Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ÚPRAVĚ PLATŮ DUCHOVENSTVA CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ STÁTEM UZNANÝCH PŘÍPADNĚ RECIPOVANÝCH, A O PLATOVÉM PŘÍDAVKU K NEJNIŽŠÍMU ROČNÍMU PŘÍJMU DUCHOVENSTVA.

(Dekret č. 116/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o změně zák. č. 122/1926 Sb., a vl. nař. č. 124/1928 Sb., )

 

Částka           50/1945

Platnost od   10.11.1945

Účinnost od  01.08.1945

 

Zařazeno v právních oblastech

Církev a náboženství       

 

116.

Dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945

 

o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva

K návrhu vlády ustanovuji:

 

Čl. I

§ 1

Ustanovení § 1, odst. 1 zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a § 2, odst. 1 vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb. se mění a zní:

"Nejnižší příjem (kongrua) duchovenstva kongruálních církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, činného při správě farních úřadů, jakož i jiné veřejné duchovní správě na místech systemisovaných se souhlasem státní správy kultové, stanoví se roční částkou Kčs 15 900,-, která se zvyšuje po každých třech rocích započitatelné služební doby vždy o Kčs 1 728,-, nejvýše však celkem desetkráte."

 

§ 2

Ustanovení § 5, odst. 2 zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a § 201, odst. 2 vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb. se mění a zní:

"Tato dotace, která jest splatná ve čtvrtletních lhůtách předem, má se k souhrnu veškerých kongruových doplňků a odpočivných a zaopatřovacích platů všemu kongruálnímu duchovenstvu ze státní pokladny skutečně v předchozím správním roce vyplacených, zmenšenému o vlastní příjmy Náboženské matice, o úhrnnou sumu výchovného, jakož i vdovských a sirotčích zaopatřovacích platů tak, jako počet příslušníků jednotlivých církví a náboženských společností nekongruálních k úhrnnému počtu příslušníků všech církví a náboženských společností kongruálních dohromady, jak se příslušná čísla jeví podle výsledků posledního úředního sčítání lidu."

 

Čl. II

§ 1

(1) Na místo dosavadního nejnižšího příjmu (kongruy) nastupuje od účinnosti tohoto dekretu nejnižší příjem (kongrua) podle částek určených v tomto dekretu.

(2) Nový doplněk kongruy se vyměří podle stupně (zvýšení), jehož duchovní dosáhl v den účinnosti tohoto dekretu.

(3) Nárok na všeobecný a jednotný drahotní přídavek po případě doplňkový přídavek zaniká dnem, od kterého se ustanovení tohoto dekretu použije na toho kterého duchovního.

 

§ 2

Ustanovení o povinnosti duchovních platiti pensijní příspěvek se zrušuje pro duchovní, na které se použije tohoto dekretu.

 

§ 3

(1) Dosavadní ustanovení o drahotních přídavcích pro duchovní ve výslužbě a pro pozůstalé po duchovních neplatí pro duchovní, na které se vztahuje tento dekret a kteří vstoupili do výslužby za jeho účinnosti a pro pozůstalé po těchto duchovních, jakož i po takových duchovních, kteří zemřeli v činné duchovní správě za účinnosti tohoto dekretu.

(2) Celkové odpočivné (zaopatřovací) platy nesmějí však býti u duchovních, kteří byli dne 1. srpna 1945 v činné duchovní správě, a u jejich pozůstalých nižší, než které by jim příslušely, kdyby se tento dekret na duchovní nevztahoval; pro tento účel se vdovská pense sčítá s příspěvky na výchovu. Případný rozdíl přísluší jako přídavek k odpočivným (zaopatřovacím) platům.

(3) Změní-li se počet oprávněných příslušníků, provede se srovnání odpočivných (zaopatřovacích) platů podle předcházejícího odstavce znovu podle změněného stavu.

(4) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně také pro příjemce darů z milosti, pensí z milosti a odpočivných (zaopatřovacích) platů povolených podle volné úvahy.

 

Čl . III

§ 1

(1) K doplňkům kongruí duchovenstva přísluší platový přídavek, jehož výměra se stanoví:

při nejnižším příjmu (kongrua) ročních:

roční částkou:

do 20 000.-Kčs

6 000,-Kčs

přes 20 000.-Kčs do 30 000.-Kčs

4 800,-Kčs

přes 30 000.-Kčs

3 600,-Kčs

(2) Duchovní nesmí na doplňku nejnižšího příjmu (kongruy) a platovém přídavku podle ustanovení odstavce 1 dostati méně, než duchovní s nejblíže nižším doplňkem nejnižšího příjmu (kongruou), pro nějž je stanoven nejblíže vyšší platový přídavek.

 

§ 2

Platový přídavek podle předchozího paragrafu jest splatný měsíčně zároveň s kongruou a není součástí pensijní základny. Vyměřuje se z něho pojistné podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb., o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

 

Čl. IV

(1) Duchovní , kteří podle dosavadních předpisů neměli nárok na doplněk kongruy z toho důvodu, že příjmy rozhodné pro přiznání doplňku kongruy byly vyšší, než nejnižší příjem (kongrua), mohou podati přiznávku do konce roku 1945.

(2) V tomto případě jim náleží doplněk od 1. srpna 1945.

 

Čl. V

Tento dekret se vztahuje na duchovní, jejichž nejnižší příjem (kongrua) byl upraven zákonem ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb., a kteří byli dne 1. srpna 1945 v činné službě nebo budou později v ní ustanoveni, po případě reaktivováni.

 

Čl. VI

(1) Dnem účinnosti tohoto dekretu pozbývají platnosti všechna v jiných předpisech obsažená ustanovení o předmětech upravených v tomto dekretu.

(2) Zejména se ruší § 201, odst. 1 vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., použivatelnost § 2 vládního nařízení ze dne 1. dubna 1941, č. 126 Sb. a použivatelnost §§ 7 a 11 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 380 Sb.

 

Čl. VII

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1945 a platí v zemích České a Moravskoslezské a na území Slovenska s výnimkou ustanovenia čl. IV; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.

 

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.