Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

MARRËVESHJE

NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SELISË SË SHENJTË PËR RREGULLIMIN E MARRËDHËNIEVE RECIPROKE

Republika e Shqipërisë dhe Selia e Shenjtë, duke pasur dëshirën e përbashkët për të forcuar dhe zhvilluar, në frymën e miqësisë, marrëdhëniet ekzistuese midis tyre,

dhe me qëllim për të rregulluar përmes një marrëveshjeje të përbashkët statusin juridik të Kishës Katolike në Shqipëri,

bien dakord si më poshtë:

Neni 1

Republika e Shqipërisë garanton lirinë për të shpallur dhe praktikuar në publik Fenë Katolike.

Kisha Katolike në Shqipëri ka të drejtë të organizohet dhe të plotësojë misionin e saj.

Neni 2

Republika e Shqipërisë njeh zotësinë juridike të personave ligjore për entitete të tilla të Kishës Katolike, të cilat janë të parashikuar në të Drejtën Kanonike, si arqidioqezat, dioqezat apo administraturat apostolike, famullitë, bashkësitë fetare, misionet, shoqatat, seminaret, shkollat dhe institucionet arsimore të të gjitha niveleve, institucionet shëndetësore, mbas regjistrimit të tyre nga organet e drejtësisë.

Neni 3

Selia e Shenjtë dhe Kisha Katolike në Shqipëri gëzojnë lirinë e plotë të komunikimit dhe të korrespondencës me njëra-tjetrën.

Selia e Shenjtë dhe Republika e Shqipërisë do të mbajnë marrëdhëniet diplomatike në nivelin e Munciaturës Apostolike dhe Ambasadës.

Neni 4

Kisha Katolike ka të drejtë të posedojë mjete të veta të komunikimit masiv dhe ka të drejtën të përdorë mjetet publike të komunikimit masiv, në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 5

Autoriteti kompetent kishtar ka të drejtë të krijojë strukturat përkatëse të Kishës, e në veçanti të krijojë dhe të modifikojë personat juridikë kishtarë, në përputhje me të Drejtën Kanonike dhe duke respektuar ligjet shqiptare.

Selia e Shenjtë është e lirë të zgjedhë një klerik në detyrën e Ipeshkvit ose të Administratorit Apostolik i cili mund të jetë dhe Ipeshkëv.

Përpara se të publikojë emërimin e Ipeshkvit apo të Administratorit Apostolik, Selia e Shenjtë, për mirësjellje dhe në konfidencë, do të informojë Presidentin e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Neni 6

Për të plotësuar përgjegjësitë që rrjedhin nga funksioni baritor, Ipeshkvi ose Administratori Apostolik ka të drejtë të ftojë në Shqipëri priftërinj, anëtarë të kongregacioneve rregulltare dhe persona laikë të cilët nuk kanë nënshtetësinë shqiptare dhe të rekomandojë kërkesën e tyre për leje për rezidencë dhe për leje për punë drejtuar autoriteteve shqiptare, në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë.

Me kërkesën formale të Ipeshkvit ose të Administratorit Apostolik, leja për rezidencë dhe leja për punë e nënkuptuar kjo për ushtrimin e aktivitetit baritor do të lëshohen kundrejt një pagese minimale sipas legjislacionit dhe rregullave shqiptare.

Neni 7

Kisha Katolike ka të drejtë të hapë dhe të drejtojë shkollat, klinikat dhe qendrat sociale të saja sipas të Drejtës Kanonike dhe në përputhje me ligjet përkatëse të Republikës së Shqipërisë.

Neni 8

Republika e Shqipërisë do të kthejë pronat e Kishës Katolike në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe do të asistojë riregjistrimin e tyre në emrin e Kishës Katolike në në zyrat kompetente shtetërore.

Neni 9

Në rastet e çështjeve të dyshimta, të pazgjidhura dhe të diskutueshme të cilat kanë të bëjnë me Kishën Katolike në Shqipëri në përgjithësi ose me komunitetet apo institucionet katolike në veçanti, Kisha Katolike në Shqipëri dhe autoriteti kompetent në Republikën e Shqipërisë do të krijojnë një komision “ad hoc” të përbashkët me detyrën për të gjetur zgjidhje të pranueshme nga të dyja palët.

Neni 10

Nëse në të ardhmen do të lindin vështirësi në lidhje me dispozitat e mësipërme që do të kenë të bëjnë me interpretimin apo aplikimin e tyre, Selia e Shenjtë dhe Republika e Shqipërisë do të procedojë në marrëveshje të përbashkët për një zgjidhje miqësore.

 

Kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi në momentin e njoftimit reciprok për plotësimin nga Palët të procedurave të tyre të brendshme të kërkuara për hyrjen e saj në fuqi.

Kjo marrëveshje mund të zgjidhet prej secilës nga Palët që do të njoftojë Palën tjetër për vendimin e saj me shkrim. Marrëveshja do të pushojë së ekzistuari nëntëdhjetë (90) ditë mbas ditës së njoftimit.

