Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

BOSNA I HERCEGOVINA MORA IZVRŠITI ODLUKE KOJIMA SE NALAŽE UKLANJANJE CRKVE IZGRAĐENE NA IMOVINI LICA KOJA SU PREŽIVJELA GENOCID U SREBRENICI

 

U današnjoj presudi1 vijeća u predmetu Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine (predmet br. 16332/18), Evropski sud za ljudska prava je, jednoglasno, odlučio da je došlo do povrede člana 1. Protokola broj 1. (zaštita imovine) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Predmetni slučaj se odnosi na crkvu koju je Srpska pravoslavna crkvena opština izgradila na imovini koju su podnositelji predstavke bili prinuđeni napustiti tokom rata 1992.- 95. godine.

Sud je naročito utvrdio da je propust vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. I 2001. godine kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnositelja predstavke, a za koji Vlada nije ponudila nikakvo opravdanje, imao za posljedicu ozbiljno narušavanje njihovog prava na imovinu.

Sud je također utvrdio, sa šest glasova naspram jednog, na osnovu člana 46. (obaveznost i izvršenje presuda) da tužena država treba da osigura izvršenje dviju odluka koje su donijete u korist podnositelja predstavke, a, naročito, da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine, najkasnije u roku od tri mjeseca nakon što ova presuda postane konačna.

 

Osnovne činjenice

 

Podnositelje predstavke čine 14 članova iste porodice, koji su rođeni u periodu između 1942. i 1982. godine, i žive u Konjević Polju i Srebreniku. Suprug prve podnositeljice predstavke i više od 20 drugih srodnika ubijeni su u genocidu u Srebrenici 1995. godine.

Tokom rata 1992.- 95. godine podnositelji predstavke su bili prinuđeni da napuste svoj dom u Konjević Polju. Imovina na kojoj su živjeli pripadala je suprugu prve podnositeljice i njegovom bratu, a sastojala se od nekoliko stambenih i poljoprivrednih objekata, njiva i livada.

Nakon što je imovina izuzeta u korist Crkvene opštine Drinjača, tokom 1998. godine tu je izgrađena crkva. Podnositelji predstavke nikada nisu bili obaviješteni o postupku eksproprijacije.

Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini („Daytonski mirovni sporazum“) zvanično je prekinuo rat koji je trajao od 1992. do 1995. godine. U cilju implementacije Aneksa 7 sporazuma,  oji garantuje pravo na slobodan povratak izbjeglica u njihove domove i pravo na povrat imovine, Republika Srpska (jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine) je 1998. godine donijela Zakon o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine.

Podnositelji predstavke su pokrenuli postupak za povrat predmetne imovine u skladu sa ovim Zakonom. Odlukom Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC) iz 1999. godine, a nakon toga i odlukom Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica iz 2001. godine, utvrđeno je njihovo pravo na potpuni povrat imovine. Obje navedene odluke su konačne i izvršne.

Imovina je potom vraćena podnositeljima, izuzev parcele na kojoj je izgrađena crkva. Narednih godina podnositelji su bezuspješno tražili potpuni povrat imovine.

Pored toga, podnositelji su pokrenuli parnični postupak protiv Srpske pravoslavne crkve tražeći povrat u posjed sporne parcele i uklanjanje crkve. U toku 2010. godine promijenili su tužbeni zahtjev tražeći od sudova da priznaju valjanost vansudske nagodbe. Nižestepeni sudovi su odbili zahtjev smatrajući da vansudska nagodba nije zaključena, što su 2014. i 2017. godine potvrdili Vrhovni sud i Ustavni sud.

U međuvremenu, tokom 2004. godine građevinska inspekcija je izdala zabranu korištenja crkve, kojoj se usprotivio lokalni zamjenik načelnika opštine, a Srpska pravoslavna crkvena opština je dobila urbanističku saglasnost za crkvu.

 

Žalbeni navodi, postupak i sastav Suda

 

Pozivajući se na član 1. Protokola broj 1. (zaštita imovine), podnositelji su se žalili na to da nisu u mogućnosti koristiti svoju imovinu zbog toga što nelegalno izgrađena crkva još uvijek nije uklonjena sa njihove zemlje.

