частью (2) статьи 24, или невыполнения предыдущего судебного решения о приостановлении их деятельности.
(2) Министерство юстиции имеет право предъявить в судебную инстанцию иск о прекращении деятельности религиозного культа или его составной части, представив убедительные доказательства их вины.

 

Глава V

Деятельность религиозных культов

 

Статья 26. Богослужения

(1) Богослужения проводятся в культовых сооружениях и на принадлежащей им территории, на кладбищах, на дому у верующих соответствующего религиозного культа, а также в других публичных местах, согласованных с органами местного публичного управления.
(2) Богослужения могут проводиться религиозными культами в детских домах, детских приемниках-распределителях, интернатах, домах для престарелых и инвалидов, пенитенциарных, воинских, медико-санитарных, учебных, полицейских и иного рода учреждениях по просьбе находящихся в них лиц и с согласия администрации соответствующего учреждения.

Статья 27. Представительство

Независимо от количества верующих религиозный культ имеет центральный орган, который представляет его.

Статья 28. Язык, используемый религиозными культами

Религиозные культы используют для богослужения и другой деятельности родной язык верующих или традиционный язык культа. Переписка религиозных культов и их составных частей с государственными учреждениями ведется на государственном языке. В официальных отношениях с органами публичной власти религиозные культы и их составные части используют государственный язык.

Статья 29. Религиозная литература и культовые предметы

Религиозные культы имеют исключительное право:
а) учреждать печатные органы для верующих, издавать, приобретать, ввозить, вывозить и распространять религиозную литературу;
b) производить и реализовывать культовые предметы, специфические для соответствующего культа;
с) устанавливать плату за паломничество в святых местах;
d) организовывать на территории страны и за ее пределами выставки культовых предметов, в том числе выставки-продажи.

Статья 30. Налогооблагаемые доходы

Доходы от производственной и издательской деятельности религиозных культов и их составных частей облагаются налогами в порядке, установленном налоговым законодательством.
[Ст.30 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 31. Благотворительная и спонсорская деятельность

Благотворительная и спонсорская деятельность религиозных культов и их составных частей регулируется Законом о благотворительности и спонсорстве и налоговым законодательством.

Статья 311. Деятельность религиозного культа в сфере социального предпринимательства

(1) Социальное предпринимательство является одним из видов экономической деятельности религиозного культа.  
(2) Религиозный культ может осуществлять деятельность в сфере социального предпринимательства в соответствии с Законом о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992 самостоятельно или посредством социальных предприятий, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или производственного кооператива.

[Cт.311 введенa ЗП223 от 02.11.17, МО411-420/24.11.17 ст.689; в силу с 24.05.18]

 

Глава VI

религиозно-нравственное и теологическое образование

 

Статья 32. Организация религиозно-нравственного и теологического образования

(1) Религиозные культы и их составные части могут беспрепятственно органи­зовывать обучение с целью подготовки собственного персонала.
[Ст.32 ч.(1) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
  (2) Религиозные культы и религиозные общины могут основывать теологи­ческие учебные заведения любого уровня со статусом самостоятельных учреждений или филиалов отечест­венных или зарубежных профильных учреждений.
[Ст.32 ч.(2) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(3) Теологические учебные заведения любого уровня могут быть по просьбе учредителя подвергнуты лицензи­рованию или государственной аккредитации.
[Ст.32 ч.(3) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(4) Теологические учебные заведения всех уровней становятся юридическими лицами после их регистрации в соответствии с настоящим законом.
(5) Семинаристы и студенты-богословы пользуются всеми правами и льготами, предусмотренными для учащихся и студентов, получающих государственное образование.
(6) Дипломы и удостоверения, выданные теологи­ческими учебными заведениями, не аккреди­тованными государством, действительны только в рамках соот­ветствующего религиозного культа, за исключением случаев, предусмотренных в соглашениях или конвенциях о сотрудничестве между государством и религиозными культами.
(7) Религиозно-нравственное образование в государственных учебных заведениях всех уровней осуществляется по выбору и является факультативным, за исключением случаев, предусмотренных в соглашениях или конвенциях о сотрудничестве между государством и религиозными культами.
(8) Соглашения между государством и религиозными культами должны предусматривать право детей быть освобожденными от уроков религии на основании заявления родителей или законных попечителей.

 

Глава VII

Служители и работники религиозных культов и их составных частей

[Глава VII наименование изменено ЗП278 от 27.12.11, MO34-37/17.02.12 ст.102]


Статья 33. Служители религиозных культов

(1) Руководители религиозных культов национального уровня, избираемые согласно уставу соответствующего культа, должны быть гражданами Республики Молдова.
(2) Руководители (администраторы) религиозных культов и их составных частей могут быть одновременно и их духовными лидерами.
[Ст.33 ч.(2) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]


Статья 34. Прием на работу

Прием на работу в религиозные культы и их составные части, в созданные ими учреждения и предприятия осуществляется в соответствии с трудовым законо­дательством.
[Ст.34 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]


Статья 35. Трудовой договор

Прием на работу служителей и работников рели­гиозных культов и их составных частей может осуществляться на основе инди­видуального трудового договора, заключенного в письменной форме.
[Ст.35 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 36. Социальное обеспечение

Социальное страхование служителей и работников религиозных культов и их составных частей и социальная помощь им осуществляются в соответствии с дейст­вующим законодательством.

Статья 37. Назначение пенсий

Служителям и работникам религиозных культов независимо от пенсий, назначенных культами, устана­вливаются пенсии государственного социального страхо­вания в соответствии с действующим законода­тельством.

