Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН ЗА ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И

РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ

(Сл. Весник на Р.Македонија бр. 35/97 од 23.07.1997 година)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува положбата на верските заедници, основањето и работата на религиозните групи, верската поука и верските училишта, како облик на остварување на слободата на вероисповеста и на изразување на верата.

Член 2

Верските заедници, односно религиозните групи се слободни во вршењето на верските работи и верските обреди.

Член 3

Верски работи и верски обреди во Република Македонија може да врши само регистрирана верска заедница, односно религиозна група. Верските заедници и религиозните групи својата дејност ја вршат во согласност со Уставот, законите и другите прописи.

Член 4

Забрането е граѓанинот на било кој начин да се принудува или попречува да стане или да биде член на верска заедница или религиозна група. Забрането е граѓанинот да се принудува да учествува или да не учествува во верски обреди или други видови изразувања на верата. На граѓанинот не може да му бидат ускратени правата што ги има според Уставот и закон, поради верски определби, припаѓање на верска заедница или религиозна група, вршење, односно учество во вршење на верски обреди и други видови изразување на верата. Изразувањето на вероисповеста или припадноста на верска заедница, односно религиозна група не го ослободува граѓанинот од обврските што како граѓанин ги има според Уставот, законите и други прописи.

Член 5

Странски државјанин може, по барање на верска заедница, односно религиозна група, да извршува верски работи и верски обреди, по претходно одобрение на органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи.

Член 6

Верските собири, верските обреди, верскиот печат, верската поука, верските училишта и други видови изразување на верата не можат да се користат за политички цели, за поттикнување на верска, национална и друга нетрпеливост и за други дејства забранети со закон.

Член 7

Верските заедници и религиозните групи можат да основаат верски училишта во постапка и под услови утврдени со овој закон. Верските заедници, односно религиозните групи можат да основаат социјални и добротворни установи, во постапка и под услови уредени со закон.

II. ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

Член 8

Верската заедница според овој закон е доброволно организирана, непрофитна заедница на верници од иста вероисповест. За една вероисповест може да постои само една верска заедница.

Член 9

Религиозна група, според овој закон, е доброволно, непрофитно здружување на верници со исто верско убедување кои не припаѓаат на регистрирана верска заедница. Граѓаните можат слободно и јавно да основаат религиозни групи, во согласност со овој закон.

Член 10

Религиозна група со седиште во Република Македонија можат да основаат најмалку 50 полнолетни лица, државјани на Република Македонија, со постојано живеалиште во Република Македонија. Основачите на религиозната група одлука за основање и правила, односно друг акт со кој се уредува организацијата и работењето, донесуваат на собир на основачите.

Член 11

Основачите на религиозната група, определуваат лице (одговорно лице) кое до органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи ќе поднесе пријава во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката за основање. Пријавата од став 1 на овој член содржи: назив, податоци за основачите, седиште, предмет на дејствување, означување на просториите во кои се вршат верските работи и верските обреди и податоци за лицата одговорни за работата и за застапување и претставување на религиозната група. Кон пријавата се поднесуваат правилата, односно друг акт со кој се уредува организацијата и работењето, како и други податоци и документи со кои се докажува исполнувањето на условите за основање.

Член 12

Називот на религиозната група треба битно да се разликува од називите на веќе регистрираните верски заедници, односно религиозни групи. Називот треба да упатува на фактот дека е религиозна група и на видот на изразувањето на верата што преку неа се врши. Во називот на верската заедница, односно религиозната група не смеат да бидат содржани зборовите “Република Македонија”, називите на други држави, називи на државни или јавни органи и институции и други ознаки. Седиштето на верската заедница, односно религиозната група која врши верски работи и верски обреди на подрачјето на Република Македонија задолжително е во Република Македонија.

Член 13

Религиозната група за која е утврдено дека е основана во согласност со овој закон, се запишува во регистарот што се води кај органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи. Органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи пропишува поблиски прописи во врска со водењето и содржината на регистарот.

Член 14

Верските заедници и религиозните групи имаат својство на правни лица. Религиозната група својството на правно лице го стекнува од денот на уписот во регистарот од член 13 на овој закон. Верските заедници, односно религиозните групи можат да основаат социјални и добротворни установи во постапка утврдена со закон. Одлуките на органите на верските заедници, односно на религиозните групи немаат дејство надвор од нив. Исправите на органите на верските заедници, односно религиозните групи немаат својство на јавни исправи.

