Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Original document

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

zastoupené:     RNDr. Alexandrem Vondrou, ministrem obrany

na straně jedné

 

a

 

Ekumenická rada církví v České republice

za církve sdružené v tomto svazu

IČ:OOI27370

se sídlem Donská 370/5, Praha 10-Vršovice

jednající:         Mgr. Joelem Rumlem, předsedou

                          Mgr. Sandrou Silnou, generální sekretár"kou

 

a

 

Česká biskupská konference

IČ: 00540838

se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6-Dejvice

jednající:         Mons. Dominikem Dukou, předsedou

na straně druhé

 

jako smluvní strany uzavírají

na základě článku 30. Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem obrany, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí ze dne 3. června 1998 tento

 

Dodatek číslo 1

 

1.

Shora uvedené smluvní strany tímto dodatkem přijímají cílový závazek společně usilovat o to, aby do služby vojenského kaplana byl vysílán nejméně takový počet duchovních, aby od roku 2012 bylo možné naplnit reálné potřeby rezortu MO v daném okamžiku s tím, že v maximálním celkovém počtu vojenských kaplanů v činné službě (tj. 40) bude zastoupení jednotlivých církví podle možností následující:

- Církev římskokatolická, včetně Církve řeckokatolické, 20,

- Církev československá husitská 7,

- Českobratrská církev evangelická 5,

- Církev bratrská 2,

- Církev adventistů sedmého dne I,

- Pravoslavná církev v českých zemích I,

- Slezská církev evangelická augsburského vyznáni 1, Jednota bratrská 1,

- Starokatolická církev 1,

- Evangelická církev augsburského vyznání 1.

Evangelická církev metodistická, Apoštolská církev a Bratrská jednota baptistů budou rovněž podle jejich možností vysílat do služby po jednom duchovním, avšak v termínu od roku 2015.

Pokud některá církev nebude schopna naplnít shora uvedený předpokládaný počet, zahájí tato církev jednáni o možnosti dočasného zastoupeni v potřebném předpokládaném počtu duchovních s ostatními církvemi.

 

2.

ERC a ČBK podporují možnost uvážlivé a promyšlené personální organizace duchovní služby v rezortu MO, a proto se tímto dodatkem přijímá cílový závazek všech shora uvedených smluvních stran společně usilovat o to, aby od roku 2012 byl dostatečný počet kandidátů na službu vojenského kaplana (tj. nejméně 20), a to za jednotlivé - Církve podle možností následující:

- Církev římskokatolická, včetně Církve řeckokatolické, 7,

- Církev československá husitská 4,

- Českobratrská církev evangelická 3,

- Církev bratrská I,

- Církev adventistů sedmého dne I,

- Evangelická církev augsburského vyznáni I,

- Evangelická církev metodistická I,

- Pravoslavná církev v českých zernich I,

- Slezská církev evangelická augsburského vyznání I,

- Jednota bratrská I,

- Starokatolická církev I.

Apoštolská církev a Bratrská jednota baptistů budou rovněž podle jejich možností disponovat jedním kandidátem na službu vojenského kaplana, avšak v termínu od roku 2015.

ERC a ČBK zároveň prohlašují, že akceptují návrh kriterií MO "Kandidát na službu vojenského kaplana" ve zněni, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Pokud některá církev nebude schopna naplnít shora uvedený předpokládaný počet, zahájí tato církev jednání o možnosti dočasného zastoupení v potřebném předpokládaném počtu s ostatními církvemi.

 

3.

MO se zavazuje ERC a ČBK poskytnout podporu v jejich úsilí o vhodný výběr a adekvátní přípravu duchovnich na službu vojenského kaplana, a to především cestou aktivit Duchovni služby AČR jako jsou prezentace služby vojenského kaplana pro duchovní, přednášky či semináře pro studenty teologických fakult, případně cestou vstřícnosti k umožnění krátkodobých stáží bohoslovců (seminaristů) u vojenských kaplanů.

 

4.

MO se zavazuje uplatňovat svoje návrhy vůči ERC a ČBK pro naplnění předpokládaného počtu vysílaných duchovních s předstihem v delším období.

 

5.

Tímto dodatkem se ruší text "vojenský duchovni je voják v další službě v důstojnické hodnosti" uvedený v odstavci 9. Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem obrany, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí ze dne. 3. června 1998 a nahrazuje se textem "vojenský duchovní je voják z povolání v důstojnické hodnosti".

 

6.

Tímto dodatkem se mění určení jednoho z členů Rady pro duchoVIÚ službu uvedené v odstavci 4. Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem obrany, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí ze dne 3. června 1998, a to nahrazením textu "zástupce Civilní ochrany, kterého určí velitel Civilní ochrany České republiky-editel Hlavního úřadu Civilní ochrany" textem "zástupce Sekce personální MO určený ředitelem Sekce personální­ Personálním ředitelem MO".