Статья 38. Ответственность за нарушение настоящего закона

(1) Лица, нарушающие настоящий закон, несут ответст­венность, установленную действующим законо­дательством.
(2) Нарушение настоящего закона служителями или работниками религиозного культа и его составных частей не влечет за собой ответственности зарегистрированного религиозного культа и его составных частей.
[Ст.38 ч.(2) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Глава VIII

Имущество религиозных культов и их составных частей

[Глава VIII наименование изменено ЗП278 от 27.12.11, MO34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 39. Право на собственность

(1) Каждый религиозный культ и каждая его составная часть может свободно владеть, пользоваться и распоряжаться отдельным имуществом.
(2) Право на собственность религиозных культов, их составных частей, созданных ими учреждений и предприятий осуществляется в соответствии с национальным законодательством и признанными Республикой Молдова международными нормами.
(3) В собственности религиозных культов, их составных частей, созданных ими учреждений и предприятий могут находиться здания, сооружения, земельные участки, транспортные средства, оборудование, издательства, типографии, радиостанции и телевизионные каналы, печатные издания, культовые предметы, производст­венные объекты, объекты социального назначения, благотворительные объекты, финансовые средства и другие материальные ценности, необходимые для обеспечения их деятельности.
(4) Религиозные культы и их составные части могут иметь в своей собственности любые объекты интеллектуальной собственности в соответствии с национальным законо­дательством и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.
(5) Религиозные культы и их составные части могут иметь в качестве своей символики исторические гербы, знамена, вымпелы, геральдические знаки и тому подобное, подлежащие официальной регистрации в порядке, установленном для регистрации религиозного культа или его составной части.
(6) Религиозные культы, их составные части, созданные ими учреждения и предприятия обладают исключительным правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими на собственные средства, пожертвования граждан, общественных объединений, на средства, полученные от государства или добытые другими способами, не противоречащими законодательству. Право собственности предполагает право свободного владения, распоряжения и пользования созданным или законно добытым имуществом.

Статья 40. Защита права собственности

(1) Религиозные культы, их составные части, созданные ими учреждения и предприятия имеют право истре­бования вещи из незаконного владения.
(2) Республика Молдова защищает право собственности всех религиозных культов, их составных частей, созданных ими учреждений и предприятий на имущество, находя­щееся как в стране, так и за ее пределами.
(3) Защита права собственности религиозных культов, их составных частей, созданных ими учреждений и предприятий осуществляется в судебных инстанциях в соответствии с законодательством.

Статья 41. Финансовые средства религиозных культов и их составных частей

Финансовые средства религиозных культов и их составных частей формируются из добровольных денежных и иных взносов верующих и организаций, из доходов от религиозной деятельности, реализации культовых предметов, осуществляемой предпринимательской деятельности, из полученных наследств и пожертвований от общественных и зарубежных физических и юридических лиц, из финансовых средств, полученных в порядке процентного отчисления, а также из других не запрещенных законом источников.
[Ст.41 измененa ЗП158 от 18.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.547; в силу с 15.08.14]

Статья 42. Земли религиозных культов и их составных частей

[Ст.42 наименование изменено ЗП278 от 27.12.11, MO34-37/17.02.12 ст.102]
Религиозные культы и их составные части могут иметь в собственности или пользовании участки земли в соответствии с действующим законодательством.

Статья 43. Налоговые льготы

(1) Государство проводит в отношении религиозных культов льготную налоговую политику.
(2) Составные части религиозных культов, которым принадлежат культовые сооружения, а также участки земли, на которых они построены, освобождаются от налога на недвижимое имущество и налога на землю в соответствии с Налоговым кодексом.
(3) В отношениях с религиозными культами органы публичной власти не должны отдавать предпочтения какому-либо из них.
[Ст.43 ч.(4) утратила силу согласно ЗП177 от 21.07.16, МО256-264/12.08.16 ст.561]
[Ст.41 ч.(4) введенa ЗП158 от 18.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.547; в силу с 15.08.14]

 

Статья 431. Процентное отчисление

(1) Пользоваться механизмом процентного отчисления имеют право религиозные культы и их составные части, отвечающие в целом следующим условиям:
a) осуществляют общественную, моральную, культурную или благотворительную деятельность;
b) функционируют в течение не менее одного года до запроса регистрации в перечне получателей процентного отчисления;
c) не имеют задолженностей перед национальным публичным бюджетом за предыдущие налоговые периоды.
(2) Заявление об участии в механизме процентного отчисления подается в Министерство юстиции в установленном Правительством порядке.
(3) Финансовые средства, полученные в порядке процентного отчисления, могут использоваться для:
a) поддержки общественной, моральной, культурной или благотворительной деятельности в течение срока, не превышающего двух налоговых периодов, следующих за тем, в котором произведено отчисление. Не использованные в течение этого срока суммы возмещаются в бюджет;
b) покрытия административных расходов в размере 50 процентов, если полученная сумма не превышает 50000 леев, 40 процентов – если сумма составляет от 50000 до 100000 леев; 30 процентов – если сумма составляет от 100000 до 500000 леев; 25 процентов – если сумма превышает 500000 леев.
(4) Религиозные культы и их составные части, являющиеся получателями процентных отчислений, представляют отчеты об использовании финансовых средств, полученных в порядке процентного отчисления, в установленном Правительством порядке.

[Ст.431 в редакции ЗП177 от 21.07.16, МО256-264/12.08.16 ст.561]

[Ст.431 введена ЗП158 от 18.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.547; в силу с 15.08.14]

 

Статья 432. Ответственность за использование не по назначению или непредставление  отчетности об использовании финансовых средств, полученных в порядке процентного отчисления

(1) Религиозные культы и их составные части, а также их должностные лица, нарушающие законодательные положения об использовании финансовых средств, полученных в порядке процентного отчисления, и не представляющие отчеты об использовании этих средств, несут ответственность в соответствии с законодательством и возмещают в бюджет сумму, использованную с нарушением законодательства или не отраженную в отчетах.
(2) Религиозные культы и их составные части, нарушающие законодательные положения об использовании финансовых средств, полученных в порядке процентного отчисления, или не представляющие отчеты о порядке их использования, отстраняются от участия в механизме процентного отчисления на двухлетний срок с опубликованием их перечня на официальной веб-странице Министерства юстиции.

