Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HOTĂRÂRE nr. 47 din 05 10 2020

 

ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE nr. 47 din 05.10.2020

 

privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

Având în vedere situația complexă generată de evoluția cazurilor noi de îmbolnăvire în Europa și implicațiile majore determinate de intrarea pe teritoriul național a unui număr mare de persoane din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat,

Luând în considerare creșterea zilnică progresivă a numărului de persoane infectate, cu preponderență în anumite zone sau localități, care determină o presiune permanentă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 5, alin. (2) lit. (d), alin. (3) lit. (a) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 4 și art.11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1

(1) Se aprobă lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în vigoare începând cu data de 07.10.2020, prevăzută în anexă.

(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național.

(3) Persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat prevăzute la alin. (1) și intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină după a 10 zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.

 

Art. 2

Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități.

 

Art. 3

(1) Comitetele judeţene/al Municipiului București pentru situaţii de urgenţă au obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în cel mult 48 de ore de la data emiterii prezentei hotărârii, în vederea analizării detaliate a situației epidemiologice de la nivelul fiecărei localității și dispunerii de urgență a măsurilor pentru diminuarea impactului riscului conform prevederilor legale aprobate prin hotărârile Guvernului și cele ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

(2) În situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor la nivel județean ori a unei sau mai multor localități depășește 1,5/1.000 de locuitori, ulterior măsurilor adoptate conform prevederilor alin. (1), comitetele judeţene/al Municipiului București pentru situaţii de urgenţă au obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în cel mult 48 de ore de la data depășirii pragului mai sus menționat.

 

Art. 4

Se propune ca, persoanele alese la scrutinul electoral organizat în luna septembrie 2020, pentru alegerea primarilor, președinților consiliilor județene și a membrilor consiliilor locale și județene, să poată depune jurământul prevăzut în Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, fără prezența fizică, prin mijloace electronice de comunicare de la distanță, atunci când persoana în cauză se află în izolare sau carantină, în condițiile legii.

 

Art. 5

Toate instituțiile publice și private, precum și operatorii economici care își desfășoară activitatea în localitățile unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, au obligația analizării modului de desfășurarea a activității în vederea organizării programului de lucru în regim de muncă la domiciliu/telemuncă, iar acolo unde acest lucru nu este posibil se recomandă decalarea programului de lucru.

 

Art. 6

Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

DECISIONE n 47 dal 05 10 2020

 

ROMÂNIA

IL GOVERNO DELLA ROMANIA

COMITATO NAZIONALE DI EMERGENZA

DECISIONE n. 47 dal 05.10.2020

 

sull'approvazione dell'elenco dei paesi / aree a rischio epidemiologico per cui è stabilito la misura della quarantena sulle persone che arrivano in Romania da loro e l'istituzione di misure di sanità pubblica

 

Data la complessa situazione generata dall'evoluzione di nuovi casi di malattia in Europa e le principali implicazioni di un numero che entra nel paese gran numero di persone in paesi / aree ad alto rischio epidemiologico,

Considerando il progressivo aumento giornaliero del numero di persone infette,prevalentemente in alcune aree o località, il che causa una pressione permanente sulla capacità gestionale delle unità amministrativo-territoriali e del sistema sanitario,

Ai sensi dell'art. 4 par. (1) lit. c) ed) e dell'art. 8 1 dell'Ordinanza governativa urgente n. 21/2004 in merito al Sistema di Gestione Nazionale delle Situazioni di emergenza, approvate con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 15/2005 e successive modifiche e completamenti,

