Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KTERÝM SE ZŘIZUJE STÁTNÍ ÚŘAD PRO VĚCI CÍRKEVNÍ

(Zákon ze dne 14. října 1949)

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

§ 1

Zřizuje se Státní úřad pro věci církevní jako ústřední úřad; řídí jej ministr, kterého určí president republiky.

 

§ 2

Úkolem Státního úřadu pro věci církevní je dbáti o to, aby se církevní a náboženský život vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajistiti tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání.

 

§ 3

Působnost ve všech věcech církevních a náboženských, kterou dosud vykonávaly jiné ústřední úřady, přechází na Státní úřad pro věci církevní.

 

§ 4

Na Slovensku vykonává ministr, který řídí Státní úřad pro věci církevní, svou působnost zásadně prostřednictvím Slovenského úřadu pro věci církevní, řízeného pověřencem, kterého určí vláda.

 

§ 5

Podrobné předpisy o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní a Slovenského úřadu pro věci církevní, jakož i o řízení před nimi, vydá vláda nařízením.

 

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

 

 

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

též za ministra

Dr. Clementise

Dr. Čepička v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r