Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O HOSPODÁŘSKÉM ZABEZPEČENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ STÁTEM

(Zákon ze dne 14. října 1949, Sb. 218)

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

Osobní požitky duchovních

§ 1

(1) Stát poskytuje podle dalších ustanovení tohoto zákona registrovaným1) církvím a náboženským společnostem, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, stanovenou2) úhradu osobních požitků duchovních, působících jako zaměstnanci církví a náboženských společností v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních, jestliže o to církev nebo náboženská společnost požádá.

(2) Tuto povinnost nemají církve a náboženské společnosti, jejichž duchovním byly osobní požitky státem poskytovány ke dni 31. 12. 1989.

(3) Celkový rozsah úhrady podle odstavců 1 a 2 stanoví státní rozpočty České republiky a Slovenské republiky.

 

§ 2

Duchovenskou činnost v církvích a náboženských společnostech mohou vykonávat jen osoby, které jsou bezúhonné.

 

§ 3

(1) Osobní požitky duchovních tvoří:

a) základní plat,

b) hodnostní přídavek a

c) odměna za vyšší výkon.

(2) Částky základního platu, způsob a míru jeho zvyšování, podmínky pro přiznání hodnostního přídavku a jeho výši, jakož i podmínky pro přiznání odměny za vyšší výkon a podrobnosti o této odměně stanoví vláda nařízením.

 

§ 4

Náhrada cestovních, stěhovacích a jiných výloh

Duchovní, kteří mají nárok na osobní požitky, mají též nárok na náhradu cestovních, stěhovacích a jiných výloh podle obecných předpisů.

 

§ 5

Povinnost vyučovati náboženství

Duchovní působící v duchovní správě jsou povinni vyučovati bezplatně náboženství na školách, není-li o vyučování náboženství jinak postaráno. Rozsah této povinnosti a bližší její úpravu stanoví v dohodě s ministrem školství, věd a umění nařízením ministr, který řídí Státní úřad pro věci církevní.

 

§ 6

Sociální dávky

Sociální dávky, zejména dávky na nezaopatřené děti, a pensijní zabezpečení duchovních a jejich rodinných příslušníků se poskytují podle obdoby předpisů platných pro státní zaměstnance. Podrobnosti stanoví vláda.

 

§ 7

zrušen

 

§ 8

Věcné náklady

(1) Stát hradí registrovaným1) církvím a náboženským společnostem, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, podle jejich schváleného rozpočtu řádné věcné náklady spojené s výkonem bohoslužeb a jiných náboženských úkonů i s církevní administrativou.

(2) Na mimořádné věcné náklady poskytne stát v odůvodněných případech zvláštní pomoc.

 

§ 9

Rozpočty

(1) Zástupci církví a náboženských společností a správcové církevního majetku jsou povinni sestavovat rozpočty a závěrečné účty a předkládat je Státnímu úřadu pro věci církevní ke schválení.

(2) Rozpočty na řádné věcné náklady sestavují se podle skutečných potřeb, a to podle zásad státního rozpočtu; podrobnosti stanoví Státní úřad pro věci církevní v dohodě s ministerstvem financí.

 

§ 10

zrušen

 

§ 11

Zánik závazků

(1) Veškerý soukromý a veřejný patronát nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy přechází na stát.

(2) Veškeré závazky přispívat na účely církví a náboženských společností, jejich složek, komunit, ústavů, nadací, kostelů, obročí a fondů, opírající se o patronát nebo o jiné právní důvody nebo dlouhodobé zvyklosti, zanikají, s výjimkou závazků členů církví a náboženských společností, vyplývajících ze zřízení státem schválených.

 

§ 12

Učiliště pro výchovu duchovních

Stát vydržuje učiliště a ústavy pro výchovu duchovních.

 

§ 13

zrušen

 

§ 14

Zrušovací ustanovení

Všechny předpisy, které upravují právní poměry církví a náboženských společností, se zrušují.

 

§ 15

Účinnost a provedení zákona

Tento zákon nabývá platnosti dnem 1. listopadu 1949; provedou jej všichni členové vlády.

