Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DOHODA O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ

 

Vězeňská služba České republiky se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, zastoupená jejím generálním ředitelem Jiřím Malým a Ekumenická rada církví České republiky se sídlem v Praze 10, Donská 370/5 (dále jen "ERC"), sdružující církve dle přílohy I., zastoupená jejím předsedou Pavlem Smetanou a Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Miloslavem Vlkem uzavírají na základě § 48 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby v souladu s § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 308/1991 Sb. o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností tuto

 

DOHODU O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ

(dále jen "Dohoda").

 

Čl. l

(1) Účelem této Dohody je stanovit v souladu s právními předpisy1 podmínky pro vzájemnou spolupráci a pomoc Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba") a církví a náboženských společností (dále jen "církví"), uvedených v příloze č. I. při jejich účasti na nápravě odsouzených ve věznicích nebo v samostatném oddělení vazebních věznic a na duchovní službě obviněným ve vazebních věznicích nebo ve zvláštním oddělení věznic (dále jen "věznice").

(2) Duchovní službu podle této Dohody vykonávají osoby pověřené jednotlivými církvemi (dále jen "pověřené osoby").

(3) Při jmenování a odvolávání pověřených osob jsou respektovány kompetence smluvních stran.

 

Čl. 2

(1) Pověřené osoby do věznice docházejí v rámci dobrovolného poskytování duchovní služby církvemi a náboženskými společnostmi2, nebo ve věznici působí na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(2) V pracovním poměru ve Vězeňské službě působí pověřené osoby ve funkci rada Vězeňské služby - duchovní.

(3) Práva a povinnosti pověřených osob ve Vězeňské službě ve funkci rada Vězeňské služby -duchovní vyplývají z uzavřené pracovní smlouvy a právních předpisů.

(4) Rozsah činnosti pověřených osob ve Vězeňské službě ve funkci rada Vězeňské služby - duchovní je stanovena v pracovní náplni.

 

Čl. 3

(1) Pověřené osoby působící ve věznicích v rámci dobrovolného poskytování duchovní služby vykonávají činnosti v rozsahu stanoveném touto Dohodou.

(2) Bezpečnost a ochrana zdraví těchto pověřených osob se zajišťuje podle zvláštních předpisů.3

 

Čl. 4

(1) Smluvní strany:

a) vytvářejí vhodné podmínky pro duchovní a pastorační činnost ve věznicích a dalších zařízeních,

b) zajišťují spolupráci, výměnu zkušeností a pomoc při duchovní, pastorační, příp. charitativní službě pověřených osob odsouzeným a obviněným ve věznicích a obdobných zařízeních.

(2) Se souhlasem smluvních stran zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci sdružení pověřených osob Vězeňská duchovenská péče (dále jen "VDP") v souladu s přijatými stanovami (příloha č. II).

(3) Sdružení pověřených osob ve VDP:

a) působí v ekumenickém duchu na základě spolupráce a vzájemné tolerance jednotlivých církví,

b) spolupracuje s vězeňským personálem na všech úrovních, zejména s rady Vězeňské služby - duchovními na vytváření vhodných podmínek pro duchovní a pastorační činnost,

c) informuje smluvní strany o aktuální problematice duchovní služby ve věznicích.

(4) VDP ve styku s Vězeňskou službou zastupuje jeho předseda nebo místopředseda.

(5) Výkon duchovní služby koordinuje výkonný výbor VDP, který zejména:

a) se vyjadřuje k pověřeným osobám, podílejícím se na duchovní a pastorační službě ve věznicích,

b) spolupracuje s Vězeňskou službou při uzavírání pracovně právního vztahu duchovního na funkci rada Vězeňské služby - duchovní.

 

Čl. 5

Pověřené osoby při výkonu duchovní služby zejména:

(1) konají bohoslužby,

(2) provádějí individuální rozhovory, pastorační návštěvy a umožňují individuální přístup k náboženským úkonům,

(3) vedou studijní skupiny k výkladu náboženských textů (biblické hodiny),

(4) zajišťují duchovní a náboženskou literaturu,

(5) provádějí přednášky a besedy, zejména s etickou tématikou, popřípadě zajišťují koncerty hudebních skupin a jednotlivců,

(6) podílejí se na uplatňování zvláštních výchovných postupů,

(7) podílejí se na přípravě odsouzených k propuštění na svobodu a na sociální práci s odsouzenými,

(8) přispívají dalšími vhodnými formami k dosažení účelu výkonu trestu odnětí svobody4.