[Ст.432 в редакции ЗП177 от 21.07.16, МО256-264/12.08.16 ст.561]

[Ст.432 введена ЗП158 от 18.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.547; в силу с 15.08.14]

 

Статья 44. Памятники истории и культуры

(1) Культовые сооружения, произведения искусства и другие ценности, находящиеся в собственности или пользовании религиозных культов и их составных частей и признанные памятниками истории или культуры, содержатся и используются ими согласно статусу этих ценностей и в соответствии с законодательством об охране памятников.
(2) Общие обязательства государства и религиозных культов и их составных частей по сохранению, содержанию и использованию ценностей, предус­мотренных в части (1), могут фиксироваться в согла­шениях или конвенциях о сотрудничестве между государством и религиозными культами и их составными частями.
[Ст.44 ч.(2) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Статья 45. Имущество и интересы за границей

Находящееся за границей имущество религиозных культов и их составных частей и религиозные интересы граждан Республики Молдова за границей являются предметом между­народных соглашений.
[Ст.45 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

 

Глава IX
Заключительные и переходные положения

 

Статья 46

(1) Уставы и другие учредительные документы религиозных культов и их составных частей признаются действительными лишь в части, не противоречащей настоящему закону.
(2) Религиозные культы и их составные части, зарегистрированные до дня вступления в силу настоящего закона, не подлежат перерегистрации.
(3) Со дня вступления в силу настоящего закона Закон о культах № 979-XII от 24 марта 1992 года, с последующими изменениями, признается утратившим силу.
(4) Правительству в трехмесячный срок:
- разработать и представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА 

Мариан ЛУПУ


№ 125-XVI. Кишинэу, 11 мая 2007 г.

LEGE PRIVIND CULTELE RELIGIOASE ŞI PĂRŢILE LOR COMPONENTE

(nr. 125 din 11.05.2007 Piblicat: 17.08.2007 Monitor Oficial nr. 127-130 Art. nr: 546)

 

În temeiul art.31 şi 72 alin.(3) lit.1) din Constituţia Republicii Moldova,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul I

DISPOZŢII GENERALE

 

Articolul 1. Obiectul de reglementare

Prezenta lege reglementează raporturile ce ţin de libertatea de conştiinţă şi de religie, garantate de Constituţia Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum şi de statutul juridic al cultelor religioase şi al părţilor lor componente.

 

Articolul 2. Cadrul juridic

(1) Cadrul juridic în domeniul libertăţii conştiinţei, cultelor religioase şi părţilor lor componente îl constituie Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prezenta lege.

(2) Prevederile Constituţiei şi ale legilor referitoare la libertatea de conştiinţă şi de religie vor fi interpretate şi aplicate în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd norme altele decît cele ale prezentei legi, se aplică normele tratatelor internaţionale.

 

Articolul 3. Noţiuni generale

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:

cult religios - structură religioasă, cu statut de persoană juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova conform normelor doctrinare, canonice, morale, disciplinare şi tradiţiilor istorice şi de cult proprii, constituită de către persoane supuse jurisdicţiei Republicii Moldova, care îşi manifestă în comun convingerile religioase, respectînd tradiţiile, riturile şi ceremonialul stabilit;

parte componentă a cultului religios - comunitate sau instituţie religioasă a oricărui cult religios;

comunitate religioasă - parte componentă locală a cultului religios reprezentînd o asociere de persoane care se constituie şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile liberului consimţămînt, autonomiei, autogestiunii, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, creată în scopul profesării în comun a credinţei. Comunităţi religioase sînt parohiile, comunităţile monahale sau mănăstirile, congregaţiile, frăţiile, alte tipuri similare de comunităţi religioase;

instituţie religioasă - parte componentă centrală sau regională a cultului religios, fondată de acesta fără consemnarea calităţii de membru, reprezentînd un aşezămînt sau o structură religioasă. Se consideră instituţii religioase eparhiile, diecezele, protopopiatele, decanatele, misiunile religioase, sociale sau de caritate, instituţiile de învăţămînt teologic de orice grad, centrele de pelerinaj, asociaţiile şi fundaţiile religioase, instanţele de disciplină bisericească, alte instituţii similare;

convingeri religioase - complex de idei, principii şi învăţături de credinţă sau dogme cu caracter religios în care o persoană crede, pe care le acceptă benevol, le mărturiseşte şi după care se conduce în viaţă;

activitate religioasă - activitate orientată spre satisfacerea necesităţilor spirituale ale credincioşilor (răspîndirea învăţăturii de credinţă, educaţia religioasă, oficierea serviciilor religioase, desfăşurarea acţiunilor de binecuvîntare şi propovăduire, instruirea şi perfecţionarea deservenţilor cultelor religioase), precum şi altă activitate orientată spre asigurarea organizatorică şi materială a practicilor de cult (editarea, desfacerea şi răspîndirea literaturii cu conţinut religios, producerea, desfacerea şi răspîndirea obiectelor de cult, confecţionarea veşmintelor de cult etc.);

credincios - persoană care crede în anumite adevăruri religioase şi care face parte benevol dintr-o comunitate religioasă cu ai cărei membri împărtăşeşte aceleaşi convingeri, aceeaşi credinţă, participă la săvîrşirea aceloraşi activităţi şi practici religioase, fiind supus unei autorităţi religioase liber alese;

conducător al cultului religios - persoană aleasă sau numită în fruntea unui cult religios, împuternicită să-l reprezinte în raporturile cu statul şi cu orice terţ;

