Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

(Oznámení č. o8/c38/1970 Sb.)

 

Částka          38/1970

Platnost od   22.12.1970

Účinnost od 10.02.1969

                                         

 Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vydalo:

- podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. v dohodě s ministerstvem zdravotnictví SSR a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány Směrnice pro přípravu mládeže na volbu povolání a pro přijímání na studium na středních školách, č. Š-471/1969-PLŠ.

Směrnice upravují podmínky a postup při přijímání mládeže na denní studium na středních školách, do učebního nebo pracovního poměru a na studium při zaměstnání.

Směrnice nabyly účinnosti dne 10. února 1969 a jsou uveřejněny v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 3-4 ze dne 10. února 1969, jejich vydáním byly v Slovenské socialistické republice zrušeny směrnice MŠ, uveřejněné ve Věstníku MŠ a MK, sešit 22 ze dne 10. srpna 1968;

- podle § 34 zákona č. 19/1966 Sb. směrnice o rozšiřování a doplňování kvalifikace učitelů studiem při zaměstnání na pedagogických fakultách, č. 3248/69 VŠ.

Směrnice stanoví podmínky pro rozšíření a doplňování kvalifikace učitelů studiem při zaměstnání, jeho průběh a ukončení.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 30. dubna 1969 a jsou uveřejněny v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 11-12 ze dne 30. dubna 1969;

- podle § 19 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb. výnos o studiu k získání učitelské způsobilosti vyučovat odborné předměty na středních průmyslových školách, učňovských školách a odborných učilištích a v soustavě podnikového vzdělávání.

Výnosem bylo zřízeno na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě interní doplňkové pedagogické studium, kterým lze získat vedle diplomu inženýra příslušného oboru i způsobilost vyučovat odborné technické předměty. Výnos stanoví podmínky přijetí na toto studium, jeho průběh a ukončení.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1969 a je uveřejněn v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR" sešit 26 ze dne 10. září 1969;

- podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. změny a doplňky organizačních směrnic pro základní devítileté školy, č. Š-11600/69-I ze dne 24. listopadu 1969.

Směrnice upravují zejména otázky režimu práce školy, diferencovaného vyučování, zřizování škol a tříd, vyrovnávacích tříd, speciálních závěrečných tříd, jakož i otázky používání názvů škol, úředních razítek, listin a označování budov.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. září 1969 a jsou uveřejněny v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 5-6 ze dne 28. února 1970;

- podle § 5 zákona č. 218/1949 Sb. s ministerstvem kultury SSR směrnice o vyučování náboženství, č. MK 1279-1970-O.P. ze dne 28. dubna 1970.

Směrnice stanoví podmínky a organizaci vyučování náboženství na základních devítiletých školách.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. června 1970 a jsou uveřejněny v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 10-11 ze dne 20. května 1970, jejich vydáním byly zrušeny směrnice, uveřejněné v časopise "Zvesti Povereníctva pre školstvo a Povereníctva pre kulturu a informácie", sešit 4 ze dne 10. října 1968;

- podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb. výnos, kterým se mění směrnice o hospodářském zabezpečení studentů vysokých škol v období praxe, č. 6801/70-VŠ ze dne 15. května 1970.

Výnos zvyšuje příspěvek na ubytování na částku do 16 Kčs a úhrnný denní příspěvek na stravu a nocleh na 25 Kčs.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1970 a je uveřejněn v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 12-13 ze dne 10. června 1970;

- podle § 34 zákona č. 19/1966 Sb. výnos, kterým se doplňují směrnice o rozšiřování a doplňování kvalifikace učitelů studiem při zaměstnání na pedagogických fakultách, č. Š-6474/70-VŠ.

Výnosem se rozšiřuje okruh pracovníků, kteří si mohou doplňkovým studiem získat kvalifikaci učitele.

Výnos nabyl účinnosti dne 10. června 1970 a je uveřejněn v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 12-13 ze dne 10. června 1970;

- podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány směrnice o výchově a vzdělávání zanedbaných a prospěchově opožděných cikánských dětí, č. 8170-I/70 ze dne 23. června 1970.

Směrnice upravují zabezpečení výchovy a vzdělávání výchovně zanedbaných a prospěchově opožděných cikánských dětí, umožňují pro ně zřizovat zvláštní výchovně vzdělávací zařízení a zvláštní organizaci výchovně vzdělávací práce, upravují přijimání a přeřazování takovýchto dětí, jakož i potřebné kádrové a materiální zabezpečení při provádění směrnic.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. září 1970 a jsou uveřejněny v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 14-15 ze dne 10. července 1970. Směrnice zrušují směrnice MŠK č. 52717/62-I/3 ze dne 10. ledna 1963, uveřejněné ve Věstníku MŠK, sešit 3 ze dne 31. ledna 1963;

- podle čl. 2 a 3 zákona č. 72/1969 Sb. opatření, kterým se mění a doplňuje výnos o pověření ředitelů středních škol a některých dalších zařízení školské správy prováděním pracovněprávních úkonů, č. 4729/1970-org. ze dne 22. června 1970.

Opatření nabylo účinnosti dnem 1. srpna 1970 a je uveřejněno v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 14-15 ze dne 10. července 1970.

Do všech uvedených právních předpisů lze nahlédnout na ministerstvu školství Slovenské socialistické republiky a na odborech školství okresních národních výborů.