Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIGJ PËR POZITËN JURIDIKE TË KISHËS, BASHKËSISË FETARE DHE GRUPIT RELIGJIOZ

(Legj 20.10. 2007, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, n.. 113)

 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

(1) Me këtë ligj rregullohen themelimi dhe statusi juridik i kishës, i bashkësisë fetare dhe grupit religjioz, rregullimi i shërbesës fetare, i lutjes dhe ceremonisë fetare, i mësimit fetar dhe veprimtarive arsimore, të hyrat e kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz si dhe çështje të tjera.

(2) Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz janë të ndara nga shteti dhe janë të barabarta para ligjit.

Neni 2

(1) Kishë, bashkësi fetare dhe grup religjioz në kuptim të këtij ligji është bashkësia vullnetare e personave fizikë të cilët me bindjen e tyre fetare dhe burimet e mësimit të tyre e realizojnë lirinë e besimit fetar të bashkuar sipas fesë dhe identitetit të shprehur me kryerjen e njëjtë të shërbesës fetare, lutjes, ceremonive dhe shprehjeve tjera të besimit.

(2) Nëpunës fetar është personi i cili është me shërbim dhe me bindjen e tij fetare i takon kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz dhe kryen aktivitete ceremoniale-fetare, arsimore, organizuese dhe bamirëse në pajtim me normat e organit suprem të kishës së vet të regjistruar, të bashkësisë fetare dhe grupit religjioz, që janë në harmoni me Kushtetutën, ligjet dhe me rregullat juridike në Republikën e Maqedonisë.

Neni 3

E drejta e lirisë së besimit, mendimit dhe vetëdijes e përfshin lirinë e manifestimit të besimit ose bindjes së vet, që vetë ose së bashku me të tjerët publikisht ose privatisht e ka secili njeri.

Neni 4

(1) Nuk është i lejuar diskriminimi fetar.

(2) Bindja fetare nuk e liron qytetarin nga obligimet që i ka si qytetar sipas Kushtetutës, ligjeve dhe dispozitave tjera, përveç nëse kjo me ligj ose me dispozitë tjetër nuk është rregulluar ndryshe.

Neni 5

Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz kanë të drejtë që përbrenda lirisht të organizohen me organet e tyre të administrimit, hierarkinë dhe kompetencën, dhe të caktojnë persona të cilët do t'i përfaqësojnë dhe prezantojnë dhe të nxjerrin akte në lidhje me këtë.

Neni 6

Shteti e respekton identitetin e kishave, të bashkësive fetare, grupeve religjioze dhe format e tjera të bashkimit religjioz dhe me to vendos marrëdhënie të dialogut të vazhdueshëm dhe zhvillon forma të bashkëpunimit të përhershëm.

Neni 7

(1) Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz aktivitetet e veta i kryejnë në pajtim me dispozitat ligjore pozitive të Republikës së Maqedonisë, deklaratat ndërkombëtare dhe konventat për lirinë e besimit fetar dhe shprehjes së besimit.

(2) Organet shtetërore në kuadër të kompetencave dhe kompetente do ta ftojë parashtruesin e kërkesës që në afat autorizimeve të veta krijojnë kushte për kryerjen e papenguar të aktiviteteve të kishës, të bashkësisë fetare dhe grupit religjioz.

Neni 8

Me ligj mund të kufizohet liria e shprehjes së religjionit ose bindjes nëse kjo është e domosdoshme në interes të sigurisë publike, rendit, shëndetit, moralit ose mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të të tjerëve.

II. STATUSI JURIDIK I KISHËS, I BASHKËSISË FETARE DHE GRUPIT RELIGJIOZ

Neni 9

(1) Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz, regjistrohen në Regjistrin themeltar gjyqësor të kishave, bashkësive fetare dhe grupeve religjioze (në tekstin e mëtejmë: regjistri kompetent), me çka fitojnë cilësinë e personit juridik.

(2) Organi i administratës shtetërore kompetent për punët në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare mban evidencë për kishën e regjistruar,

(3) Në regjistrin kompetent regjistrohet kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz, nëse paraprakisht nuk është bërë regjistrimi i kishës, i bashkësisë fetare ose i grupit religjioz të tillë.

Neni 10

(1) Emri dhe shenjat zyrtare të çdo kishe, bashkësie fetare dhe grupi religjioz të ri, duhet të dallohen nga emërtimet dhe shenjat zyrtare të kishave, bashkësive fetare dhe grupeve religjioze tanimë të regjistruara.

(2) Fjala "Maqedoni", fjalëformimet prej saj, si dhe përkthimet e kësaj fjale, pastaj stema dhe flamuri i Republikës së Maqedonisë, mund të futen në emrin dhe shenjat e kishave, të bashkësive fetare dhe grupeve religjioze në mënyrë me të cilën theksohet autoriteti dhe dinjiteti i Republikës së Maqedonisë.

(3) Për përdorimin e emrit "Maqedoni", Ministria e Drejtësisë jep pëlqim me shkrim.

Neni 11

(1) Gjykatë kompetente për mbajtjen e Regjistrit themeltar gjyqësor të kishave, bashkësive fetare dhe grupeve religjioze është Gjykata themelore - Shkupi II - Shkup.

(2) Të dhënat e shënuara në regjistrin kompetent janë publike.

(3) Ministri i Drejtësisë e përcakton formën dhe përmbajtjen e formularit të regjistrit kompetent dhe mënyrën e mbajtjes së tij.

Neni 12

(1) Regjistrimi në regjistrin kompetent bëhet në bazë të kërkesës.

(2) Me kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni dorëzohen:

- procesverbali nga kuvendi i mbajtur themelues,

- akti i themelimit,

- akti me të cilin rregullohet statusi, organizimi dhe veprimi,

- përshkrimi i burimeve të mësimit nga neni 2 paragrafi (1) i këtij ligji,

- vendimi për caktimin e personit të autorizuar për përfaqësimin dhe prezantimin e kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz,

- dëshmia për shtetësinë e themeluesve dhe personit të autorizuar që ta përfaqësojë dhe prezantojë kishën, bashkësinë fetare dhe grupin religjioz.

(3) Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz është i detyruar të caktojë person përgjegjës, i cili do t'i parashtrojë regjistrit kompetent kërkesë për regjistrim në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së vendimit për themelim.

(4) Nëse me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni nuk janë dorëzuar të gjitha dokumentet e nevojshme, gjykata prej 15 ditësh nga njoftimi t'i dorëzojë dokumentet e nevojshme, në të kundërtën kërkesën do ta hedhë poshtë.

Neni 13

Akti i themelimit nga neni 12, paragrafi (2), alineja 2 e këtij ligji përmban:

- emrin dhe emërtimin e kishës, të bashkësisë fetare dhe grupit religjioz në Republikën e Maqedonisë,

- selinë dhe adresën e kishës, të bashkësisë fetare dhe grupit religjioz në Republikën e Maqedonisë;

- përshkrimin e shenjave dhe tipareve që do t'i përdorë  kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz,

- emrin dhe mbiemrin e personit i cili është i detyruar t'i parashtrojë regjistrit kompetent kërkesën për regjistrim,

- mënyrën e shprehjes së përkatësisë fetare dhe kryerjen e kultit religjioz dhe

- financimin e kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz dhe pjesët e tyre përbërëse dhe mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes mbi disponimin financiar dhe material me mjetet.

Neni 14

Nëse janë plotësuar kushtet e përcaktuara në nenet 12 dhe 13 të këtij ligji, gjykata e regjistrimit është e detyruar që në afat prej 8 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës ta regjistrojë kishën, bashkësinë fetare dhe grupin religjioz në regjistrin kompetent.

