Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

STANOVY

KATOLICKÉ ASOCIACE NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Čl. 1. Právní postavení

1.1. Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice (anglicky „Catholic Association of Health Chaplaincy in the Czech Republic“, zkráceně „Katolická asociace nemocničních kaplanů“, dále jen „Asociace“) je součástí České biskupské konference (dále jen „ČBK“) v postavení její odborné sekce, bez vlastní právní subjektivity. Sídlem Asociace je sídlo ČBK.

1.2. Asociace působí v souladu s Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřenou 20. 11. 2006 a jejím Dodatkem č. 1 z 12. 12. 2011.

1.3. Asociace působí na celostátní úrovni. Doporučuje se pravidelné setkávání, vzdělávání a formace nemocničních kaplanů (dále jen „NK“) na diecézní úrovni pod vedením diecézního vikáře/delegáta.

 

Čl. 2. Poslání a cíle Asociace

2.1. Podporuje odborný i osobnostní růst poskytovatelů pastorační péče ve zdravotních a sociálních službách (dále jen „PP“).

2.2. Poskytuje konzultační pomoc a supervize poskytovatelům PP.

2.3. Podporuje prosazování PP jako integrální součásti komplexní zdravotnické péče.

2.4. Podporuje zapojení poskytovatelů PP do zdravotnických týmů.

2.5. Spolupracuje s církevními autoritami, zvláště v oblasti vzdělávání NK.

2.6. Poskytuje konzultační pomoc zařízením zdravotních a sociálních služeb.

2.7. Poskytuje konzultační pomoc církevním a státním orgánům při vypracování zásad pro poskytování PP na národní úrovni tak, aby byl brán náležitý zřetel na evropská doporučení.

2.8. Organizuje odborné konference.

2.9. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi, jejichž působení se dotýká poslání a cílů Asociace.

2.10. Spolupracuje s katolickými i ekumenickými organizacemi obdobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni. Členství v těchto organizacích je vázáno na jmenování předsedou po souhlasu výboru; ve sporných případech rozhoduje o vyslání biskup-delegát.

 

Čl. 3. Členství

3.1. NK vyslaní katolickou církví se stávají členy Asociace na základě svého vyslání. Mají aktivní

i pasivní volební hlas. Po přechodné období jsou jim dle části IV., odst. 3 a 4 Dodatku č. 1 z 12. 12. 2011 (viz výše bod 1.2) postaveni na roveň pastorační asistenti vyslaní katolickou církví (ti vůči zdravotnickému, resp. sociálnímu zařízení vystupují v postavení kaplanů).

3.2. Členy Asociace se mohou stát odborníci, kteří jsou buď jmenováni biskupem-delegátem po vyjádření výboru, nebo je jim členství na základě jejich písemné žádosti o členství přiznáno výborem. Takovými odborníky mohou být např. konzultant, supervizor, odborný poradce/garant v oblasti PP, teolog apod. Odborníkům náleží aktivní i pasivní volební hlas.

3.3. Členy Asociace se mohou stát dobrovolníci vyslaní katolickou církví. O jejich členství rozhoduje výbor na základě přihlášky. Dobrovolníkům náleží poradní hlas při jednání valné hromady.

3.4. Členy Asociace mohou být bývalí NK, pokud v souvislosti se skončením svého vyslání písemně požádali o členství výbor a ten jim vyhověl. Náleží jim aktivní i pasivní volební hlas. Bývalí NK mohou kromě toho být členy Asociace jako odborníci dle ustanovení odst. 3.2.

3.5. Členové mají právo především podílet se na činnosti Asociace, být o ní informováni a navrhovat kandidáty na členy výboru a revizní komise.

3.6. Členové mají povinnost především dodržovat stanovy a další normy Asociace, plnit přijatá usnesení, nepoškozovat dobré jméno Asociace a platit členské příspěvky.

3.7. Členství v Asociaci zaniká smrtí člena a zánikem Asociace.

3.8. S výjimkou ustanovení odst. 3.4 zaniká členství ukončením vyslání k výkonu poslání NK,

resp. též dobrovolníka, jemuž bylo přiznáno členství dle ustanovení odst. 3.3.

3.9. S výjimkou NK (uvedených v odst. 3.1) zaniká členství odstoupením písemně sděleným výboru a biskupovi-delegátovi, a to dnem doručení té autoritě, která o členství rozhodla.