deservent al cultului religios - persoană aleasă sau numită în funcţie în cadrul cultului religios sau al părţii lui componente;

lăcaş de cult - construcţie sau edificiu al unei comunităţi religioase în care se oficiază serviciile religioase;

obiecte de cult - obiecte folosite în cadrul serviciilor religioase, cum ar fi vasele liturgice, icoanele metalice şi cele litografice, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciuliţele şi medalioanele cu imagini religioase specifice cultului religios respectiv, obiectele de colportaj religios şi altele asemenea. Obiectelor de cult li se asimilează şi calendarele religioase, ilustratele, pliantele, albumele de artă bisericească, filmele, etichetele cu imaginea lăcaşurilor de cult sau a obiectelor de artă bisericească, cu excepţia celor care fac parte din patrimoniul cultural naţional, produsele necesare activităţii de cult, cum ar fi tămîia şi lumînările, inclusiv cele decorative pentru nunţi şi botezuri, stofele şi broderiile specifice folosite la confecţionarea veşmintelor de cult şi altor obiecte necesare practicării cultului respectiv;

servicii religioase - totalitate a acţiunilor religioase ce rezultă din învăţăturile de credinţă ale cultului religios respectiv;

prozelitism abuziv - acţiune de schimbare a convingerilor religioase ale unei persoane sau ale unui grup de persoane prin recurgerea la mijloace violente, abuz de autoritate, şantaj, dol, ameninţare, constrîngere, ură religioasă, înşelăciune, manipulare psihologică sau diverse tehnici subliminale.

 

Articolul 4. Libertatea de conştiinţă şi de religie

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gîndire, de conştiinţă şi de religie. Acest drept trebuie exercitat în spirit de toleranţă şi de respect reciproc şi cuprinde libertatea de a aparţine sau nu unei anumite religii, de a avea sau nu anumite convingeri, de a-şi schimba religia sau convingerile, de a profesa religia sau convingerile în mod individual sau în comun, în public sau în particular, prin învăţătură, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor. Fiecare persoană şi comunitate religioasă poate adera liber la orice cult religios.

(2) Exercitarea dreptului la libertatea de manifestare a convingerilor sau a credinţei religioase poate fi restrînsă, în condiţiile legii, numai în cazul în care această restrîngere urmăreşte un scop legitim şi reprezintă, într-o societate democratică, măsuri necesare pentru siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, ocrotirea sănătăţii şi a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor persoanei.

(3) Statul exclude orice apreciere din partea sa asupra legitimităţii credinţelor religioase.

(4) Prozelitismul abuziv este interzis.

 

Articolul 5. Drepturi şi obligaţii generale

(1) Nimeni nu poate fi urmărit pentru convingeri, gîndire, credinţă sau necredinţă religioasă.

(2) Convingerile, gîndirea, credinţa religioasă, activitatea în cadrul unui cult religios nu pot fi un obstacol în dobîndirea şi exercitarea drepturilor civile sau politice.

 

Articolul 6. Libertatea de asociere religioasă

(1) Nimeni nu poate fi constrîns să practice sau nu exerciţiul religios al vreunui cult, să se asocieze sau nu la vreun cult, să contribuie sau nu la cheltuielile vreunui cult religios.

(2) Nimeni nu poate face parte concomitent din două sau mai multe culte religioase. Aderarea unui credincios la orice cult religios se poate face numai după retragerea liberă a acestuia din cultul din care a făcut parte anterior.

(3) O comunitate religioasă poate adera la orice cult religios sau se poate disocia de acesta prin voinţa liber exprimată a membrilor săi, fără aprobări suplimentare sau piedici din afară.

 

Articolul 7. Apărarea dreptului de asociere religioasă

(1) Dreptul de asociere religioasă al credincioşilor şi al comunităţilor lor este apărat pe cale juridică sau pe cale administrativă în cadrul supravegherii de către stat a procesului de respectare a legalităţii. Din iniţiativa credincioşilor, acţiunile organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţie de răspundere, precum şi ale persoanelor private, care creează dificultăţi la constituirea comunităţilor religioase şi desfăşurarea activităţii lor legitime pot fi reclamate în justiţie sau petiţionate.

(2) Apărarea judiciară sau administrativă a dreptului de asociere religioasă al credincioşilor poate avea ca urmare restabilirea dreptului violat, curmarea acţiunilor organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţie de răspundere, precum şi ale persoanelor private care creează dificultăţi în exercitarea dreptului respectiv, repararea prejudiciului cauzat prin violarea acestui drept.

(3) Statul garantează comunităţilor religioase apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime.

(4) Problemele ce aduc atingere intereselor comunităţilor religioase se soluţionează, în cazurile prevăzute de legislaţie, de organele de stat, cu participarea reprezentanţilor comunităţilor religioase respective sau de comun acord cu aceştia.

(5) Amestecul neîntemeiat al organelor şi organizaţiilor de stat, al persoanelor cu funcţie de răspundere în activitatea comunităţilor religioase, precum şi al comunităţilor religioase în activitatea organelor şi organizaţiilor de stat, a persoanelor cu funcţie de răspundere, nu se admite.

 

Articolul 8. Intoleranţa confesională

Intoleranţa confesională, manifestată prin acte care stînjenesc liberul exerciţiu al unui cult religios, propagarea urii religioase constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 9. Protecţia juridică

Orice act care încalcă drepturile consfinţite de prezenta lege şi exercitate în limitele stabilite de aceasta poate fi atacat pe cale judiciară.

 

Articolul 10. Serviciul militar

Pentru cetăţenii care nu pot îndeplini serviciul militar din motive confesionale, statul stabileşte, prin lege, serviciul de alternativă.