Neni 15

Aktvendimi me të cilin regjistrohet kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz përmban:

- emrin ose emërtimin,

- selinë dhe adresën dhe

- emrin e personit që e përfaqëson dhe prezanton kishën, bashkësinë fetare dhe grupin religjioz.

Neni 16

(1) Nëse nuk janë plotësuar kushtet materiale sipas këtij ligji për regjistrimin e kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz, gjykata do ta hedhë poshtë kërkesën.

(2) Kundër aktvendimit me të cilin hidhet poshtë kërkesa, ankesë mund t'i dorëzojë gjyqit të shkallës së dytë vetëm parashtruesi i kërkesës në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

Neni 17

(1) Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz i regjistruar, nëse ka marrë vendim për pushim ose shlyerje nga regjistri, është i detyruar që këtë t'ia paraqesë gjykatës kompetente për shlyerje nga regjistri kompetent.

(2) Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz i regjistruar, të gjitha ndryshimet në lidhje me elementet që regjistrohen në regjistrin kompetent janë të detyruar t'ia paraqesin gjykatës kompetente në afat prej 15 ditësh nga krijimi i ndryshimit.

III. SHËRBESA FETARE, LUTJA DHE CEREMONIA FETARE

Neni 18

(1) Kulti religjioz bëhet në objektet fetare si në tempull, xhami, shtëpi lutjesh, sinagogë, varreza dhe në hapësira të tjera të kishës, të bashkësisë fetare dhe grupit religjioz.

(2) Kulti religjioz mund të kryhet dhe të praktikohet edhe në hapësira të tjera dhe në vende publike.

(3) Shërbesa fetare, lutje dhe manifestime të tjera të fesë në objekte fetare ose në vende nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni mund të organizojë dhe të kryejë nëpunësi fetar i kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz në Republikën e Maqedonisë ose me lejen e tyre.

(4) Udhëtim pelegrinazhi është udhëtimi i organizuar i një grupi besimtarësh, nëpunësish fetarë në vende të shenjta nga ana e kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz. Gjatë organizimit të udhëtimit të pelegrinazhit organizatori është i detyruar që për grupin e besimtarëve, të nëpunësve fetarë t'i zbatojë dispozitat për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse që kanë të bëjnë me mbrojtjen preventive.

(5) Çdo paraqitje e rrejshme si nëpunës fetar dhe keqpërdorim i uniformës fetare dhe i shenjave në regjistrin e kishës, të bashkësisë fetare dhe grupit religjioz nuk është i lejuar.

(6) Askush nuk guxon t'i pengojë personat klerikë dhe  nëpunësit fetarë të kishave, bashkësive fetare dhe të grupeve religjioze në Republikën e Maqedonisë në kryerjen e aktiviteteve të tyre fetare në objektet fetare publike dhe aty ku kjo është e lejuar në pajtim me këtë ligj.

Neni 19

(1) Objekti fetar ndërtohet në bazë të kërkesës për marrjen e pëlqimit për ndërtim.

(2) Organet e komunave dhe Qyteti i Shkupit kompetentë për urbanizëm dhe miratimin e planeve urbanistike në procedurën para dhënies së pëlqimit për ndërtimin e objektit fetar mund të kërkojnë mendim nga kisha ekzistuese, bashkësia fetare dhe grupi religjioz, gjë e cila nuk është obligative për organin.

Neni 20

(1) Personat të cilët janë të vendosur në spitale, në shtëpi për fëmijë dhe shtëpi të personave të moshuar, hapësira dhe institucione ushtarake dhe policore, burgje dhe institucione të ngjashme mund ta shprehin besimin e tyre dhe me kërkesë personale të vizitohen nga klerikët për shkak të kryerjes së ceremonisë fetare dhe formave të tjera të manifestimit të religjionit ose besimit në pajtim me rendin shtëpiak në të cilin janë vendosur.

(2) Personat nga paragrafi (1) i këtij neni mund të vizitohen nga nëpunësi fetar për shkak të kryerjes së ceremonive fetare.

(3) Institucionet e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni në kuadër të mundësive të tyre ligjore dhe hapësinore mund të ndajnë hapësirë në të cilën do të kryhej ceremonia fetare.

 

IV. MËSIMI FETAR DHE VEPRIMTARITË ARSIMORE

Neni 21

(1) Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz mund të përmes organit kompetent për punët në lidhje me mbajnë mësim fetar.

(2) Mësimi fetar mbahet në hapësira në të cilat kryhen ceremonitë fetare dhe mënyrat tjera për shprehjen publike të besimit, si dhe në hapësira dhe vende të tjera publike dhe private, nëse me këtë nuk prishet rendi dhe qetësia publike.

Neni 22

(1) Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz ka të drejtë të themelojë institucione arsimore fetare të të gjitha shkallëve të arsimimit, përveç të arsimit fillor, për shkollimin e klerikëve dhe nëpunësve fetarë, si dhe shtëpi nxënësish dhe studentësh për vendosjen e personave të cilët shkollohen në ato institucione.

(2) Institucionet arsimore fetare janë të barabarta me institucionet tjera arsimore dhe nxënësit dhe studentët e tyre i kanë të drejtat dhe obligimet e njëjta.

Neni 23

(1) Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz është e detyruar që njoftimin për themelimin e institucionit ansimo fetar, me aktin për qëllimet dhe organizimin e brendshëm të shkollës dhe planin dhe programin mësimor në pajtim me dispozitat e këtij ligji t'ia dorëzojë organit kompetent për çështjet në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare së paku 90 ditë para ditës së caktuar për fillimin e punës së tij.

(2) Organi kompetent për çështje në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare është i detyruar që mendimin e tij t'ia dorëzojë kishës, bashkësisë fetare ose grupit religjioz, në afat prej 60 ditësh nga dita e marrjes së njoftimit.

Neni 24

(1) Planet dhe programet mësimore në institucionet arsimore fetare nuk guxojnë të jenë në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjet.

(2) Organi i administratës shtetërore kompetent për arsimin mund të kryejë kontrollin e planeve dhe programeve mësimore në institucionet arsimore fetare në kuptimin e paragrafit (1) të këtij neni.

Neni 25

(1) Mësim në shkollë fetare mund të zhvillojë shtetasi i Republikës së Maqedonisë.

(2) Me përjashtim, nëse kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz kanë nevojë për kuadro adekuate, mësim në institucionin arsimor fetar mund të zhvillojë edhe shtetasi i huaj, në pajtim me dispozitat për qëndrimin e shtetasit të huaj në Republikën e Maqedonisë dhe me pëlqimin e organit kompetent për çështjet në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare.

Neni 26

(1) Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz në mënyrë të pavarur administrojnë me institucionet arsimore fetare dhe institucionet e tjera arsimore, si dhe me shtëpitë e nxënësve dhe studentëve, të cilat mund t'i formojnë në pajtim me këtë dhe me ligj tjetër.

(2) Personi përgjegjës në institucionin arsimor fetar, institucionin arsimor, shtëpinë e nxënësve ose të studentëve është i detyruar t'ia japë në dispozicion organit të administratës shtetërore kompetent për çështjet e arsimit të dhënat e nevojshme për kryerjen e kontrollit të punës së tyre, dhe në afat të caktuar nga ky organ t'i mënjanojë mangësitë eventuale.

Neni 27

(1) Në institucionet edukativo-arsimore mund të organizohet arsim fetar si lëndë zgjedhore në pajtim me ligjin.

(2) Gjatë përgatitjes së plan-programit mësimor me të cilin përcaktohet lënda zgjedhore nga sfera e arsimit fetar marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare mund të konsultohen kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz.

