Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:


O PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

(Zákon č. 114/1988 Sb.České národní rady)

 

Schváleno (Vydáno): 27.06.1988
Účinnost od: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 24/1988 Sbírky zákonů na straně 685

 

§ 14

(1) Obce a okresní úřady organizují a poskytují sociální péči občanům v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Za tím účelem ve spolupráci se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci vyhledávají občany, kteří potřebují sociální péči. Pokud poskytování služeb a dávek, které je třeba těmto občanům poskytnout, není v působnosti obce, upozorní na tyto občany okresní úřad, popřípadě jim poskytnutí dávek a služeb zprostředkuje.

[…]

 

§ 19

Okresní úřad
d) spolupracuje s orgány obcí, se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi.

[…]
------------------------------------------------------------------
12) § 5 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.