 

Articolul 11. Taina mărturisirii

Taina mărturisirii este ocrotită de lege.

 

Articolul 12. Sărbătorile religioase

Statul garantează destinarea sărbătorilor religioase recunoscute de el odihnei şi elevării spirituale.

 

Articolul 13. Instanţele de disciplină bisericească

Cultele religioase care au instanţe de disciplină bisericească pentru disciplinarea personalului din subordine prezintă Ministerului Justiţiei, spre aprobare, regulamentele acestor instanţe potrivit procedurilor pentru părţile componente ale cultelor. Instanţele de disciplină bisericească devin persoane juridice la data înregistrării lor de stat şi nu se pot substitui instanţelor de judecată.

 

Articolul 14. Cimitirele

(1) Părţile componente locale ale cultelor religioase pot avea şi întreţine, de sine stătător sau în comun, cimitire pentru credincioşii lor.

(2) Modul de înfiinţare, întreţinere şi desfiinţare a cimitirelor este reglementat prin Regulamentul cu privire la cimitire, aprobat de Guvern.

 

Capitolul II

RAPORTURILE DINTRE STAT ŞI CULTELE RELIGIOASE

 

Articolul 15. Statul şi cultele religioase

(1) Cultele religioase sînt autonome, separate de stat, egale în drepturi în faţa legii şi a autorităţilor publice. Discriminarea unui sau altui cult religios se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

(2) Statul nu intervine în activitatea religioasă a cultelor.

(3) Activitatea economico-financiară a cultelor religioase se află sub controlul statului. Asupra părţilor componente ale cultelor religioase, precum şi asupra instituţiilor şi întreprinderilor înfiinţate de ele se extinde legislaţia fiscală.

(4) Statul şi instituţiile lui pot întreţine relaţii de cooperare cu orice cult religios şi pot încheia, după caz, acorduri sau convenţii de cooperare cu orice cult religios sau cu părţile componente ale acestuia.

(5) Statul recunoaşte importanţa deosebită şi rolul primordial al religiei creştin-ortodoxe şi, respectiv, al Bisericii Ortodoxe din Moldova în viaţa, istoria şi cultura poporului Republicii Moldova.

(6) Statul încurajează şi sprijină activitatea socială, morală, culturală şi de caritate a cultelor religioase şi a părţilor lor componente.

(7) Eliberarea actelor stării civile ţine de atribuţia statului. Aceste acte trebuie să preceadă binecuvîntarea sau aprobarea religioasă.

(8) Orice cerinţă de indicare în actele oficiale a apartenenţei la un cult religios este nelegitimă.

 

Capitolul III

CONSTITUIREA ŞI ÎNREGISTRAREA CULTELOR RELIGIOASE ŞI A PĂRŢILOR LOR COMPONENTE

 

Articolul 16. Libertatea constituirii şi funcţionării cultelor religioase

(1) Cultele religioase se constituie pe principii benevole de către persoane fizice aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, cu capacitate deplină de exerciţiu, în scopul profesării în comun a credinţei.

(2) Cultele religioase sînt libere să se constituie şi pot funcţiona liber în condiţiile prezentei legi.

(3) Cultele religioase se constituie după norme proprii, conform învăţăturilor, canoanelor şi tradiţiilor lor, pe baza convingerilor şi voinţei liber exprimate a credincioşilor.

(4) Comunităţile religioase se pot constitui sau autodizolva prin voinţa liber exprimată a membrilor lor, fără aprobări suplimentare sau piedici din afară.

 

Articolul 17. Personalitatea juridică

(1) Cultele religioase şi părţile lor componente sînt persoane juridice în condiţiile prezentei legi.

(2) În calitate de persoane juridice, cultele religioase şi părţile lor componente sînt egale în drepturi şi obligaţii, fiind supuse normelor Codului civil.

(3) Raporturile de drept canonic dintre cultele şi comunităţile religioase nu pot substitui şi nici vicia raporturile de drept civil dintre persoanele juridice înregistrate.

 

Articolul 18. Statutul cultelor religioase şi al părţilor lor componente

(1) Cultele religioase şi părţile lor componente îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul adoptat de către fondatorii săi.

(2) Statutul cultului religios sau al părţii lui componente trebuie să conţină următoarele specificări:

a) denumirea exactă şi completă, cu indicarea confesiunii, sediul şi zona de activitate;

b) principiile fundamentale de credinţă;

c) scopul, obiectivele şi formele principale de activitate;

d) structura, modul de constituire a organelor de conducere şi de control, competenţa lor;

e) modul de desemnare şi revocare a membrilor organelor de conducere;

f) drepturile şi obligaţiile membrilor cultului religios sau ai părţii lui componente;

g) sursele din care se formează patrimoniul, fondurile băneşti;

h) modul de introducere a modificărilor şi completărilor în statut;

i) modul de încetare a activităţii (lichidare sau autodizolvare), precum şi de repartizare a patrimoniului în cazul încetării activităţii.

(3) Modificarea şi completarea ulterioară a statutului cultului religios sau al părţii lui componente se efectuează în modul stabilit pentru înregistrarea acestora.

 

Articolul 19. Înregistrarea cultelor religioase

(1) Pentru înregistrare, cultele religioase prezintă Ministerului Justiţiei următoarele documente:

a) cererea de înregistrare;

b) statutul adoptat de către fondatori;

c) procesul-verbal al adunării de constituire;

d) lista fondatorilor cu semnăturile a cel puţin 100 dintre aceştia cetăţeni ai Republicii Moldova;

e) principiile lor fundamentale de credinţă.

(2) Ministerul Justiţiei verifică corespunderea documentelor prezentate de cultele religioase cu prevederile prezentei legi.

