Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DOHODA O DUCHOVNÍ PÉČI VE ZDRAVOTNICTVÍ MEZI ČESKOU BISKUPSKOU KONFERENCÍ A EKUMENICKOU RADOU CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 

Česká biskupská konference,

zastoupená jejím předsedou Mons. Janem Graubnerem a Ekumenická rada církví v ČR, zastoupená jejím předsedou ThDr. Pavlem Černým, ThD., vědomy si společného poslání sloužit potřebným, uzavírají dohodu o vysílání nemocničních kaplanů a dobrovolníků do zdravotnických zařízení s cílem prospět trpícím v těžkých situacích bez ohledu na jejich vyznání.

Vysílání kaplanů a dobrovolníků se děje tam, kde došlo ke vzájemné dohodě mezi zdravotnickým zařízením a zástupcem ČBK nebo ERC. Zdravotnické zařízení a vysílající církev potom uzavírají vlastní dohodu, upravující činnost vyslaného spirituálního pracovníka v konkrétním zařízení.

Nemocničním kaplanem se v této dohodě rozumí osoba (muž nebo žena), která poskytuje duchovní péči pacientům, personálu a návštěvníkům, řídí práci dobrovolníků v oblasti duchovní péče a zajišťuje kontakt s duchovními ostatních církví podle přání pacienta.

Dobrovolníkem, vyslaným ČBK a ERC ve smyslu této dohody se rozumí osoba (muž nebo žena), která se ve svém volném čase podílí na spirituální péči o nemocné pod vedením nemocničního kaplana.

Osoby, vyslané podle této dohody církvemi, musí splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v této dohodě, a dodržovat etický kodex, který je součástí této dohody.

Způsob vyslání a dobu jeho platnosti si jednotlivé církve upraví podle svých řádů. Vyslání se zúčastní zástupci ČBK a ERC na místní úrovni. Vyslaní pracovníci jsou vázáni touto dohodou a řády své církve.

Vyslaného pracovníka odvolává vysílající církev, v případě hrubého porušování této dohody tak učiní neprodleně.

Pastorační péče o nemocné, uskutečňována jednotlivými církvemi, případě jimi zřizovanými subjekty, zůstává nedotčena.

 

ThDr. Pavel Černý, za ERC v ČR

ThD. Mons. Jan Graubner za ČBK

 

V Praze, 20. listopadu 2006

 

Přílohy:

1. Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana

2. Kvalifikační předpoklady dobrovolníka

3. Etický kodex

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí dohody.

 

1. Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana:

− dokončené obecně uznávané teologické vzdělání na magisterském stupni;

− speciální kapitoly z religionistiky: náboženství a náboženská hnutí (sekty);

− kurz pastorační péče;

− podrobné znalosti o duchovní péči v jednotlivých církvích v ČR (včetně přesného názvosloví);

− znalost organizace zdravotnictví a nemocnice;

− ovládání „právního minima“ v oblastech sociální péče a zdravotnictví;

− absolvování kurzu krizové intervence;

− absolvování kurzu komunikace, zejména v obtížných situacích;

− praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy;

− obecné zásady spirituální péče;

− schopnost komunikovat v některém ze světových jazyků;

− základní orientace ve zdravotnických oborech;

− základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky;

− pověření vlastní církví.

 

2. Kvalifikační předpoklady dobrovolníka

− teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví – např. dle ŘKC zahrnuje: komentovaný výklad Kréda, Desatera, svátostí, zásad duchovního života);

− speciální kapitoly z religionistiky: náboženství a náboženská hnutí (sekty);

− kurz pastorační péče;

− podrobné znalosti o duchovní péči v jednotlivých církvích v ČR (včetně přesného názvosloví);

− znalost organizace zdravotnictví a nemocnice;

− ovládání „právního minima“ v oblastech sociální péče a zdravotnictví;

− absolvování kurzu krizové intervence;

− absolvování kurzu komunikace, zejména v obtížných situacích;

− základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky;

− praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy;

− obecné zásady spirituální péče;

− pověření vlastní církví.

 

3. Etický kodex nemocničního kaplana a dobrovolníka – poskytovatele

spirituální péče vyslaného církví

 

Kodex vychází z mezinárodních i národních dokumentů. Mezinárodní deklarace a úmluvy o lidských právech vytvářejí obecné standardy a poukazují na práva, která jsou globální společností akceptována.1

Spirituální péčí v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu s úctou k důstojnosti lidské osoby z pozice věřících křesťanů, věnujeme pozornost jeho sociálnímu okolí, doprovázíme ho v jeho obtížích, nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry s perspektivou jejího možného rozvoje.

Pracovníci, kteří o něj v různých zdravotnických zařízeních pečují, se mu s ohledem na existenciální, duchovní a náboženské potřeby snaží zprostředkovat zdroje víry, kulturní hodnoty i podporu společenství.2

Nemocniční kaplani a dobrovolníci jsou ve vztahu k pacientům, příbuzným, jiným jim blízkým osobám i pracovníkům ve zdravotnických zařízeních zavázáni dodržovat tyto etické zásady:

1. proklamovat, respektovat a chránit nedotknutelnou hodnotu a důstojnost každé osoby;

2. s úctou respektovat existenciální a duchovní rozměr utrpení, nemoci a smrti;

3. bez vnucování přibližovat uzdravující, podpůrnou, usměrňující a smiřující sílu áboženské víry;

4. dbát na to, aby spirituálním potřebám lidí z různých náboženských nebo kulturních prostředí bylo vyhověno při respektování osobního přesvědčení pacienta a i pracovníka;

5. chránit pacienty před nevhodnou duchovní vtíravostí nebo proselytismem;

6. poskytovat podpůrnou spirituální péči zejména empatickým nasloucháním a s porozuměním vnímat stavy úzkosti, obav a znejistění;

7. zprostředkovat či poskytovat bohoslužbu, obřady a svátosti podle potřeb pacienta a svých vlastních možností, daných řádem té které církve;

8. přijímat případné úkoly v multidisciplinárním zdravotnickém týmu, jsou-li do něho zařazeni;3

9. působit jako zprostředkující a smírčí osoby v konfliktních situacích;

10. nevyužívat těžké situace pacienta ani informací, přijatých v souvislosti se spirituální péčí,ve svůj prospěch;

11. zachovávat mlčenlivost o svěřených důvěrných informacích

12. rozvíjet a udržovat požadované znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti své práce;

13. v případě potřeby zprostředkovat kontakt s duchovními vlastní církve;

14. chápání služby nemocničního duchovního je primárně neevangelizační.

 

 

1 - Dokumenty relevantní pro pastoraci v nemocnicích jsou:

Všeobecná deklarace lidských práv; Mezinárodní pakt o občanských a politických právech; Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech; Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace;

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen; Úmluva o právech dítěte; Helsinské deklarace Světové lékařské organizace. Revidovaná verze 2000.09.01; Úmluva o lidských právech a biomedicíně. (1.10.2001); Etický kodex práv pacientů. (1992); Ochrana lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících. Rada Evropy (červenec 1999); Pařížská charta proti rakovině; Charta práv dětí v nemocnici; Standardy pro zdravotní kaplanství v Evropě. (2002);

Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice; Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům Organizace paliativní péče a Příloha k Doporučení; Charta práv duševně nemocných; Charta práv seniorů.

2 - Srov. Standardy pro zdravotní kaplanství v Evropě 1.

3 - Srov. Standardy pro zdravotní kaplanství v Evropě 3.

Trascina file per caricare