3.10. V případě odborníků jmenovaných biskupem-delegátem (srov. odst. 3.2) může o odnětí členství rozhodnout biskup-delegát na návrh nebo po vyjádření výboru.

3.11. V případě odborníků, jimž členství přiznal výbor (srov. odst. 3.2), NK (srov. odst. 3.1), dobrovolníků (srov. odst. 3.3) a bývalých NK (srov. odst. 3.4) může o odnětí členství rozhodnout výbor, přičemž to v případě NK a dobrovolníků oznámí církevní autoritě, která je vyslala.

 

Čl. 4. Organizační struktura

4.1. Orgány a funkcionáři Asociace jsou:

a) biskup-delegát;

b) předseda a místopředseda;

c) sekretář;

d) pokladník;

e) výbor;

f) revizní komise;

g) valná hromada.

4.2. Orgány a funkcionáři Asociace jsou ustanoveni níže popsaným způsobem, a to do 6 měsíců po ustanovení orgánů ČBK (předseda, místopředseda, stálá rada atd.) dle Stanov ČBK. Volby probíhají způsobem určeným v kán. 164 až 178 Kodexu kanonického práva; osoba zvolená donějaké funkce může zvolení nepřijmout. V případě podání rezignace na funkci rozhoduje o přijetí rezignace autorita, která do funkce ustanovila (viz kán. 187 až 189 Kodexu kanonického práva); v případě voleného člena výboru nebo revizní komise přijímá rezignaci buď valná hromada, je-li to bez velkých obtíží možné, anebo sám výbor nebo revizní komise svým usnesením.

4.3. Biskup-delegát

a) Biskup-delegát zajišťuje spojení s Č

b) Biskupem-delegátem je biskup pověřený v rámci ČBK otázkami pastorační péče ve zdravotnictví (v současné době předseda Rady pro zdravotnictví).

c) Biskup-delegát je odvolací autoritou proti předsedovi, výboru a revizní komisi.

d) Biskup-delegát rozhoduje v případě rozporu mezi výborem a revizní komisí.

e) Biskup-delegát má právo účastnit se zasedání valné hromady, výboru a revizní komise a vystoupit na nich, kdykoli o to požádá.

4.4. Předseda a místopředseda

a) Předseda stojí v čele Asociace a zastupuje ji navenek v součinnosti s biskupem-delegátem.

b) Předseda je jmenován biskupem-delegátem na základě návrhu z výboru Asociace ze členů výboru. Ze závažných důvodů může být biskupem-delegátem odvolán z funkce.

c) Předsedu zastupuje v jím určeném rozsahu (nebo při uvolnění úřadu předsedy provizorně v plném rozsahu) místopředseda, který je jmenován se souhlasem biskupa-delegáta předsedou Asociace na základě návrhu z výboru Asociace z členů výboru. Ze závažných důvodů projednaných s výborem může být předsedou odvolán z funkce.

d) Funkční období předsedy i místopředsedy je zpravidla pětileté (v souladu s funkčními obdobími v samotné ČBK) a obvykle končí ustanovením nového předsedy, resp. místopř

4.5. Sekretář

a) Sekretář vede běžnou agendu Asociace.

b) Sekretář je jmenován předsedou na základě návrhu z výboru Asociace z členů výboru, přičemž je tato funkce neslučitelná s funkcí předsedy, místopředsedy a pokladníka. Ze závažných důvodů projednaných s výborem může být předsedou odvolán z funkce.

c) Funkční období sekretáře je zpravidla pětileté (v souladu s funkčními obdobími v samotné ČBK) a obvykle končí ustanovením nového sekretář

4.6. Pokladník

a) Pokladník spravuje majetek svěřený Asociaci pod řízením výboru a zajišťuje jeho primární evidenci.

b) Pokladník je jmenován předsedou na základě návrhu z výboru Asociace z členů výboru, přičemž je tato funkce neslučitelná s funkcí předsedy, místopředsedy a sekretář Ze závažných důvodů projednaných s výborem může být předsedou odvolán z funkce.

c) Funkční období pokladníka je zpravidla pětileté (v souladu s funkčními obdobími v samotné ČBK) a obvykle končí ustanovením nového pokladníka.

