Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про Міністерство України  у справах національностей, міграції та культів
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента  N 196/96 від 20.03.96)

 

Відповідно до Указу Президента України від 6 серпня 1994 року N 429 ( 429/94 ) "Про заходи щодо здійснення структурних  змін  та забезпечення керівництва   у  сфері  державної  виконавчої  влади"

постановляю:

 

Затвердити Положення  про  Міністерство  України  у   справах національностей, міграції та культів (додається).

 

                           Президент України                                  Л.КУЧМА

м.Київ, 26 листопада 1994 року
      N 703/94

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство України у справах національностей,  міграції та культів

 

Затверджено   Указом Президента України   від 26 листопада 1994 року N 703/94

 

1. Міністерство України у справах національностей, міграції
та культів  є  центральним  органом  державної  виконавчої  влади,
підвідомчим Кабінету Міністрів України.

Міністерство  бере  участь   у   виробленні   та   забезпечує
реалізацію державної політики у  сфері  міжнаціональних  відносин,
прав  національних  меншин,  державної  міграційної  політики   та
державної політики щодо релігії та церкви.

 

2. Міністерство України у справах національностей, міграції
та культів у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 ) та
законами  України,  постановами Верховної Ради України,  указами і
розпорядженнями  Президента  України,  декретами,  постановами   і
розпорядженнями   Кабінету   Міністрів   України,   а   також  цим
Положенням.  У межах своїх  повноважень  Міністерство  організовує
виконання  актів  законодавства  України  і здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.

Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції,  розробляє та вносить  на
розгляд Президентові    України,    Кабінету   Міністрів   України
пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

 

3. Основними завданнями Міністерства  України   у   справах
національностей, міграції та культів є:

підготовка разом з іншими органами державної виконавчої влади
пропозицій щодо    формування    державної    політики   у   сфері
міжнаціональних відносин,  забезпечення прав національних  меншин,
державної міграційної  політики  та  організація  роботи  щодо  їх
реалізації;

забезпечення відповідно  до  законодавства  прав національних
меншин на вільний розвиток в Україні;

координація діяльності  органів  державної  виконавчої  влади
щодо задоволення  духовних  потреб,  відродження,   збереження   і
розвитку в Україні культур, мов і традицій національних меншин;

організація виконання законодавства з питань,  що належать до
його відання;

сприяння задоволенню   національно-культурних   та   освітніх
потреб українців,  які проживають за межами України,  зміцнення їх
зв'язків з Україною;

сприяння реалізації  гарантованого державою громадянам  права
на свободу  совісті,  створенню  віруючим   умов   і   можливостей
сповідувати релігію,  мати  вільнодоступні  місця  богослужінь  та
об'єднуватися у відповідні релігійні організації.

 

4. Міністерство України у справах національностей, міграції
та культів відповідно до покладених на нього завдань:

1) вивчає   й   аналізує   тенденції  соціально-економічного,
демографічного і  культурного  розвитку  національних   меншин   в
Україні, стан  задоволення  культурно-освітніх  запитів українців,
які проживають за межами України,  міграційні  процеси,  релігійне
життя, а  також  узагальнює  практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції;

2) розробляє в установленому порядку проекти законів та інших
нормативних актів з питань, що належать до його компетенції;

3) готує  відповідно  до  законодавства України пропозиції та
періодично подає Кабінету Міністрів України  інформацію  з  питань
національних меншин, міжнаціональних відносин та міграції, а також
висновки про державно-церковні відносини;

4) розробляє  поточні  та  довгострокові  прогнози  з  питань
міжнаціональних відносин та міграції, а також релігійних процесів;

5) сприяє    діяльності    національно-культурних   об'єднань
громадян;

6) організовує разом з іншими центральними органами державної
виконавчої влади  вироблення  міграційної  політики  та   розробку
державних програм  у  сфері  міграції,  забезпечує їх  реалізацію,
координує взаємодію органів державної виконавчої  влади  з  питань
міграції;

7) розподіляє кошти і матеріальні ресурси, що виділяються для
виконання покладених на нього завдань;

8) надає   організаційно-методичну    допомогу    відповідним
підрозділам місцевих  органів  державної виконавчої влади з питань
міжнаціональних відносин,  забезпечення прав національних  меншин,
міграції та застосування законодавства України про свободу совісті
й релігійні організації;

9) підтримує розвиток національно-культурних традицій, сприяє
задоволенню потреб  у  літературі,  мистецтві,   освіті,   засобах
масової інформації національних меншин в Україні та українців, які
проживають за її межами;

10) забезпечує реалізацію прав і соціальних гарантій біженців
і координує взаємодію інших органів державної виконавчої влади під
час вирішення питань,  що стосуються проблем біженців,  відповідно
до законодавства України,  веде централізований  облік  осіб,  які
звернулися з заявою про надання статусу біженців, та біженців;

11) бере  участь  у  міжнародному  співробітництві  у   сфері
міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин та
міграції;