(3) Neprezentarea cel puţin a unuia din documentele specificate la alin.(1) dispensează Ministerul Justiţiei de obligaţia examinării cererii de înregistrare a cultului religios.

(4) În cazul în care documentele de constituire prezentate corespund prevederilor prezentei legi, Ministerul Justiţiei, în termen de 15 zile, îi eliberează cultului religios respectiv certificatul de înregistrare.

(5) Cultul religios se consideră înregistrat din momentul eliberării certificatului de înregistrare, fiind scutit de taxa de înregistrare.

(6) Datele despre înregistrarea de stat a cultelor religioase se consemnează în Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente.

(7) În cazul în care documentele de constituire prezentate de cultul religios nu corespund prevederilor prezentei legi şi aduc atingere intereselor societăţii, securităţii statului, vieţii şi sănătăţii oamenilor, Ministerul Justiţiei refuză înregistrarea cultului respectiv, indicînd motivele refuzului. Semnatarii actului de constituire pot ataca decizia de refuz în instanţa de judecată.

 

Articolul 20. Înregistrarea părţilor componente ale cultelor religioase

(1) Comunităţile religioase se constituie, pe principii benevole, de către persoane fizice aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, cu capacitate deplină de exerciţiu, în scopul profesării în comun a credinţei.

(2) Pentru înregistrare, comunităţile religioase prezintă Ministerului Justiţiei următoarele documente:

a) cererea de înregistrare din partea organului de conducere al comunităţii;

b) statutul comunităţii, adoptat de către fondatori;

c) procesul-verbal al adunării de constituire, cu indicarea reprezentantului sau reprezentanţilor legali ai comunităţii;

d) lista fondatorilor, cu semnăturile a cel puţin 10 dintre aceştia cetăţeni ai Republicii Moldova;

e) consimţămîntul scris al cultului religios la care comunitatea a decis să adere benevol.

(3) Pentru înregistrare, instituţiile religioase - eparhiile, diecezele, protopopiatele, decanatele, misiunile religioase, sociale sau de caritate, frăţiile, instituţiile, asociaţiile şi fundaţiile religioase şi instituţiile de învăţămînt teologic de orice grad, centrele de pelerinaj, instanţele de disciplină bisericească - prezintă Ministerului Justiţiei statutele lor, consimţămîntul scris al cultului religios din care fac parte şi actul de constituire sau reconstituire, cu indicarea reprezentantului sau reprezentanţilor legali ai instituţiei.

(4) Ministerul Justiţiei verifică corespunderea documentelor prezentate de părţile componente ale cultului religios cu prevederile prezentei legi.

(5) Neprezentarea cel puţin a unuia din documentele specificate la alin.(2) şi (3) dispensează Ministerul Justiţiei de obligaţia examinării cererii de înregistrare a părţii componente respective a cultului religios.

(6) În cazul în care documentele de constituire prezentate corespund cerinţelor prezentei legi, Ministerul Justiţiei, în termen de 15 zile, eliberează părţii componente a cultului religios certificatul de înregistrare.

(7) Părţile componente ale cultelor religioase se consideră înregistrate din momentul eliberării certificatului de înregistrare, fiind scutite de taxa de înregistrare.

(8) Datele despre înregistrarea de stat a părţilor componente ale cultelor religioase se consemnează în Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente.

(9) În cazul în care documentele de constituire prezentate de partea componentă a cultului religios nu corespund prevederilor prezentei legi, Ministerul Justiţiei refuză înregistrarea părţii respective a cultului religios, indicînd motivele refuzului.

 

Articolul 21. Certificatul de înregistrare

(1) Documentul ce atestă înregistrarea de stat a cultului religios sau a părţii lui componente este certificatul de înregistrare eliberat de către Ministerul Justiţiei.

(2) Formularul certificatului de înregistrare este aprobat de către Ministerul Justiţiei.

 

Articolul 22. Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente

(1) Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente se ţine de către Ministerul Justiţiei.

(2) Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente conţine următoarele date:

a) data înregistrării de stat a cultelor religioase şi a părţilor lor componente;

b) denumirea cultelor religioase şi a părţilor lor componente;

c) datele despre organele de conducere ale cultelor religioase şi ale părţilor lor componente;

d) numele şi prenumele conducătorilor (reprezentanţilor) cultelor religioase şi ai părţilor lor componente;

e) sediul cultelor religioase şi al părţilor lor componente;

f) datele despre modificările şi completările introduse în statutele cultelor religioase şi ale părţilor lor componente.

 

Articolul 23. Denumirea cultelor religioase şi a părţilor lor componente

(1) Pe parcursul activităţii lor, cultele religioase şi părţile lor componente sînt obligate să utilizeze denumirea exactă şi completă conform certificatului de înregistrare.

(2) După înregistrarea cultelor religioase sau a părţilor lor componente, denumirea acestora devine opozabilă terţilor.

 

Capitolul IV

SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII CULTELOR RELIGIOASE ŞI A PĂRŢILOR LOR COMPONENTE

 

Articolul 24. Suspendarea activităţii cultelor religioase şi a părţilor lor componente

(1) Activitatea cultelor religioase şi a părţilor lor componente poate fi suspendată pe cale judiciară, pe o perioadă de pînă la un an.

(2) Drept temei pentru suspendarea activităţii cultelor religioase şi a părţilor lor componente poate servi:

a) desfăşurarea de acţiuni prin care se încalcă Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege şi alte acte normative;

b) desfăşurarea de acţiuni ce aduc atingere securităţii statului, ordinii publice, vieţii şi securităţii oamenilor;

c) derogarea de la scopurile statutare;

d) aţîţarea urii şi discordiei religioase;

e) avertizarea repetată de către Ministerul Justiţiei, pe parcursul unui an, asupra necesităţii de a înlătura încălcările prezentei legi.

