Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

OZKAZ MINISTRA OBRANY

ČESKÉ REPUBLIKY

ZŘÍZENÍ DUCHOVNÍ SLUŽBY V REZORTU MINISTERSTVA OBRANY

 

Pro podporu všestranného rozvoje lidských hodnot a pro zlepšení života vojáků v činné službě a občanských zaměstnanců vojenské správy (dále jen příslušníci rezortu) a k naplnění svobody náboženského vyznání zaručené Listinou základních práv a svobod v rámci působnosti Ministerstva obrany (MO) a podle Dohody o duchovní službě v rezortu MO (dále jen dohoda)

 

1. Zřizuji v rezortu MO s účinností od 22. června 1998:

a) duchovní službu v čele s hlavním kaplanem. Hlavní kaplan je přímo podřízen náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky (NGŠ AČR). Spolupracuje s velitelem Civilní ochrany České republiky-ředitelem Hlavního úřadu Civilní ochrany (VCO ČR-ŘHÚCO). Metodicky řídí duchovní službu také u  útvarů podřízených VCO ČR-ŘHÚCO a u Hradní stráže.

Duchovní služba má tyto hlavní úkoly:

- podporovat velitele všech stupňů v jejich úsilí o naplňování a ochranu lidského rozměru života všech příslušníků rezortu MO

- nabízet pomoc příslušníkům rezortu MO při řešení osobních krizí a těžkostí, které jim vznikají při plnění funkčních povinností a v osobním a rodinném životě

- přispívat k rozvíjení humanizace a k prohlubování demokratických tradic národní a evropské kultury v rezortu MO

- podílet se na vytváření podmínek pro naplňování ústavně zaručených lidských práv, která souvisejí se svobodou vyznání, pro příslušníky rezortu MO za všech situací spojených s plněním jejich funkčních povinností

b) Radu pro duchovní službu jako poradní orgán pro tvorbu koncepce duchovní služby v rezortu MO a pro řešení zásadních otázek a problémů duchovní služby ve složení:

- hlavní kaplan AČR

- poradce ministra obrany

- zástupce Ekumenické rady církví

- zástupce České biskupské konference

- zástupce AČR, kterého určuje NGŠ AČR

- zástupce Civilní ochrany ČR, kterého určuje VCO ČR-ŘHÚCO.

 

2. Stanovuji pro duchovní službu tyto zásady:

a) duchovní služba je samostatnou službou v  rezortu MO.

Možnost podílet se na utváření duchovní služby mají všechny státem uznané církve, náboženské společnosti nebo jejich sdružení za předpokladu, že uznají zásady stanovené pro výkon služby vojenského duchovního v rezortu MO včetně toho, že nabídka pomoci je určena všem.

Každý příslušník rezortu MO má právo si pomoc vojenského duchovního vyžádat, přijmout nebo odmítnout.

- Vojenský duchovní je povinen ctít přesvědčení a hájit zájmy příslušníků rezortu MO jiných vyznání a zprostředkovávat jim kontakt s jejich duchovními, pokud služba těchto duchovních není v rozporu s posláním rezortu MO.

b) duchovní služba plní své poslání prostřednictvím vojenských duchovních, přičemž:

- vojenským duchovním může být pouze voják v další službě, kterého navrhne příslušná církev, náboženská společnost nebo jejich sdružení, s nimiž odpovědný funkcionář rezortu MO uzavřel dohodu

- vojenský duchovní působí jako poradce velitele. Je přímo podřízen příslušnému veliteli. Odborně a metodicky ho řídí vojenský duchovní na vyšším velitelském stupni

- vojenský duchovní má všechna práva a povinnosti vojáka v další službě. Nesmí mu být ukládány úkoly, které s jeho činností a posláním nesouvisejí, např. nemůže být nucen k používání zbraní

- vojenský duchovní požívá v souladu s mezinárodním právem zvláštní ochrany, zejména s ohledem na Ženevské úmluvy, ze dne 12. srpna 1949 a Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám, z roku 1949, sjednané dne 8. června 1977

- funkce vojenského duchovního se zřizuje zpravidla u vyšších velitelských stupňů, popř. u dalších zařízení rezortu MO podle konkrétní potřeby

c) zásady výběru vojenských duchovních, jejich ustanovování a odvolávání, zabezpečení jejich činnosti a další vzdělávání stanoví v souladu s právními předpisy dohoda.