12) подає  за  погодженням  з Міністерством закордонних справ
України Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо   укладання
міжнародних договорів  України  у  сфері міжнаціональних відносин,
забезпечення прав  національних  меншин,  міграції,  а  також   за
дорученням Президента   України   та  Кабінету  Міністрів  України
проводить переговори,  підписує  міжнародні  договори  з  названих
питань відповідно до законодавства України;

13) установлює  взаємовідносини  між  державними  органами  і
релігійними організаціями;

14) сприяє розширенню контактів громадян  України  з  особами
своєї національності  або  віросповідання,  які  проживають  за її
межами;

15) сприяє  на  прохання  релігійних  організацій їх участі у
міжнародних релігійних  рухах,  форумах,   ділових   контактах   з
міжнародними релігійними   центрами   й   зарубіжними  релігійними
організаціями, паломництві в Україну і за її межі;

16) запобігає    проявам    національної    або    релігійної
винятковості, нетерпимості    до    громадян    будь-якої    іншої
національності, віруючих   інших  віросповідань  чи  невіруючих  і
зневажливого ставлення до почуттів громадян,  а також розпалюванню
ворожнечі й ненависті на національному або релігійному грунті;

17) надає  консультативну  допомогу   державним   органам   і
релігійним організаціям  у застосуванні ними законодавства України
про свободу совісті та релігійні організації;

18) на  прохання  релігійних  організацій подає їм допомогу з
питань, що потребують вирішення у державних органах;

19) запобігає   втручанню  державних  органів  і  громадських
організацій у здійснювану в  межах  закону  діяльність  релігійних
організацій, а також втручанню релігійних організацій у діяльність
інших релігійних  організацій,  у  справи  державних   органів   і
громадських організацій;

20) здійснює  реєстрацію   статутів   (положень)   релігійних
центрів, управлінь,   монастирів,  релігійних  братств,  місій  та
духовних навчальних закладів, а також змін і доповнень до них;

21) забезпечує  проведення за участю представників релігійних
організацій та відповідних спеціалістів релігієзнавчої експертизи;

22) веде облік релігійних організацій і культових будівель;

23) установлює зв'язки з державними  органами,  громадськими,
культурними, релігійними,  національними  центрами й організаціями
зарубіжних країн з питань, що належать до його компетенції;

24) здійснює  через  пресу,  телебачення і радіо інформування
про діяльність Міністерства;

25) проводить  в  установленому  порядку роботу,  пов'язану з
організацією професійної підготовки,  перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів  центрального  апарату  Міністерства  та  його
органів на місцях;

26) розглядає    пропозиції,   заяви,   скарги   громадян   і
організацій, уживає  необхідних  заходів  у  строки,   встановлені
законодавством, здійснює прийом громадян з питань,  що належать до
його компетенції;

27) здійснює міжвідомчу координацію та організовує проведення
наукових досліджень з питань національних меншин,  міжнаціональних
відносин, міграції,   свободи  совісті  та  діяльності  релігійних
організацій;

28) визначає  основні  напрями  наукових  досліджень  у сфері
міжнаціональних відносин  і забезпечення прав національних меншин,
державної міграційної політики,  вносить в  установленому  порядку
пропозиції  до  планів  найважливіших  науково-дослідних  робіт  з
питань,  що  належать  до  його  компетенції,   замовляє   наукові
дослідження із названих питань;

29) взаємодіє     з    науково-дослідними    установами    та
навчально-виховними  закладами  України  та  зарубіжних  держав  з
метою обміну досвідом наукових досліджень у сфері  міжнаціональних
відносин,  забезпечення  прав   національних   меншин,   державної
міграційної політики і державної політики щодо релігії та церкви;

30) здійснює  інформаційну  та  видавничу  діяльність у сфері
міжнаціональних відносин,  забезпечення прав національних  меншин,
державної міграційної  політики  і державної політики щодо релігії
та церкви,  скликає  в  установленому  порядку  конгреси,  форуми,
конференції, семінари та наради, організовує виставки тощо;

31) організовує  проведення  благодійних  акцій  та  програм,
спрямованих на  розвиток  культур,  мов  і  традицій  національних
меншин, соціальну підтримку мігрантів;

32) надає  практичну допомогу у створенні навчальних закладів
та інших організацій і установ,  необхідних для задоволення потреб
духовного розвитку національних меншин в Україні та українців, які
проживають за її межами;

33) здійснює   управління   майном   підприємств,  установ  і
організацій, заснованих на загальнодержавній власності, що входять
до сфери  управління Міністерства,  приймає рішення про створення,
реорганізацію, ліквідацію цих підприємств,  установ і організацій,
затверджує їхні  статути  (положення),  контролює їх додержання та
приймає рішення у разі порушення цих статутів (положень);

34) здійснює інші функції,  покладені на нього законодавством
України.

