Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ O BOHOSLOVECKÝCH FAKULTÁCH

(Nařízení vlády č. 112/1950 Sb.)

 

Částka      45/1950

Platnost    26.07.1950

Účinnost   26.07.1950

Zrušeno    10.05.1990 (163/1990 Sb.)

                                                                                                

112.

Vládní nařízení

ze dne 14. července 1950

o bohosloveckých fakultách

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 34 odst. 2 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 32 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců:

 

Bohoslovecká učiliště

§ 1

(1) Veškeré římskokatolické bohoslovecké studium v českých krajích se soustřeďuje v římskokatolické bohoslovecké fakultě v Praze, která je samostatnou bohosloveckou fakultou a nese název "Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze". Na Slovensku se soustřeďuje toto studium v římskokatolické bohoslovecké fakultě v Bratislavě, která nese název "Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Bratislavě".

(2) Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, diecésní učiliště, řeholní učiliště a ostatní římskokatolická učiliště se zrušují.

 

§ 2

(1) Na místě dosavadní Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze se zřizují dvě samostatné fakulty s názvy "Husova československá bohoslovecká fakulta v Praze" a "Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze". Tyto fakulty soustředí též bohoslovecké studium, které dosud zajišťovaly zejména Biblický ústav Jednoty českobratrské v Kutné Hoře a Bohoslovecký seminář československých baptistů v Praze, jež se zrušují.

(2) Evangelické bohoslovecké studium na Slovensku se soustřeďuje v "Slovenské evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě".

 

§ 3

Zřizuje se "Pravoslavná bohoslovecká fakulta v Praze", v které se soustředí veškeré bohoslovecké studium pravoslavné církve na celém území státu.

 

§ 4

(1) Bohoslovecké fakulty vydržuje stát.

(2) Státní správa spolu s církvemi pečuje o to, aby se výchova bohoslovců dála v duchu lidově demokratickém a v souladu s církevními zásadami.

 

Organisace bohosloveckých fakult

§ 5

(1) V čele bohoslovecké fakulty je děkan a fakultní rada.

(2) Děkan řídí a spravuje fakultu, odpovídá za její ideovou a výchovnou činnost a zastupuje ji před veřejností. Jeho náměstkem je proděkan. Děkana a proděkana jmenuje ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní na období dvou studijních roků, a to zpravidla z učitelů bohosloveckých fakult.

(3) Za činnost fakulty odpovídá děkan ministru pověřenému řízením Státního úřadu pro věci církevní.

(4) Fakultní rada se skládá z děkana, který jí předsedá, jeho náměstka a dalších členů z řad učitelů fakulty, zástupců dotčené církve a studentů. Rozhoduje o pedagogických a bohosloveckých věcech fakulty. Usnesení fakultní rady provádí děkan; nesouhlasí-li s jejím usnesením, neprovede je, je však povinen předložit bez prodlení sporné usnesení se svým návrhem ministru pověřenému řízením Státního úřadu pro věci církevní k rozhodnutí, a zpravit o tom fakultní radu.

(5) Pro správu fakulty se zřizuje děkanský úřad (děkanát).

 

§ 6

Podrobnější úpravu organisace, správy a hospodaření jednotlivých bohosloveckých fakult stanoví organisační statuty těchto fakult, které vydá ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

 

§ 7

Bohoslovecké fakulty mohou přijímati pro stát dary, dědictví a odkazy, zejména také účelově určené .

 

Bohoslovecké studium

§ 8

Studium na bohosloveckých fakultách trvá zpravidla 4 roky a končí závěrečnou zkouškou.

 

§ 9

(1) Studenti se přijímají na bohoslovecké fakulty podle schopností uchazečů , a se zřetelem k plánovaným potřebám církví a náboženských společností.

(2) Studijní a zkušební plány, řády, studijní osnovy a způsob přijímání studentů stanoví Státní úřad pro věci církevní, přihlížeje k návrhům fakultní rady a zástupců příslušných církví.

 

§ 10

(1) Jak se označují absolventi bohosloveckých fakult, stanoví ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní.

(2) Ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní může určiti podmínky pro udělování hodnosti doktorátu theologie jako vyšší hodnosti bohoslovecké, jakož i podmínky pro udělování čestných hodností bohosloveckých.

 

§ 11

(1) Stát pečuje o studenty bohosloví p o stránce sociální, zdravotní, kulturní a mravní.

(2) Studenti jsou povinni pracovat ze všech sil, aby splnili co nejlépe studijní plán, aby z nich vyrostli vlastenečtí kněží nebo kazatelé, kteří budou upřímně podporovat lid v jeho budovatelském úsilí.

(3) Předpisy o všeobecných právech a povinnostech studentů vydává ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní.

 

Učitelé

§ 12

(1) Profesory a docenty bohosloveckých fakult pro určité bohoslovecké obory ustanovuje ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní z osob, které prokázaly potřebnou učitelskou a bohosloveckou způsobilost.

(2) Ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní stanoví, po případě mění působiště profesorů a docentů na bohosloveckých fakultách a určuje jim obor i rozsah učitelské činnosti.

(3) Pro zaměstnanecká práva a povinnosti učitelů bohosloveckých fakult a pro jejich platové poměry platí obdobně předpisy, vztahující se na učitele vysokých škol .

 

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 13

Akademické hodnosti, nabyté podle starých předpisů, zůstávají nedotčeny.

 

§ 14

Dosavadním bohoslovcům bude poskytnuta možnost, aby pokračovali dále ve studiu. Způsob přijetí upraví Státní úřad pro věci církevní.

 

§ 15

(1) Všechny předpisy z oboru upraveného tímto nařízením se zrušují.

(2) Ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní vydá podle tohoto nařízení potřebné prováděcí předpisy.

 

§ 16

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

 

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r