 

Ukládám

 

1. Náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky:

a) postupně plánovat funkce vojenských duchovních v tabulkách mírových počtů, a to:

- k 22. červnu 1998 funkci hlavního kaplana AČR a k 1. říjnu 1998 funkci vojenského duchovního u velitelství 2. mb a 4. brn;

- v letech 1999 až 2000 po třech funkcích kaplana na každý rok

- v letech 2001 až 2008 po dvou funkcích kaplana na každý rok

b) vytvořit podmínky pro materiální a finanční zabezpečení vojenských duchovních v rámci platných norem a závazků, které vyplývají z dohody, včetně zvláštního stejnokrojového označení této služby

c) zabezpečit potřebné vojenské vzdělávání absolventům teologických fakult, popř. těm, jimž bude na základě požadavků církví vysokoškolské studium dočasně přerušeno v době výkonu základní služby, a to podle doporučení Rady pro duchovní službu.

2. Veliteli Civilní ochrany České republiky-řediteli Hlavního úřadu Civilní ochrany: spolupracovat s NGŠ AČR při postupném plánování funkcí vojenských duchovních v letech 1999 až 2008.

3. Vrchnímu řediteli sekce obranné politiky Ministerstva obrany:

- spolupracovat s náčelníkem GŠ AČR při postupném plánování funkcí vojenských duchovních v letech 1999 až 2008

- naplánovat na rok 1999 funkci kaplana ve Vysoké vojenské škole pozemního vojska, Vyškov.

4. Vrchnímu řediteli finanční sekce Ministerstva obrany zabezpečit financování činnosti duchovní služby.

5. Vrchnímu řediteli sekce personální a sociální politiky Ministerstva obrany:

- podílet se na personální a sociální politice a vzdělávání vojenských duchovních;

- spolupracovat s NGŠ AČR a vrchním ředitelem sekce obranné politiky MO při plánování funkcí vojenských duchovních ve vojenských školách.

6. Náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky, veliteli Civilní ochrany České republiky-řediteli Hlavního úřadu Civilní ochrany, vrchnímu řediteli sekce obranné politiky Ministerstva obrany, vrchnímu řediteli sekce personální a sociální politiky Ministerstva obrany, vrchnímu řediteli finanční sekce Ministerstva obrany a vrchnímu řediteli majetkové sekce Ministerstva obrany doplnit do 31. prosince 1998 zřízení a existenci duchovní služby, pravidla pro personální práci s vojenskými duchovními a jejich materiální a finanční zabezpečení do příslušných interních normativních aktů.

7. Všem velitelům a náčelníkům:

- seznámit podřízené s ustanoveními tohoto rozkazu

- vytvářet nezbytné podmínky pro činnost vojenských duchovních

- umožnit vojenským duchovním další vzdělávání podle požadavku hlavního kaplana AČR.

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva obrany.

 

Čj. 5/10-39/6-60

Michal LOBKOWICZ

PŘÍLOHA Č. 1

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 

vojenského duchovního

Každý vojenský duchovní musí mít k dispozici:

- místnost pro konání bohoslužeb

- kancelář vybavenou základním nábytkem

- motorové vozidlo kategorie M1

- telefon.

Duchovní mají dále nárok na náležitosti v  souladu s  vyhláškou č. 7/1996 Sb. o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v  činné službě, ve znění vyhlášky č. 310/1996 Sb.

Jiné než standardní součástky vojenské výstroje zabezpečuje příslušná církev a hradí je rezort MO.