Член 15

Верските заедници, односно религиозните групи, во рамките на своето работење во согласност со овој закон, можат да ги користат средствата за јавно информирање, и да издаваат печатени работи. Работата и користењето на средствата за јавно информирање, издавањето на печатени работи од став 1 на овој член и публикување на реклами со верска содржина се врпи во согласност со закон.

Член 16

Верските заедници, односно религиозните групи можат да прибираат доброволни прилози за верски и хуманитарни цели. Прилозите можат да се прибираат во просториите и во местата во кои се вршат верските обреди и верските работи, а надвор од нив само со одобрение на надлежниот орган за внатрешни работи. Граѓанинот не смее да биде принудуван или спречуван да дава прилози за намените од став 1 на овој член. Верските заедници, односно религиозните групи не можат да утврдуваат обврски на верниците за давање прилози од став 1 на овој член.

Член 17

Верските службени лица и други лица што вршат верски обреди и верски работи можат од граѓаните да примаат надоместок, односно награда за верските работи и верските обреди што ги вршат по нивно барање, во согласност со прописите на верската заедница, односно религиозната група.

Член 18

Верски обреди и верски работи се вршат во цркви, џамии и други храмови, како и во дворови кои со нив претставуваат една целина, на гробишта и во други простории на верската заедница, односно религиозната група. Со вршењето на верските обреди и верските работи од став 1 на овој член не може да се повредува јавниот ред и мир, како и верските чувства и другите слободи и права на граѓаните кои не се припадници на верската заедница, односно религиозната група.

Член 19

Верски обреди и верски работи можат да се вршат и во други простории и места достапни на граѓаните, со одобрение од надлежниот орган за внатрешни работа, по претходно мислење од органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи. Барањето за добивање одобрение од став 1 на овој член организаторот на обредот го поднесува најмалку 15 дена пред денот на одржувањето на верскиот обред. Во барањето се наведува видот на обредот, кој го изведува, целта на обредот, како и времето и местото каде што истиот ќе се врши. Органот од став 1 на овој член го известува подносителот на барањето дали го одобрува или не го одобрува одржувањето на верскиот обред најдоцна ссдум дена пред денот на планираното одржување на верскиот обред. По исклучок од став 1 на овој член, традиционални верски обреди и верски работи (литии и слично) во други простории и места достапни до граѓаните се вршат со претходно известување на органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозниге групи.

Член 20

За верски обреди што во согласност со одредбите на овој закон се вршат по барање на граѓанин во неговото живеалиште (семејна слава, венчавање, крштевање, сунетисување, исповедување, благослов на куќа или друг имот и слично) не е потребно посебно одобрение. Верски обред (крштевање, сунетисување и слично) на малолетник може да се врши само со согласност од родителите, односно старателот а ако малолетникот е постар од десет години потребна е и негова согласност. За овие обреди задолжително се обезбедуваат нужни хигиенски, здравствени и други услови. Лицата кои се сместени во болници, домови за старци и слични институции можат да вршат изразување на својата вера и по сопствено барање да бидат посетувани од свештени лица заради вршење на верски обреди, во согласност со куќниот ред на институцијата во која се сместени.

Член 21

Во случај кога во согласност со закон се преземаат посебни мерки за заштита на здравјето на граѓаните, јавниот ред и мир, безбедноста и имот од поголем обем, надлежниот орган за внатрешни работи може да забрани одржување на верски собири и посети на верски манифестации за времето додека траат околностите поради кои наведените мерки се преземени.

Член 22

Верските заедници, односно религиозните групи можат, во согласност со закон, да имаат и да стекнуваат во сопственост недвижности и други средства потребни за вршење на нивната дејност. За изградба или стекнување на објект наменет за вршење на верски работи и верски обреди, покрај условите утврдени со закон, верската заедница, односно религиозната група е должна да обезбеди позитивно мислење од органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи.

Член 23

Лицата одговорни за работата и за застапувањето и претставувањето на религиозната група се должни да поднесат до органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи пријава за секоја статусна промена или престанок на религиозната група, во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката за промена или престанок.