 

Čl. 6

(1) Pověřené osoby při poskytování duchovní služby ve věznici:

a) docházejí do věznice alespoň dvakrát měsíčně v předem dohodnutých termínech, pokud pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti nestanoví jinak,

b) prokazují svoji totožnost a oprávnění ke vstupu s uvedením rozsahu pohybu po objektu podle zvláštních předpisů5,

c) zachovávají v tajnosti důvěrně sdělené skutečnosti (zpovědní tajemství),

d) dodržují vnitřní předpisy platné pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a respektují vnitřní řád věznice.

(2) Pověřené osoby jsou oprávněny zejména:

a) vstupovat do věznice, v níž konají duchovní a pastorační činnost a pohybovat se v ní v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy6

b) podílet se vhodnými formami na nápravně výchovné činnosti u odsouzených7,

c) upozorňovat příslušné služební funkcionáře na eventuální nedostatky, které brání řádnému výkonu duchovní a pastorační činnosti, popřípadě negativně ovlivňují nápravně výchovnou činnost,

d) požadovat informace o stavu a chování odsouzených, jimž poskytují duchovní a pastorační činnost8,

e) nahlížet do osobních spisů odsouzených, jimž poskytují duchovní a pastorační činnost, pokud s tím tito odsouzení souhlasí8,

f) přinášet do věznice, v níž konají duchovní a pastorační činnost, náležitosti nezbytné pro provádění náboženských úkonů jako např. potřeby pro eucharistii a pod. (čl. 5 odst.1,2), a to v rozsahu a množství schváleném ředitelem věznice.

(3) Do prostorů oddělení s dohledem a oddělení s dozorem, popřípadě do oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem, pokud s tím odsouzení, popřípadě obvinění souhlasí, jsou dále oprávněny vstupovat pověřené osoby sdružené ve VDP. O vstupu do dalších prostorů věznice rozhoduje její ředitel, který přitom dbá na dodržování právních předpisů9.

 

Čl. 7

(1) Ředitel věznice může zakázat vstup pověřené osobě, jestliže poruší právní předpisy nebo tuto Dohodu.

(2) Proti rozhodnutí ředitele věznice o zákazu vstupu podle odstavce 1 může pověřená osoba podat stížnost, a to do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí generálnímu řediteli Vězeňské služby.

(3) Generální ředitel Vězeňské služby rozhodne o stížnosti po projednání s výkonným výborem VDP a vyrozumí stěžovatele nejpozději ve lhůtě do 6O dnů ode dne doručení stížnosti.

 

Čl. 8

Jednotlivé organizační články Vězeňské služby poskytují pověřeným osobám v pracovním poměru a výkonnému výboru VDP pomoc se zajištěním duchovní a pastorační činnosti v rámci Vězeňské služby (např. odesílání korespondence formou služebních zásilek, vyřizování telefonátů v rámci telefonní sítě Vězeňské služby a pod.).

 

Čl. 9

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat písemnými doplňky číslovanými ve vzestupné řadě po dohodě všech smluvních stran.

(3) Tuto Dohodu lze ze závažných důvodů písemně vypovědět s tím, že její platnost skončí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhým smluvním stranám.

 

Čl. 10

(1) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem vyhlášení nařízením generálního ředitele VS ČR.

(2) Dnem vyhlášení této Dohody pozbývá platnosti dosavadní Dohoda o duchovní službě č.j. GŘ - 635/107/93 ze 7.1.1994.

V Praze dne 28. června 1999 č.j. 130/12/1999 - 430

Příloha č. I: Seznam církví, sdružených v ERC, na které se vztahuje působnost Dohody

 

Za Vězeňskou službu ČR - generální ředitel Jiří Malý

Za církve sdružené v ERC - předseda Pavel Smetana

Za Českou biskupskou konferenci - Miloslav kardinál Vlk

 

 

Příloha č. I

 

Seznam církví sdružených v ERC, na které se vztahuje působnost Dohody

 1. Členské církve ERC
 2. Apoštolská církev
 3. Bratrská jednota baptistů
 4. Církev bratrská
 5. Církev československá husitská
 6. Českobratrská církev evangelická
 7. Evangelická církev metodistická
 8. Evangelická církev a.v. v ČR
 9. Jednota bratrská
 10. Pravoslavná církev v českých zemích
 11. Slezská církev evangelická ausburgského vyznání
 12. Starokatolická církev
 13. Přidružené církve
 14. Armáda spásy

III. Pozorovatelé ERC

 1. Anglikánský sbor sv.Klimenta v Praze
 2. Církev adventistů sedmého dne
 3. Federace židovských náboženských obcí v ČR

 

-------------------

1 § 55 a násl. vyhlášky č. llO/l994 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, § 55 a násl. vyhlášky č. lO9/l994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.

