Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А
від 14 лютого 2007 р. N 201
Київ

 

Про затвердження Положення про

Державний комітет України у справах    національностей та релігій

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1347 (
1347-2007-п ) від 21.11.2007
N  101 ( 
101-2008-п ) від 27.02.2008
N  810 ( 
810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента
N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009
N  559 ( 
559-2010-п ) від 07.07.2010 }

 

Кабінет Міністрів України 

 

постановляє:

 

1. Затвердити Положення про  Державний  комітет  України  у  справах національностей та релігій, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову  Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р.  N 770 ( 770-2005-п ) "Про затвердження  Положення  про  Державний  департамент   у   справах релігій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 34, ст. 2047).

3. Державному комітетові у справах національностей та релігій подати у місячний строк пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2007 року.

 

Прем'єр-міністр України                                                                           В.ЯНУКОВИЧ

 

Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. N 201

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України у  справах національностей та релігій

 

1. Державний комітет України у справах  національностей  та релігій   (Держкомнацрелігій)  є  центральним  органом  виконавчої влади,  діяльність якого спрямовується і  координується  Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України.

Держкомнацрелігій   є  спеціально  уповноваженим  центральним органом  виконавчої  влади  у справах міграції в межах, визначених законодавством  про біженців. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно зПостановою  КМ N 1347 ( 1347-2007-п ) від 21.11.2007; абзац другийпункту   1  втратив  чинність  на  підставі  Постанови  КМ  N  810(  810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента  N  675/2009  (  675/2009  ) від 27.08.2009; дію абзацу другого   пункту  1  відновлено  згідно  з  Постановою  КМ  N  559
(
559-2010-п ) від 07.07.2010 }

 

2. Держкомнацрелігій у своїй    діяльності    керується  Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України,  а також  указами  Президента   України   та   постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими відповідно до Конституції   ( 254к/96-ВР )  та  законів  України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

 

3. Основними завданнями Держкомнацрелігій є:

участь  у  формуванні  та  забезпечення  реалізації державної  політики  у  сфері  міжнаціональних відносин, забезпечення захисту  прав  національних  меншин  України,  депортованих за національною  ознакою  осіб,  які  повернулися  в  Україну  (далі  -  особи, які  повернулися),  а  також  у  сфері  релігії,  відносин із церквою і  релігійними  організаціями;  {  Абзац  другий пункту 3 із змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  810  (  810-2009-п  ) від 29.07.2009   -  дію  змін  зупинено  згідно  з  Указом  Президента
N 675/2009 (
675/2009 ) від 27.08.2009 }

управління у  зазначеній  сфері,  міжгалузева  координація та  функціональне  регулювання  з  питань,   що   належать   до   його  компетенції;

координація   роботи   з  підготовки  і  здійснення  органами  виконавчої   влади   заходів   щодо   забезпечення   захисту  прав  національних  меншин,  осіб,  які  повернулися;  { Абзац четвертий пункту  3  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою  КМ  N 810 (  810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

участь у  забезпеченні  розвитку  зв'язків  із   закордонними  українцями   та   їх  громадськими  організаціями,  у  тому  числі  національно-культурними  автономіями,  товариствами,  земляцтвами,  координація заходів, здійснюваних у цій сфері, що належать до його  компетенції;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що  належать   до   його   компетенції,  розроблення  пропозицій  щодо  вдосконалення цього законодавства та їх внесення  в  установленому  порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

забезпечення виконання законодавства з питань, що належать до  його компетенції;

створення умов для вільного розвитку мов корінних  народів  і  національних меншин України;

сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх потреб,  розвитку етнічної самобутності корінних  народів  та  національних  меншин України;

організація прийому,  облаштування  та  адаптації  осіб,  які  повернулися;

сприяння зміцненню   взаєморозуміння  релігійних  організацій  різних  віросповідань,  вирішенню  відповідно   до   законодавства  спірних   питань,   що   виникають   у    відносинах   між   такими  організаціями;

сприяння у  вирішенні  питань,   пов'язаних   з   поверненням  релігійним  організаціям  культових  будівель,  споруд  та  іншого  майна.

