Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ O VZDĚLÁNÍ UČITELŮ NÁBOŽENSTVÍ ŠKOL OBECNÝCH A MĚŠŤANSKÝCH

(Nařízení vlády č. 14/1948 Sb)

.

Čiastka                        7/1948

Platnosť od                 17.02.1948

Účinnosť od                17.02.1948

14.

Vládní nařízení

ze dne 19. prosince 1947

 

O vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 132 Sb., o vzdělání učitelstva:

 

§ 1

Kandidáti učitelství náboženství škol obecných a měšťanských nabývají vzdělání na bohosloveckých a pedagogických fakultách.

 

§ 2

(1) Povinná studijní doba pro kandidáty učitelství náboženství škol obecných a měšťanských se určuje na šest semestrů.

(2) Pro přechodnou dobu ode dne vyhlášení tohoto nařízení do dne, který určí vláda nařízením, se zkracuje studijní doba pro kandidáty učitelství náboženství škol obecných na čtyři semestry.

(3) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty, pokud jde o Slovensko po vyjádření pověřence školství a osvěty.

 

§ 3

Dobu zahájení studia podle tohoto nařízení na jednotlivých fakultách stanoví ministr školství a osvěty, na Slovensku po vyjádření pověřence školství a osvěty.

 

§ 4

Ustanovení tohoto nařízení vztahují se toliko na vzdělání pro vyučování náboženství těch vyznání, jejichž duchovní se vzdělávají na bohosloveckých fakultách, a jen na ty kandidáty učitelství náboženství, kteří neabsolvovali normální studium bohoslovecké.

 

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství a osvěty.

 

 

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Kočvara v. r.

Hála v. r.

Široký v. r.

Dr. Procházka v. r.

Masaryk v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Pietor v. r.Lichner v. r.