Neni 28

Arsim fetar si lëndë zgjedhore mund të zhvillojnë personat të cilët i plotësojnë kushtet e veçanta të parapara për këtë qëllim.

Neni 29

Nxënësit nën moshën 15 vjeçe mund të ndjekin arsimin fetar si lëndë zgjedhore në bazë të pëlqimit të prindërve ose kujdestarëve.

Neni 30

Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz mund të themelojnë institucione humanitare, kulturore, sociale, shëndetësore, bamirëse dhe lloje të tjera institucionesh, në procedurë dhe nën kushte të definuara me këtë dhe me ligj tjetër.

Neni 31

Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz mund të shfrytëzojnë mjetet për informim publik dhe të publikojnë, të importojnë dhe të eksportojnë publikime të botuara, si dhe të formojnë mjete vetjake për informim publik.

V. TË HYRAT E KISHËS, BASHKËSISË FETARE DHE GRUPIT RELIGJIOZ

Neni 32

Të hyrat e kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz janë nga:financimi vetjak, filantropia private, donacionet dhe nga forma të tjera të financimit.

Neni 33

(1) Kisha, bashkësia fetare dhe grupi religjioz vetë disponojnë me të hyrat e fituara, në pajtim me ligjin dhe me dispozitat e kishës, të bashkësisë fetare dhe grupit religjioz.

(2) Financimi i kishës, i bashkësisë fetare dhe grupit (2) Organi kompetent për çështje në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare është i detyruar që mendimin e tij t'ia dorëzojë kishës, bashkësisë fetare ose grupit religjioz, në afat prej 60 ditësh nga dita e marrjes së njoftimit.

VI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 34

Ministri i Drejtësisë në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji, do ta miratojë aktin për formën ìdhe përmbajtjen e formularit për regjistrimin në regjistrin kompetent dhe mënyrën e mbajtjes së tij.

Neni 35

(1) Organi kompetent për punët në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare është i detyruar që në afat prej 60 ditësh nga zbatimi i këtij ligji, t'ia dorëzojë Gjykatës Themelore Shkupi II - Shkup të dhënat dhe dokumentet për kishat, bashkësitë fetare dhe grupet religjioze ekzistuese të regjistruara në regjistrin e saj.

(2) Të gjitha kishat, bashkësitë fetare dhe grupet religjioze të regjistruara nga ana e organit kompetent për punët në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare deri më vitin 1998 mund ta mbajnë subjektivitetin dhe statusin juridik dhe të dhënat e tyre barten dhe shënohen në regjistrin kompetent në afatin nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 36

Në ditën e zbatimit të këtij ligji pushon të vlejë Ligji për bashkësitë fetare dhe grupet religjioze ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë"numër 35/97).

Neni 37

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ndërsa do të zbatohet nga 1 maji i vitit 2008.

© G C

 

Trascina file per caricare

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА ЦРКВА, ВЕРСК  ЗАЕДНИЦА И РЕЛИГИОЗНА ГРУПА

(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 20 септември 2007, Бр. 113)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој закон се уредуваат основањето и правниот статус на црквата, верската заедница и религиозната група, уредување на богослужба, молитва и верски обред, верска поука и образовни дејности, приходи на црквата, верската заедница и религиозната група, како и други прашања

(2) Црквата, верската заедница и религиозна група, се одвоени од државата и се еднакви пред закон

Член 2

(1) Црква, верска заедница и религиозна група во смисла на овој закон, е доброволна заедница на физички лица кои со своето верско убедување и изворите на

 нивното учење ја остваруваат слободата на вероисповедта соединети по вера и идентитет изразен со подеднакво извршување на богослужба, молитва, обреди и друго изразување на верата

(2) Верски службеник е лице кое е во служба и со своето верско убедување и припаѓа на црква, верска заедница и религиозна група и врши верско-обредни, просветни, организациски и добротворни активности во согласност со нормите на врховниот орган на својата регистрирана црква, верска заедница и религиозна група, кои се во согласност со Уставот, законите и правните прописи во Република Македонија.

Член 3

Правото на слобода на уверување, мисла и совест,  ја вклучува слободата на манифестирање на својата вера или убедување, што сам или заедно со другите, јавно или приватно го има секој човек.

Член 4

(1) Не е дозволена верска дискриминација.

(2) Верското убедување не го ослободува граѓанинот од обврските што како граѓанин ги има според Уставот, законите и другите прописи, освен ако тоа со закон или друг пропис поинаку не е уредено.

Член 5

Црквата, верската заедница и религиозната група имаат право внатрешно слободно да се организираат со нивни органи на управување, хиерархија и надлежност и да определуваат лица кои ќе ги застапуваат и претставуваат и да донесуваат акти во врска со тоа.           

Член 6

Државата го почитува идентитетот на црквите, верските заедници, религиозните групи и другите облици  на религиозно здружување и со нив воспоставува од нос на постојан дијалог и развива облици на постојана соработка.

Член 7                                                           

(1) Црквата, верската заедница и религиозната група своите активности ги вршат согласно со позитивните законски прописи на Република Македонија, меѓународните декларации и конвенции за слободата на вероисповедта и изразувањето на верата.

(2) Државните органи во рамките на своите надлежности и овластувања создаваат услови за непречено извршување на активностите на црквата, верската заедница и религиозната група  

Член 8

Со закон може да се ограничи слободата на изразување на религијата или убедувањето доколку тоа е неопходно во интерес на јавната сигурност, поредокот, здравјето, моралот или заштита на правата и слободите на другите.

II. ПРАВЕН СТАТУС НА ЦРКВА, ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА И РЕЛИГИОЗНА ГРУПА

Член 9

(1) Црква, верска заедница и религиозна група се запишуваат во Единствениот судски регистар на црквите, верските заедници и религиозните групи (во натамошниот текст: надлежниот регистар), со што стекнуваат својство на правно лице.

(2) Органот на државната управа надлежен за работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници води евиденција за регистрираната црква, верска заедница и религиозна група.

(3) Во надлежниот регистар се запишува црква, верска заедница и религиозна група доколку претходно веќе не е извршена регистрација на таква црква, верска заедница и религиозна група.

Член 10

(1) Името и официјалните обележја на секоја нова црква, верска заедница и религиозна група треба да се разликуваат од називите и официјалните обележја на веќе регистрираните цркви, верски заедници и религиозни групи

(2) Зборот “Македонија”, неговите изведенки, како и преводите на овој збор, потоа грбот и знамето на Република Македонија можат да се внесат во името и обележјата на црквите, верските заедници и религиозните групи на начин со кој се истакнува угледот и достоинството на Република Македонија.

(3) За употребата на името “Македонија” Министерството за правда дава писмена согласност.

Член 11

(1) Надлежен суд за водење на Единствениот судски регистар на црквите, верските заедници и религиозни групи е Основниот суд - Скопје II - Скопје.

(2) Податоците запишани во надлежниот регистар се јавни

(3) Министерот за правда ја пропишува формата и содржината на образецот на надлежниот регистар и начинот на неговото водење.

Член 12

(1) Запишувањето во надлежниот регистар се врши врз основа на барање.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се доставуваат:

- записник од одржано основачко собрание,

- акт за основање,

- акт со кој се уредува статусот, организацијата и дејствувањето,

- опис на изворите на учењето од членот 2 став (1) на овој закон,

- одлука за определување на лице овластено за застапување и претставување на црква, верска заедница и религиозна група и

- доказ за државјанство на основачите и лицето овластено да застапува и претставува црква, верска заедница и религиозна група.