ORDINE DEL MINISTRO DELLA DIFESA

REPUBBLICA CECA

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SPIRITUALE NEL MINISTERO DELLA DIFESA

 

Promuovere lo sviluppo universale dei valori umani e migliorare la vita dei soldati in servizio attivo e dei dipendenti pubblici dell'amministrazione militare (di seguito "ministeri") e soddisfare la libertà di religione garantita dalla Carta dei diritti e delle libertà fondamentali nel Ministero della Difesa (di seguito denominato Accordo)

 

1. presso il Ministero della difesa con effetto dal 22 giugno 1998:

(a) ministero spirituale è guidato dal Capo Cappellano. Il cappellano capo è direttamente subordinato al capo dello stato maggiore dell'esercito della Repubblica ceca (NGŠ AČR). Collabora con il comandante della protezione civile del direttore della Repubblica ceca dell'Ufficio della protezione civile (VCO ČR-ŘHÚCO). Gestisce metodologicamente anche il servizio spirituale delle unità subordinate di VCO ČR-ŘHÚCO e della Guardia del Castello.

Il ministero spirituale ha i seguenti compiti principali:

- sostenere i comandanti di tutti i livelli nei loro sforzi per soddisfare e proteggere la dimensione umana della vita per tutti i membri del Ministero della Difesa

- offrire assistenza ai membri del Ministero della Difesa nell'affrontare le crisi personali e le difficoltà che si presentano per loro nell'esercizio delle loro funzioni funzionali e nella vita personale e familiare

- contribuire allo sviluppo dell'umanizzazione e all'approfondimento delle tradizioni democratiche della cultura nazionale ed europea nel MoD

- partecipare alla creazione di condizioni per l'adempimento dei diritti umani costituzionalmente garantiti relativi alla libertà di religione per i membri del Ministero della Difesa in tutte le situazioni connesse all'adempimento dei loro doveri funzionali

b) Il Consiglio per il servizio spirituale come organo consultivo per lo sviluppo del concetto di servizio spirituale nel Ministero della Difesa e per la soluzione di domande e problemi fondamentali del servizio spirituale che consiste in:

- cappellano principale dell'ACR

- Consigliere del Ministro della Difesa

- rappresentante del Consiglio ecumenico delle chiese

- rappresentante della Conferenza episcopale ceca

- Rappresentante ACR nominato dall'ACR

- Rappresentante della protezione civile della Repubblica ceca, nominato dal VCO CR-ŘHÚCO.

 

2. Sono stabiliti i seguenti principi per il ministero spirituale:

a) il ministero spirituale è un ministero indipendente presso il Ministero della Difesa.

Tutte le chiese riconosciute dallo stato, le società religiose o le loro associazioni hanno l'opportunità di partecipare alla formazione del ministero spirituale, a condizione che riconoscano i principi stabiliti per lo svolgimento del ministero militare del ministero, compreso che l'offerta di assistenza è rivolta a tutti.

Ogni membro del Ministero della Difesa ha il diritto di richiedere, accettare o rifiutare l'assistenza di un clero militare.

- Il clero militare è obbligato a onorare le credenze e difendere gli interessi dei membri del Ministero della Difesa di altre religioni e mediarli in contatto con il loro clero, a meno che il servizio di questo clero non sia contrario alla missione del Ministero della Difesa.

(b) il ministero compie la sua missione attraverso il clero militare, dove:

- un sacerdote militare può essere solo un soldato in un altro servizio proposto dalla chiesa, dalla comunità religiosa o dalle loro associazioni con cui il funzionario MO ha concluso un accordo

- un membro clero militare funge da consigliere del comandante. È direttamente subordinato al comandante appropriato. È gestito professionalmente e metodicamente da un clero militare di livello superiore

- un membro del clero militare ha tutti i diritti e i doveri di un soldato in ulteriore servizio. Non gli possono essere assegnati compiti che non sono legati alla sua attività e missione, ad esempio non può essere costretto a usare le armi

- il chierico militare godrà di una protezione speciale conformemente al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i protocolli aggiuntivi alle convenzioni di Ginevra del 1949, negoziati l'8 giugno 1977

-la funzione del clero militare è di solito stabilita a livelli di comando più elevati, rispettivamente. in altri reparti MO, se necessario

(c) i principi per la selezione, la nomina e il licenziamento di un membro del  clero militare, la garanzia delle sue attività e l'ulteriore addestramento devono essere stabiliti in conformità con la legge.

