Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

CODICE PENALE

(Skelbta: Valstybės Žinios, 2000.10.25, Nr.: 89, Publikacijos Nr.: 2741)

[...]

CAPITOLO XV

DELITTI CONTRO L‘UMANITÀ E CRIMINI DI GUERRA

Art. 99

Genocidio

Chiunque, con lo scopo di sterminare tutti o parte degli uomini appartenenti a qualunque nazione, gruppo etnico, razziale, religioso, sociale oppure politico ha organizzato, ha comandato oppure ha partecipato, infliggendo torture, storpiato, impedito lo sviluppo mentale, deportato, creando le condizioni che hanno causato la morte, ha limitato la nascita di gruppi di persone oppure con forza ha strappato loro i figli cedendoli ad altri gruppi viene punito con la carcerazione dai 5 ai 20 anni oppure con l’incarcerazione a vita.

Art. 100

Comportamenti verso le persone vietati dal diritto internazionale

Chiunque, eseguendo appositamente oppure sostenendo la politica statale oppure della sua organizzazione, agendo a livello di massa oppure sistematicamente aggredendo la popolazione civile e uccidendola, ha arrecato danni gravi alla salute creando le condizioni che hanno provocato la morte delle persone, ha venduto persone, deportato cittadini, inflitto torture, ha commesso violenza carnale, ridotto in schiavitù sessuale, ha costretto a prostituirsi, ha costretto alla gravidanza oppure sterilizzato; perseguitato un gruppo di persone oppure la comunità a causa di motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, sessuali o altro, vietati dal diritto internazionale; ha fermato le persone, detenendole o in altro modo gli ha tolto la libertà con modalità non previste dalla legge, oppure non ha fornito informazioni sulle persone e sul loro luogo di detenzione; praticando una politica di apartheid,viene punito con l’incarcerazione dai 5 ai 20 anni oppure con l’incarcerazione a vita.

[...]

Art. 106

Distruzione degli oggetti protetti oppure saccheggio degli oggetti di valore nazionale

Chiunque abbia dato un ordine non giustificato dalla necessità di guerra di distruggere oppure ha saccheggiato monumenti storici, oggetti di cultura, arte, istruzione, educazione, scientifici oppure religiosi protetti dagli accordi internazionali, saccheggiato gli oggetti di valore nazione nel territorio occupato oppure annesso e ha causato grandi danni viene punito con l’incarcerazione da 3 fino ai 12 anni.

[...]

XXV CAPITOLO

CRIMINI E VIOLAZIONI PENALI DEI DIRITTI D’UGUAGLIANZA E LIBERTÁ DI COSCIENZA DELLE PERSONE

Art. 169

Discriminazione a causa dell’appartenenza nazionale, razziale, sessuale, etnica, religiosa oppure di altra appartenenza di gruppo

Chiunque ha compiuto un’azione con la quale ha cercato di intervenire, di partecipare a uguale diritto con gli altri nell'attività politica, economica, sociale, culturale, di lavoro o altra attivitá, oppure di limitare i diritti e libertà ad un gruppo di persone oppure al singolo appartenente a tale gruppo a causa del sesso, orientamento sessuale, razza, nazionalità, lingua, etnia, stato sociale, religione, credo religioso o politico, viene punito con i lavori pubblici oppure con la multa, oppure con la restrizione della libertà, mediante detenzione, oppure con l’incarcerazione fino ai tre anni.

Art. 170

Incitamento contro qualunque gruppo nazionale, razziale, etnico, religioso oppure altro tipo di gruppo di persone

1. Chiunque, pubblicamente con le dichiarazioni orali, scritte oppure utilizzando i mezzi di comunicazione di massa ha deriso, disprezzato, incentivato l’odio oppure incentivato la discriminazione di un gruppo di persone, di un membro di tale gruppo a causa del sesso, dell’orientamento sessuale, razziale, nazionale, linguistico, etnico, di stato sociale, di religione, di credo o di opinione, viene punito con la multa, oppure con la restrizione della libertà, oppure con la detenzione, oppure con l’incarcerazione fino a due anni.

2. Chiunque, pubblicamente ha incitato a usare violenza, distruggere fisicamente un gruppo di persone oppure un membro di tale gruppo a causa del suo sesso, orientamento sessuale, razziale, nazionale, linguistico, etnico, di stato sociale, di religione, di credo, di opinione oppure ha finanziato o in altro modo ha sostenuto materialmente tale attività viene punito con la multa, oppure con la restrizione della libertà, con la detenzione, o con la carcerazione fino a tre anni.