Osim toga, pozivajući se na član 6. stav (1) (pravo na pravično suđenje) žale se i na odluke domaćihsudova donesene u parničnom postupku.

Predstavka je podnijeta Evropskom sudu za ljudska prava 30. marta 2018. godine.

 

Vijeće od 7 sudija donijelo je presudu u sljedećem sastavu:

Jon Fridrik Kjølbro (Danska), predsjednik

Faris Vehabović (Bosna i Hercegovina),

Paul Lemmens (Belgija),

Iulia Antoanella Motoc (Rumunija),

Carlo Ranzoni (Lihtenštajn),

Jolien Schukking (Holandija),

Péter Paczolay (Mađarska),

i Andrea Tamietti, zamjenik sekretara odjela.

 

Odluka Suda

 

Između stranaka u postupku nije bilo sporno da su podnositelji predstavke vlasnici predmetne imovine koja im je kao interno raseljenim licima morala biti vraćena u skladu sa Aneksom 7 sporazuma.

Sud je nadalje ustanovio da je pravo podnositelja na povrat imovine utvrđeno odlukama iz 1999. I 2001. godine, te da su javne vlasti bile dužne preduzeti praktične korake kako bi osigurali njihovo sprovođenje. Međutim, umjesto da izvršavaju odluke, nadležni organi su u početku, 2004. godine, uradili upravo suprotno tako što su odobrili ostanak crkve na imovini podnositelja.

Podnositelji su i dalje spriječeni, 17 godina nakon što je Bosna i Hercegovina ratifikovala Konvenciju i njene protokole, da vrate u posjed cjelokupnu predmetnu imovinu. Vlada nije ponudila nikakvo opravdanje za neaktivnost nadležnih organa. Sud je zaključio da tako dug period neizvršenja jasno ukazuje na odbijanje da se predmetne odluke izvrše što je podnositelje dovelo u stanje neizvjesnosti u pogledu ostvarivanja njihovog prava.

Zbog propusta javnih vlasti da izvrše konačne i obavezujuće odluke podnositelji su morali podnijeti nesrazmjeran i pretjeran teret, te ozbiljno narušavanje svojih imovinskih prava.

Prema tome, Sud je odlučio da je došlo do povrede člana 1. Protokola broj 1.

S obzirom na to, Sud je zaključio da nije potrebno posebno razmatrati žalbene navode podnositelja po članu 6.

 

Obaveznost i izvršenje presuda (član 46.)

 

Sud je podsjetio da, kako bi pomogao odgovornoj državi da ispuni svoje obaveze iz člana 46., izuzetno može odrediti individualne i/ili generalne mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se osiguralo ostvarivanje prava podnositelja čiju povredu je sud utvrdio.

U specifičnim okolnostima ovog predmeta, Sud je zaključio da odgovorna država treba da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri mjeseca od kada ova presuda postane konačna, poduzme sve neophodne mjere kako bi osigurala izvršenje odluke CRPC-a iz 1999. godine i odluke Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica iz 2001. godine, uključujući posebno uklanjanje crkve sa imovine podnositelja.

 

Pravično zadovoljenje (član 41.)

 

Sud je jednoglasno odlučio da je Bosna i Hercegovina obavezna platiti na ime materijalne štete 5.000 eura prvoj podnositeljici predstavke i po 2.000 eura svim ostalim podnositeljima.

 

Izdvojena mišljenja

 

Sudija Jon Fridrik Kjølbro je izrazio djelimično neslaganje sa presudom i to izdvojeno mišljenje se nalazi u aneksu presude.

 

Presuda je dostupna samo na engleskom jeziku.

 

Ova izjava za medije je napisana od strane Sekretarijata Suda i ne obavezuje Sud.