 

 

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

též za ministra Dr. Clementise

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r

 

 

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

2) Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

 

Poznámky překladatele:

*) V současnosti platné nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

**) V současnosti je úprava vyučování náboženství obsažena v

***) Působnost Státního úřadu pro věci církevní vykonává v současnosti Ministerstvo kultury.

Collection of Laws Nr. 218/1949, Chapter Nr. 67 from page Nr. 640

Chapter was sent out on 14th of October 1949,

legal act came into force on 1st of November 1949

 

218

ACT

OF THE 14TH OF OCTOBER 1949

ON ECONOMIC SECURITY OF CHURCHES AND RELIGIOUS SOCIETIES BY STATE

 

as amended by:

88/1950 Coll.

16/1990 Coll.

165/1992 Coll.

522/1992 Coll.

3/2002 Coll.

 

National Assembly of the Czechoslovak Republic has passed the following law:

 

Personal enjoyments of clergymen

 

Article 1

(1) State provides according to following provisions of this legal act to registered 1) churches and religious societies, which were authorized to execution of special rights, prescribed 2), **) reimbursement of personal enjoyees of clergymen, who operate as employees of churches and religious societies in religious service, church administration or institutes for education of clergymen, if church or religious society will apply for it.

(2) This duty have not churches and religious societies, to which clergymen personal enjoyments were provided by state within the day of 31st of November 1989.

(3) Total amount of reimbursement according to the paragraphs 1 and 2 prescribe State Budget Bills of the Czech Republic and the Slovak Republic.

 

Article 2

Clerical work in churches and religious societies can be carried out only by persons without criminal record.

 

Article 3

(1) Personal enjoyments of clergymen are:

a) basic salary,

b) dignitary allowance

c) remuneration for higher pursunace.

(2) Amounts of basic salary, method and rate of its rise, conditions for awarding of dignitary benefit and for its amount, and also conditions for awarding of remuneration for higher pursuance and particulars of this remuneration the government determines by government decree. *)

 

Article 4

Compensation of travelling,

relocation and other expenses

Clergymen, who have right to personal enjoyments, have also right to compensation of travelling, relocation and other expenses according to the general legal acts.

 

Article 5

Duty to educate religion

Clergymen working in religious service have duty to educate religion without cost at schools, unless the education of religion is secured else. Scope of this duty and *specific regulation of it is determined by Minister, who directs State Office for Ecclesiastical Matters in agreement with Ministry of Education, Sciences and Arts by regulation **)

 

Article 6

Social benefits

Social benefits, especially benefits for unprovided children, and pension maintenance of clergymen and its family members are provided accordingly to the legal acts valid for state employees. Conditions are determined by the Government.

 

Article 7

repealed

 

Article 8

Material costs

(1) State reimburses to registered 1) churches and religious societies, which were authorized to execution of special rights, according to the approved budget regular material costs related to performance of worships and other religious performances together with church administration.

(2) State gives for extraordinary material costs in reasoned cases special help.

 

Article 9

Budgets

(1) Representatives of churches and religious societies and administrators of church property are obliged to form budgets and final balances and submit them to State Office for Ecclesiastical Matters to approve them. ***)

(2) Budgets for regular material costs are formed according to the actual needs, and according to the principles of State Budget; particulars shall be determined by State Office for Ecclesiastical Matters with agreement of Ministry of Finance. ***)

 

Article 10

repealed

 

Article 11

Discharge of obligations

(1) Whole privat and public patronage of churches, benefices and other church institutes descends to the State.

(2) Whole obligations to contribute to purposes of churches and religious societies, their units, communities, institutes, foundations, churches and funds, which are based on patronage or on other legal titles or on long-time usages, discharge except obligations of members of churches and religious societies arising out of creations approved by the State

 

Article 12

Schools for education of clergymen

State supports schools and institutes for educations of clergymen.

 

Article 13

repealed

 

Article 14

Repealing clause

All legal acts, which has regulated legal relations of churches and religious societies are repealed.

 

Article 15

Effect and implementation of legal act

This legal act comes into force on 1st of November 1949; it will be implemented by all members of the governemnt.

 

Footnotes:

1) Legal Act Nr. ..../2001 Coll., on freedom of religious confession and the position of churches and religious societies and on the changes of some legal acts (Law on churches and religious societies)

2) Governmental decree of Government of the Czech and Slovak Federal Republic Nr. 578/1990 Coll., on regulation of personal enjoyments provided for clergymen of churches and religious societies.

 

Footnotes of translator:

*) Now it is in force governmental decree of government of the Czech Republic Nr. 86/1993 Coll., on regulation of personal enjoyments provided for clergymen of churches and religious societies.

**) Now education of religion is regulated by

***) Competence of the State Office for Ecclesiastical Matters is now on the Minsitry of Culture.