Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ÚPRAVE PLATOV DUCHOVENSTVA CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ ŠTÁTOM UZNANÝCH PRÍPADNE RECIPOVANÝCH, A O PLATOVOM PRÍDAVKU K NAJNIŽŠIEMU ROČNÉMU PRÍJMU DUCHOVENSTVA

Zákon č. 167/1946 Sb.Zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládného nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb.

 

 

Čiastka              70/1946

Platnosť od       20.08.1946

Účinnosť od      01.01.1946

 

167.
Zákon zo dňa 18. júla 1946,

 

ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva

Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:

 

§ 1

Platnosť dekrétu č. 116/1945 Sb. sa s výnimkou ustanovenia čl. IV. rozširuje na územie Slovenska.

 

§ 2

(1) Duchovní kongruálnych cirkví a náboženských spoločností môžu uplatniť nárok na platy podľa tohto zákona podaním priznávky príjmov a výdavkov, spojených s ich služobným miestom, do lehoty dvoch mesiacov, počínajúcej prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po vyhlásení tohto zákona.

(2) Výchovné duchovným ustaľuje sa podľa noriem pre štátnych úradníkov.

 

§ 3

Všetky v iných predpisoch sa nachádzajúce ustanovenia o predmetoch, upravených týmto zákonom, strácajú účinnosť. Hlavne strácajú účinnosť predpisy o drahotných prídavkoch a o jednorázovej vianočnej výpomoci pre duchovných.

 

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1946; prevedie ho minister školstva a osvety v dohode s ministrom financií.

 

Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Drtina v. r. za ministra Dr. Stránského.