4.7. Výbor

a) Výbor Asociace řídí její činnost a hospodaření (především schvaluje každoročně rozpočet a vyúčtování hospodaření).

b) Výbor má sedm členů, z toho pět členů je voleno valnou hromadou (ta též volí v závazném pořadí tři náhradníky) a dva jsou jmenováni biskupem-delegátem. Doporučuje se, aby výbor byl složen jak z NK, tak z odborníků.

c) Funkční období výboru je zpravidla pětileté (v souladu s funkčními obdobími v samotné ČBK) a končí ustanovením nového výboru.

d) Výbor Asociace na prvém jednání po svém ustanovení navrhne ze svých členů osoby předsedy, místopředsedy, sekretáře a pokladníka.

e) Výbor navrhuje změny stanov i jednacích řádů výboru, revizní komise a valné hromady, které biskup-delegát se svým vyjádřením postoupí k rozhodnutí Č Pokud tak výbor rozhodne, bude projednání návrhu změny stanov a jednacích řádů předloženo k rozhodujícímu hlasování valné hromadě.

f) Výbor se schází alespoň čtyřikrát ročně. Jednání výboru má právo se účastnit předseda nebo jím pověřený člen revizní komise.

g) Výbor přijímá usnesení hlasováním; v případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího.

h) Bližší pravidla pro jednání výboru stanoví jeho jednací řád, schválený Č

4.8. Revizní komise

a) Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření Asociace.

b) Revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou z členů Asociace (ta též volí v závazném pořadí dva náhradníky), přičemž je členství v revizní komisi neslučitelné se členstvím ve výboru a s funkcí biskupa-delegáta Asociace.

c) Revizní komise ze svého středu volí předsedu, ten pak ustanovuje jejího sekretář

d) Revizní komise má právo pozastavit rozhodnutí výboru a předsedy pouze v případě porušení obecně závazných předpisů kanonického práva (vč. předpisů ČBK), českého sekulárního práva a/nebo stanov Asociace. Pokud by výbor neakceptoval názor revizní komise, přísluší rozhodnutí biskupu-delegátovi (srov. odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. písm. d).

e) Revizní komise zasedá alespoň dvakrát ročně (obvykle dle potřeby, zvl. z důvodu projednání rozpočtu a vyúčtování Asociace). O své činnosti a o hospodaření Asociace informuje výbor a následně valnou hromadu.

f) Revizní komise vypracovává jednou ročně revizní zprávu o činnosti a hospodaření Asociace.

g) Bližší pravidla pro jednání revizní komise stanoví její jednací řád, schválený Č

4.9. Valná hromada

a) Valná hromada Asociace reprezentuje její členskou základnu.

b) Valná hromada se koná alespoň jedenkrát ročně.

c) Valná hromada volí ze členů Asociace členy a náhradníky výboru a revizní komise a schvaluje revizní zprávu o činnosti a hospodaření Asociace.

d) Bližší pravidla pro jednání valné hromady stanoví její jednací řád, schválený Č

 

Čl. 5. Hospodaření Asociace

5.1. Asociace nemá vlastní majetek, ale užívá svěřený majetek ČBK spravovaný v souladu s jejími předpisy.

5.2. Náklady na provoz orgánů a funkcionářů Asociace jsou zpravidla hrazeny z členských příspěvků členů Asociace. Jejich výši stanoví výbor.

5.3. Prostředky svěřené Asociaci spravuje pokladník pod vedením výboru; správu prostředků kontroluje revizní komise.

 

Čl. 6. Zánik a transformace Asociace

6.1. Asociace zaniká rozhodnutím ČBK, které provede dosavadní biskup-delegát v součinnosti s dosavadním předsedou.

6.2. Asociace se může na základě návrhu výboru projednaného valnou hromadou, doporučeného biskupem-delegátem a schváleného ČBK transformovat na právnickou osobu, přičemž se výhledově preferuje postavení církevní právnické osoby (resp. postavení účelového zařízení církve dle dikce zákona č. 3/2002 Sb., o církvích, ve znění pozdějších předpisů).

 

Čl. 7. Přechodná a závěrečná ustanovení

7.1. Do doby konání první valné hromady jmenuje předsedu, výbor a revizní komisi Asociace biskup-delegát.

7.2. Délka funkčního období orgánů a funkcionářů ustanovených po první valné hromadě je kratší než celých 5 let v souladu s ustanoveními odst. 4.2.

7.3. Stanovy Asociace a jednací řády jejích orgánů i jejich změny schvaluje ČBK.

Stanovy Asociace schválilo plenární zasedání ČBK dne 4. 7. 2012