(3) Ministerul Justiţiei avertizează în scris conducătorii cultelor religioase sau ai părţilor lor componente asupra încălcărilor prezentei legi şi stabileşte termenul rezonabil pentru înlăturarea lor.

(4) Ministerul Justiţiei are dreptul de a acţiona în instanţa de judecată pentru suspendarea activităţii cultelor religioase sau a uneia din părţile lor componente, cu prezentarea de dovezi concludente privind vina lor.

 

Articolul 25. Încetarea activităţii cultelor religioase şi a părţilor lor componente

(1) Drept temei pentru încetarea activităţii cultelor religioase şi a părţilor lor componente poate servi:

a) hotărîrea corespunzătoare a fondatorilor, în condiţiile prevăzute de Codul civil;

b) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care cultele religioase sau părţile lor componente desfăşoară acţiuni grave sau desfăşoară în mod repetat acţiuni prevăzute la art.24 alin.(2) ori nu respectă hotărîrea judecătorească anterioară de suspendare a activităţii cultelor religioase sau a părţilor lor componente.

(2) Ministerul Justiţiei are dreptul de a acţiona în instanţa de judecată pentru încetarea activităţii cultelor religioase sau a părţilor lor componente, cu prezentarea de dovezi concludente privind vina lor.

 

Capitolul V

ACTIVITATEA CULTELOR RELIGIOASE

 

Articolul 26. Serviciile religioase

(1) Serviciile religioase se oficiază în lăcaşurile de cult şi pe teritoriul care le aparţine, în cimitire, la domiciliul credincioşilor cultului religios respectiv, precum şi în alte locuri publice convenite cu autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Cultele religioase au dreptul de a oficia servicii religioase în orfelinate, centre de plasament pentru copii, internate, aziluri de bătrîni şi de invalizi, în penitenciare, instituţii militare, medico-sanitare, de învăţămînt, de poliţie şi de alt tip la rugămintea persoanelor care se află în ele şi cu acordul administraţiei instituţiilor respective.

 

Articolul 27. Reprezentarea

Fiecare cult religios, indiferent de numărul de credincioşi, are un organ central care îl reprezintă.

 

Articolul 28. Limba manifestărilor

Cultele religioase folosesc în manifestările şi activitatea lor limba maternă a credincioşilor sau limba tradiţională a cultului. Corespondenţa cultelor religioase şi a părţilor lor componente cu instituţiile statului se desfăşoară în limba de stat. În relaţiile oficiale cu autorităţile statului, cultele religioase şi părţile lor componente vor utiliza limba de stat.

 

Articolul 29. Literatura religioasă şi obiectele de cult

Cultele religioase au dreptul exclusiv:

a) să fondeze organe de presă pentru credincioşi, să editeze, să procure, să importe, să exporte şi să răspîndească literatură religioasă;

b) să producă şi să comercializeze obiecte de cult specifice cultului respectiv;

c) să stabilească plăţi pentru pelerinaj în locurile sfinte;

d) să organizeze în ţară şi în străinătate expoziţii, inclusiv cu vînzare, ale obiectelor de cult.

 

Articolul 30. Venituri impozabile

Veniturile provenite din activitatea de producţie şi din cea editorială a cultelor religioase sînt impozabile în modul stabilit de legislaţia fiscală.

 

Articolul 31. Activitatea filantropică şi de sponsorizare

Activitatea filantropică şi de sponsorizare a cultelor religioase şi a părţilor lor componente se reglementează de Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare şi de legislaţia fiscală.

 

Capitolul VI

Învăţămîntul moral-religios şi teologic

 

Articolul 32. Organizarea învăţămîntului moral-religiosşi teologic

(1) Cultele religioase sînt libere să-şi organizeze învăţămîntul pentru pregătirea propriului personal.

(2) Cultele religioase pot înfiinţa instituţii teologice de orice grad, cu statut distinct sau cu statut de extensiune a unor instituţii de profil din ţară şi de peste hotare.

(3) Instituţiile teologice de orice grad, la cererea cultului, pot fi supuse licenţierii sau acreditării de stat.

(4) Instituţiile teologice de toate gradele devin persoane juridice după înregistrarea lor în condiţiile prezentei legi.

(5) Seminariştii şi studenţii teologi beneficiază de toate drepturile şi înlesnirile prevăzute pentru elevii şi studenţii din învăţămîntul de stat.

(6) Diplomele şi certificatele eliberate de instituţiile teologice neacreditate de stat au valabilitate numai în cuprinsul cultului respectiv, exceptînd cazurile prevăzute în acordurile sau convenţiile de cooperare dintre stat şi cultele religioase.

(7) Învăţămîntul moral-religios în şcolile de stat de toate gradele este opţional şi facultativ, exceptînd cazurile prevăzute în acordurile sau convenţiile de cooperare dintre stat şi cultele religioase.

(8) Acordurile dintre stat şi cultele religioase vor prevedea dreptul copiilor de a fi exceptaţi de la orele de religie, în baza cererii părinţilor sau tutorilor legali.

 

Capitolul VII

Deservenţii şi salariaţii cultelor religiose

 

Articolul 33. Deservenţii cultelor religioase

(1) Conducătorii cultelor religioase de rang naţional, aleşi conform statutului cultului respectiv, trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova.

(2) Activitatea religioasă a cetăţenilor străini în locurile publice se poate desfăşura cu anunţarea prealabilă a primăriei localităţii respective.

 

Articolul 34. Angajarea

Părţile componente ale cultelor religioase, instituţiile şi întreprinderile înfiinţate de ele pot angaja lucrători în conformitate cu legislaţia muncii.

 

Articolul 35. Contractul de muncă

Angajarea deservenţilor şi salariaţilor cultelor religioase poate fi efectuată în baza unui contract individual de muncă încheiat în formă scrisă.