Trascina file per caricare

COMUNICATO STAMPA E SINTESI DELLA SENTENZA ORLOVIĆ E A. CONTRO BOSNIA ED ERZEGOVINA

 

La Bosnia ed Erzegovina deve attuare le decisioni che ordinano la rimozione della chiesa costruita sulla proprietà di persone sopravvissute al genocidio di Srebrenica

Nella sentenza odierna1 della Camera nella causa Orlović e a. Contro Bosnia ed Erzegovina (causa n. 16332/18), la Corte europea dei diritti dell'uomo, all'unanimità, ha deciso che si era verificata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il presente caso riguarda una chiesa costruita dal comune della Chiesa ortodossa serba sulla proprietà che i richiedenti furono costretti a lasciare durante la guerra del 1992-95.

In particolare, la Corte ha riscontrato che il mancato rispetto da parte delle autorità delle decisioni definitive e vincolanti del 1999 e 2001 che ha stabilito il diritto di rientrare in possesso della proprietà in questione La petizione, per la quale il governo non ha offerto alcuna giustificazione, ha provocato gravi distorsioni del diritto alla proprietà.

La Corte ha inoltre riscontrato, con sei voti contro uno, l'articolo 46 (obbligo ed esecuzione sentenza) che lo Stato convenuto dovrebbe garantire l'esecuzione di due decisioni rese a favore del richiedente e, in particolare, per garantire la rimozione della chiesa dalla loro proprietà, entro e non oltre tre mesi dalla data in cui questa sentenza diventa definitiva.

 

Fatti di base

I ricorrenti sono composti da 14 membri della stessa famiglia, nati tra il 1942 e il 1982.
e vivere a Konjevic Polje e Srebrenik. Marito del primo richiedente e oltre 20 altri
i parenti furono uccisi nel genocidio di Srebrenica del 1995.

Durante la guerra del 1992-95, i richiedenti furono costretti a lasciare la loro casa
Konjevic Polju. La proprietà in cui vivevano apparteneva al marito e al fratello del primo richiedente,e consisteva in diversi edifici residenziali e agricoli, campi e prati.
Dopo che la proprietà fu confiscata a favore del Comune della Chiesa di Drinjaca, fu costruita lì nel 1998la chiesa. I richiedenti non furono mai informati del processo di esproprio.
L'accordo quadro generale per la pace in Bosnia ed Erzegovina (l '"accordo di pace di Dayton") è ufficiale interruppe la guerra del 1992-1995. Al fine di attuare l'allegato 7 dell'accordo, che garantisce il diritto al rientro gratuito dei rifugiati nelle loro case e il diritto al ritorno di proprietà,
Nel 1998, la Republika Srpska (una delle due entità della Bosnia ed Erzegovina) ha approvato la legge cessazione dell'applicazione della legge sull'uso della proprietà abbandonata.
I richiedenti hanno avviato un procedimento per recuperare la proprietà in questione in conformità con questo.

Per legge La decisione CRPC del 1999 della Commissione relativa ai diritti di proprietà degli sfollati e dei rifugiati (CRPC), e successivamente, con una decisione del 2001 del Ministero dei rifugiati e degli sfollati, sono stati identificati il diritto alla piena restituzione della proprietà. Entrambe le decisioni sono definitive ed esecutive.

La proprietà fu quindi restituita ai richiedenti, fatta eccezione per la trama su cui fu costruita la chiesa. prossimoPer anni i richiedenti hanno cercato senza successo una restituzione completa della loro proprietà.

1 Ai sensi degli articoli 43 e 44 della Convenzione, la sentenza della Camera non è definitiva. Entro tre mesi dalla data della sentenza del panel delle parti può richiedere che il caso sia portato dinanzi alla Grande Camera. Tale richiesta, se presente, sarà presa in considerazione da un comitato di cinque giudici del Grand Consiglio. Se la commissione accetta la richiesta, la Grande Camera decide la questione con sentenza definitiva. Se la commissione nega la richiesta, il giudizio del panel diventa definitivo quel giorno.

La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ne controlla l'esecuzione.