(3) Црквата, верската заедница и религиозната група се должни да определат одговорно лице, кое до надлежниот регистар ќе поднесе барање за запишување во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката за основање

 (4) Ако кон барањето од ставот (1) на овој член не се доставени сите потребни документи, надлежниот суд ќе го повика подносителот на барањето во рок од 15 дена од известувањето да ги достави потребните документи, а во спротивно барањето ќе го отфрли.

Член 13

Актот за основање од членот 12 став (2) алинеја 2 на овој закон содржи

- име и назив на црквата, верската заедница и религиозната група во Република Македонија,

- седиште и адреса на црквата, верската заедница и религиозната група во Република Македонија,

- опис на обележјата и ознаките што ќе ги употребува црквата, верската заедница и религиозната група,

- име и презиме на лицето кое е должно да поднесе барање за упис до надлежниот регистар,

- начин на изразување на верската припадност и извршувањето на религиозниот култ и

- финансирање на црквата, верската заедница и религиозната група и нивните составни делови и начин на вршење на надзор во финансиското и материјалното располагање со средствата.

Член 14

Ако се исполнети условите утврдени во членовите 12 и 13 од овој закон, регистарскиот суд е должен во рок од осум дена од денот на поднесувањето на барањето да ја запише црквата, верската заедница и религиозната група во надлежниот регистар.

Член 15

Решението со кое се запишува црква, верска заедница и религиозна група содржи:

- име или назив

- седиште и адреса и

- името на лицето кое ја застапува и претставува црквата, верската заедница и религиозната група.

Член 16

(1) Доколку не се исполнети материјалните услови од овој закон за запишување на црква, верска заедница и религиозна група, судот ќе го одбие барањето.

(2) Против решението со кое се одбива барањето, жалба до второстепениот суд може да поднесе само подносителот на барањето во рок од 15 дена од денот на приемот на решението

Член 17

(1) Регистрирана црква, верска заедница и религиозна група доколку донеле одлука за престанок или бришење од регистарот, се должни тоа да го пријават до надлежниот суд заради бришење во надлежниот регистар.

(2) Регистрирана црква, верска заедница и религиозна група сите промени во однос на елементите што се запишуваат во надлежниот регистар се должни да ги пријават до надлежниот суд во рок од 15 дена од настанувањето на промената

III. БОГОСЛУЖБА, МОЛИТВА И ВЕРСКИ ОБРЕД

Член 18

(1) Религиозниот култ се врши во верски објекти како храм, џамија, молитвен дом, синагога, на гробишта и во други простории на црква, верска заедница и религиозна група.

(2) Религиозниот култ може да се врши и да се практикува и во други простории и јавни места.

(3) Богослужба, молитва и други манифестации на верата во верски објект или на места од ставовите (1) и (2) на овој член може да организира и да врши верски службеник од црква, верска заедница и религиозна група во Република Македонија или со нивна дозвола

(4) Поклоничко патување е организирано патување на група верници, верски службеници на свети места од страна на црква, верска заедница и религиозна група. При организирање на поклоничко патување организаторот е должен за групата верници, верски службеници да ги применува прописите за заштита на населението од заразни болести кои се однесуваат на превентивна заштита.

(5) Секое лажно претставување за верски службеник и злоупотреба на верски униформи и обележја на регистрирана црква, верска заедница и религиозна група не е дозволено.

(6) Никој не смее да ги попречува свештените лица и верските службеници од цркви, верски заедници и религиозни групи во Република Македонија во извршувањето на нивните верски активности во јавните верски објекти и таму каде што тоа е дозволено согласно со овој закон.

Член 19

(1) Верски објект се гради врз основа на барање за издавање на одобрение за градба.

(2) Органите на општините и на градот Скопје надлежни за урбанизам и донесување на урбанистички планови во постапката пред издавањето на одобрението за градба на верски објект можат да побараат мислење од постојната црква, верска заедница и религиозна група, а кое не е обврзувачко за органот

Член 20

(1) Лицата кои се сместени во болници, домови за деца и домови за стари лица, армиски и полициски институции и простори, затвори и слични институции можат да ја изразуваат својата вера и по сопствено барање да бидат посетувани од свештени лица заради вршење на верски обред и други форми на манифестирање на религијата или верата во согласност со куќниот ред на институцијата во која се сместени.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член можат да бидат посетувани од верски службеник заради вршење на верски обреди.

(3) Институциите наведени во ставот (1) од овој член во рамките на своите законски и просторни можности можат да одвојат просторија во која ќе се извршува верски обред.

IV. ВЕРСКА ПОУКА И ОБРАЗОВНИ ДЕЈНОСТИ

Член 21

(1) Црква, верска заедница и религиозна група можат да изведуваат верска поука.

(2) Верска поука се изведува во простории во кои се вршат верски обреди и други начини

за јавно изразување на верата, како и во други јавни и приватни простории и места, доколку со тоа не се повредува јавниот ред и мир.

Член 22

(1) Црква, верска заедница и религиозна група имаат право да основаат верски образовни установи од сите степени на образование, освен од основното образование, за школување на свештени лица и верски службеници, како и ученички и студентски домови за сместување на лицата кои се школуваат во тие установи

(2) Верските образовни установи се изедначени со другите образовни установи и нивните ученици и студенти ги имаат истите права и обврски

Член 23

(1) Црквата, верската заедница и религиозната група се должни известувањето за основање на верска образовна установа, со актот за целите и внатрешната организација на училиштето и наставниот план и програма, во согласност со одредбите на овој закон, да го поднесе до органот надлежен за работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници најмалку 90 дена пред денот определен за почетокот на неговото работење.

(2) Органот надлежен за работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници е должен своето мислење да го достави до црквата, верската заедница или религиозната група, во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на известувањето.

Член 24

(1) Наставните планови и програми во верските образовни установи не смеат да бидат во спротивност со Уставот и со законите.

(2) Органот на државната управа надлежен за образованието може да врши увид во наставните планови и  програми на верските образовни установи во смисла на ставот (1) од овој член.

Член 25

(1) Настава во верско училиште може да изведува државјанин на Република Македонија

(2) По исклучок, ако црквата, верската заедница и религиозната група имаат потреба од соодветни кадри, настава во верска образовна установа може да изведува и странски државјанин, во согласност со прописите за престој на странски државјани во Република Македонија и со одобрение од органот надлежен за работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници.

Член 26

(1) Црквата, верската заедница и религиозната група самостојно управуваат со верските образовни у станови и другите образовни установи, како и со ученичките и студентските домови кои можат да ги формираат во согласност со овој или друг закон.

(2) Одговорното лице во верската образовна установа, образовната установа, ученичкиот или студентскиот дом е должно да му ги стави на располагање на органот на државната управа надлежен за прашања за образованието податоците потребни за вршење увид во нивната работа и во рок определен од тој орган да ги отстрани евентуалните недостатоци.

Член 27

(1) Во воспитнообразовните установи може да се организира верско образование како изборен предмет  согласно со закон.

(2) При подготвувањето на наставниот план и програма со кои се утврдува изборниот предмет од областа на верското образование може преку органот надлежен за работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници да бидат консултирани црквата, верската заедница и религиозната група.

Член 28 

Верско образование како изборен предмет можат да изведуваат лица кои ги исполнуваат посебните услови предвидени за таа цел.

Член 29

Учениците помлади од 15 години можат да посетуваат верско образование како изборен предмет врз основа на согласност на родителите или старателите.

Член 30

Црква, верска заедница и религиозна група можат да основаат хуманитарни, културни, социјални, здравствени, добротворни и друг вид установи, во постапка  и под услови утврдени со овој и друг закон.