 

Articolul 36. Asigurări sociale

Asigurarea socială şi asistenţa socială a deservenţilor şi salariaţilor cultelor religioase şi ai părţilor lor componente se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 37. Stabilirea pensiilor

Deservenţilor şi salariaţilor cultelor religioase, indiferent de pensiile stabilite de culte, li se stabilesc pensii de asigurare de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 38. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

(1) Persoanele care încalcă prezenta lege poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Încălcarea prezentei legi de către deservenţii sau salariaţii cultelor religioase nu atrage în mod implicit răspunderea întregului cult.

 

Capitolul VIII

Patrimoniul cultelor religioase

 

Articolul 39. Dreptul de proprietate

(1) Fiecare cult religios şi fiecare din părţile lui componente poate deţine, folosi şi dispune liber de un patrimoniu distinct.

(2) Dreptul de proprietate al cultelor religioase, al părţilor lor componente, al instituţiilor şi întreprinderilor create de ele este exercitat în conformitate cu legislaţia naţională şi cu normele internaţionale acceptate de Republica Moldova.

(3) În proprietatea cultelor religioase, a părţilor lor componente, a instituţiilor şi întreprinderilor create de ele pot să se afle clădiri, construcţii, terenuri, mijloace de transport, utilaje, edituri, tipografii, posturi de radio şi televiziune, publicaţii, obiecte de cult, obiective de producţie, de menire socială şi de binefacere, mijloace financiare şi alte bunuri materiale necesare pentru asigurarea activităţii lor.

(4) Cultele religioase şi părţile lor componente pot avea în proprietate orice obiecte de proprietate intelectuală conform legislaţiei naţionale şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(5) Cultele religioase şi părţile lor componente pot avea în calitate de simboluri proprii steme istorice, drapele, fanioane, semne heraldice etc., care se vor înregistra oficial, în modul stabilit pentru înregistrarea cultului religios sau a părţii lui componente.

(6) Cultele religioase, părţile lor componente, instituţiile şi întreprinderile create de ele au dreptul exclusiv de proprietate asupra bunurilor procurate sau create de ele din contul mijloacelor proprii, al donaţiilor cetăţenilor, asociaţiilor obşteşti, primite de la stat sau dobîndite pe alte căi ce nu contravin legislaţiei. Dreptul de proprietate presupune, pentru fiecare subiect vizat, dreptul de a poseda, de a dispune şi de a folosi liber bunurile create sau dobîndite legal.

 

Articolul 40. Apărarea dreptului de proprietate

(1) Cultele religioase, părţile lor componente, instituţiile şi întreprinderile create de ele au dreptul să-şi revendice bunurile lor dintr-o posesiune nelegitimă.

(2) Republica Moldova apără drepturile de proprietate ale tuturor cultelor religioase, ale părţilor lor componente, ale instituţiilor şi întreprinderilor create de ele atît asupra bunurilor din ţară, cît şi de peste hotare.

(3) Apărarea dreptului de proprietate al cultelor religioase, al părţilor lor componente, al instituţiilor şi întreprinderilor create de ele se înfăptuieşte în instanţele judecătoreşti conform legislaţiei.

 

Articolul 41. Mijloacele financiare ale cultelor religioase şi ale părţilor lor componente

Mijloacele financiare ale cultelor religioase şi ale părţilor lor componente se formează din contribuţiile benevole financiare şi de altă natură ale credincioşilor şi organizaţiilor, din veniturile provenite în urma activităţii religioase, din comercializarea obiectelor de cult, din activitatea de întreprinzător, din moşteniri, din donaţiile persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate, precum şi din alte surse neinterzise de lege.

 

Articolul 42. Terenurile cultelor religioase

Cultele religioase şi părţile lor componente pot avea în proprietate sau în folosinţă terenuri în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 43. Facilităţi fiscale

(1) Statul promovează faţă de cultele religioase o politică fiscală preferenţială.

(2) Părţile componente ale cultelor religioase cărora le aparţin lăcaşurile de cult, precum şi terenurile pe care acestea sînt construite, sînt scutite de impozitele pe bunurile imobiliare şi funciare conform prevederilor Codului fiscal.

(3) În relaţiile cu cultele religioase, autorităţile publice nu vor acorda preferinţă nici unuia dintre ele.

 

Articolul 44. Monumentele de istorie şi cultură

(1) Lăcaşurile de cult, obiectele de artă şi alte valori aflate în proprietatea sau folosinţa cultelor religioase şi părţilor lor componente şi recunoscute ca monumente de istorie sau cultură vor fi întreţinute şi folosite de culte în conformitate cu statutul acestor valori, cu legislaţia privind ocrotirea monumentelor.

(2) Obligaţiile comune ale statului şi ale cultelor religioase şi părţilor lor componente pentru păstrarea, întreţinerea şi folosirea valorilor menţionate la alin.(1) pot fi stabilite în acordurile sau convenţiile de cooperare dintre stat şi cultele religioase.

 

Articolul 45. Bunuri şi interese în străinătate

Bunurile cultelor religioase aflate în străinătate, precum şi interesele religioase ale cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate fac obiectul unor convenţii internaţionale.

 

Capitolul IX

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Articolul 46

(1) Statutele şi alte documente de constituire ale cultelor religioase şi ale părţilor lor componente se consideră valabile doar în măsura în care nu contravin prezentei legi.

(2) Cultele religioase şi părţile lor componente înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi nu sînt supuse procedurii de reînregistrare.

(3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea despre culte nr.979-XII din 24 martie 1992, cu modificările ulterioare, se abrogă.

(4) Guvernul, în termen de 3 luni:

- va elabora şi prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

- va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

 

 PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

 Marian LUPU

 

Nr.125-XVI. Chişinău, 11 mai 2007.