Inoltre, i ricorrenti hanno avviato un procedimento civile contro la ricerca della Chiesa ortodossa serba per il recupero del terreno contestato e rimozione della chiesa. Nel 2010, hanno cambiato il reclamo
chiedendo ai tribunali di riconoscere la validità della transazione stragiudiziale. I tribunali inferiori hanno respinto la richiesta dichiarando che la transazione extragiudiziale non è stata conclusa, come confermato dalla Corte suprema nel 2014 e 2017 e dalla Corte costituzionale

Nel frattempo, nel 2004, un'ispezione dell'edificio ha vietato l'uso della chiesa, a cui si è opposto un vice sindaco locale e ha vinto il Comune della Chiesa ortodossa serba approvazione urbana per la chiesa.

Ricorsi, procedimenti e composizione della Corte


Facendo riferimento all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), i richiedenti si lamentarono di non aver avuto l’opportunità di usare la loro proprietà perché la chiesa costruita illegalmente non è stata ancora rimossa dalla loro terra.

Inoltre, invocando l'articolo 6, paragrafo 1 (diritto a un processo equo), fanno anche appello alle decisioni dei tribunali domestici hanno intentato causa.

La petizione è stata depositata presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il 30 marzo 2018.

Una giuria di 7 giudici ha emesso la seguente sentenza:

Jon Friedrich Kjølbro (Danimarca), presidente

Faris Vehabović (Bosnia ed Erzegovina),

Paul Lemmens (Belgio),

Iulia Antoanella Motoc (Romania),

Carlo Ranzoni (Liechtenstein),

Jolien Schukking (Paesi Bassi),

Péter Paczolay (Ungheria),

e Andrea Tamietti, vice segretario del dipartimento.


La decisione della Corte

Non è stato contestato tra le parti che i ricorrenti erano i proprietari del terreno in questione, proprietà che dovevano essere restituite a loro come IDP conformemente all'allegato 7  Accordo.
La Corte ha inoltre riscontrato che il diritto al recupero della ricorrente era stato stabilito dalle decisioni del 1999, 2001 e che le autorità pubbliche dovevano adottare misure pratiche per garantirle l’implementazione. Tuttavia, anziché eseguire le decisioni, le autorità competenti inizialmente, nel 2004, fecero esattamente il contrario approvando il resto della chiesa sulla proprietà del richiedente.
I richiedenti furono ancora impediti, 17 anni dopo che la Bosnia Erzegovina aveva ratificato la Convenzione ei suoi protocolli, per rientrare in possesso dell'intera proprietà in questione. Il governo non ha offerto alcuna giustificazione per l’inattività delle autorità competenti. Il tribunale ha riscontrato che un periodo di inadempienza così lungo era chiaro indica un rifiuto di dare esecuzione alle decisioni in questione che hanno portato le ricorrenti in uno stato di incertezza nell'esercizio del loro diritto.
A causa dell'incapacità delle autorità pubbliche di prendere le decisioni finali e vincolanti, i richiedenti hanno dovuto sopportare un  onere sproporzionato ed eccessivo e grave violazione dei loro diritti di proprietà.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.
In considerazione di ciò, la Corte ha concluso che non era necessario esaminare separatamente i reclami della ricorrente ai sensi dell'articolo 6.

 

Obbligo e esecuzione delle decisioni (articolo 46)


La Corte ha ricordato che, al fine di aiutare lo Stato responsabile ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 46,può determinare in via eccezionale le misure individuali e / o generali da adottare in ordine
ha assicurato l'esercizio dei diritti del richiedente la cui violazione è stata accertata dal tribunale.
Nelle circostanze specifiche della presente causa, la Corte ha concluso che lo Stato responsabile dovrebbe, senza ritardare, e non oltre tre mesi dopo che questa sentenza diventa definitiva, prende tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione della decisione CRPC del 1999 e della decisione del Ministero rifugiati e sfollati del 2001, compresa la speciale rimozione della chiesa dalla proprietà del richiedente.
Equa soddisfazione (articolo 41)

La Corte ha deciso all'unanimità che la Bosnia Erzegovina era obbligata a pagare 5.000 per danni pecuniari
euro al primo richiedente e 2.000 EUR ciascuno agli altri candidati.

 

Opinioni separate


Il giudice Jon Friedrich Kjølbro ha espresso un parziale disaccordo con la sentenza e questa opinione dissenziente trovato in allegato alla sentenza.