Член 31

Црква, верска заедница и религиозна група можат да ги користат средствата за јавно информирање и да издаваат, увезуваат и извезуваат печатени работи во согласност со закон, како и да формираат сопствени средства за јавно информирање.

V. ПРИХОДИ НА ЦРКВАТА, ВЕРСКАТА ЗАЕДНИЦА И РЕЛИГИОЗНАТА ГРУПА

Член 32

Приходите на црквата, верската заедница и религиозната група се од сопствено финансирање, приватна филантропија, донации и други форми на финансирање.

Член 33

(1) Црквата, верската заедница и религиозната група самостојно располагаат со стекнатите приходи, во согласност со закон и со прописите на црквата, верската заедница и религиозната група.

 (2) Финансирањето на црквата, верската заедница и религиозната група, како и трошењето на финансиските средства е според регулативата за непрофитните организации и организациите од јавен интерес.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Министерот за правда во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе го донесе актот за формата и содржината на образецот за запишување во надлежниот регистар и начинот на неговото водење.

Член 35

(1) Органот надлежен за работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници е должен во рок од 60 дена од денот на примената на овој закон да ги достави до Основниот суд Скопје II - Скопје податоците и документите за постојните цркви, верски заедници и религиозни групи запишани во нејзиниот регистар.

(2) Сите цркви, верски заедници и религиозни групи регистрирани од страна на органот надлежен за работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници заклучно со1998 година можат да го задржат постојниот правен субјективитет и статус и нивните податоци се пренесуваат и запишуваат во надлежниот регистар во рокот од ставот (1) на овој член.

Член 36

Со денот на примената на овој закон престанува да важи Законот за верските заедници и религиозни групи (“Службен весник на Република Македонија” број 35/97).

Член 37

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 мај 2008 година

© KP

Trascina file per caricare

Legge sulla posizione giuridica della Chiesa, comunità religiosa e un gruppo religioso
(Legj 20.10.2007, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia, n .. 113)

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(1) La presente legge disciplina l'istituzione e lo status giuridico della Chiesa, comunità religiosa e gruppo religioso, la regolazione del ministero religioso, la preghiera e la cerimonia religiosa, formazione religiosa e attività educative, le entrate della chiesa, comunità religiosa e il gruppo religioso e altre questioni.
(2) Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi sono separate dallo Stato e uguali davanti alla legge.

Articolo 2
(1) Chiesa, comunità religiosa e il gruppo religioso in termini di questa legge è una comunità volontaria di individui che con le risorse loro fede religiosa e l'insegnamento per realizzare il loro libertà di religione e uniti da identità religiosa per esprimere la prestazione lo stesso ministero religioso, la preghiera, cerimonie e altre espressioni di fede.
(2) La religione civile è una persona che è in servizio e il suo credo religioso appartiene alla chiesa, comunità religiosa e gruppo religioso e portare cerimoniale, religioso, educativo, organizzativo e caritative in conformità con le norme del supremo organo della sua chiesa registrati comunità religiosa e gruppo religioso che sono in armonia con la Costituzione, le leggi e le norme di legge nella Repubblica di Macedonia.

Articolo 3
Il diritto alla libertà di credo, di pensiero e di coscienza include la libertà di manifestare la propria religione o un credo di propria, individualmente o congiuntamente con altri, pubblicamente o privatamente ogni uomo ha.

Articolo 4
(1) Non permettere la discriminazione religiosa.
(2) convinzione religiosa non esime il cittadino dagli obblighi che essa ha come un cittadino sotto la Costituzione, le leggi e altre disposizioni, a meno che non sia per legge o regolamentari, non è altrimenti regolamentato.

Articolo 5
Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi hanno il diritto di organizzare liberamente nel loro organi di gestione, la gerarchia e l'autorità, e nominare persone che rappresentano e presente e agisce a conoscenza di questo.

Articolo 6
Lo Stato rispetta l'identità delle chiese, comunità religiose, gruppi religiosi e altre forme di unità religiosa e di stabilire rapporti di dialogo in corso e sviluppa forme permanenti di cooperazione.

Articolo 7
(1) Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi svolge le proprie attività in conformità alle leggi vigenti della Repubblica di Macedonia, dichiarazioni e convenzioni internazionali sulla libertà di religione e di espressione della fede.
(2) organi dello Stato entro l'autorità competente invita il richiedente a nell'ambito delle sue competenze creare le condizioni per lo svolgimento indisturbato delle attività della chiesa, comunità religiosa e il gruppo religioso.

Articolo 8
La legge può limitare la libertà di espressione, di religione o di credo, se sia necessario nell'interesse della sicurezza pubblica, dell'ordine, della salute, della morale o per la tutela dei diritti e delle libertà altrui.

II. STATUS GIURIDICO DELLA CHIESA, LA COMUNITA 'DI RELIGIONE E DI GRUPPO RELIGIOSO

Articolo 9
(1) Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi, registrato nella fondazione giudiziaria di chiese, comunità religiose e gruppi religiosi (in prosieguo: il Registro competente), che acquisiscono la qualità della persona giuridica.
(2) Amministrazione organismo statale responsabile per le questioni relative alle relazioni tra le comunità statali e religiose, la chiesa conserva le prove record,
(3) Il registro competente registrati chiesa, comunità religiose e gruppi religiosi, a meno che non precedentemente registrato sulla chiesa, comunità religiosa o gruppo religioso del genere.

Articolo 10
(1) Nome e segni ufficiali di qualsiasi chiesa, comunità religiosa e il gruppo religioso di giovani, caratterizzata da i nomi e le insegne ufficiali delle chiese, comunità religiose e gruppi religiosi già registrato.
(2) La parola "Macedonia" per la sua formazione delle parole, così come le traduzioni di questa parola, poi sigillo e bandiera della Repubblica di Macedonia, è possibile immettere il nome e marchi di chiese, comunità religiose e gruppi religiosi nel modo in cui lo stress autorità e dignità della Repubblica di Macedonia.
(3) Per utilizzare il nome "Macedonia", Ministero della Giustizia dia il suo assenso per iscritto.

Articolo 11
(1) Il giudice competente per la Carta giudiziaria tenuta del registro delle Chiese, comunità religiose e gruppi religiosi è essenziale Corte - II Skopje - Skopje.
(2) I dati sono riportati nel registro dei pubblici poteri.
(3) Il Ministro della Giustizia del formato e il contenuto della forma competente Registro di sistema e le modalità della sua detenzione.

Articolo 12
(1) L'iscrizione al Registro competente in base alla domanda.
(2) La richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo presenta:
- Verbale della riunione per la fondazione ha dichiarato,
- Atto costitutivo,
- L'atto che regola l'organizzazione, lo stato e l'azione,
- Descrizione delle risorse di apprendimento di cui all'articolo 2, paragrafo (1) della presente legge,
- Decisione di selezionare la persona autorizzata a rappresentare e presentare la Chiesa, comunità religiosa e gruppo religioso,
- Prova di cittadinanza dei fondatori e la persona autorizzata a rappresentare e presentare la Chiesa, comunità religiosa e il gruppo religioso.
(3) Chiese, comunità religiosa e il gruppo religioso è tenuto a nominare un responsabile, che presenta la domanda di registrazione competente per la registrazione entro 30 giorni dalla decisione sulla sua costituzione.
(4) Se una richiesta ai sensi del paragrafo (1) della presente sezione non sono stati presentati tutti i documenti necessari, il giudice entro 15 giorni dalla notifica per presentare i documenti richiesti, altrimenti la richiesta non verrà rifiutare.

