Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

W sprawie uznania za pomnik historii „Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha”

 

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2019 r.

Poz. 86

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się za pomnik historii „Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha”, położony w Białymstoku, w województwie podlaskim.

 

§ 2.

Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, histo- ryczne i przestrzenne, zespołu kościoła będącego wybitnym dziełem architektury międzywojennego modernizmu, wzniesio- nym jako wotum za odzyskanie przez Polskę niepodległości.

 

§ 3.

1. Obszar pomnika historii „Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń wzgórza z kościołem, plebanią i ogrodzeniem, w granicach działki ewidencyjnej nr 256.

2. Mapa pomnika historii „Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha” stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

 

 

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r.


MAPA POMNIKA HISTORII „BIAŁYSTOK - ZESPÓŁ KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM CHRYSTUSA KRÓLA I ŚW. ROCHA"