Ndreqje gabimi

Në Fletoren nr.63,  viti 2001 në vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.205, datë 24.12.2001, paragrafi i pestë në faqen 1950,

është: Duke iu referuar jurisprudencës kushtetuese për çështje të ndryshme, si dhe qëndrimeve të mbajtura, të cilat vlerësohen për çdo rast konkret, pasi këto vendime kanë efekte inter partes, Gjykata Kushtetuese çmon të nevojshme të theksojë se nuk është qëllimi i saj të orientojë dhe të vërë detyra në një praktikë të  saj më të konsoliduar për t'i dhënë kuptimin kushtetues të drejtës së individëve për një proces të rregullt ligjor.

bëhet: Duke iu referuar jurisprudencës kushtetuese për çështje të ndryshme, si dhe qëndrimeve të mbajtura, të cilat vlerësohen për çdo rast konkret, pasi këto vendime kanë efekte inter partes, Gjykata Kushtetuese çmon të nevojshme të theksojë se nuk është qëllimi i saj të orientojë dhe të vërë detyra për Gjykatat e juridiksionit të zakonshëm, por të krijojë dhe të konkludojë në një praktikë të saj sa më të konsoliduar, për t’i dhënë kuptimin kushtetues të drejtës së individëve për një proces të rregullt ligjor.

 

V E N D I M

Nr. 96, datë 21.3.2002

 PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SELISË SË SHENJTË PËR RREGULLIMIN E MARRËDHËNIEVE TË NDËRSJELLA

 Në mbështetje të neneve 10 pika 5 e 100 të Kushtetutës, dhe të nenit 7 të ligjit nr.8371, datë 9.7.1998, “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e Ministrit të Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave

 V E N D O S I:

 Miratimin, në parim, të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI

  Pandeli Majko

 

 

© GC

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

Agreement between the Holy See and the Republic of Albania on the regulation of their mutual relations

 

 

The Holy See and the Republic of Albania

having in common the desire to strengthen and promote, in a spirit of friendship, the relations already existing between them,

and with the intention of regulating through a common understanding the juridical status of the Catholic Church in Albania

have agreed to the following:

Article 1

The Republic of Albania guarantees freedom to profess and to practice in public the Catholic Religion.

The Catholic Church in Albania has the right to organize itself and to carry out its mission.

Article 2

The Republic of Albania recognizes the juridical capacity of legal persons for such entities of the Catholic Church for which provision is made in the Canon Law, such as Archdioceses, Dioceses or Apostolic Administrations, Parishes, Religious Communities, Missions, Associations, Seminaries, Schools and Educational Institutions at all levels, Health Institutions, after their registration with the organs of justice.

Article 3

The Holy See and the Catholic Church in Albania enjoy complete freedom to communicate and correspond with each other.

The Holy See and the Republic of Albania will maintain diplomatic relations at the level of Apostolic Nunciature and Embassy.

Article 4

The Catholic Church has the right to possess its own means of mass communication and has the right to use the means of public mass communication, in accordance with. the laws of the Republic of Albania.

Article 5

The competent ecclesiastical authority has the right to create the structures proper to the Church, in particular to erect and modify ecclesiastical juridical persons, in accordance with Canon Law and in. respect of Albanian legislation.

The Holy See will freely choose an ecclesiastic for the office of Bishop or of Apostolic Administrator who may be a Bishop.

Before publishing the appointment of a Bishop or of an Apostolic Administrator the Holy See will, out of courtesy and in confidence, inform the President of the Republic of Albania through the Ministry of Foreign Affairs.

Article 6

In order to fulfil the duties of his pastoral ministry, the Bishop or the Apostolic Administrator has the right to invite to Albania priests, members of religious congregations and lay persons who do not have Albanian citizenship and to endorse their request for residence and work permits addressed to the Albanian authorities, in conformity with the laws of the Republic of Albania.

Upon formal request of the Bishop or the Apostolic Administrator, a residence permit and a work permit intended for the exercise of pastoral ministry will be issued for a nominal fee in accordance with Albanian laws and regulations.

Article 7

The Catholic Church has the right to establish and manage its own schools, clinics and social centres, in accordance with Canon Law and in conformity with the appropriate laws of the Republic of Albania.

Article 8

The Republic of Albania will restore the properties of the Catholic Church in accordance with Albanian laws and will assist in their re-registration in the name of the Catholic Church in the competent offices of the Republic.

Article 9

In case of uncertain, unresolved or disputed issues related to the Catholic Church in Albania in general, or to specific Catholic communities or institutions, the Catholic Church in Albania and the competent authority within the Republic of Albania will constitute an "ad hoc" commission with the task of finding solutions acceptable to both parties.