Articolo 13
Atto di stabilimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo (2), comma 2 della presente legge, deve contenere:
- Nome e della chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi nella Repubblica di Macedonia
- Sede e l'indirizzo della comunità ecclesiale, religiosa e gruppi religiosi nella Repubblica di Macedonia;
- Descrivere i segni ed i modelli che utilizzeranno la chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi,
- Nome e cognome della persona che deve presentare una domanda di registrazione del Registro competente,
- Modo di esprimere religiosa e le prestazioni di culto religioso e
- Finanziamento della comunità ecclesiale, religiosa e gruppo religioso e loro componenti e le modalità di esecuzione vigilanza sulle disponibilità finanziarie e materiale dei fondi.

Articolo 14
Se le condizioni di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge, il giudice è tenuto ad iscriversi entro 8 giorni dalla data di deposito della domanda di registrazione del, chiesa e comunità religiosa gruppo religioso nel Registro competente.

Articolo 15
Una sentenza entrò in chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi comprende:
- Nome o designazione,
- Sede e indirizzo, nonché
- Il nome della persona che rappresenta e presenta la Chiesa, comunità religiosa e il gruppo religioso.

Articolo 16
(1) Se le condizioni materiali derivanti dalla presente legge per la registrazione della comunità ecclesiale, religiosa e gruppo religioso, il tribunale respinge la richiesta.
(2) contro la decisione di rigetto della domanda, una corte d'appello può presentare solo la seconda istanza del richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della decisione.

Articolo 17
(1) Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi registrati, se ha deciso di rompere o la cancellazione dal Registro di sistema, questo è tenuto a presentare al giudice competente a carico del Registro competente.
(2) Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi registrati, tutti i cambiamenti in relazione agli elementi che sono registrati nella competente sia tenuta a presentare al giudice competente entro 15 giorni dalla creazione di cambiamento.

III. Servizi religiosi, la preghiera e Cerimonia Religiosa

Articolo 18
(1) diventa una setta religiosa in edifici di culto nel tempio, moschee, case di preghiera, sinagoghe, cimiteri e altre aree della chiesa, comunità religiosa e il gruppo religioso.
(2) culto religioso può essere eseguita e praticato in altri spazi e luoghi pubblici.
(3) ministero religioso, la preghiera e altre manifestazioni della religione a religione o ai punti (1) e (2) di questa sezione può organizzare e condurre servo religiosa della Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi nella Repubblica di Macedonia o con il loro permesso.
(4) Viaggi Viaggi pellegrinaggio è organizzato da un gruppo di credenti, impiegati religiosi nei luoghi sacri dalla chiesa, comunità religiosa e il gruppo religioso. Nell'organizzare l'organizzatore del viaggio pellegrinaggio è responsabile per il gruppo di credenti, i funzionari religiosi per attuare le disposizioni per proteggere la popolazione dalle malattie infettive che si occupano di protezione preventiva.
(5) Qualsiasi dichiarazione falsa come una religione ufficiale e l'abuso di uniforme religioso e firmare il registro della chiesa, comunità religiosa e il gruppo religioso non è consentito.
(6) Nessuna persona non deve ostacolare clero religioso e dipendenti delle chiese, comunità religiose e gruppi religiosi nella Repubblica di Macedonia nello svolgimento delle loro attività religiose negli edifici pubblici e religiosi ove ciò sia consentito a norma della presente la legge.

Articolo 19
(1) edificio religioso costruito sulla base della domanda per la costruzione di consenso.
(2) Gli organi dei comuni e la città di Skopje competente per l'urbanistica e l'approvazione dei piani urbanistici nella procedura prima di concedere il consenso per la costruzione di impianto religioso può chiedere un parere dalla chiesa esistente, la comunità religiosa e gruppi religiosi, che non è obbligatoria per corpo.

Articolo 20
(1) Le persone che si trovano negli ospedali, casa per i bambini e casa delle persone anziane, lo spazio e le istituzioni militari e di polizia, carceri e istituzioni simili possono esprimere il loro fede e la richiesta personale di essere visitato dal clero per eseguire la cerimonia a causa delle forme religiose e altre forme di manifestazione della religione o convinzioni personali in conformità con l'ordine interno in cui si trovano.

(2) Le persone di cui alla lettera 1) della presente sezione possono essere visitati dal dipendente a causa della condotta religiosa di cerimonie religiose.
(3) Le istituzioni di cui al paragrafo (1) della presente sezione nel loro opzioni legali e spaziali possono condividere lo spazio, in cui cerimonia religiosa sarebbe stata condotta.

IV. L'insegnamento religioso e le attività educative

Articolo 21
(1) Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi in grado di lavorare tramite l'autorità competente a continuare ad imparare sulla religione.
(2) istruzione religiosa tenutasi nello spazio in cui cerimonie religiose, e altre forme di espressione pubblica della fede, e in altri spazi pubblici e privati ​​e, se questo non infrangere la legge e l'ordine.

Articolo 22
(1) Chiesa, comunità religiosa e il gruppo religioso ha il diritto di stabilire religiose, le istituzioni educative a tutti i livelli di istruzione diversi da quella elementare, l'educazione del clero e dei religiosi ufficiali, così come gli studenti a casa e gli studenti per l'inserimento delle persone che l'educazione in tali istituzioni.
(2) istituti scolastici religiosi sono uguali ad altri istituti scolastici e gli studenti ei loro studenti hanno gli stessi diritti e doveri.

Articolo 23
(1) Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi che si comunica prescritte per lo stabilimento di religiosi ansimo, agiscono sugli obiettivi e l'organizzazione interna del piano di curriculum scolastico e in conformità con le disposizioni della presente legge a presentare all'organismo competente questioni riguardanti il ​​rapporto tra Stato e comunità religiose almeno 90 giorni prima dell'inizio previsto del suo lavoro.
(2) L'autorità competente su questioni riguardanti il ​​rapporto tra Stato e comunità religiose è tenuto a presentare la sua opinione nella chiesa, comunità religiosa o un gruppo religioso, entro 60 giorni dalla sua ricezione.

Articolo 24
(1) piani e programmi in istituti scolastici religiosi, non deve essere in contrasto con la Costituzione e le leggi.
(2) Amministrazione organismo statale responsabile per l'istruzione può effettuare il controllo del curriculum scolastico in istituti scolastici religiosi ai sensi del paragrafo (1) di questa sezione.

Articolo 25
(1) insegnamento nelle scuole religiose può tenere una Repubblica di Macedonia.
(2) Con l'eccezione della chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi bisogno di personale adeguato, l'insegnamento religioso in istituto scolastico può tenere i cittadini stranieri, in conformità con le disposizioni per il soggiorno dei cittadini stranieri nella Repubblica di Macedonia e con il consenso L'organo responsabile per le questioni relative alle relazioni tra le comunità statali e religiose.

Articolo 26
(1) Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi per gestire autonomamente le istituzioni educative, le istituzioni religiose ed educative, e le case di alunni e studenti, che possono formare in conformità con questa e altre leggi.
(2) La persona responsabile di istituto di istruzione religiosa, istituzione scolastica, studenti o studenti legati casa è disponibile a fornire all'amministrazione organismo statale responsabile per le questioni dell'istruzione i dati necessari per il controllo del loro lavoro, e all'interno designato da tale organismo al fine di evitare omissioni.

Articolo 27
(1) Le istituzioni educative possono essere organizzati educazione religiosa come materia facoltativa in conformità alla legge.
(2) Durante la preparazione del Curriculum, con il quale il caso delle elezioni in materia di educazione religiosa rapporti tra Stato e comunità religiose possono consultare la chiesa, la comunità religiosa e gruppi religiosi.

Articolo 28
L'insegnamento della religione come materia facoltativa in grado di sviluppare le persone che soddisfano le condizioni specifiche previste per questo scopo.