 

In sintesi

 

1. Capo di stato maggiore dell'esercito della Repubblica ceca:

a) pianificare gradualmente le funzioni del clero militare nelle tabelle dei numeri di pace, vale a dire:

- dal 22 giugno 1998 la carica di Capo Cappellano dell'Esercito della Repubblica Ceca e dal 1 ° ottobre 1998 come clero militare presso la sede del 2 ° mb e del 4 ° brn ;

- tra il 1999 e il 2000 dopo tre posizioni di cappellano ogni anno

- tra il 2001 e il 2008 dopo due posizioni di cappellano ogni anno

(b) creare condizioni per la sicurezza materiale e finanziaria del clero militare nel quadro delle norme e degli obblighi applicabili derivanti dall'Accordo, inclusa la speciale designazione dell’ uniforme di questo servizio;

c) fornire l'educazione militare necessaria ai laureati in facoltà teologiche, o. coloro che, sulla base delle richieste delle chiese, interrompono temporaneamente gli studi al momento del servizio di base, come raccomandato dal Consiglio per il servizio spirituale.

2. Comandante della protezione civile della Repubblica ceca - Direttore dell'Ufficio principale della protezione civile: cooperare con l'esercito nazionale della Repubblica ceca nella pianificazione graduale delle funzioni del clero militare dal 1999 al 2008.

3. Direttore senior della sezione Politica di difesa del Ministero della difesa:

- collaborare con il capo dello stato maggiore dell'ACR nella pianificazione graduale delle funzioni del clero militare dal 1999 al 2008

- pianificare per il 1999 la funzione di cappellano presso il Collegio militare delle forze di terra, Vyškov.

4. Fornire al Direttore Generale della Sezione Finanza del Ministero della Difesa il finanziamento delle attività di servizio spirituale.

5. Direttore senior del Dipartimento del personale e delle politiche sociali del Ministero della difesa:

- partecipare alla politica personale e sociale e all'educazione del clero militare ;

- cooperare con l'esercito nazionale ceco e il direttore generale della sezione politica di difesa del ministero della difesa nella pianificazione delle funzioni del clero militare nelle scuole militari.

6. Capo di stato maggiore dell'esercito della Repubblica ceca, comandante della protezione civile della Repubblica ceca - direttore del principale ufficio di protezione civile, direttore della sezione politica di difesa del ministero della difesa Entro il 31 dicembre 1998, il Ministero della Difesa dovrebbe completare l'istituzione e l'esistenza del servizio spirituale, le regole per il personale che lavora con il clero militare e la loro sicurezza materiale e finanziaria nei pertinenti atti normativi interni.

7. Tutti i comandanti e capi:

- conoscere i subordinati con le disposizioni di questo ordine

- creare le condizioni necessarie per l'attività del clero militare

- permettere al clero militare di continuare la propria istruzione come richiesto dal cappellano principale dell'ACCR.

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino del Ministero della Difesa.

 

Ref. 5 / 10-39 / 6-60

Michal LOBKOWICZALLEGATO N. 1

SICUREZZA DEL MATERIALE

 

Sacerdote militare

Ogni membro del clero militare deve avere:

- spazio per i servizi di culto

- ufficio attrezzato con mobili di base

- autoveicolo della categoria M1

- telefono.

Il clero ha anche diritto ai requisiti di cui al decreto n. 7/1996 Coll. sul trattamento retributivo e in natura dei soldati in servizio attivo, come modificato dal decreto n. 310/1996 Coll.

Oltre alle parti standard di equipaggiamento militare sono fornite dalla rispettiva chiesa e pagate dal Ministero della Difesa.