2 § 55 vyhlášky č.110/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody;§ 55 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

3 §133 a §135 hl. 5. zákona č. 74/1994 Sb., vyhláška ČÚBP č. 110/1975 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP č. 274/1990 Sb., §3, §4 a §5

4 § 55 vyhlášky č.110/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody; § 55 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

5 NGŘ č. 9/1995 o plnění úkolů příslušníků Vězeňské služby České republiky, zajišťujících střežení objektů Vězeňské služby České republiky, osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, jejich předvádění, eskortování a výkon dozorčí služby (Stráž 1).

6 Zejména Adm. 1.

7 § 55 vyhlášky č.110/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody;

8 § 55 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

9 § 57 odst. l vyhlášky č. 11O/1994 Sb. zejména zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

ACCORDO DI SERVIZIO SPIRITUALE NELLE CARCERI

 

Servizio penitenziario della Repubblica ceca con sede a Praga 4, Soudní 1672 / 1a, rappresentato dal suo amministratore delegato Jiří Malý e Consiglio ecumenico delle Chiese della Repubblica Ceca, con sede a Praga 10, Donská 370/5 (di seguito "ERC"), associando le chiese secondo l'allegato I, rappresentato dal suo presidente Pavel Smetana e Conferenza episcopale ceca con sede a Praga 6, Thákurova 3, rappresentata dal presidente cardinale Miloslav Vlk sulla base della Sezione 48 della legge n. 59/1965 Coll., sulla reclusione, come modificata, e della sezione 15 della legge n. 293/1993 Coll., sulla custodia ai sensi della Sezione 9 (1) e (2) della legge n. 308/1991 Coll. sulla libertà di credo religioso e lo status delle chiese e delle società religiose

 

ACCORDO DI SERVIZIO SPIRITUALE NELLE CARCERI

 

di seguito "l'accordo".

 

Art. l

(1) Scopo del presente Accordo è stabilire, in conformità con le norme legali1 e le condizioni per la cooperazione reciproca e l'assistenza del Servizio penitenziario della Repubblica Ceca (di seguito denominato "Servizio penitenziario") e delle chiese e società religiose (di seguito "chiese") I. nella loro partecipazione al rimedio dei detenuti nelle carceri o in un centro di detenzione separato e nel servizio spirituale dell'imputato nelle carceri in custodia cautelare o in un'unità carceraria speciale (di seguito denominata "carceri").

(2) Il ministero spirituale ai sensi del presente Accordo sarà svolto da persone nominate dalle singole Chiese (di seguito denominate "persone delegate").

(3) La nomina e la rimozione delle persone autorizzate rispettano le competenze delle Parti contraenti.

 

Art. 2

(1) Le persone autorizzate entrano nella prigione nell'ambito del servizio spirituale volontario fornito da chiese e società religiose2 o lavorano nella prigione sulla base di accordi sul lavoro svolto al di fuori del lavoro.

(2) In un rapporto di lavoro con il servizio penitenziario, le persone autorizzate fungono da consiglio del servizio penitenziario - clero.

(3) I diritti e i doveri delle persone autorizzate nel Servizio penitenziario in qualità di Consiglio del Servizio penitenziario-spirituale derivano dal contratto di lavoro concluso e dalle norme legali.

(4) L'ambito delle attività delle persone autorizzate nel Servizio penitenziario come consiglio del Servizio penitenziario - il clero è specificato nella descrizione del lavoro.

 

Art. 3

(1) Le persone autorizzate che lavorano nelle carceri nell'ambito di servizi spirituali volontari svolgono attività nella misura specificata nel presente Accordo.