III. ВЕРСКА ПОУКА И ВЕРСКИ УЧИЛИШТА

Член 24

Верска поука може да се изведува само во јавни простории во кои се вршат верски обреди и верски работи. За посетување на верска поука од страна на малолетник потребна е согласност од родител, односно старател, како и негова согласност, ако е постар од десет години. Верска поука со ученици може да се изведува само во време кога учениците немаат настава во училиштата.

Член 25

Верските заедници и религиозните групи имаат право да основаат верски училишта во сите степени на образование, освен во основното образование, за школување на верски службеници, како и ученички домови за сместување на лицата кои се школуваат во тие установи. Верско училиште, односно ученички дом од став 1 на овој член може да се основа по претходно добиена согласност од органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи. Министерството за образование и физичка култура може да врши увид во наставните програми и нивното остварување во согласност со Уставот и закон, во смисла на член 6 од овој закон. Верската заедница, односно религиозна група е должна известувањето за основање верско училиште, со актот за целите и внатрешната организација на училиштето и наставен план и програма во согласност со одредбите на овој закон да го поднесе до органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи најмалку три месеци пред денот определен за почеток на неговото работење. Органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи е должен своето мислење да го достави до верската заедница, односно религиозната група во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на известувањето. До колку согласноста на органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи е негативно, верската заедница, односно религиозната група има право на приговор до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од добивањето на согласноста. Верски училишта основани од верски заедници, односно од религиозни групи можат да посетуваат само лица со завршено задолжително основно образование или лица на кои во согласност со закон им престанала обврската за задолжително основно образование.

Член 26

Верските заедници, односно религиозните групи самостојно управуваат со верските училишта и ученичките домови што ги основале во согласност со овој закон. Наставните планови и програми во верските училишта не смеат да бидат во спротивност со Уставот и закон. Настава во верско училиште може да изведува само државјанин на Република Македонија. Странски државјанин може да изведува настава во верско училиште само повремено, со одобрение од органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи.

Член 27

Одговорното лице во верското училиште, односно ученичкиот дом е должно да му ги става на располагање на надлежниот орган од член 25 став 3 на овој закон сите податоци потребни за вршење увид во работењето на верското училиште, односно ученичкиот дом, како и во рок определен од тој орган да ги отстрани утврдените неправилности.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 28 Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок лице кое врши верски работи и верски обреди во спротивност со член 3 на овој закон.

Член 29

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок: - лице кое на било кој начин принудува граѓанин да стане член на верска заедница или религиозна група (член 4 став 1); - лице кое принудува граѓанин да учествува или да не учествува во верски обреди или други видови изразување на верата (член 4 став 2) и - странски државјанин кој врши верски работи и верски обреди или изведува настава во верско училиште без претходно одобрение од органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи (членови 5 и 26 став 4).

Член 30

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок: - лице кое принудува или спречува граѓанин да дава прилози наменети за верски и хуманитарни цели (член 16 став 2); - лице кое врши верски обред и верски работи надвор од просториите од член 18 став 1; - лице кое со вршењето на верски обреди или верски работи ги повредува јавниот ред и мир, како и верските чувства и другите слободи и права на граѓаните (член 18 став 2) и - лице кое врши верски обред без барање на граѓанин во неговото живеалиште, на малолетно без соодветна согласност и во болници, домови за старци и слични институции, спротивно на нивниот куќен ред (член 20 ставови 1, 2 и 3).

Член 31

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок: - лице кое изведува верска поука надвор од просториите во кои се вршат верски обреди и верски работи (член 24 став 1); - лице кое организира или изведува верска поука на малолетник без соодветна согласност (член 24 став 2) и - лице кое изведува верска поука со ученици во време кога учениците имаат настава во училиштата (член 24 став 3).

Член 32

Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок: - одговорното лице на религиозната група ако во пропишаниот рок не поднесе пријава до органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи (член 11 став 1); - одговорното лице во верската заедница, односно религиозната група кое работењето и користењето на средствата за информирање, издавањето печатени работи и публикувањето реклами со верска содржина, го врши спротивно на закон (член 15) и - одговорното лице во верската заедница, односно религиозната група кое прибира и користи доброволни прилози за други цели (член 16 став 1).

