Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

279

 

W SPRAWIE UZNANIA ZA POMNIK HISTORII „NYSA — ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FARNEGO

POD WEZWANIEM ŚW. JAKUBA STARSZEGO APOSTOŁA I ŚW. AGNIESZKI DZIEWICY I MĘCZENNICY”

 

z dnia 28 lutego 2011 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się za pomnik historii „Nysę — zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy”, położony w Nysie, w województwie opolskim.

 

§ 2.

Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, artystycznych, materialnych i niematerialnych kościoła farnego w Nysie — dawnej stolicy księstwa biskupów wrocławskich — należącego do najbardziej oryginalnych na terenie Europy Środkowej halowych świątyń gotyckich z obejściem, będącego jednocześnie nekropolią książąt-biskupów oraz elity świeckiej mieszczącą wybitne przykłady rzeźby sepulkralnej.

 

§ 3.

1. Obszar pomnika historii „Nysa — zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy” obejmuje budynek kościoła położony na działce nr 6 (obręb 0005 Śródmieście) oraz budynek dzwonnicy położony na działce nr 5/1 (obręb 0005 Śródmieście); oba w granicach murów obwodowych.

2. Mapa „Nysy — zespołu kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy” stanowi za łącznik do rozporządzenia.

 

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

B. Komorowski

 

Prezes Rady Ministrów:

D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

 

ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 28 LUTEGO 2011 R. (POZ. 279)

MAPA „NYSY — ZESPOŁU KOŚCIOŁA FARNEGO
POD WEZWANIEM ŚW. JAKUBA STARSZEGO APOSTOŁA I ŚW. AGNIESZKI DZIEWICY I MĘCZENNICY”

ANNEX