 

5. Міністерство України у справах національностей, міграції
та культів  має  право:

1) вносити в установленому порядку пропозиції про  скасування
прийнятих органами        державної        виконавчої       влади,
національно-культурними об'єднаннями громадян постанов і рішень  з
питань міжнаціональних відносин,  національних меншин, міграції та
свободи совісті та релігійних організацій,  що суперечать  чинному
законодавству;

2) одержувати безкоштовно від міністерств  та  інших  органів
державної виконавчої  влади  всіх рівнів інформацію та статистичну
звітність, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3) утворювати    у    разі    потреби   за   погодженням   із
заінтересованими міністерствами  та  іншими   органами   державної
виконавчої влади  в  межах своєї компетенції міжвідомчі комісії та
експертні групи;

4) взаємодіяти  з  уповноваженими  органами  інших  держав  і
укладати на двосторонній та багатосторонній основі в установленому
порядку міжнародні   договори  України  міжвідомчого  характеру  з
питань, що належать до його компетенції;

5) розробляти  методичні  матеріали  і рекомендації з питань,
віднесених до його компетенції;

6) залучати  спеціалістів  міністерств  та  інших центральних
органів державної  виконавчої  влади,  установ,   організацій   за
погодженням з  їх  керівниками до розгляду питань,  що належать до
його компетенції;

7) давати  роз'яснення  з  питань  застосування законодавства
України щодо свободи совісті та релігійних організацій,  а також з
інших питань, що належать до його компетенції.

 

6. Міністерство України у справах національностей, міграції
та культів   здійснює   свої   повноваження    через    відповідні
підпорядковані йому  органи державної виконавчої влади в областях,
містах Києві та Севастополі.

 

7. Міністерство України у справах національностей, міграції
та культів під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє
з іншими  центральними  органами  державної  виконавчої  влади  та
виконавчими комітетами місцевих Рад.

 

8. Міністерство України у справах національностей, міграції
та культів на основі законодавства у межах своїх повноважень видає
накази, організовує та контролює їх виконання.

Рішення Міністерства   з   питань  міжнаціональних  відносин,
національних меншин,  міграції  та  питань   свободи   совісті   і
релігійних організацій,   видані   Міністерством   у   межах  його
повноважень, є обов'язковими  для  центральних  органів  державної
виконавчої влади,  виконавчих  комітетів  місцевих  Рад,  а  також
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.

Міністерство у разі потреби видає разом з іншими центральними
органами державної виконавчої влади спільні акти.

 

9. Міністерство України у справах національностей, міграції
та культів   очолює  Міністр,  який  призначається  відповідно  до
Конституції України ( 888-09 ).

Міністр України   у   справах  національностей,  міграції  та
культів має  заступників,  яких   призначає   Президент   України.
Розподіл обов'язків між заступниками Міністра проводить Міністр.

Міністр України  у  справах  національностей,   міграції   та
культів несе  персональну відповідальність за виконання покладених
на Міністерство завдань і здійснення ним своїх  функцій,  визначає
ступінь відповідальності    заступників    Міністра,    керівників
підрозділів Міністерства.

 

10. Для погодженого вирішення  питань,   що   належать   до
компетенції Міністерства   України   у   справах  національностей,
міграції та  культів,  обговорення  найважливіших  напрямів   його
діяльності у  Міністерстві  утворюється  колегія у складі Міністра
(голова колегії),  заступників  Міністра  за  посадою,  керівників
структурних підрозділів  Міністерства.  До  складу  колегії можуть
входити також  керівники  інших  центральних   органів   державної
виконавчої влади та вчені.

Персональний склад колегії  Міністерства  затверджує  Кабінет
Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в  життя,  як  правило,  наказами
Міністерства.

 

11. Для розгляду наукових  рекомендацій  та пропозицій щодо
основних напрямів  діяльності  Міністерства  України   у   справах
національностей, міграції  та  культів,  обговорення найважливіших
програм та вирішення інших  питань  при  Міністерстві  створюється
науково-консультативна рада.  Рішення науково-консультативної ради
оформляються у вигляді рекомендацій та пропозицій.

Склад науково-консультативної   ради   і  положення  про  неї
затверджує Міністр  України у справах національностей,  міграції
та культів.

 

12. При Міністерстві  України  у  справах  національностей,
міграції  та  культів   створюється   як   дорадчий   орган   рада
представників громадських об'єднань національних меншин України.

Склад ради представників громадських  об'єднань  національних
меншин України  і  положення  про неї затверджує Міністр України у
справах національностей, міграції та культів.

При Міністерстві   можуть   створюватися  за  напрямами  його
діяльності й інші дорадчі  та  консультативні  органи.  Склад  цих
органів і  положення  про них затверджує Міністр України у справах
національностей,  міграції  та  культів.

 

13. Граничну чисельність і фонд  оплати  праці  працівників
центрального апарату     Міністерства     України     у    справах
національностей, міграції та культів затверджує Кабінет  Міністрів
України.

Структуру центрального   апарату   Міністерства    затверджує
віце-Прем'єр-міністр України.

Штатний розпис центрального апарату Міністерства і  положення
про його   структурні  підрозділи  затверджує  Міністр  України  у
справах національностей, міграції та культів.

 

14. Міністерство України у справах національностей, міграції
та культів є юридичною особою, має самостійний баланс,  рахунки в
установах банків,  печатку із зображенням Державного герба України
і своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації

 

Президента України                           Д.ТАБАЧНИК