Член 33

Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок верската заедница, односно религиозната група ако: - утврдува обврска на верниците за давање прилози за верски и хуманитарни цели (член 16 став 3); - основа верско училиште за ученици во основното образование (член 25 став 1) и - основа верско училиште без позитивно мислење на органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозни групи (член 25 став 2). Член 34 Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок верско училиште ако: - наставата во верското училиште ја посетуваат лица без завршено основно образование (член 25 став 6); - ангажира или овозможи странски државјанин да изведува настава без одобрение од надлежниот орган (член 26 став 4) и - не му ги става на располагање на надлежниот орган податоците потребни за вршење надзор над работењето или не ги отстрани утврдените неправилности (член 27).

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи, во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе ги пренесе во својот регистар верските заедници и религиозните групи што се пријавени во Министерството за внатрешни работи до влегувањето во сила на овој закон. Постојните верски заедници и религиозните групи од став 1 на овој член, се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 36

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за правната положба на верските заедници (“Службен весник на СРМ” број 39/77).

Член 37 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

 

© KP

 

 
Trascina file per caricare

ZAKON ZA VERSKITE ZAEDNICI I RELIGIOZNITE GRUPI

(Ovoj Zakon e objaven vo Slu`ben vesnik na RM br. 35/97 od 23 juli 1997 god.)

I. OP[TI ODREDBI

^len 1

So ovoj zakon se ureduva polo`bata na verskite zaednici, osnovaweto i rabotata na religioznite grupi, verskata pouka i verskite u~ili{ta, kako oblik na ostvaruvawe na slobodata na veroispovesta i na izrazuvawe na verata.

^len 2

Verskite zaednici, odnosno religioznite grupi se slobodni vo vr{eweto na verskite raboti i verskite obredi.

^len 3

Verski raboti i verski obredi vo Republika Makedonija mo`e da vr{i samo registrirana verska zaednica, odnosno religiozna grupa.

Verskite zaednici i religioznite grupi svojata dejnost ja vr{at vo soglasnost so Ustavot, zakonite i drugite propisi.

^len 4

Zabraneto e gra|aninot na bilo koj na~in da se prinuduva ili popre~uva da stane ili da bide ~len na verska zaednica ili religiozna grupa.

Zabraneto e gra|aninot da se prinuduva da u~estvuva ili da ne u~estvuva vo verski obredi ili drugi vidovi izrazuvawa na verata.

Na gra|aninot ne mo`e da mu bidat uskrateni pravata {to gi ima spored Ustavot i zakon, poradi verski opredelbi, pripa|awe na verska zaednica ili religiozna grupa, vr{ewe, odnosno u~estvo vo vr{ewe na verski obredi i drugi vidovi izrazuvawe na verata.

Izrazuvaweto na veroispovesta ili pripadnosta na verska zaednica, odnosno religiozna grupa ne go osloboduva gra|aninot od obvrskite {to kako gra|anin gi ima spored Ustavot, zakonite i drugi propisi.

^len 5

Stranski dr`avjanin mo`e, po barawe na verska zaednica, odnosno religiozna grupa, da izvr{uva verski raboti i verski obredi, po prethodno odobrenie na organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi.

^len 6

Verskite sobiri, verskite obredi, verskiot pe~at, verskata pouka, verskite u~ili{ta i drugi vidovi izrazuvawe na verata ne mo`at da se koristat za politi~ki celi, za pottiknuvawe na verska, nacionalna i druga netrpelivost i za drugi dejstva zabraneti so zakon.

^len 7

Verskite zaednici i religioznite grupi mo`at da osnovaat verski u~ili{ta vo postapka i pod uslovi utvrdeni so ovoj zakon.

Verskite zaednici, odnosno religioznite grupi mo`at da osnovaat socijalni i dobrotvorni ustanovi, vo postapka i pod uslovi uredeni so zakon.

II. VERSKI ZAEDNICI I RELIGIOZNI GRUPI

^len 8

Verskata zaednica spored ovoj zakon e dobrovolno organizirana, neprofitna zaednica na vernici od ista veroispovest.

