Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ROZPORZĄDZENIE

REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.

Poz. 2418

 

W sprawie uznania za pomnik historii „Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem narodzenia najświętszej Maryi panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko”

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r.

poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się za pomnik historii „Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko”, położone w Wiślicy, w województwie świętokrzyskim.

 

§ 2.

Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na szczególne wartości histo- ryczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne, wybitnego gotyckiego zespołu sakralnego z reliktami architektu- ry i plastyki romańskiej, w tym unikatowej w skali europejskiej tzw. „Płyty Orantów”, będących fundacjami artystycznymi znaczących dla historii polskiej postaci, oraz grodziska – ważnego ośrodka politycznego w państwie pierwszych Piastów.

 

§ 3.

1. Obszar pomnika historii „Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko” obejmuje następujące części:

1) zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, składający się z kościoła kolegiackiego, dzwonnicy i Domu Długosza, oraz relikty kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja;

2) grodzisko.

2. Obszar pomnika historii „Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko” pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 1210, nr 632 oraz części działki nr 437.

3. Mapa pomnika historii „Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z re- liktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko” stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Mapa przedstawiająca część pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5Mapa przedstawiająca część pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

 

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. (poz. 2418)

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Trascina file per caricare