 

4. Держкомнацрелігій відповідно до  покладених   на   нього  завдань:

1)  готує  пропозиції щодо формування та реалізації державної  політики  у  сфері  міжнаціональних відносин, етномовної політики,  забезпечення  захисту  прав національних меншин України, осіб, які  повернулися,  а  також  у  сфері  релігії,  відносин  із церквою і
релігійними організаціями;

{ Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  N  810  ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з  Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

2) бере участь у розробленні проектів Державного  бюджету  та  Державної  програми  економічного  і соціального розвитку України,  Програми діяльності Кабінету Міністрів  України,  інших  державних  програм та забезпечує їх виконання у межах своїх повноважень;

3)   вивчає  та  аналізує  проблеми  осіб,  які  повернулися,  тенденції  етнонаціонального  та культурного розвитку національних  меншин  України,  етномовних  та  релігійних  процесів  у державі,  розробляє  поточні та довгострокові прогнози із зазначених питань;
{ Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 810 ( 810-2009-п ) від  29.07.2009  -  дію  змін  зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

4)  забезпечує  взаємодію  органів  виконавчої  влади під час  здійснення   ними   заходів   щодо   забезпечення   захисту   прав  національних меншин України, осіб, які повернулися;

{ Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  N  810  ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з  Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

5)  сприяє  реалізації  в установленому порядку прав осіб, що  належать до національних меншин України, осіб, які повернулися;

{ Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  N  810  ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з  Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }    Підпункт  6  пункту 4 виключено на підставі  Постанови  КМ  N  810  ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з  Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }
7) вживає    заходів   з   реалізації   Європейської   хартії  регіональних мов або мов меншин ( 994_014 ) в частині забезпечення  задоволення етномовних потреб національних меншин України;

8) сприяє:

діяльності громадських   організацій  національних  меншин  в  Україні;

проведенню благодійних  акцій  та  заходів,  спрямованих   на  розвиток етнічної самобутності національних меншин України,  осіб,  які повернулися;

9) залучає  в  установленому  порядку  кошти  міжнародних  та  неурядових  організацій,  установ  іноземних держав для проведення  благодійних   акцій   та   виконання   програм,   спрямованих   на  забезпечення захисту прав національних меншин України,  осіб,  які
повернулися;

{ Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  N  810  ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з  Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

10) надає організаційно-методичну та консультаційну  допомогу  органам  виконавчої  влади  та  органам місцевого самоврядування у  вирішенні питань, що належать до його компетенції;

11) вживає  заходів  щодо  запобігання  проявам  розпалювання  міжетнічної, расової та міжконфесійної ворожнечі;

12) подає  в установленому порядку пропозиції щодо приведення  законодавства України у відповідність із  міжнародними  нормами  і  стандартами з питань, що належать до його повноважень;

13) координує  діяльність  органів  виконавчої влади з питань  формування  і  регулювання  відносин  між  державою,  церквою   та  релігійними організаціями;

14) проводить відповідно до законодавства реєстрацію статутів  (положень) релігійних центрів,  управлінь,  монастирів, релігійних  братств,  місіонерських товариств (місій) та духовних (релігійних)  навчальних закладів;

15) забезпечує проведення релігієзнавчої експертизи  статутів  релігійних  організацій за участю їх представників,  представників  наукових установ, учених-релігієзнавців та фахівців інших галузей;

16) веде облік (реєстр) релігійних організацій,  що  діють  в  Україні,  та  культових  будівель,  споруд  та  іншого майна,  які  належать релігійним організаціям та/або використовуються  ними,  а  також  колишніх  культових будівель,  споруд та іншого майна,  які  використовуються не за призначенням;

17) сприяє:

вирішенню питань,  пов'язаних з передачею у  користування  та  повернення  у власність релігійних організацій культових будівель,  споруд та іншого майна;

установленню релігійними   організаціями   України    ділових  контактів   з  міжнародними  релігійними  центрами  та  іноземними  релігійними організаціями;

організації паломництва віруючих в Україну та за її межі;

досягненню на прохання релігійних  організацій  домовленостей  між   ними   та  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого  самоврядування;

18) забезпечує роз'яснення, в тому числі за допомогою засобів
масової    інформації,   змісту   державної   політики   у   сфері  міжнаціональних   відносин,   етномовної  політики,  захисту  прав  національних  меншин  України,  осіб,  які  повернулися, а також у  сфері   релігії,   церкви,  релігійних  організацій,  застосування
відповідного законодавства;