Za edna veroispovest mo`e da postoi samo edna verska zaednica.

^len 9

Religiozna grupa, spored ovoj zakon, e dobrovolno, neprofitno zdru`uvawe na vernici so isto versko ubeduvawe koi ne pripa|aat na registrirana verska zaednica.

Gra|anite mo`at slobodno i javno da osnovaat religiozni grupi, vo soglasnost so ovoj zakon.

^len 10

Religiozna grupa so sedi{te vo Republika Makedonija mo`at da osnovaat najmalku 50 polnoletni lica, dr`avjani na Republika Makedonija, so postojano `iveali{te vo Republika Makedonija.

Osnova~ite na religioznata grupa odluka za osnovawe i pravila, odnosno drug akt so koj se ureduva organizacijata i raboteweto, donesuvaat na sobir na osnova~ite.

^len 11

Osnova~ite na religioznata grupa, opredeluvaat lice (odgovorno lice) koe do organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi }e podnese prijava vo rok od 30 dena od denot na donesuvaweto na odlukata za osnovawe.

Prijavata od stav 1 na ovoj ~len sodr`i: naziv, podatoci za osnova~ite, sedi{te, predmet na dejstvuvawe, ozna~uvawe na prostoriite vo koi se vr{at verskite raboti i verskite obredi i podatoci za licata odgovorni za rabotata i za zastapuvawe i pretstavuvawe na religioznata grupa.

Kon prijavata se podnesuvaat pravilata, odnosno drug akt so koj se ureduva organizacijata i raboteweto, kako i drugi podatoci i dokumenti so koi se doka`uva ispolnuvaweto na uslovite za osnovawe.

^len 12

Nazivot na religioznata grupa treba bitno da se razlikuva od nazivite na ve}e registriranite verski zaednici, odnosno religiozni grupi.

Nazivot treba da upatuva na faktot deka e religiozna grupa i na vidot na izrazuvaweto na verata {to preku nea se vr{i.

Vo nazivot na verskata zaednica, odnosno religioznata grupa ne smeat da bidat sodr`ani zborovite "Republika Makedonija", nazivite na drugi dr`avi, nazivi na dr`avni ili javni organi i institucii i drugi oznaki.

Sedi{teto na verskata zaednica, odnosno religioznata grupa koja vr{i verski raboti i verski obredi na podra~jeto na Republika Makedonija zadol`itelno e vo Republika Makedonija.

^len 13

Religioznata grupa za koja e utvrdeno deka e osnovana vo soglasnost so ovoj zakon, se zapi{uva vo registarot {to se vodi kaj organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi.

Organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi propi{uva pobliski propisi vo vrska so vodeweto i sodr`inata na registarot.

^len 14

Verskite zaednici i religioznite grupi imaat svojstvo na pravni lica.

Religioznata grupa svojstvoto na pravno lice go steknuva od denot na upisot vo registarot od ~len 13 na ovoj zakon.

Verskite zaednici, odnosno religioznite grupi mo`at da osnovaat socijalni i dobrotvorni ustanovi vo postapka utvrdena so zakon.

Odlukite na organite na verskite zaednici, odnosno na religioznite grupi nemaat dejstvo nadvor od niv. Ispravite na organite na verskite zaednici, odnosno religioznite grupi nemaat svojstvo na javni ispravi.

^len 15

Verskite zaednici, odnosno religioznite grupi, vo ramkite na svoeto rabotewe vo soglasnost so ovoj zakon, mo`at da gi koristat sredstvata za javno informirawe, i da izdavaat pe~ateni raboti.

Rabotata i koristeweto na sredstvata za javno informirawe, izdavaweto na pe~ateni raboti od stav 1 na ovoj ~len i publikuvawe na reklami so verska sodr`ina se vrpi vo soglasnost so zakon.

^len 16

Verskite zaednici, odnosno religioznite grupi mo`at da pribiraat dobrovolni prilozi za verski i humanitarni celi. Prilozite mo`at da se pribiraat vo prostoriite i vo mestata vo koi se vr{at verskite obredi i verskite raboti, a nadvor od niv samo so odobrenie na nadle`niot organ za vnatre{ni raboti.

Gra|aninot ne smee da bide prinuduvan ili spre~uvan da dava prilozi za namenite od stav 1 na ovoj ~len.