(2) La sicurezza e la protezione della salute di queste persone autorizzate devono essere garantite in base a norme speciali.3

 

Art. 4

(1) Le parti contraenti devono:

a) creare condizioni adeguate per l'attività spirituale e pastorale nelle carceri e in altre istituzioni,

b) assicurare la cooperazione, lo scambio di esperienze e l'assistenza spirituale, pastorale il servizio di beneficenza di coloro che sono accusati di detenuti e accusati in carceri e istituzioni analoghe.

(2) Con il consenso delle Parti contraenti, la loro reciproca cooperazione è assicurata dall'Associazione delle persone autorizzate delle cure spirituali in carcere (di seguito denominate "CG") conformemente allo statuto adottato (allegato II).

(3) Associazione delle persone autorizzate nelle CG:

a) operare in uno spirito ecumenico sulla base della cooperazione e della tolleranza reciproca delle singole chiese,

b) collabora con il personale penitenziario a tutti i livelli, in particolare con i consigli del Servizio penitenziario - clero per creare condizioni adeguate per l'attività spirituale e pastorale,

c) informare le Parti contraenti dell'attuale questione del clero nelle carceri.

(4) VDP in contatto con il servizio penitenziario è rappresentato dal suo presidente o vicepresidente.

(5) L'esecuzione del servizio spirituale è coordinata dal Comitato Esecutivo del VDP, che in particolare:
a) commenti sulle persone autorizzate a partecipare al servizio spirituale e pastorale nelle carceri,

b) collabora con il Servizio penitenziario nel concludere un rapporto di diritto del lavoro tra il clero e il consiglio del Servizio penitenziario - clero.

 

Art. 5

In particolare, le persone autorizzate a svolgere il ministero spirituale sono:
(1) servizi di culto,

(2) condurre colloqui individuali, visite pastorali e consentire un approccio individuale agli atti religiosi;
(3) condurre gruppi di studio per interpretare testi religiosi (lezioni bibliche),

(4) fornire letteratura spirituale e religiosa;

(5) tenere conferenze e discussioni, in particolare su questioni etiche, o organizzare concerti di gruppi musicali e singoli,

(6) partecipare all'applicazione di procedure educative speciali,

(7) coinvolto nella preparazione dei detenuti per la liberazione e nel lavoro sociale con i detenuti,

(8) contribuire in altre forme appropriate al raggiungimento dello scopo della pena detentiva4.

 

Art. 6

(1) Responsabile di fornire servizi spirituali in carcere:

a) arrivare in prigione almeno due volte al mese in orari prestabiliti, salvo diversamente stabilito dal contratto di lavoro o dall'accordo sull'attività lavorativa;

b) dimostrare la propria identità e l'autorizzazione ad entrare, specificando l'entità del movimento sull'oggetto ai sensi delle norme speciali5,

c) mantenere fatti riservati (segreti confessionali),

d) osservare le norme interne applicabili alla custodia e alla detenzione e rispettare le norme interne della prigione.

(2) Le persone autorizzate hanno diritto in particolare a:

a) entrare in una prigione in cui svolgono attività spirituali e pastorali e trasferirsi lì entro i limiti stabiliti dalle norme interne6,

b) partecipare alle attività educative correttive appropriate per i detenuti7,
c) attirare l'attenzione dei funzionari di servizio competenti sulle possibili carenze che impediscono il corretto svolgimento dell'attività spirituale e pastorale o incidono negativamente sull'attività educativa correttiva,

d) richiedere informazioni sullo stato e sul comportamento dei detenuti a cui svolgono attività spirituale e pastorale8,

e) consultare gli archivi personali dei detenuti ai quali svolgono attività spirituale e pastorale, purché tali condannati concordino8,

(f) portare nella prigione in cui svolgono attività spirituali e pastorali i requisiti necessari per l'esecuzione di atti religiosi come i bisogni dell'Eucaristia, ecc. (Articolo 5, paragrafo 1, punto 2), nella misura e nella quantità approvate dal direttore della prigione.

(3) Le persone autorizzate associate alle CGC hanno anche il diritto di entrare nei locali dei dipartimenti sorvegliati e sorvegliati, o nel centro di detenzione con un regime moderato, se la persona condannata o l'imputato concordano. L'ammissione in altri locali della prigione è decisa dal suo direttore, che allo stesso tempo garantisce il rispetto delle norme legali9.

 

Art. 7

(1) Il direttore di una prigione può vietare l'accesso da parte di una persona autorizzata in caso di violazione delle norme legali o del presente Accordo.