{  Підпункт  18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно  з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

19) співпрацює   в   установленому   порядку   з   державними  установами,  громадськими організаціями іноземних держав,  а також  міжнародними організаціями;

20) організовує   проведення  наукових  досліджень  з  питань  міжнаціональних відносин,  забезпечення захисту прав  національних  меншин України, осіб, які повернулися, реалізації права на свободу  світогляду   і  віросповідання,  діяльності  церкви  і  релігійних
організацій;

{  Підпункт  20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно  з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

21) взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними  установами  і навчальними закладами з метою обміну досвідом роботи  щодо  проведення  наукових  досліджень  з  формування і реалізації  державної  політики  з питань міжнаціональних відносин, етномовної  політики,  забезпечення  захисту прав національних меншин України,
осіб,  які  повернулися,  а  також  релігії,  церкви  і релігійних  організацій;

{  Підпункт  21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно  з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

22) бере  участь у розробленні проектів міжнародних договорів  України з питань,  що належать  до  його  компетенції,  забезпечує  виконання визначених міжнародними договорами зобов'язань України;

23)  подає  в установленому порядку пропозиції щодо зупинення  дії  або  скасування  актів  центральних органів виконавчої влади,  місцевих  держадміністрацій,  рішень, прийнятих органами місцевого  самоврядування,   посадовими   особами   підприємств,   установ  і  організацій  усіх  форм власності, що суперечать законодавству про міжнаціональні  відносини,  забезпечення захисту прав національних  меншин   України,   осіб,  які  повернулися,  свободу  совісті  та релігійні організації;

{  Підпункт  23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно  з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

24) організовує   і   бере  участь  у  проведенні  конгресів,  форумів,  конференцій,  семінарів,  нарад, інших заходів, здійснює  інформаційну та видавничу діяльність з питань, що належать до його  компетенції;

25)  розглядає  в  установленому порядку звернення фізичних і  юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції;

{  Підпункт  25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно  з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

26) організовує    в    установленому    порядку   професійну  підготовку,  перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників  свого   центрального   апарату,   відповідних  органів  Автономної  Республіки  Крим,  структурних  підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій;

{  Підпункт  26 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

27) здійснює відповідно до законодавства функції з управління       об'єктами   державної   власності,   що  належать  до  сфери  його  управління,  та  контроль  за  ефективністю   використання   таких  об'єктів;

28) розподіляє    відповідно   до   законодавства   кошти  матеріальні  ресурси  та  контролює  їх  використання;  затверджує  відповідно   до   законодавства  кошториси  витрат  на  проведення  заходів,  необхідних   для   реалізації   своїх   завдань,   плани
капітального будівництва об'єктів; виконує в установленому порядку  функції замовника під час закупівлі товарів  (робіт,  послуг)  для  державних потреб;

29) реалізує  у  межах  своїх повноважень державну політику у  сфері охорони державної таємниці,  конфіденційної інформації, що є  власністю держави;

30) забезпечує  у межах своїх повноважень виконання завдань з  мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

31) виконує інші функції відповідно до  покладених  на  нього  завдань.

 

5. Держкомнацрелігій має право:

представляти Кабінет  Міністрів  України за його дорученням у  міжнародних  організаціях  та  під   час   укладення   міжнародних договорів України;

залучати в  установленому порядку спеціалістів центральних та  місцевих  органів  виконавчої  влади,   підприємств,   установ   і  організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

утворювати в   разі   потреби   за   погодженням   з   іншими  заінтересованими органами виконавчої влади комісії,  експертні  та  консультаційні ради, робочі групи;

отримувати в  установленому  порядку  від  органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування інформацію,  документи  і  матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

звертатися у випадках,  передбачених законодавством,  до суду  із заявами про припинення діяльності релігійних організацій;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать  до його компетенції.

 

6. Держкомнацрелігій здійснює свої повноваження безпосередньо та через відповідні органи Автономної Республіки Крим, структурні  підрозділи   обласних,   Київської   та  Севастопольської  міських  держадміністрацій.  {  Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно  з  Постановою КМ N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 – дію змін  зупинено  згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }

Комітет під   час   виконання  покладених  на  нього  завдань  взаємодіє з іншими центральними та місцевими  органами  виконавчої  влади,   органами   влади  Автономної  Республіки  Крим,  органами  місцевого  самоврядування,  об'єднаннями  громадян,  а   також   з  відповідними органами іноземних держав.

