Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

OBECNĚ ZÁVAZNÉ NAŘÍZENÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE VE VĚCECH SPRÁVY CÍRKEVNÍHO MAJETKU

(Č. j. 780/2001)

 

(Česká biskupská konference na a svém 40. plenárním zasedání dne 23. ledna 2001 v Praze vydala Česká biskupská konference dne 15. března 2001 dekret Kongregace pro biskupy z 15. 3. 2001

(Prot. N 735/2000)

 

I. KOMPETENČNÍ USTANOVENÍ

 

1. Majetek diecéze spravuje pod biskupovým vedením ekonom diecéze podle rozpočtu stanoveného ekonomickou radou diecéze.

2. V závažnějších případech vzhledem k ekonomické situaci diecéze, které posoudí diecézní biskup, je povinen věc projednat se svou ekonomickou radou a sborem konzultorů.

 

II. MIMOŘÁDNÁ SPRÁVA DIECÉZNÍHO MAJETKU

 

Mimořádnou správou diecézního majetku ve smyslu kán. 1277 CIC, k níž diecézní biskup potřebuje souhlas své ekonomické rady a sboru konzultorů, se rozumí:

a) Dispoziční úkony s kostelem, farní budovou a případně i s další nemovitostí určenou pro církevní aktivity, bez ohledu na hodnotu.

b) Jakékoli majetkoprávní úkony v hodnotových hranicích uvedených v článku III. Pod majetkoprávními úkony se rozumí zejména koupě věci, půjčky, dědictví a darování se závazkem, smlouvy o ručení a zástavě, úvěry, prodej věcí, výpůjčky.

 

III. HRANICE PRO DISPOZICI S CÍRKEVNÍM MAJETKEM

 

1. Dolní hranicí pro dispozici s církevním majetkem ve smyslu kán. 1292 §1 CIC je částka 10 milionů Kč.

2. Horní hranicí je částka 40 milionů korun.

 

IV. PRONÁJEM CÍRKEVNÍHO MAJETKU

 

Pronájem církevního majetku se ve smyslu kán. 1297 CIC upravuje následovně:

1. Všechny nájemní smlouvy se uzavírají písemně.

2. Je-li pronajímatelem diecéze, uzavírá nájemní smlouvu ordinář, je-li pronajímatelem diecéznímu biskupovi podřízená veřejná právnická osoba, vyžaduje nájemní smlouva k platnosti písemné přivolení ordináře, pronajímatel je povinen nájemce na tuto skutečnost upozornit.

3. Přivolení požadované v odstavci 2) se nevyžaduje:

a) u pronájmu nemovitostí, nepřesahuje-li sjednaná doba nájmu jeden rok;

b) u pronájmu movitostí, jejichž pořizovací cena nepřesahuje 20 000,-Kč.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Článek II. tohoto nařízení zavazuje diecéze na území ČBK. Článek III. zavazuje jak diecéze, tak veřejné právnické osoby církevní podléhající biskupům, ale i ty, které sice nejsou podřízeny diecéznímu biskupovi, pokud nemají stanovami určeného představeného (kan. 1292, § 1 CIC).

2. Toto nařízení podléhá přezkoumání Apoštolským stolcem a účinnosti nabývá po uplynutí jednoho měsíce ode dne vyhlášení v Aktech kurie jednotlivých diecézí.

 

Poznámka:
Apoštolský stolec dekretem Kongregace proschválil toto "Obecné závazné nařízení České biskupské konference ve věcech správy církevního majetku" a dovolil jeho vyhlášení.