Verskite zaednici, odnosno religioznite grupi ne mo`at da utvrduvaat obvrski na vernicite za davawe prilozi od stav 1 na ovoj ~len.

^len 17

Verskite slu`beni lica i drugi lica {to vr{at verski obredi i verski raboti mo`at od gra|anite da primaat nadomestok, odnosno nagrada za verskite raboti i verskite obredi {to gi vr{at po nivno barawe, vo soglasnost so propisite na verskata zaednica, odnosno religioznata grupa.

^len 18

Verski obredi i verski raboti se vr{at vo crkvi, xamii i drugi hramovi, kako i vo dvorovi koi so niv pretstavuvaat edna celina, na grobi{ta i vo drugi prostorii na verskata zaednica, odnosno religioznata grupa.

So vr{eweto na verskite obredi i verskite raboti od stav 1 na ovoj ~len ne mo`e da se povreduva javniot red i mir, kako i verskite ~uvstva i drugite slobodi i prava na gra|anite koi ne se pripadnici na verskata zaednica, odnosno religioznata grupa.

^len 19

Verski obredi i verski raboti mo`at da se vr{at i vo drugi prostorii i mesta dostapni na gra|anite, so odobrenie od nadle`niot organ za vnatre{ni rabota, po prethodno mislewe od organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi.

Baraweto za dobivawe odobrenie od stav 1 na ovoj ~len organizatorot na obredot go podnesuva najmalku 15 dena pred denot na odr`uvaweto na verskiot obred. Vo baraweto se naveduva vidot na obredot, koj go izveduva, celta na obredot, kako i vremeto i mestoto kade {to istiot }e se vr{i.

Organot od stav 1 na ovoj ~len go izvestuva podnositelot na baraweto dali go odobruva ili ne go odobruva odr`uvaweto na verskiot obred najdocna ssdum dena pred denot na planiranoto odr`uvawe na verskiot obred.

Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len, tradicionalni verski obredi i verski raboti (litii i sli~no) vo drugi prostorii i mesta dostapni do gra|anite se vr{at so prethodno izvestuvawe na organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznige grupi.

^len 20

Za verski obredi {to vo soglasnost so odredbite na ovoj zakon se vr{at po barawe na gra|anin vo negovoto `iveali{te (semejna slava, ven~avawe, kr{tevawe, sunetisuvawe, ispoveduvawe, blagoslov na ku}a ili drug imot i sli~no) ne e potrebno posebno odobrenie.

Verski obred (kr{tevawe, sunetisuvawe i sli~no) na maloletnik mo`e da se vr{i samo so soglasnost od roditelite, odnosno staratelot a ako maloletnikot e postar od deset godini potrebna e i negova soglasnost. Za ovie obredi zadol`itelno se obezbeduvaat nu`ni higienski, zdravstveni i drugi uslovi.

Licata koi se smesteni vo bolnici, domovi za starci i sli~ni institucii mo`at da vr{at izrazuvawe na svojata vera i po sopstveno barawe da bidat posetuvani od sve{teni lica zaradi vr{ewe na verski obredi, vo soglasnost so ku}niot red na institucijata vo koja se smesteni.

^len 21

Vo slu~aj koga vo soglasnost so zakon se prezemaat posebni merki za za{tita na zdravjeto na gra|anite, javniot red i mir, bezbednosta i imot od pogolem obem, nadle`niot organ za vnatre{ni raboti mo`e da zabrani odr`uvawe na verski sobiri i poseti na verski manifestacii za vremeto dodeka traat okolnostite poradi koi navedenite merki se prezemeni.

^len 22

Verskite zaednici, odnosno religioznite grupi mo`at, vo soglasnost so zakon, da imaat i da steknuvaat vo sopstvenost nedvi`nosti i drugi sredstva potrebni za vr{ewe na nivnata dejnost.

Za izgradba ili steknuvawe na objekt namenet za vr{ewe na verski raboti i verski obredi, pokraj uslovite utvrdeni so zakon, verskata zaednica, odnosno religioznata grupa e dol`na da obezbedi pozitivno mislewe od organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi.