Articolo 29
Gli studenti sotto i 15 anni possono frequentare l'insegnamento religioso come un corso elettivo basato sul consenso dei genitori o dei tutori.

Articolo 30
Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi possono stabilire istituzioni umanitarie, sanitarie culturali, sociali, enti di beneficenza e altri tipi di istituzioni, la procedura e alle condizioni definite dalla presente legge e altri.

Articolo 31
Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi possono utilizzare i fondi per la pubblica informazione e pubblicare, l'importazione e l'esportazione di pubblicazioni a stampa, e di formare i propri mezzi di informazione del pubblico.
V. Reddito della chiesa, una congregazione religiosa e un gruppo religioso

Articolo 32
I ricavi della comunità ecclesiale, religiosa e gruppo religioso sono da finanziamenti privati, la filantropia privata, borse di studio e altre forme di finanziamento.

Articolo 33
(1) Chiesa, comunità religiosa e gruppi religiosi si dispongono del reddito da lavoro, in conformità della legge e le disposizioni della Chiesa, comunità religiosa e il gruppo religioso.
(2) Finanziamento della chiesa, comunità religiosa e di gruppo (2) L'autorità competente su questioni riguardanti il ​​rapporto tra Stato e comunità religiose è tenuto a presentare la sua opinione nella chiesa, comunità religiosa o gruppo religioso, all'interno di 60 giorni dalla data di ricezione.

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34
Ministro della Giustizia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta l'atto a formare il contenuto doloroso del modulo per l'iscrizione nel registro autorità e le modalità della sua detenzione.

Articolo 35
(1) L'organo responsabile per le questioni relative alle relazioni tra le comunità statali e religiose è tenuto entro 60 giorni dall'applicazione della presente legge, presenta al Tribunale di base II Skopje - Skopje registri e documenti per chiese, comunità religiose esistenti e gruppi religiosi registrati nel proprio database.
(2) Tutte le chiese, comunità religiose e gruppi religiosi registrati dall'autorità competente per il lavoro in relazione ai rapporti tra Stato e comunità religiose, entro l'anno 1998 può mantenere la soggettività e lo status giuridico ed i loro dati trasferiti e registrati in registrar competente a norma del paragrafo (1) di questa sezione.

Articolo 36
Il giorno di esecuzione della presente legge si applica la legge sulle comunità religiose e degli istituti religiosi ("Gazzetta Ufficiale della RM" No. 35/97).

Articolo 37
La presente legge entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia" e si applicherà dal 1 ° maggio 2008.

Trascina file per caricare

LAW ON THE LEGAL STATUS OF A CHURCH, RELIGIOUS COMMUNITY AND A RELIGIOUS GROUP

(Promulgated on the 20tof September 2007 in the Official Gazette No.113)

 

I. GENERAL PROVISIONS

 

Article 1

(1) This law regulates the establishment and the legal status of churches, religious communities and religious groups. It also regulates religious services, prayer and religious rites, religious teaching and educational activities, income as well as other issues related to churches, religious communities and religious groups.

(2) Churches, religious communities and religious groups are separate from the

State and equal before the law.

Article 2

(1) In accordance with this law, a church, religious community or religious group is a voluntary community of physical personalities that exercise the freedom of religion through their religious beliefs and the sources of their teaching, united by religion and identity reflected with equal performance of religious service, prayer, rites and other forms of manifestation of one's religion.

(2) A religious servant is a person who, by his or hers belief, belongs to a church, religious community or religious group, and performs religious services, teaching  and  organizational  and  humanitarian  activities  on  its  behalf  and  in accordance with the norms of the supreme organ of the registered church, religious community or religious group he in accordance with the Constitution and other laws or she represents.

Article 3

The freedom of belief, thought and conscience includes the freedom of manifestation of one’s religion or belief that every citizen has individually or as part of a group, in public or in private.

Article 4

(1) Religious discrimination is prohibited.

(2) Religious persuasion does not exempt a citizen from obligations that he has as a citizen according to the Constitution, laws and other regulations, unless otherwise stipulated by a law or some other regulation.

 

Article 5

The church, religious community and religious group has the right, internally, to be freely organized with their own bodies of management, hierarchy and competence, to designate persons who will represent and present them, and to adopt their own acts in this regard.

 

Article 6

The State respects the identity of churches, religious communities, religious groups and other forms of religious association and establishes relations of continuous dialogue and continuous cooperation with them. 

Article 7

(1) Church, religious community and religious group shall perform their activities in accordance with the applicable legislation of the Republic of Macedonia, International Declarations and Conventions that refer to the freedom of belief and expression of religion.

(2) State bodies, within their competences, shall create conditions for the unhindered activities of church, religious community and religious group.

Article 8

The freedom to express one's religion or belief can be limited by law only if such limitation is indispensable to the interests of public safety, public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

 

II. THE LEGAL STATUS OF A CHURCH, RELIGIOUS COMMUNITY AND A RELIGIOUS GROUP

 

Article 9

(1) Church, religious community and religious group are entered on the Single Court   Register   of   Churches,   Religious   Communities   and   Religious   Groups (hereinafter referred to as the Competent Register), whereby they will acquire the status of a legal entity.

(2) The authorized state administration body competent for relations between the State and religious communities keeps records of registered churches, religious community and religious group.

(3) A church, religious community or religious group will be entered in the Competent Register, if such a church, religious community or religious group has not been registered already.

 

Article 10

(1) The name and official insignia of each new church, religious community and religious group shall be different from the names and official insignia of already registered churches, religious communities and religious groups.

(2) The word "Macedonia", its derivatives and the translations of this word, and the coat of arms and flag of the Republic of Macedonia may be part of the name and insignia of churches, religious communities and religious groups in a manner that supports the eminence and dignity of the Republic of Macedonia.

(3)  The  Ministry  of  Justice  shall  issue  written  consent  for  the  use  of  the word "Macedonia".

 

Article 11

(1) The Skopje II Basic Court, in Skopje, is competent in maintaining the Single Court Register of churches, religious communities and religious groups. (2) The data entered in the Competent Registry are public.

(3) The Minister of Justice sets down the form and content of the template of the Competent Register and the manner of its keeping.

Article 12

(1) Entering in the Competent Register is done on the basis of an application.

(2) The application referred to in paragraph (1) will contain:

- 'Minutes' of the founding assembly;

- Acts of establishment;

- Acts regulating the status, organization and activities;

- Description of the sources for teaching from Article 2 (1) from this law;

- Decision designating a person authorized to represent and present the church, religious community or religious group;

- Proof of citizenship of the founders and of the person authorized to present and represent a church, religious community and a religious group;

(3) A church, religious community or religious group is obliged to designate an authorized person who will submit an application for entry in the Competent Register, within 30 days from the day of adoption of the Acts of establishment.

(4) If all required documents have not been enclosed with the application referred to in paragraph (1) of this Article, the competent Court shall summon the applicant to submit the necessary documents within 15 days from the day of the initial submission of the necessary documents, and in case the required documents are not submitted the request shall be rejected.

 

Article 13

The Act of establishment referred to in Article 12 (2(2)) contains:

- Name and title of the church, religious community or religious group in the Republic of Macedonia

- Headquarters and address of the church, religious community and religious group in the Republic of Macedonia

 

- Description of the insignia and signs to be used by the church, religious community or religious group;

- Name and surname of the person authorized to submit the application for entry in the Competent Registry;

- Manner of expression of the religious affiliation and performance of the religious rites and rituals;

- Finance of the church, religious community or religious group and their branches and regarding the supervision of the material and financial assets belonging to them.