 

7. Держкомнацрелігій у межах своїх повноважень, на основі та на виконання  актів  законодавства  видає  накази,  організовує  і  контролює їх виконання.

У випадках,  передбачених  законодавством,  рішення Комітету,  прийняті в межах його повноважень,  є обов'язковими для  виконання  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами і організаціями всіх форм власності та  громадянами.

Комітет у   разі   потреби   може  видавати  разом  з  іншими  центральними  та  місцевими  органами  виконавчої  влади   спільні  нормативні акти.

Нормативно-правові акти   Комітету  підлягають  реєстрації  в  порядку, встановленому законодавством.

 

8. Держкомнацрелігій очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє  з  посади  Кабінет  Міністрів  України  за  поданням  Прем'єр-міністра України.

Голова має  заступників,  які  призначаються  на   посаду   і  звільняються  з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів  України.

Розподіл  обов'язків між своїми заступниками здійснює Голова.  {  Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }

 

9. Голова Держкомнацрелігій:

1) здійснює    керівництво    Комітетом,   несе   персональну  відповідальність перед Кабінетом Міністрів  України  за  виконання  покладених  на Комітет завдань,  визначає ступінь відповідальності  своїх заступників, керівників структурних підрозділів;

2) подає  в  установленому  порядку   на   розгляд   Кабінету  Міністрів   України  проекти  законів  України,  актів  Президента  України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Комітет;

3) погоджує проекти законів України, актів Президента України  та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції  Комітету;

4) представляє  Комітет  у  відносинах  з  іншими   органами,  установами, організаціями в Україні та за її межами;

5) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів,  головним  розпорядником яких є Комітет;

6) приймає рішення про утворення,  реорганізацію і ліквідацію  за  погодженням  з  Віце-прем'єр-міністром  України територіальних  органів  Держкомнацрелігій,  а  також   підприємств,   установ   і  організацій, що належать до сфери управління Комітету;

7) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  працівників  центрального  апарату  Комітету; { Підпункт 7 пункту 9 із змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  101  (  101-2008-п  ) від 27.02.2008 }

8) порушує в установленому порядку питання про притягнення до  дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

9) розглядає  в установленому порядку питання щодо присвоєння   працівникам Комітету відповідних рангів державних  службовців,  їх  заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) веде  особистий прийом громадян з питань,  що належать до  компетенції Комітету;

11) підписує накази Комітету;

12) здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

 

10. Для погодженого вирішення  питань,   що   належать   до  компетенції Держкомнацрелігій,  обговорення найважливіших напрямів  його діяльності може утворюватися колегія у складі Голови  (голова  колегії), заступників Голови, інших керівних працівників.

У разі  потреби  до  складу  колегії Держкомнацрелігій можуть  входити в установленому порядку інші особи.

Персональний склад колегії затверджує Голова.

Організаційною формою    роботи    колегії    є    засідання.  Періодичність проведення засідань колегії визначається Головою.

Рішення колегії      проводяться     в     життя     наказами  Держкомнацрелігій.

 

11. Для здійснення релігієзнавчої     експертизи     у  Держкомнацрелігій    утворюється    експертна   рада   за   участю  представників наукових установ,  учених-релігієзнавців та фахівців  з інших галузей.

Склад експертної ради та положення про неї затверджує Голова.

У Держкомнацрелігій      можуть      утворюватися     наукова  (науково-консультаційна) рада,  інші  дорадчі  та   консультаційні  органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Голова.

 

12. Граничну чисельність працівників   Держкомнацрелігій  затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату Комітету затверджує Голова  за  погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.

Штатний розпис  і  кошторис  Комітету  затверджує  Голова  за  погодженням з Мінфіном.

Положення про  структурні  підрозділи  центрального   апарату  Комітету затверджує Голова.

 

13. Держкомнацрелігій є юридичною  особою,  має самостійний  баланс,  рахунки в органах  Державного  казначейства,  печатку  із  зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.