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, par. (2) lit. (d), par. (3) lit. (a) e l'art. 71 della Legge no. 55/2020 su alcune misure per prevenire e combattere gli effetti della pandemia di COVID-19, dell'art. 4 e art. 11 par. (1) della Legge n. 136/2020 ripubblicato, riguardante l'istituzione di misure di sanità pubblica in situazioni di rischio epidemiologico e biologico, di art. 20 lit. l) del decreto governativo urgente n. 21/2004 in merito Il Sistema Nazionale di Gestione delle Emergenze, approvato con modifiche e completamenti dalla Legge n. 15/2005, con le successive modifiche e completamenti e dell'art. 2 e l'arte. 4 della Decisione del Governo n. 94/2014 sull'organizzazione, funzionamento e la composizione del Comitato Nazionale per le Situazioni Speciali di Emergenza,

 

Il Comitato nazionale per le situazioni di emergenza lo adotta

 

DECISIONE:

 

Art. 1

(1) L'elenco dei paesi / aree ad alto rischio epidemiologico per i quali è approvato è approvato stabilisce la misura di quarantena sulle persone che arrivano in Romania da loro, in

in vigore dal 07.10.2020, previsto in allegato.

 (2) È esentato dalla misura prevista al par. (1), persone in arrivo Romania da paesi / aree ad alto rischio epidemiologico, se rimangono sul territorio nazionale per meno di 3 giorni (72 ore) e mostra un test negativo per la SARS-CoV-2, eseguito non più di 48 ore prima di entrare nel territorio nazionale.

(3) Persone in arrivo in Romania da paesi / aree ad alto rischio epidemiologico previsto al par. (1) ed entra in quarantena per un periodo di 14 giorni, può lasciare la quarantena dopo il 10 ° giorno, se esegue un test per SARS-CoV-2 l'8 ° giorno di quarantena, e il suo risultato è negativo e non mostra sintomi specifici.

 

Art. 2

L' organizzazione di feste religiose è consentita solo con la partecipazione persone che hanno il domicilio o la residenza nella località in cui si svolge l'attività, senza la partecipazione di persone / pellegrini di altre località.

 

Art. 3

(1) I comitati provinciali / municipali di Bucarest per le situazioni di emergenza hanno l'obbligo di riunirsi in sede straordinaria entro 48 ore dalla data di emissione la presente decisione, al fine di analizzare in dettaglio la situazione epidemiologica a livello ogni località e la fornitura urgente di misure per ridurre l'impatto rischio secondo le disposizioni di legge approvate dalle decisioni del Governo e da quelle del  Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza.

(2) Se l'incidenza si è accumulata negli ultimi 14 giorni dei casi a livello contea o di una o più località supera 1,5 / 1.000 abitanti, successivamente le misure adottate secondo quanto previsto dal par. (1), comitati provinciali / municipali Bucarest per situazioni di emergenza ha l'obbligo di riunirsi in seduta straordinaria, in entro e non oltre 48 ore dalla data di superamento della suddetta soglia.

 

Art. 4

Si propone che le persone elette in occasione delle elezioni elettorali organizzate nel mese Settembre 2020, per l'elezione dei sindaci, dei presidenti dei consigli di contea e a membri dei consigli locali e di contea, per poter prestare il giuramento fornito in Ordinanza governativa di emergenza n. 57 del 3 luglio 2019 sul codice amministrativo, senza presenza fisica, mediante mezzi elettronici di comunicazione a distanza, quando la persona in questione è in isolamento o in quarantena, in conformità con la legge.

 

Art. 5

Tutte le istituzioni pubbliche e private, nonché i loro operatori economici svolge l'attività nelle località dove si è accumulata l'incidenza negli ultimi 14 giorni dei casi è maggiore di 1,5 / 1.000 abitanti, hanno l'obbligo di analizzare lo sviluppo di attività al fine di organizzare il programma di lavoro sul lavoro domicilio / telelavoro e, ove ciò non sia possibile, si raccomanda il rinvio orario di lavoro.

 

Art. 6

Questa decisione viene comunicata a tutte le componenti del Sistema Nazionale di gestione delle situazioni di emergenza, per l'attuazione di ordini e atti procedure amministrative dei loro dirigenti.

 

PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE DI EMERGENZA

PRIMO MINISTRO

ORBANO LUDOVICO