3. Per gli atti elencati nel presente articolo rispondono anche le persone giuridiche.

Art. 171

Impedimento ad eseguire riti e celebrazioni religiose

Chiunque con parole volgari, atti impertinenti, minacce, disprezzo o altri atti impropri ha impedito alle comunità religiose oppure alla comunità di preghiera riconosciute dallo Stato, di eseguire celebrazioni o riti, ha trasgredito una norma penale viene punito con i lavori pubblici oppure multa, oppure restrizione della libertà, arresto/detenzione.

[...]

CAPITOLO XLV

CRIMINI E VIOLAZIONI PENALI RIGUARDO ALLA MEMORIA DEI DEFUNTI

[...]

Art. 312

Violazione sacrilega della tomba

1. Chiunque ha distrutto o violato in modo sacrilego la tomba o danneggiato un monumento, viene condannato a svolgere gratuitamente lavori pubblici oppure punito con la limitazione della libertà, o con la detenzione, oppure l’incarcerazione fino ad un anno.

2. Chiunque ha commesso atti vandalici nel cimitero, o a causa di motivi razziali, nazionali o religiosi ha violato delle tombe, viene condannato a svolgere gratuitamente lavori pubblici oppure con una multa, oppure con l’incarcerazione fino ai tre anni.

[...]

 

©FB

 

Trascina file per caricare

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

(Skelbta: Valstybės Žinios, 2000.10.25, Nr.: 89, Publikacijos Nr.: 2741)

[...]

XV SKYRIUS

NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI IR KARO NUSIKALTIMAI

99 straipsnis.

Genocidas

Tas, kas siekdamas fiziškai sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių bet kuriai nacionalinei, etninei, rasinei, religinei, socialinei ar politinei grupei, organizavo, vadovavo ar dalyvavo juos žudant, kankinant, žalojant, trikdant jų protinį vystymąsi, deportuojant, kitaip sudarant tokias gyvenimo sąlygas, kad jos lėmė visų jų ar dalies žūtį, ribojo toms grupėms priklausančių žmonių gimstamumą ar prievarta perdavė jų vaikus kitoms grupėms, baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

100 straipsnis.

Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis

Tas, kas tyčia, vykdydamas ar remdamas valstybės ar organizacijos politiką, dideliu mastu arba sistemingai užpuldinėjo civilius ir juos žudė arba sunkiai sutrikdė jų sveikatą; sudarė tokias gyvenimo sąlygas, kad jos lėmė žmonių žūtį; prekiavo žmonėmis; deportavo gyventojus; kankino, žagino, įtraukė į seksualinę vergovę, vertė užsiimti prostitucija, priverstinai apvaisino ar sterilizavo; persekiojo kurią nors žmonių grupę ar bendriją dėl politinių, rasinių, nacionalinių, etninių, kultūrinių, religinių, lyties ar kitų motyvų, kuriuos draudžia tarptautinė teisė; žmones sulaikė, areštavo ar kitaip atėmė jų laisvę, kai toks laisvės atėmimas nepripažįstamas, ar nepranešė apie žmonių likimą arba buvimo vietą; vykdė apartheido politiką, baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

[...]

106 straipsnis.

Saugomų objektų naikinimas ar nacionalinių vertybių grobstymas

Tas, kas davė karo būtinumu nepateisinamą įsakymą naikinti arba naikino tarptautinių sutarčių ar valstybės vidaus teisės aktų saugomus istorinius paminklus, kultūros, meno, švietimo, auklėjimo, mokslo ar religijos objektus, grobstė nacionalines vertybes okupuotoje ar aneksuotoje teritorijoje ir padarė didelės žalos, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.

[...]

XXV SKYRIUS

NUSIKAL TIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI

ASMENS LYGIATEISIŠKUMUI IR SĄŽINĖS LAISVEI

169 straipsnis.

Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės

Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

170 straipsnis.

Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

1. Tas, kas viešais pareiškimais žodžiu, raštu ar panaudodamas visuomenės informavimo priemonę tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą,baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

171 straipsnis.

Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes

Tas, kas necenzūriniais žodžiais, įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis ar kitais nepadoriais veiksmais sutrikdė valstybės pripažintos religinės bendruomenės ar bendrijos pamaldas ar kitas apeigas arba iškilmes, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

[...]

XLV SKYRIUS

NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI MIRUSIOJO ATMINIMUI

312 straipsnis.

Kapo išniekinimas

1. Tas, kas suardė ar kitaip išniekino kapą arba suniokojo paminklą,baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse arba dėl rasinių, nacionalinių ar religinių motyvų išniekino kapus, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

[...]

 

©FB

Trascina file per caricare