 

 

V Praze dne 26. ledna 2012

 

za Českou republiku - Ministerstvo obrany

RNDr. Alexandr Vondra

ministr obrany

 

za Ekumenickou radu cirkví v České republice

Mgr. Joel Ruml

předseda Ekurnenícké rady církvi v ČR

Mgr. Sandra Silná

generální sekretářka

 

za Českou biskupskou konferenci

Mons. Dominik Duka

předseda České biskupské konference

 

 

Přiloha k Dodatku číslo 1 k Dohodě o spolupráci mezi rezortem MO, ČBK a ERC z 3. června 1998 - Kandidát na službu vojenského kaplana

 

"Kandidátem na siužbu vojenského kaplana" je v intencích spolupráce církví sdružených v ERC a ČBK a rezortem ministerstva obrany (především dle hlavy C Smlouvy mezi ERC a ČBK o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v rezortu MO z 3. června 1998 a dle Dohody o spolupráci mezí rezortem MO, ČBK a ERC z 3. června I 998) pouze taková osoba, která vyhovuje všem níže uvedeným bodům:

 

1. ochota ke službě vojenského kaplana,

2. širší obeznámenost s obsahem a okolnostmi služby vojenského kaplana,

3. status duchovního (udělená ordinace),

4. vysokoškolské vzdělání a titul (akreditovaný nebo nostrifikovaný MŠMT ČR),

5. stávající a nejméně 2-leté zapojení v duchovní správě (pastoraci) v pozici duchovního,

6. deklarovaná ochota se tvořivě podílet na ekumemckém společenství vojenských kaplanů a schopnost vnímat Duchovní službu AČR jako subjekt principiálně ekumenický,

7. předpoklad obdržení vyslání do služby vojenského kaplana od své církve a návazně od České biskupské konference a od Ekumemcké rady církví v ČR1,

8. odpovídající zdravotní způsobilosťi2,

9. fYzická připravenost odpovídlljící normám pro vstup do AČR,

10. vhodný psychologický profil3,

11. předjímání zařazení a souhlas se zařazením do této služby ze strany rodiny kandidáta, která je prostřednictvím hlavm1m kaplana AČR obeznámena s obsahem a okolnostmi služby vojenského kaplana,

12. ochota a objektivní předpoklad možnosti vyvázat se z církevních služeb a nastoupit do AČR s ohledem na aktuální termínové potřeby DuchoVIÚ služby AČR,

13. písemný a jmenovitý návrh příslušného představitele církve na kandidaturu, adresovaný hlavnímu kaplanovi AČR.

 

Status kandidáta:

1. přiděluje hlavní kaplan AČR na základě souhlasu předsedy ERC a biskupa-delegáta Rady pro duchoVIÚ službu v AČR, a to vydáním písemného potvrzení.

2. se odjímá na základě písemné osobní žádosti kandidáta nebo společné žádosti kandidáta a představitele jeho církve, adresované hlavnímu kaplanovi AČR,

3. se odjímá, shodne-li se předs da ERC a biskup-delegát Rady ČBK pro duchovní službu v AČR, že kandidát přestal průběžně vyhovovat některému z uvedených bodů (především bod č. 6, 8, 9, 12 a 13) a uvědomí o tom dotyčného a představitele jeho církve.

 

 

Přidělení statusu kandidáta dle těchto kriterií nenahrazuje nutnost obdržení vyslání od ČBK a ERC do služby vojenského kaplana před samotným nástupem do této služby dle bodu 13. hlavy C Smlouvy o podmfnkách vzniku a působení duchovní služby v rezortu MO z 3. června 1998.

 

1. Hlavní kaplan AČR 2x ročně seznamuje předsedu ERC a biskupa-delegáta Rady ČBK pro duchovní službu v AČR s aktuálnim soupisem kandidátů (obsahujicí jméno, pfijmeni a místo pfisohiště kandidáta) za jednotlivé cirkve.

2. Pokud je kandidát členem Aktivních z.áloh AČR (AZ AČR) déle než 2 roky nebo pokud není členem AZ AČR, musf disponovat vyhovujícími výsledky lékařského vyšetřeni v rozsahu odpovfdaJicím rozsahu lékařského vyšetření při vstupu do AZ AČR, které není starší než 2 roky.

3. Jedná se o psychologický profil se závěrem "vhodný ke-službě vojenského kaplana", vypracovaný odborníkem. kterého navrhne hlavni kaplan AČR a schváli předseda ERC a biskup-delegát Rady ČBK pro duchovní službu v AČR.