(2) Una persona autorizzata può presentare un reclamo contro la decisione del direttore del carcere sul divieto di ingresso ai sensi del paragrafo 1 entro 7 giorni dalla data di consegna della decisione al Direttore Generale del Servizio penitenziario.

(3) Il direttore generale del servizio penitenziario decide in merito al reclamo dopo aver consultato il comitato esecutivo VDP e informa il denunciante entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

 

Art. 8

I singoli articoli organizzativi del Servizio penitenziario forniscono assistenza alle persone autorizzate e al Comitato Esecutivo del VDP con la fornitura di attività spirituali e pastorali all'interno del Servizio penitenziario (ad es. Invio di corrispondenza sotto forma di spedizioni di servizi, gestione delle chiamate telefoniche all'interno della rete telefonica del Servizio penitenziario, ecc.).

 

Art. 9

(1) Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

(2) Il presente Accordo può essere modificato o integrato da emendamenti scritti numerati in ordine crescente previo accordo di tutte le Parti contraenti.

(3) Il presente Accordo può essere risolto per iscritto per motivi gravi con la scadenza di sei mesi di calendario successivi al mese in cui la denuncia è stata consegnata alle altre Parti contraenti.

 

Art. 10

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle Parti contraenti e entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione con decreto del Direttore Generale dell'Assemblea Generale della CR.

(2) Il giorno dell'annuncio del presente Accordo, l'Accordo esistente sul servizio spirituale non si applica più. DG - 635/107/93 del 7.1.1994.

Fatto a Praga, il 28 giugno 1999 arbitro 130/12/1999 - 430

Allegato I: Elenco delle chiese associate al CER a cui si applica l'Accordo

 

A nome del servizio penitenziario della Repubblica ceca - Direttore generale Jiří Malý

A nome delle chiese associate al CER - Presidente Pavel Smetana

Per la Conferenza episcopale ceca - Cardinale Miloslav Vlk

 

 

ALLEGATO N. I

Elenco delle chiese associate al CER a cui si applica l'accordo

 1. Chiese membri del CER
 2. Chiesa Apostolica
 3. Unità battista fraterna
 4. Chiesa dei fratelli
 5. Chiesa hussita cecoslovacca
 6. Chiesa evangelica dei fratelli cechi
 7. Chiesa evangelica metodista
 8. Chiesa evangelica nella Repubblica ceca
 9. Jednota Bratrská
 10. Chiesa ortodossa nelle terre ceche
 11. Confessione della Chiesa evangelica della Slesia di Teusburgo
 12. Vecchia chiesa cattolica
 13. Chiese associate
 14. Esercito della salvezza

III.      Osservatori del CER

 1. Coro anglicano di San Climent a Praga
 2. Chiesa avventista del settimo giorno
 3. Federazione delle comunità religiose ebraiche nella Repubblica ceca

 

-------------------


1 / § 55 e seguenti. Decreto n. 101/1994 Coll., Che ha emanato il codice di reclusione, § 55 e seguenti. Decreto n. 10/1994 Coll., Che ha emesso il Codice di Detenzione.

2 § 55 del decreto n. 110/1994 Coll., Che ha emesso il codice di reclusione; Sezione 55 del decreto n. 109/1994 Coll

3 §133 e §135 hl. 5. Legge n. 74/1994 Coll., Decreto ČÚBP n. 110/1975 Coll. come modificato dal decreto n. ČÚBP n. 274/1990 Coll., §3, §4 e §5

4 § 55 del decreto n. 110/1994 Coll., Che ha emesso il codice di reclusione; Sezione 55 del decreto n. 109/1994 Coll

5 NGR n. 9/1995 sull'esecuzione dei compiti dei membri del Servizio penitenziario della Repubblica Ceca, che prevede la custodia degli oggetti del Servizio penitenziario della Repubblica Ceca, le persone in custodia e detenzione, il loro servizio di dimostrazione, scorta e supervisione (Guardia 1).
6 In particolare Amm.
prima

7 § 55 del decreto n. 110/1994 Coll., Che ha emesso il codice di reclusione;

8 Sezione 55 del decreto n. 109/1994 Coll

9 Sezione 57 (1) del decreto n. 11O / 1994 Coll. 7 / in particolare Legge n. 141/1961 Coll. sui procedimenti del tribunale penale, come modificato.