 

Article 14

Provided the conditions set forth in Articles 12 and 13 of this Law have been fulfilled, the Court competent for registration is obliged to enter a church, religious community or religious group in the competent Register within 8 days.

 

Article 15

The Ruling for entry of a church, religious community or religious group shall contain the following:

- Name and title;

- Headquarters and address;

- Name of the person authorized to present and represent the church, religious community or religious group;

 

Article 16

(1) In case of non-fulfillment of the material conditions set forth in this Law related  to  the  entry  of  a  church,  religious  community  or  religious  group  ,  the competent court shall reject the application.

(2) Only the submitter of the application may submit an appeal to the second instance court against the Ruling that rejects the Request within 15 days from the day of receiving the Ruling.

 

Article 17

(1) The decision adopted for dissolution of a registered church, religious community or religious group will be reported to the competent court for the purpose of erasing it from the Competent Register.

(2) All changes in respect of data required for entry in the Register will be submitted to the competent court within 15 days from when the change appears.

 

III. RELIGIOUS CEREMONY, PRAYER AND RELIGIOUS RITE

 

Article 18

(1) Religious rituals are  to be performed in a religious facility such as a temple, mosque, house of prayer, synagogue, graveyard or other premises of a church, religious community or religious group.

(2) A religious ritual may also be performed in other public and private premises and places.

(3) Religious rites, prays and other manifestations of religion in a religious facility or in places mentioned in paragraphs 1 and 2 of this article may be performed and organized by a religious servant of a church, religious community or religious group in the Republic of Macedonia or upon their authorization.

(4) A prayer journey is a trip organized by a church, religious community or a religious  group for a group of believers or religious servants for the purpose of visiting holy places. When organizing the prayer journey the organizer is obliged to apply the laws for diseases prevention and health protection of the population to the believers and the religious servants.

(5) Any false presentation as a religious servant and abuse of religious clothing and insignia of a registered church, religious community or a religious group is forbidden.

(6) No one may prevent priests and religious attendants of churches, religious communities or religious groups in the Republic of Macedonia from performing their religious activities at public religious facilities or at places where performance of religious activities is allowed under this Law.

 

Article 19

(1) A religious facility will be built upon a submitted application for the issuance of a construction permit.

(2) Bodies of Municipalities and of the City of Skopje competent in urbanism and adopting urban plans in a procedure before issuing the construction permit for a religious facility can ask for an opinion from the existing church, religious community and religious group, which is not obligatory for the body.

 

Article 20

(1) Persons staying in hospitals, orphanages, senior citizens' homes, army and police institutions and premises, penitentiaries and similar institutions can practice their religion and upon their request can be visited by priests for performance or religious rites and other forms of manifestation of religion or belief in accordance with the house rules of the institution at which they are staying.

 

(2)  Persons  referred  to  in  paragraph  1  of  this  Article  may  be  visited  by religious officials for performance of religious rites.

(3) Within the relevant legal framework and opportunities offered by their premises, the institutions referred to in paragraph 1 of this Article may designate a room where religious rites shall be performed.

  

IV. RELIGIOUS INSTRUCTION AND EDUCATIONAL ACTIVITIES

 

Article 21

(1)  Church,  religious  community  and  religious  group  have  the  right  to organize religious education.

(2) Religious education is to take place at the premises where religious rites and other forms of public manifestation of religion are performed, as well as at other public and private premises and places, provided that the conduct of the religious teachings does not violate the public peace and order.

 

Article 22

(1)  A  church,  religious  community  or  religious  group  have  the  right  to establish religious schools for all levels of education, except for primary education, for the purposes of educating priests and religious officials, having as well the right to establish dormitories for accommodation of persons educated at the said institutions.

(2) Religious schools are equal with other educational institutions and their pupils and students have the same rights.

 

Article 23

(1) At least 90 days before the date set for the start of work of the religious school, the church, religious community or religious group are obliged to submit an notification for establishing a religious school accompanied with the act for the purposes and internal organization of the school and the program and curriculum of the school, in accordance to this law, to the body competent for relations between the state and religious communities.

(2) The body competent for relations between the State and religious communities is obliged to deliver its Opinion to the church, religious community or religious group within 60 days from the day the notification has been submitted.

 

Article 24

(1) Curricula and programs of religious schools can not run contrary to the Constitution and Laws.

(2)  The  State  administration  body  competent  for  education  may  have  an insight into the curricula and programs of religious schools within the meaning of paragraph 1 of this Article.

 

Article 25

(1) Instruction at  religious schools can  be carried out by  a citizen of the Republic of Macedonia.

(2) As an exception, if a church, religious community or religious group needs appropriate staff, the instruction at a religious school may be conducted by foreign citizens, in accordance with the regulations on the stay of foreign nationals in the Republic of Macedonia and upon an approval by the body competent for relations between the State and religious communities.

 

Article 26

(1) A church, religious community or religious group autonomously manages the  religious  schools  and  other  educational  institutions,  as  well  as  students' dormitories established in accordance with this or other Law.

(2) The authorized person of the religious school, educational institution, or students’ dormitory is obliged to put at the disposal of the State administration body competent for education all data necessary to have insight in their work, and in the prescribed time determined by this authority, to eliminate eventual irregularities.

Article 27

(1)  In  accordance  to  law,  religious  instruction  may  be  carried  out  as  an optional subject at educational institutions.

(2) When preparing the curriculum and the program by which the optional subject in the area of religious education is determined, a church, religious community or  a  religious  group  may  be  consulted  through  the  State  administration  body competent for relations between the State and religious communities.

 

Article 28

(1) Religious teachings may be carried out only by persons who fulfill the necessary conditions for this purpose.

 

Article 29

The subject religious instruction may be attended by students as an optional subject below the age of 15 years based on an approval by the student’s parents and/or legal guardians.

 

Article 30

A church, religious community or religious group may establish humanitarian, cultural, social, health, charitable and other types of institutions in a procedure and under conditions determined by this and other law.

Article 31

A church, religious community or religious group may use the media and publish, import and export printed material in accordance with Law, as well as establish their own public information media.

 

REVENUES OF A CHURCH, RELIGIOUS COMMUNITY AND A RELIGIOUS GROUP

 

Article 32

Revenues of a church, religious community or religious group derive from:
self-financing, private philanthropy,  foreign donations and other forms of financing.

 

Article 33

(1) A church, religious community or religious group can autonomously dispose with their acquired revenues, in accordance with the law and pursuant to the regulations of the church, religious community or religious group.

(2) The financing of a church, religious community or religious group, as well as the expenditure of the financial assets, is in accordance with the legislation applicable to non-profitable organizations and organizations of public interest.

 

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

 

Article 34

Within 90 days of the date of entry into force of this Law, the Minister of Justice shall pass an act setting out the format and content of the template for entry in the Competent Register and the manner of its keeping.

Article 35

(1) Within 60 days of the date this Law becoming applicable, the body competent for relations between the State and religious communities is obliged to submit to the Skopje II Basic Court in Skopje, the data and documents of the existing churches, religious communities and religious groups that are already included in its Register.

(2) All churches, religious communities and religious groups registered until

1998  by  the  body  competent  for  relations   between  the  State  and   religious communities, inclusively, may maintain their existent legal subjectivity and status, and their data will be transferred to the new competent Register within the time limit set out in the paragraph 1 of this article.

 

Article 36

The Law on Religious Communities and Religious Groups ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" No. 35/97 ) will cease to apply on the day of entry into force of this Law.

 

Article 39

This Law will enter into force on the eighth day of its publication in the "Official Gazette of the Republic of Macedonia" and will be applied from the 1st  of May 2008.

Trascina file per caricare