Article 10

If difficulties should arise in the future concerning the interpretation or application of these provisions, the Holy See and the Republic of Albania will proceed by common accord to an amicable solution.

Article 11

This Agreement will enter into force from the moment of reciprocal notification of the fulfilment by the Parties of their internal procedures required for its entrance into force.

This Agreement may be terminated by either Party which shall notify the other Party of its decision in writing. The Agreement shall cease to exist ninety (90) days following the date of the notification.

 

© FB

 
Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Albania sul regolamento delle relazioni reciproche

 

 

La Santa Sede e la Repubblica d'Albania, nel comune desiderio di rafforzare e di promuovere, in spirito di amicizia, le relazioni già esistenti tra di esse, e con l'intento di regolare, di comune accordo, lo statuto giuridico della Chiesa cattolica in Albania, hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1

La Repubblica d'Albania garantisce la libertà di professare e di praticare in pubblico la religione cattolica.

La Chiesa cattolica in Albania ha il diritto di organizzarsi e di perseguire la sua missione.

Articolo 2

La Repubblica d'Albania riconosce la personalità giuridica pubblica delle istituzioni della Chiesa cattolica che godono del medesimo status secondo il diritto canonico, quali le arcidiocesi, le diocesi o amministrazioni apostoliche, le parrocchie, le comunità religiose, le missioni, le associazioni, i seminari, le scuole e le istituzioni educative a tutti i livelli, le istituzioni sanitarie, in seguito alla loro registrazione presso gli organi giudiziari.

Articolo 3

La Santa Sede e la Chiesa cattolica in Albania godono di totale libertà di comunicazione e di corrispondenza l'una con l'altra.

La Santa Sede e la Repubblica d'Albania terranno relazioni diplomatiche a livello di nunziatura apostolica e di ambasciata.

Articolo 4

La Chiesa cattolica ha il diritto di possedere propri strumenti di comunicazione sociale e ha il diritto di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale pubblici, secondo le leggi della Repubblica d'Albania.

Articolo 5

La competente autorità ecclesiastica ha il diritto di creare le strutture proprie della Chiesa, in particolare di erigere e modificare persone giuridiche ecclesiastiche, secondo il diritto canonico e nel rispetto della legislazione albanese.

La Santa Sede sceglierà liberamente un ecclesiastico per l'ufficio di vescovo o di amministratore apostolico, il quale può essere un vescovo.

Prima di rendere pubblica la nomina di un vescovo o di un amministratore apostolico la Santa Sede informerà, a titolo di cortesia e in forma riservata, il presidente della Repubblica d'Albania, tramite il ministro degli Esteri.

Articolo 6

Al fine di adempiere i doveri del suo ministero pastorale, il vescovo o l'amministratore apostolico ha il diritto di invitare in Albania sacerdoti, membri di congregazioni religiose o laici che non abbiano la cittadinanza albanese, e di sottoscrivere la richiesta di residenza e il permesso di lavoro da costoro rivolti alle autorità albanesi, in conformità alle leggi della Repubblica d'Albania.

Su formale richiesta del vescovo o dell'amministratore apostolico, verranno rilasciati un permesso di residenza e un permesso di lavoro finalizzati all'esercizio del ministero pastorale dietro versamento di una tassa nominale, secondo le leggi e le disposizioni albanesi.

Articolo 7

La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire e di gestire scuole, cliniche e centri sociali propri, in conformità alle relative leggi della repubblica d'Albania.

Articolo 8

La Repubblica d'Albania ripristinerà le proprietà della Chiesa cattolica secondo le leggi albanesi e sosterrà la ri-registrazione di esse a nome della Chiesa cattolica presso gli uffici competenti della Repubblica.

Articolo 9

In caso di questioni incerte, irrisolte o contese riferite alla Chiesa cattolica in Albania in generale o a specifiche comunità o istituzioni cattoliche, la Chiesa cattolica in Albania e l'autorità competente della repubblica d'Albania costituiranno una commissione «ad hoc» con il compito di trovare soluzioni accettabili da ambo le parti.

Articolo 10

Qualora sorgessero in futuro difficoltà a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione di queste norme, la Santa Sede e la Repubblica d'Albania procederanno di comune accordo in vista di una soluzione amichevole.

Articolo 11

Questo Accordo entrerà in vigore al momento della reciproca notifica dell'adempimento, presso ciascuna Parte, delle procedure interne necessarie perché entri in vigore.

Questo Accordo verrà disdetto allorché una Parte notificherà all'altra Parte la sua decisione per iscritto. L'accordo non avrà più vigore dopo novanta (90) giorni dalla data di notificazione.

 

 

Tirana, 23 marzo 2002.

(Ratificato dal Parlamento albanese i 21 settembre 2002)

 

GIOVANNI BULAITIS Nunzio Apostolico in Albania

 

PANDELI MAJKO Primo Ministro della Repubblica d'Albania

 

© FB

 
Trascina file per caricare
Trascina file per caricare