Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SANTUOKOS IR ŠEIMOS KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDRIEJI NUOSTATAI

Pirmasis skirsnis

PAGRINDINIAI NUOSTATAI

(įsigaliojo 1970)

[...]

6 straipsnis. Valstybės vykdomas teisinis santuokos ir šeimos santykių reguliavimas

Lietuvos Respublikoje santuokos ir šeimos santykius teisiškai reguliuoja tiktai valstybė.

*Pripažįstama tiktai santuoka, sudaryta valstybiniuose civilinės metrikacijos organuose. Religinės santuokos apeigos, kaip ir kitos religinės apeigos, neturi teisinės reikšmės.

Ši taisyklė netaikoma gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ir mirties religinėms apeigoms, atliktoms iki tarybinių civilinės metrikacijos organų įsteigimo arba atkūrimo, ir joms patvirtinti gautiems dokumentams.

[...]

*Pastaba. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso 6 straipsnio antroji dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio ketvirtajai daliai.1994-04-21, Žin., Nr. 31-562 (1994-04-27)

[...]

 

Pakeistas Naujojo civilinio kodekso, kuris buvo priimtas 2000 06 29 ir įsigaliojo 2001 06 31

 

Norma įsigaliojo 1970.

Pakeista Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu 1994 04 21.

Galiojo iki 2001 06 31.

 

Trascina file per caricare