Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O UREGULOWANIU STANU PRAWNEGO NIEKTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCYCH WE WŁADANIU POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO

 

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

Art. 1.

Nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszej ustawy, które przeszły na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R. (Dz. U. Nr 59, poz. 318, z 1949 r. Nr 53, poz. 404 oraz z 1969 r. Nr 13, poz. 95), pozostające w dniu wejścia w życie ustawy w faktycznym, wyłącznym władaniu osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z dniem wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa nieodpłatnie i w stanie wolnym od obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych ujawnionych w księdze wieczystej w dniu wejścia w życie ustawy, własnością tych osób prawnych.

 

Art. 2.

Nieruchomość położona w Bielance, zabudowana cerkwią p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny, która przeszła na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu, o którym mowa w art. 1, pozostająca w dniu wejścia w życie ustawy w faktycznym, wyłącznym władaniu Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Bielance, z dniem wejścia w życie ustawy staje się z mocy prawa nieodpłatnie i w stanie wolnym od obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych ujawnionych w księdze wieczystej w dniu wejścia w życie ustawy, własnością Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego).

 

Art. 3.

1. Stwierdzenie przejścia prawa własności nieruchomości, o których mowa w art. 1 i 2, z dniem wejścia w życie ustawy następuje w drodze decyzji wojewody, wydanej na wniosek kościelnych osób prawnych, o których mowa w art. 1 i 2.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz dokonania wpisów w ewidencji gruntów i budynków.

 

Art. 4.

1. Za nieruchomość położoną w Przemyślu, zabudowaną cerkwią p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny oraz nieruchomość położoną w Wysowej-Zdrój, zabudowaną cerkwią p.w. św. Michała Archanioła, Skarb Państwa wypłaci Archidiecezji

2. Przemysko-Warszawskiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) odszkodowanie.

3. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wartości nieruchomości, która zostanie określona w operatach szacunkowych wykonanych na zlecenie ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, zwanego dalej „ministrem”, sporządzonych z zachowaniem podejścia kosztowego określonego w art. 153 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.1)).

4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez ministra pisemnej akceptacji Metropolii PrzemyskoWarszawskiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) dla operatów szacunkowych określonych w ust. 2.

5. W przypadku odmowy przez Metropolię Przemysko-Warszawską obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) akceptacji operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

6. Minister, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej odmowy, o której mowa w ust. 4, zleca organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia zakwestionowanych operatów szacunkowych.

7. Minister może z własnej inicjatywy zlecić organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych.

8. W przypadku negatywnej oceny przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 2, minister, w terminie 30 dni od dnia otrzymania oceny, zleca wykonanie nowych operatów. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 5.

1. Za nieruchomość, o której mowa w art. 2, Skarb Państwa wypłaci Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego odszkodowanie.

2. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wartości nieruchomości, która zostanie określona w operatach szacunkowych wykonanych na zlecenie ministra, sporządzonych z zachowaniem podejścia kosztowego określonego w art. 153 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez ministra pisemnej akceptacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla operatu szacunkowego określonego w ust. 2.

4. W przypadku odmowy przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny akceptacji operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

5. Minister, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej odmowy, o której mowa w ust. 4, zleca organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia zakwestionowanego operatu szacunkowego.

6. Minister może z własnej inicjatywy zlecić organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego.

7. W przypadku negatywnej oceny przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 2, minister, w terminie 30 dni od dnia otrzymania oceny, zleca wykonanie nowego operatu. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 6.

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1, jest wypłacane przez wojewodę.

 

Art. 7.

Koszty związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 7 oraz w art. 5 ust. 2 i 7, a także koszty związane z ewentualną oceną prawidłowości ich sporządzenia ponosi Skarb Państwa.

 

Art. 8.

Nabycie własności nieruchomości na podstawie art. 1 i 2, w tym decyzja, o której mowa w art. 3, oraz odszkodowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1, są wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z nabycia nieruchomości wpisy do ksiąg wieczystych oraz zakładanie tych ksiąg są wolne od opłat.

 

Art. 9.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. (poz. 43)

 

WYKAZ

 

nieruchomości zabudowanych następującymi cerkwiami pozostającymi w faktycznym, wyłącznym władaniu osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, które stają się z mocy prawa własnością tych osób prawnych:

 1. Blechnarka, cerkiew św. św. Kosmy i Damiana,
 2. Dziurdziów, cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
 3. Hańczowa, cerkiew Opieki Najświętszej Marii Panny,
 4. Kalników, cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny,
 5. Kłokowice, cerkiew Opieki Najświętszej Marii Panny,
 6. Konieczna, cerkiew św. Bazylego Wielkiego,
 7. Kunkowa, cerkiew św. Apostoła Łukasza,
 8. Leszczyny, cerkiew św. Apostoła Łukasza,
 9. Młodowice, cerkiew Poczęcia Najświętszej Marii Panny,
 10. Morochów, cerkiew Spotkania Pańskiego,
 11. Pielgrzymka, cerkiew św. Michała Archanioła,
 12. Przemyśl, cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
 13. Przemyśl, cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny,
 14. Sanok, cerkiew Świętej Trójcy,
 15. Szczawne, cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny,
 16. Turzańsk, cerkiew św. Michała Archanioła,
 17. Wołowiec, cerkiew Opieki Najświętszej Marii Panny,
 18. Wysowa-Zdrój, cerkiew św. Michała Archanioła,
 19. Zapałów, cerkiew św. św. Kosmy i Damiana,
 20. Zagórz, cerkiew św. Michała Archanioła,

Zdynia, cerkiew Opieki Najświętszej Marii Panny.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały  ogłoszone  w  Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  281,  poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281 i Nr 206, poz. 1590