^len 23

Licata odgovorni za rabotata i za zastapuvaweto i pretstavuvaweto na religioznata grupa se dol`ni da podnesat do organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi prijava za sekoja statusna promena ili prestanok na religioznata grupa, vo rok od 30 dena od denot na donesuvaweto na odlukata za promena ili prestanok.

III. VERSKA POUKA I VERSKI U^ILI[TA

^len 24

Verska pouka mo`e da se izveduva samo vo javni prostorii vo koi se vr{at verski obredi i verski raboti.

Za posetuvawe na verska pouka od strana na maloletnik potrebna e sogpasnost od roditel, odnosno staratel, kako i negova soglasnost, ako e postar od deset godini.

Verska pouka so u~enici mo`e da se izveduva samo vo vreme koga u~enicite nemaat nastava vo u~ili{tata.

^len 25

Verskite zaednici i religioznite grupi imaat pravo da osnovaat verski u~ili{ta vo site stepeni na obrazovanie, osven vo osnovnoto obrazovanie, za {koluvawe na verski slu`benici, kako i u~eni~ki domovi za smestuvawe na licata koi se {koluvaat vo tie ustanovi.

Versko u~ili{te, odnosno u~eni~ki dom od stav 1 na ovoj ~len mo`e da se osnova po prethodno dobiena soglasnost od organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi.

Ministerstvoto za obrazovanie i fizi~ka kultura mo`e da vr{i uvid vo nastavnite programi i nivnoto ostvaruvawe vo soglasnost so Ustavot i zakon, vo smisla na ~len 6 od ovoj zakon.

Verskata zaednica, odnosno religiozna grupa e dol`na izvestuvaweto za osnovawe versko u~ili{te, so aktot za celite i vnatre{nata organizacija na u~ili{teto i nastaven plan i programa vo soglasnost so odredbite na ovoj zakon da go podnese do organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi najmalku tri meseci pred denot opredelen za po~etok na negovoto rabotewe.

Organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi e dol`en svoeto mislewe da go dostavi do verskata zaednica, odnosno religioznata grupa vo rok od 60 dena od denot na podnesuvaweto na izvestuvaweto. Do kolku soglasnosta na organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi e negativno, verskata zaednica, odnosno religioznata grupa ima pravo na prigovor do Vladata na Republika Makedonija, vo rok od 15 dena od dobivaweto na soglasnosta.

Verski u~ili{ta osnovani od verski zaednici, odnosno od religiozni grupi mo`at da posetuvaat samo lica so zavr{eno zadol`itelno osnovno obrazovanie ili lica na koi vo soglasnost so zakon im prestanala obvrskata za zadol`itelno osnovno obrazovanie.

^len 26

Verskite zaednici, odnosno religioznite grupi samostojno upravuvaat so verskite u~ili{ta i u~eni~kite domovi {to gi osnovale vo soglasnost so ovoj zakon.

Nastavnite planovi i programi vo verskite u~ili{ta ne smeat da bidat vo sprotivnost so Ustavot i zakon.

Nastava vo versko u~ili{te mo`e da izveduva samo dr`avjanin na Republika Makedonija.

Stranski dr`avjanin mo`e da izveduva nastava vo versko u~ili{te samo povremeno, so odobrenie od organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi.

^len 27

Odgovornoto lice vo verskoto u~ili{te, odnosno u~eni~kiot dom e dol`no da mu gi stava na raspolagawe na nadle`niot organ od ~len 25 stav 3 na ovoj zakon site podatoci potrebni za vr{ewe uvid vo raboteweto na verskoto u~ili{te, odnosno u~eni~kiot dom, kako i vo rok opredelen od toj organ da gi otstrani utvrdenite nepravilnosti.

IV. KAZNENI ODREDBI

^len 28

So pari~na kazna od 30.000 do 50.000 denari }e se kazni za prekr{ok lice koe vr{i verski raboti i verski obredi vo sprotivnost so ~len 3 na ovoj zakon.

^len 29

So pari~na kazna od 30.000 do 50.000 denari }e se kazni za prekr{ok:

- lice koe na bilo koj na~in prinuduva gra|anin da stane ~len na verska zaednica ili religiozna grupa (~len 4 stav 1);

- lice koe prinuduva gra|anin da u~estvuva ili da ne u~estvuva vo verski obredi ili drugi vidovi izrazuvawe na verata (~len 4 stav 2) i

- stranski dr`avjanin koj vr{i verski raboti i verski obredi ili izveduva nastava vo versko u~ili{te bez prethodno odobrenie od organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi (~lenovi 5 i 26 stav 4).

^len 30

So pari~na kazna od 30.000 do 50.000 denari }e se kazni za prekr{ok:

- lice koe prinuduva ili spre~uva gra|anin da dava prilozi nameneti za verski i humanitarni celi (~len 16 stav 2);

- lice koe vr{i verski obred i verski raboti nadvor od prostoriite od ~len 18 stav 1;

- lice koe so vr{eweto na verski obredi ili verski raboti gi povreduva javniot red i mir, kako i verskite ~uvstva i drugite slobodi i prava na gra|anite (~len 18 stav 2) i

- lice koe vr{i verski obred bez barawe na gra|anin vo negovoto `iveali{te, na maloletno bez soodvetna soglasnost i vo bolnici, domovi za starci i sli~ni institucii, sprotivno na nivniot ku}en red (~len 20 stavovi 1, 2 i 3).

^len 31

So pari~na kazna od 30.000 do 50.000 denari }e se kazni za prekr{ok:

- lice koe izveduva verska pouka nadvor od prostoriite vo koi se vr{at verski obredi i verski raboti (~len 24 stav 1);

- lice koe organizira ili izveduva verska pouka na maloletnik bez soodvetna soglasnost (~len 24 stav 2) i

- lice koe izveduva verska pouka so u~enici vo vreme koga u~enicite imaat nastava vo u~ili{tata (~len 24 stav 3).

^len 32

So pari~na kazna od 50.000 do 100.000 denari }e se kazni za prekr{ok:

- odgovornoto lice na religioznata grupa ako vo propi{aniot rok ne podnese prijava do organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi (~len 11 stav 1);

- odgovornoto lice vo verskata zaednica, odnosno religioznata grupa koe raboteweto i koristeweto na sredstvata za informirawe, izdavaweto pe~ateni raboti i publikuvaweto reklami so verska sodr`ina, go vr{i sprotivno na zakon (~len 15) i

- odgovornoto lice vo verskata zaednica, odnosno religioznata grupa koe pribira i koristi dobrovolni prilozi za drugi celi (~len 16 stav 1).

^len 33

So pari~na kazna od 50.000 do 100.000 denari }e se kazni za prekr{ok verskata zaednica, odnosno religioznata grupa ako:

- utvrduva obvrska na vernicite za davawe prilozi za verski i humanitarni celi (~len 16 stav 3);

- osnova versko u~ili{te za u~enici vo osnovnoto obrazovanie (~len 25 stav 1) i

- osnova versko u~ili{te bez pozitivno mislewe na organot nadle`en za pra{awata na verskits zaednici i religiozni grupi (~len 25 stav 2).

^len 34

So pari~na kazna od 50.000 do 100.000 denari }e se kazni za prekr{ok versko u~ili{te ako:

- nastavata vo verskoto u~ili{te ja posetuvaat lica bez zavr{eno osnovno obrazovanie (~len 25 stav 6);

- anga`ira ili ovozmo`i stranski dr`avjanin da izveduva nastava bez odobrenie od nadle`niot organ (~len 26 stav 4) i

- ne mu gi stava na raspolagawe na nadle`niot organ podatocite potrebni za vr{ewe nadzor nad raboteweto ili ne gi otstrani utvrdenite nepravilnosti (~len 27).

V. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 35

Organot nadle`en za pra{awata na verskite zaednici i religioznite grupi, vo rok od eden mesec od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, }e gi prenese vo svojot registar verskite zaednici i religioznite grupi {to se prijaveni vo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti do vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

Postojnite verski zaednici i religioznite grupi od stav 1 na ovoj ~len, se dol`ni da go usoglasat svoeto rabotewe so odredbite na ovoj zakon vo rok od {est meseci od denot na negovoto vleguvawe vo sila.

^len 36

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuva da va`i Zakonot za pravnata polo`ba na verskite zaednici ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 39/77).

^len 37

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".

 

©KP

Trascina file per caricare